Δημιουργία απεικονίσεων με χρήση πακέτων R στην υπηρεσία Power BICreate visuals by using R packages in the Power BI service

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πανίσχυρη γλώσσα προγραμματισμού R για τη δημιουργία απεικονίσεων στην υπηρεσία Power BI.You can use the powerful R programming language to create visuals in the Power BI service. Πολλά πακέτα R υποστηρίζονται ήδη στην υπηρεσία Power BI (και προστίθεται συνεχώς υποστήριξη για άλλα) και ορισμένα πακέτα δεν υποστηρίζονται.Many R packages are supported in the Power BI service (and more are being supported all the time), and some packages are not.

Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν έναν αλφαβητικό πίνακα με τα υποστηριζόμενα και τα μη υποστηριζόμενα πακέτα R στο Power BI.The following sections provide an alphabetical table of which R packages are supported in Power BI, and which are not. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γλώσσα R στο Power BI, ανατρέξτε στο άρθρο Απεικονίσεις R.For more information about R in Power BI, see the R visuals article.

Αίτηση υποστήριξης για ένα νέο πακέτο RRequest support for a new R package

Τα υποστηριζόμενα πακέτα R για την υπηρεσία Power BI παρατίθενται στην επόμενη ενότητα, που έχει τίτλο Υποστηριζόμενα πακέτα.Supported R packages for the Power BI service are found in the following section, titled Supported Packages. Εάν θέλετε να ζητήσετε υποστήριξη για ένα πακέτο R που δεν υπάρχει σε αυτή τη λίστα, υποβάλετε το αίτημά σας στις Ιδέες Power BI.If you would like to request support of an R package not found in that list, please submit your request to Power BI Ideas.

Απαιτήσεις και περιορισμοί για τα πακέτα RRequirements and Limitations of R packages

Υπάρχουν διάφορες απαιτήσεις και περιορισμοί για τα πακέτα R:There are a handful of requirements and limitations for R packages:

  • Τρέχων χρόνος εκτέλεσης R: Microsoft R 3.4.4Current R runtime: Microsoft R 3.4.4

  • Η υπηρεσία Power BI υποστηρίζει, κατά κύριο λόγο, πακέτα R με δωρεάν άδειες χρήσης και άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα όπως GPL-2, GPL-3, MIT+ και ούτω καθεξής.The Power BI service, for the most part, supports R packages with free and open-source software licenses such as GPL-2, GPL-3, MIT+, and so on.

  • Η υπηρεσία Power BI υποστηρίζει πακέτα που έχουν δημοσιευτεί στο CRAN.The Power BI service supports packages published in CRAN. Η υπηρεσία δεν υποστηρίζει ιδιωτικά ή προσαρμοσμένα πακέτα R.The service does not support private or custom R packages. Συνιστάται οι χρήστες να διαθέτουν τα ιδιωτικά πακέτα τους στο CRAN προτού ζητήσουν να διατεθεί το πακέτο στην υπηρεσία Power BI.Users are encouraged to make their private packages available on CRAN prior to requesting the package be available in the Power BI service.

  • Το Power BI Desktop έχει δύο παραλλαγές για πακέτα R:The Power BI Desktop has two variations for R packages:

    • Για απεικονίσεις R, μπορείτε να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε πακέτο, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων πακέτων RFor R visuals, you can install any package, including custom R packages
    • Για προσαρμοσμένες απεικονίσεις R, υποστηρίζονται μόνο δημόσια πακέτα CRAN για αυτόματη εγκατάσταση των πακέτωνFor Custom R visuals, only public CRAN packages are supported for auto-installation of the packages
  • Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας, τα πακέτα R που παρέχουν ερωτήματα πελάτη/διακομιστή μέσω του World-Wide Web (όπως το RgoogleMaps) στην υπηρεσία, δεν υποστηρίζονται.For security and privacy reasons, R packages that provide client-server queries over the World-Wide Web (such as RgoogleMaps) in the service, are not supported. Η δυνατότητα λειτουργίας σε δίκτυο δεν επιτρέπεται σε τέτοιες προσπάθειες.Networking is blocked for such attempts. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για μια λίστα των υποστηριζόμενων και μη υποστηριζόμενων πακέτων R.See the following section for a list of supported and unsupported R packages.

