Σύνδεση σε μια βάση δεδομένων Amazon Redshift στο Power BI DesktopConnect to an Amazon Redshift database in Power BI Desktop

Στο Power BI Desktop, μπορείτε να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων στο Amazon Redshift και να χρησιμοποιήσετε τα υποκείμενα δεδομένα όπως με κάθε άλλη προέλευση δεδομένων στο Power BI Desktop.In Power BI Desktop, you can connect to an Amazon Redshift database and use the underlying data just like any other data source in Power BI Desktop.

Σύνδεση σε μια βάση δεδομένων Amazon RedshiftConnect to an Amazon Redshift database

Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων του Amazon Redshift, επιλέξτε Λήψη δεδομένων από την Αρχική κορδέλα στο Power BI Desktop.To connect to an Amazon Redshift database, select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop. Επιλέξτε Βάση δεδομένων από τις κατηγορίες στην αριστερή πλευρά και θα δείτε την καταχώρηση Amazon Redshift.Select Database from the categories on the left, and you see Amazon Redshift.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου Λήψη δεδομένων, που εμφανίζει την επιλογή βάσης δεδομένων Amazon Redshift.

Στο παράθυρο Amazon Redshift που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το όνομα του διακομιστή και της βάσης δεδομένων Amazon Redshift στο πλαίσιο.In the Amazon Redshift window that appears, type or paste the name of your Amazon Redshift server and database into the box. Ως μέρος του πεδίου Διακομιστής, οι χρήστες μπορούν να καθορίζουν μια θύρα με την εξής μορφή: URLΔιακομιστή:ΘύραAs part of the Server field, users can specify a port in the following format: ServerURL:Port

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου Amazon Redshift, που εμφανίζει τα πεδία Διακομιστής και Βάση δεδομένων.

Όταν σας ζητηθεί, καταχωρήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.When prompted, put in your username and password. Για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα, χρησιμοποιήστε το όνομα του διακομιστή που αντιστοιχεί ακριβώς με το πιστοποιητικό SSL.You should use the server name that precisely matches the SSL certificate to avoid errors.

Στιγμιότυπο οθόνης της προτροπής για διαπιστευτήρια του Amazon Redshift, που εμφανίζει τα πεδία ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

Μόλις συνδεθείτε με επιτυχία, εμφανίζεται το παράθυρο Περιήγηση και θα δείτε τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στον διακομιστή, από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα στοιχεία για να τα εισαγάγετε και να τα χρησιμοποιήσετε στο Power BI Desktop.Once you successfully connect, a Navigator window appears and displays the data available on the server, from which you can select one or multiple elements to import and use in Power BI Desktop.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου Περιήγηση, που εμφανίζει τα διαθέσιμα δεδομένα στον διακομιστή.

Μόλις κάνετε τις επιλογές σας από το παράθυρο Περιήγηση, μπορείτε προχωρήσετε σε Φόρτωση ή Επεξεργασία των δεδομένων.Once you make selections from the Navigator window, you can either Load or Edit the data.

  • Εάν επιλέξετε Φόρτωση των δεδομένων, θα σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εισαγωγή ή DirectQuery για να φορτώσετε τα δεδομένα.If you choose to Load data, you'll be prompted to use either Import or DirectQuery mode to load the data. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε αυτό το άρθρο που εξηγεί το DirectQuery.For more information, check out this article that explains DirectQuery.
  • Εάν επιλέξετε να κάνετε Επεξεργασία των δεδομένων, εμφανίζεται το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτημάτων όπου μπορείτε να εφαρμόσετε κάθε είδους μετασχηματισμούς και φίλτρα στα δεδομένα, πολλά από τα οποία έχουν εφαρμοστεί στην ίδια την υποκείμενη βάση δεδομένων Amazon Redshift (εάν υποστηρίζεται).If you select to Edit the data, Query Editor appears where you can apply all sorts of transformations and filters to the data, many of which are applied to the underlying Amazon Redshift database itself (if supported).

Επόμενα βήματαNext steps

Υπάρχουν πολλά είδη δεδομένων στα οποία μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το Power BI Desktop.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προελεύσεις δεδομένων, ανατρέξτε στους παρακάτω πόρους:For more information on data sources, check out the following resources: