Σύνδεση στο Smartsheet με το Power BIConnect to Smartsheet with Power BI

Αυτό το άρθρο σάς καθοδηγεί στη λήψη των δεδομένων σας από τον λογαριασμό σας Smartsheet με μια εφαρμογή προτύπου Power BI.This article walks you through pulling your data from your Smartsheet account with a Power BI template app. Το Smartsheet προσφέρει μια εύχρηστη πλατφόρμα συνεργασίας και κοινής χρήσης αρχείων.Smartsheet offers an easy platform for collaboration and file sharing. Η εφαρμογή προτύπου Smartsheet για το Power BI παρέχει έναν πίνακα εργαλείων, αναφορές και ένα σύνολο δεδομένων που εμφανίζουν μια επισκόπηση του λογαριασμού σας Smartsheet.The Smartsheet template app for Power BI provides a dashboard, reports, and dataset that show an overview of your Smartsheet account. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Power BI Desktop, για να συνδεθείτε απευθείας σε μεμονωμένα φύλλα στον λογαριασμό σας.You can also use Power BI Desktop to connect directly to individual sheets in your account.

Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής προτύπου, μπορείτε να αλλάξετε τον πίνακα εργαλείων και την αναφορά.After you've installed the template app, you can change the dashboard and report. Στη συνέχεια, μπορείτε να την διανείμετε ως εφαρμογή στους συναδέλφους στον οργανισμό σας.Then you can distribute it as an app to colleagues in your organization.

Συνδεθείτε στην εφαρμογή προτύπου Smartsheet για το Power BI.Connect to the Smartsheet template app for Power BI.

Σημείωση

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε έναν λογαριασμό διαχειριστή Smartsheet για τη σύνδεση και φόρτωση του πακέτου εφαρμογής Power BI, επειδή διαθέτει επιπλέον πρόσβαση.A Smartsheet admin account is preferred for connecting and loading the Power BI template app as it has additional access.

Τρόπος σύνδεσηςHow to connect

 1. Επιλέξτε Εφαρμογές στο παράθυρο περιήγησης > επιλέξτε Λήψη εφαρμογών στην επάνω δεξιά γωνία.Select Apps in the nav pane > select Get apps in the upper-right corner.

  Εικονίδιο "Λήψη εφαρμογών"

 2. Στο AppSource, επιλέξτε την καρτέλα Εφαρμογές και αναζητήστε την υπηρεσία που θέλετε.In AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

  Καρτέλα "Εφαρμογές" στο AppSource

 1. Επιλέξτε Smartsheet > Λήψη τώρα.Select Smartsheet > Get it now.

 2. Στην ερώτηση Εγκατάσταση αυτής της εφαρμογής Power BI; , επιλέξτε Εγκατάσταση.In Install this Power BI App? select Install.

 3. Στο τμήμα παραθύρου Εφαρμογές, επιλέξτε το πλακίδιο Smartsheet.In the Apps pane, select the Smartsheet tile.

  Πλακίδιο εφαρμογής Smartsheet Power BI

 4. Στην περιοχή Γρήγορα αποτελέσματα με τη νέα εφαρμογή σας, επιλέξτε Σύνδεση.In Get started with your new app, select Connect.

  Γρήγορα αποτελέσματα με τη νέα εφαρμογή σας

 5. Για τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας, επιλέξτε oAuth2 > Είσοδος.For Authentication Method, select oAuth2 > Sign In.

  Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια Smartsheet και ακολουθήστε τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας.When prompted, enter your Smartsheet credentials and follow the authentication process.

  Διαπιστευτήρια Smartsheet

  Είσοδος στο Smartsheet

 6. Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή των δεδομένων από το Power BI, ανοίγει ο πίνακας εργαλείων του Smartsheet.After Power BI imports the data, the Smartsheet dashboard opens.

  Πίνακας εργαλείων του Smartsheet

Τροποποίηση και διανομή της εφαρμογής σαςModify and distribute your app

Εγκαταστήσατε την εφαρμογή προτύπου Smartsheet.You've installed the Smartsheet template app. Αυτό σημαίνει ότι έχετε δημιουργήσει επίσης τον χώρο εργασίας εφαρμογών Smartsheet.That means you've also created the Smartsheet workspace. Στον χώρο εργασίας, μπορείτε να αλλάξετε την αναφορά και τον πίνακα εργαλείων και, στη συνέχεια, να τα διανείμετε ως εφαρμογή στους συναδέλφους σας στον οργανισμό σας.In the workspace, you can change the report and dashboard, and then distribute it as an app to colleagues in your organization.

 1. Για να δείτε όλα τα περιεχόμενα του νέου χώρου εργασίας σας Smartsheet, στο τμήμα παραθύρου περιήγησης, επιλέξτε Χώροι εργασίας > Smartsheet.To view all the contents of your new Smartsheet workspace, in the nav pane, select Workspaces > Smartsheet.

  Χώρος εργασίας Smartsheet στο τμήμα παραθύρου περιήγησης

  Αυτή η προβολή είναι η λίστα περιεχομένου για τον χώρο εργασίας.This view is the content list for the workspace. Στην επάνω δεξιά γωνία, θα δείτε την επιλογή Ενημέρωση εφαρμογής.In the upper-right corner, you see Update app. Όταν είστε έτοιμοι να διανείμετε την εφαρμογή στους συναδέλφους σας, αυτό είναι το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσετε.When you're ready to distribute your app to your colleagues, that's where you'll start.

  Λίστα περιεχομένου Smartsheet

 2. Επιλέξτε Αναφορές και Σύνολα δεδομένων για να δείτε τα άλλα στοιχεία στον χώρο εργασίας.Select Reports and Datasets to see the other elements in the workspace.

  Διαβάστε σχετικά με τη διανομή εφαρμογών στους συναδέλφους σας.Read about distributing apps to your colleagues.

Τι περιλαμβάνεταιWhat's included

Η εφαρμογή προτύπου Smartsheet για το Power BI περιλαμβάνει μια επισκόπηση του λογαριασμού σας Smartsheet, όπως τον αριθμό των χώρων εργασίας, των αναφορών και των φύλλων που διαθέτετε, την ημερομηνία τροποποίησής τους κ.λπ. Οι διαχειριστές βλέπουν επίσης μερικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες στο σύστημα, όπως τους κορυφαίους δημιουργούς φύλλων.The Smartsheet template app for Power BI includes an overview of your Smartsheet account, such as the number of workspaces, reports, and sheets you have, when they're modified etc. Admin users also see some information around the users in their system, such as top sheet creators.

Για να συνδεθείτε απευθείας σε μεμονωμένα φύλλα στον λογαριασμό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Smartsheet στο Power BI Desktop.To connect directly to individual sheets in your account, you can use the Smartsheet connector in the Power BI Desktop.

Επόμενα βήματαNext steps