  • Η διαδικασία έγκρισης για τη συμπερίληψη ενός νέου πακέτου R έχει ένα δέντρο εξαρτήσεων και ορισμένες εξαρτήσεις που απαιτούνται για την εγκατάστασή του δεν υποστηρίζονται.The approval process for including a new R package has a tree of dependencies; some dependencies required to be installed in the service cannot be supported.

Υποστηριζόμενα πακέτα R στο Power BIR packages that are supported in Power BI

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποια πακέτα υποστηρίζονται στην υπηρεσία Power BI.The following table shows which packages are supported in the Power BI service.

ΠακέτοPackage ΈκδοσηVersion ΣύνδεσηLink
abcabc 2.12.1 https://cran.r-project.org/web/packages/abc/index.html
abc.dataabc.data 1.01.0 https://cran.r-project.org/web/packages/abc.data/index.html
abindabind 1.4-51.4-5 https://cran.r-project.org/web/packages/abind/index.html
acepackacepack 1.4.11.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/acepack/index.html
actuaractuar 2.3-12.3-1 https://cran.r-project.org/web/packages/actuar/index.html
ade4ade4 1.7-101.7-10 https://cran.r-project.org/web/packages/ade4/index.html
AdMitAdMit 2.1.32.1.3 https://cran.r-project.org/web/packages/AdMit/index.html
AERAER 1.2-51.2-5 https://cran.r-project.org/web/packages/AER/index.html
agricolaeagricolae 1.3-11.3-1 https://cran.r-project.org/web/packages/agricolae/index.html
AlgDesignAlgDesign 1.1-7.31.1-7.3 https://cran.r-project.org/web/packages/AlgDesign/index.html
alluvialalluvial 0.1-20.1-2 https://cran.r-project.org/web/packages/alluvial/index.html
andrewsandrews 1.01.0 https://cran.r-project.org/web/packages/andrews/index.html
anomalizeanomalize 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/anomalize/index.html
anytimeanytime 0.3.30.3.3 https://cran.r-project.org/web/packages/anytime/index.html
aodaod 1.31.3 https://cran.r-project.org/web/packages/aod/index.html
apclusterapcluster 1.4.51.4.5 https://cran.r-project.org/web/packages/apcluster/index.html
apeape 5.05.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ape/index.html
aplpackaplpack 1.3.01.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/aplpack/index.html
approximatorapproximator 1.2-61.2-6 https://cran.r-project.org/web/packages/approximator/index.html
armarm 1.9-31.9-3 https://cran.r-project.org/web/packages/arm/index.html
arulesarules 1.6-01.6-0 https://cran.r-project.org/web/packages/arules/index.html
arulesVizarulesViz 1.3-01.3-0 https://cran.r-project.org/web/packages/arulesViz/index.html
ashash 1.0-151.0-15 https://cran.r-project.org/web/packages/ash/index.html
assertthatassertthat 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/assertthat/index.html
autocogsautocogs 0.1.20.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/autocogs/index.html
AzureMLAzureML 0.2.140.2.14 https://cran.r-project.org/web/packages/AzureML/index.html
BaBooNBaBooN 0.2-00.2-0 https://cran.r-project.org/web/packages/BaBooN/index.html
BACCOBACCO 2.0-92.0-9 https://cran.r-project.org/web/packages/BACCO/index.html
backportsbackports 1.1.21.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/backports/index.html
BaMBaM 1.0.11.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/BaM/index.html
BASBAS 1.4.91.4.9 https://cran.r-project.org/web/packages/BAS/index.html
basebase 3.4.43.4.4 NANA
base2grobbase2grob 0.0.20.0.2 https://cran.r-project.org/web/packages/base2grob/index.html
base64base64 2.02.0 https://cran.r-project.org/web/packages/base64/index.html
base64encbase64enc 0.1-30.1-3 https://cran.r-project.org/web/packages/base64enc/index.html
BayesDABayesDA 2012.04-12012.04-1 https://cran.r-project.org/web/packages/BayesDA/index.html
BayesFactorBayesFactor 0.9.12-20.9.12-2 https://cran.r-project.org/web/packages/BayesFactor/index.html
bayesGARCHbayesGARCH 2.1.32.1.3 https://cran.r-project.org/web/packages/bayesGARCH/index.html
bayesmbayesm 3.1-0.13.1-0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/bayesm/index.html
bayesmixbayesmix 0.7-40.7-4 https://cran.r-project.org/web/packages/bayesmix/index.html
bayesplotbayesplot 1.5.01.5.0 https://cran.r-project.org/web/packages/bayesplot/index.html
bayesQRbayesQR 2.32.3 https://cran.r-project.org/web/packages/bayesQR/index.html
bayesSurvbayesSurv 3.23.2 https://cran.r-project.org/web/packages/bayesSurv/index.html
BayesthreshBayesthresh 2.0.12.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/Bayesthresh/index.html
BayesTreeBayesTree 0.3-1.40.3-1.4 https://cran.r-project.org/web/packages/BayesTree/index.html
BayesValidateBayesValidate 0.00.0 https://cran.r-project.org/web/packages/BayesValidate/index.html
BayesXBayesX 0.2-90.2-9 https://cran.r-project.org/web/packages/BayesX/index.html
BayHazBayHaz 0.1-30.1-3 https://cran.r-project.org/web/packages/BayHaz/index.html
bbemkrbbemkr 2.02.0 https://cran.r-project.org/web/packages/bbemkr/index.html
BCBCSFBCBCSF 1.0-11.0-1 https://cran.r-project.org/web/packages/BCBCSF/index.html
BCEBCE 2.12.1 https://cran.r-project.org/web/packages/BCE/index.html
bclustbclust 1.51.5 https://cran.r-project.org/web/packages/bclust/index.html
bcpbcp 4.0.04.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/bcp/index.html
BDgraphBDgraph 2.452.45 https://cran.r-project.org/web/packages/BDgraph/index.html
beanplotbeanplot 1.21.2 https://cran.r-project.org/web/packages/beanplot/index.html
beeswarmbeeswarm 0.2.30.2.3 https://cran.r-project.org/web/packages/beeswarm/index.html
benford.analysisbenford.analysis 0.1.4.10.1.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/benford.analysis/index.html
BenfordTestsBenfordTests 1.2.01.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/BenfordTests/index.html
bfpbfp 0.0-380.0-38 https://cran.r-project.org/web/packages/bfp/index.html
BHBH 1.66.0-11.66.0-1 https://cran.r-project.org/web/packages/BH/index.html
biglmbiglm 0.9-10.9-1 https://cran.r-project.org/web/packages/biglm/index.html
bindrbindr 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/bindr/index.html
bindrcppbindrcpp 0.2.20.2.2 https://cran.r-project.org/web/packages/bindrcpp/index.html
binombinom 1.1-11.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/binom/index.html
bisoregbisoreg 1.41.4 https://cran.r-project.org/web/packages/bisoreg/index.html
bitbit 1.1-121.1-12 https://cran.r-project.org/web/packages/bit/index.html
bit64bit64 0.9-70.9-7 https://cran.r-project.org/web/packages/bit64/index.html
bitopsbitops 1.0-61.0-6 https://cran.r-project.org/web/packages/bitops/index.html
bizdaysbizdays 1.0.61.0.6 https://cran.r-project.org/web/packages/bizdays/index.html
blmeblme 1.0-41.0-4 https://cran.r-project.org/web/packages/blme/index.html
blobblob 1.1.11.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/blob/index.html
BLRBLR 1.41.4 https://cran.r-project.org/web/packages/BLR/index.html
BMABMA 3.18.83.18.8 https://cran.r-project.org/web/packages/BMA/index.html
BmixBmix 0,60.6 https://cran.r-project.org/web/packages/Bmix/index.html
bmpbmp 0.30.3 https://cran.r-project.org/web/packages/bmp/index.html
BMSBMS 0.3.40.3.4 https://cran.r-project.org/web/packages/BMS/index.html
bnlearnbnlearn 4.34.3 https://cran.r-project.org/web/packages/bnlearn/index.html
boaboa 1.1.8-21.1.8-2 https://cran.r-project.org/web/packages/boa/index.html
bomrangbomrang 0.1.40.1.4 https://cran.r-project.org/web/packages/bomrang/index.html
bootboot 1.3-201.3-20 https://cran.r-project.org/web/packages/boot/index.html
bootstrapbootstrap 2017.22017.2 https://cran.r-project.org/web/packages/bootstrap/index.html
BorutaBoruta 5.3.05.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/Boruta/index.html
bqtlbqtl 1.0-321.0-32 https://cran.r-project.org/web/packages/bqtl/index.html
BradleyTerry2BradleyTerry2 1.0-81.0-8 https://cran.r-project.org/web/packages/BradleyTerry2/index.html
brewbrew 1.0-61.0-6 https://cran.r-project.org/web/packages/brew/index.html
brglmbrglm 0.6.10.6.1 https://cran.r-project.org/web/packages/brglm/index.html
broombroom 0.4.40.4.4 https://cran.r-project.org/web/packages/broom/index.html
bspecbspec 1.51.5 https://cran.r-project.org/web/packages/bspec/index.html
bspmmabspmma 0.1-10.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/bspmma/index.html
bupaRbupaR 0.4.00.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/bupaR/index.html
BVSBVS 4.12.14.12.1 https://cran.r-project.org/web/packages/BVS/index.html
C50C50 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/C50/index.html
CairoCairo 1.5-91.5-9 https://cran.r-project.org/web/packages/Cairo/index.html
cairoDevicecairoDevice 2.242.24 https://cran.r-project.org/web/packages/cairoDevice/index.html
calibratecalibrate 1.7.21.7.2 https://cran.r-project.org/web/packages/calibrate/index.html
calibratorcalibrator 1.2-61.2-6 https://cran.r-project.org/web/packages/calibrator/index.html
callrcallr 2.0.22.0.2 https://cran.r-project.org/web/packages/callr/index.html
carcar 2.1-62.1-6 https://cran.r-project.org/web/packages/car/index.html
carDatacarData 3.0-13.0-1 https://cran.r-project.org/web/packages/carData/index.html
σύμβολο εκθέτηcaret 6.0-786.0-78 https://cran.r-project.org/web/packages/caret/index.html
catnetcatnet 1.15.31.15.3 https://cran.r-project.org/web/packages/catnet/index.html
caToolscaTools 1.17.11.17.1 https://cran.r-project.org/web/packages/caTools/index.html
cclustcclust 0.6-210.6-21 https://cran.r-project.org/web/packages/cclust/index.html
cellrangercellranger 1.1.01.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/cellranger/index.html
ChainLadderChainLadder 0.2.50.2.5 https://cran.r-project.org/web/packages/ChainLadder/index.html
checkmatecheckmate 1.8.51.8.5 https://cran.r-project.org/web/packages/checkmate/index.html
checkpointcheckpoint 0.4.30.4.3 https://cran.r-project.org/web/packages/checkpoint/index.html
choroplethrMapschoroplethrMaps 1.0.11.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/choroplethrMaps/index.html
chronchron 2.3-522.3-52 https://cran.r-project.org/web/packages/chron/index.html
circlizecirclize 0.4.30.4.3 https://cran.r-project.org/web/packages/circlize/index.html
Ckmeans.1d.dpCkmeans.1d.dp 4.2.14.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/Ckmeans.1d.dp/index.html
classclass 7.3-147.3-14 https://cran.r-project.org/web/packages/class/index.html
classIntclassInt 0.1-240.1-24 https://cran.r-project.org/web/packages/classInt/index.html
clicli 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/cli/index.html
ClickClustClickClust 1.1.51.1.5 https://cran.r-project.org/web/packages/ClickClust/index.html
clickstreamclickstream 1.3.01.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/clickstream/index.html
clueclue 0.3-540.3-54 https://cran.r-project.org/web/packages/clue/index.html
clustercluster 2.0.62.0.6 https://cran.r-project.org/web/packages/cluster/index.html
clvclv 0.3-2.10.3-2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/clv/index.html
cmprskcmprsk 2.2-72.2-7 https://cran.r-project.org/web/packages/cmprsk/index.html
codacoda 0.19-10.19-1 https://cran.r-project.org/web/packages/coda/index.html
codetoolscodetools 0.2-150.2-15 https://cran.r-project.org/web/packages/codetools/index.html
coefplotcoefplot 1.2.61.2.6 https://cran.r-project.org/web/packages/coefplot/index.html
coincoin 1.2-21.2-2 https://cran.r-project.org/web/packages/coin/index.html
collapsibleTreecollapsibleTree 0.1.60.1.6 https://cran.r-project.org/web/packages/collapsibleTree/index.html
colorRampscolorRamps 2.32.3 https://cran.r-project.org/web/packages/colorRamps/index.html
colorspacecolorspace 1.3-21.3-2 https://cran.r-project.org/web/packages/colorspace/index.html
combinatcombinat 0.0-80.0-8 https://cran.r-project.org/web/packages/combinat/index.html
commonmarkcommonmark 1.41.4 https://cran.r-project.org/web/packages/commonmark/index.html
compilercompiler 3.4.43.4.4 NANA
compositionscompositions 1.40-11.40-1 https://cran.r-project.org/web/packages/compositions/index.html
CORElearnCORElearn 1.52.01.52.0 https://cran.r-project.org/web/packages/CORElearn/index.html
corpcorcorpcor 1.6.91.6.9 https://cran.r-project.org/web/packages/corpcor/index.html
corrgramcorrgram 1.121.12 https://cran.r-project.org/web/packages/corrgram/index.html
corrplotcorrplot 0,840.84 https://cran.r-project.org/web/packages/corrplot/index.html
covrcovr 3.0.13.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/covr/index.html
cowplotcowplot 0.9.20.9.2 https://cran.r-project.org/web/packages/cowplot/index.html
cplmcplm 0.7-50.7-5 https://cran.r-project.org/web/packages/cplm/index.html
crayoncrayon 1.3.41.3.4 https://cran.r-project.org/web/packages/crayon/index.html
crosstalkcrosstalk 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/crosstalk/index.html
cslogisticcslogistic 0.1-30.1-3 https://cran.r-project.org/web/packages/cslogistic/index.html
ctscts 1.0-211.0-21 https://cran.r-project.org/web/packages/cts/index.html
ctvctv 0.8-40.8-4 https://cran.r-project.org/web/packages/ctv/index.html
cubaturecubature 1.3-111.3-11 https://cran.r-project.org/web/packages/cubature/index.html
CubistCubist 0.2.10.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/Cubist/index.html
curlcurl 3.23.2 https://cran.r-project.org/web/packages/curl/index.html
CVSTCVST 0.2-10.2-1 https://cran.r-project.org/web/packages/CVST/index.html
cvToolscvTools 0.3.20.3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/cvTools/index.html
d3Networkd3Network 0.5.2.10.5.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/d3Network/index.html
d3rd3r 0.8.00.8.0 https://cran.r-project.org/web/packages/d3r/index.html
data.tabledata.table 1.10.4-31.10.4-3 https://cran.r-project.org/web/packages/data.table/index.html
data.treedata.tree 0.7.50.7.5 https://cran.r-project.org/web/packages/data.tree/index.html
σύνολα δεδομένωνdatasets 3.4.43.4.4 NANA
ημερομηνίαdate 1.2-381.2-38 https://cran.r-project.org/web/packages/date/index.html
DBIDBI 0,80.8 https://cran.r-project.org/web/packages/DBI/index.html
dbplyrdbplyr 1.2.11.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/dbplyr/index.html
dbscandbscan 1.1-11.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/dbscan/index.html
dclonedclone 2.2-02.2-0 https://cran.r-project.org/web/packages/dclone/index.html
ddalphaddalpha 1.3.1.11.3.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ddalpha/index.html
dealdeal 1.2-371.2-37 https://cran.r-project.org/web/packages/deal/index.html
debugmedebugme 1.1.01.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/debugme/index.html
deepnetdeepnet 0,20.2 https://cran.r-project.org/web/packages/deepnet/index.html
deldirdeldir 0.1-140.1-14 https://cran.r-project.org/web/packages/deldir/index.html
dendextenddendextend 1.12.01.12.0 https://cran.r-project.org/web/packages/dendextend/index.html
DEoptimRDEoptimR 1.0-81.0-8 https://cran.r-project.org/web/packages/DEoptimR/index.html
deployrRservedeployrRserve 9.0.09.0.0 NANA
DerivDeriv 3.8.43.8.4 https://cran.r-project.org/web/packages/Deriv/index.html
descdesc 1.1.11.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/desc/index.html
descrdescr 1.1.41.1.4 https://cran.r-project.org/web/packages/descr/index.html
deSolvedeSolve 1.201.20 https://cran.r-project.org/web/packages/deSolve/index.html
devtoolsdevtools 1.13.51.13.5 https://cran.r-project.org/web/packages/devtools/index.html
DiagrammeRDiagrammeR 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/DiagrammeR/index.html
DiagrammeRsvgDiagrammeRsvg 0.10.1 https://cran.r-project.org/web/packages/DiagrammeRsvg/index.html
dichromatdichromat 2.0-02.0-0 https://cran.r-project.org/web/packages/dichromat/index.html
digestdigest 0.6.150.6.15 https://cran.r-project.org/web/packages/digest/index.html
dimReddimRed 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/dimRed/index.html
diptestdiptest 0.75-70.75-7 https://cran.r-project.org/web/packages/diptest/index.html
DistributionUtilsDistributionUtils 0.6-00.6-0 https://cran.r-project.org/web/packages/DistributionUtils/index.html
distromdistrom 1.01.0 https://cran.r-project.org/web/packages/distrom/index.html
dlmdlm 1.1-41.1-4 https://cran.r-project.org/web/packages/dlm/index.html
DMwRDMwR 0.4.10.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/DMwR/index.html
doBydoBy 4.6-14.6-1 https://cran.r-project.org/web/packages/doBy/index.html
doParalleldoParallel 1.0.121.0.12 https://cran.r-project.org/web/packages/doParallel/index.html
doSNOWdoSNOW 1.0.161.0.16 https://cran.r-project.org/web/packages/doSNOW/index.html
dotCall64dotCall64 0.9-5.20.9-5.2 https://cran.r-project.org/web/packages/dotCall64/index.html
downloaderdownloader 0,40.4 https://cran.r-project.org/web/packages/downloader/index.html
dplyrdplyr 0.8.0.10.8.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/dplyr/index.html
DPpackageDPpackage 1.1-7.41.1-7.4 https://cran.r-project.org/web/packages/DPpackage/index.html
DRRDRR 0.0.30.0.3 https://cran.r-project.org/web/packages/DRR/index.html
dsedse 2015.12-12015.12-1 https://cran.r-project.org/web/packages/dse/index.html
DTDT 0,40.4 https://cran.r-project.org/web/packages/DT/index.html
dttdtt 0.1-20.1-2 https://cran.r-project.org/web/packages/dtt/index.html
dtwdtw 1.18-11.18-1 https://cran.r-project.org/web/packages/dtw/index.html
dygraphsdygraphs 1.1.1.41.1.1.4 https://cran.r-project.org/web/packages/dygraphs/index.html
dynlmdynlm 0.3-50.3-5 https://cran.r-project.org/web/packages/dynlm/index.html
e1071e1071 1.6-81.6-8 https://cran.r-project.org/web/packages/e1071/index.html
earthearth 4.6.24.6.2 https://cran.r-project.org/web/packages/earth/index.html
EbayesThreshEbayesThresh 1.4-121.4-12 https://cran.r-project.org/web/packages/EbayesThresh/index.html
ebdbNetebdbNet 1.2.51.2.5 https://cran.r-project.org/web/packages/ebdbNet/index.html
ecmecm 4.4.04.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ecm/index.html
edeaRedeaR 0.8.00.8.0 https://cran.r-project.org/web/packages/edeaR/index.html
effectseffects 4.0-14.0-1 https://cran.r-project.org/web/packages/effects/index.html
ellipseellipse 0.4.10.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ellipse/index.html
ellipsisellipsis 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ellipsis/index.html
emmeansemmeans 1.1.21.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/emmeans/index.html
emulatoremulator 1.2-151.2-15 https://cran.r-project.org/web/packages/emulator/index.html
energyenergy 1.7-21.7-2 https://cran.r-project.org/web/packages/energy/index.html
englishenglish 1.2-31.2-3 https://cran.r-project.org/web/packages/english/index.html
ensembleBMAensembleBMA 5.1.55.1.5 https://cran.r-project.org/web/packages/ensembleBMA/index.html
entropyentropy 1.2.11.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/entropy/index.html
estimabilityestimability 1.31.3 https://cran.r-project.org/web/packages/estimability/index.html
eulerreulerr 5.1.05.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/eulerr/index.html
EvalEstEvalEst 2015.4-22015.4-2 https://cran.r-project.org/web/packages/EvalEst/index.html
evaluateevaluate 0.10.10.10.1 https://cran.r-project.org/web/packages/evaluate/index.html
evdevd 2.3-22.3-2 https://cran.r-project.org/web/packages/evd/index.html
evdbayesevdbayes 1.1-11.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/evdbayes/index.html
eventdataReventdataR 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/eventdataR/index.html
exactLoglinTestexactLoglinTest 1.4.21.4.2 https://cran.r-project.org/web/packages/exactLoglinTest/index.html
exactRankTestsexactRankTests 0.8-290.8-29 https://cran.r-project.org/web/packages/exactRankTests/index.html
expintexpint 0.1-40.1-4 https://cran.r-project.org/web/packages/expint/index.html
expmexpm 0.999-20.999-2 https://cran.r-project.org/web/packages/expm/index.html
extraDistrextraDistr 1.8.81.8.8 https://cran.r-project.org/web/packages/extraDistr/index.html
extrafontextrafont 0.170.17 https://cran.r-project.org/web/packages/extrafont/index.html
extrafontdbextrafontdb 1.01.0 https://cran.r-project.org/web/packages/extrafontdb/index.html
extremevaluesextremevalues 2.3.22.3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/extremevalues/index.html
ezez 4.4-04.4-0 https://cran.r-project.org/web/packages/ez/index.html
factoextrafactoextra 1.0.51.0.5 https://cran.r-project.org/web/packages/factoextra/index.html
FactoMineRFactoMineR 1.401.40 https://cran.r-project.org/web/packages/FactoMineR/index.html
factorQRfactorQR 0.1-40.1-4 https://cran.r-project.org/web/packages/factorQR/index.html
fansifansi 0.4.00.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/fansi/index.html
faoutlierfaoutlier 0.7.20.7.2 https://cran.r-project.org/web/packages/faoutlier/index.html
farverfarver 1.1.01.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/farver/index.html
fastICAfastICA 1.2-11.2-1 https://cran.r-project.org/web/packages/fastICA/index.html
fastmatchfastmatch 1.1-01.1-0 https://cran.r-project.org/web/packages/fastmatch/index.html
fBasicsfBasics 3042.893042.89 https://cran.r-project.org/web/packages/fBasics/index.html
fdrtoolfdrtool 1.2.151.2.15 https://cran.r-project.org/web/packages/fdrtool/index.html
fGarchfGarch 3042.83.13042.83.1 https://cran.r-project.org/web/packages/fGarch/index.html
fieldsfields 9.69.6 https://cran.r-project.org/web/packages/fields/index.html
filehashfilehash 2.4-12.4-1 https://cran.r-project.org/web/packages/filehash/index.html
FinCalFinCal 0.6.30.6.3 https://cran.r-project.org/web/packages/FinCal/index.html
fitdistrplusfitdistrplus 1.0-91.0-9 https://cran.r-project.org/web/packages/fitdistrplus/index.html
flashClustflashClust 1.01-21.01-2 https://cran.r-project.org/web/packages/flashClust/index.html
flexclustflexclust 1.3-51.3-5 https://cran.r-project.org/web/packages/flexclust/index.html
flexmixflexmix 2.3-142.3-14 https://cran.r-project.org/web/packages/flexmix/index.html
FMEFME 1.3.51.3.5 https://cran.r-project.org/web/packages/FME/index.html
fmsbfmsb 0.6.10.6.1 https://cran.r-project.org/web/packages/fmsb/index.html
FNNFNN 1.11.1 https://cran.r-project.org/web/packages/FNN/index.html
fontBitstreamVerafontBitstreamVera 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/fontBitstreamVera/index.html
fontLiberationfontLiberation 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/fontLiberation/index.html
fontquiverfontquiver 0.2.10.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/fontquiver/index.html
forcatsforcats 0.3.00.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/forcats/index.html
foreachforeach 1.4.41.4.4 https://cran.r-project.org/web/packages/foreach/index.html
forecastforecast 8.78.7 https://cran.r-project.org/web/packages/forecast/index.html
forecastHybridforecastHybrid 2.1.112.1.11 https://cran.r-project.org/web/packages/forecastHybrid/index.html
foreignforeign 0.8-690.8-69 https://cran.r-project.org/web/packages/foreign/index.html
formatRformatR 1.51.5 https://cran.r-project.org/web/packages/formatR/index.html
formattableformattable 0.2.0.10.2.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/formattable/index.html
ΤύποςFormula 1.2-21.2-2 https://cran.r-project.org/web/packages/Formula/index.html
fpcfpc 2.1-112.1-11 https://cran.r-project.org/web/packages/fpc/index.html
fracdifffracdiff 1.4-21.4-2 https://cran.r-project.org/web/packages/fracdiff/index.html
fTradingfTrading 3042.793042.79 https://cran.r-project.org/web/packages/fTrading/index.html
fUnitRootsfUnitRoots 3042.793042.79 https://cran.r-project.org/web/packages/fUnitRoots/index.html
futile.loggerfutile.logger 1.4.31.4.3 https://cran.r-project.org/web/packages/futile.logger/index.html
futile.optionsfutile.options 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/futile.options/index.html
gamgam 1.151.15 https://cran.r-project.org/web/packages/gam/index.html
gamlrgamlr 1.13-41.13-4 https://cran.r-project.org/web/packages/gamlr/index.html
gamlssgamlss 5.0-65.0-6 https://cran.r-project.org/web/packages/gamlss/index.html
gamlss.datagamlss.data 5.0-05.0-0 https://cran.r-project.org/web/packages/gamlss.data/index.html
gamlss.distgamlss.dist 5.0-45.0-4 https://cran.r-project.org/web/packages/gamlss.dist/index.html
gbmgbm 2.1.32.1.3 https://cran.r-project.org/web/packages/gbm/index.html
gclusgclus 1.3.11.3.1 https://cran.r-project.org/web/packages/gclus/index.html
gdalUtilsgdalUtils 2.0.1.72.0.1.7 https://cran.r-project.org/web/packages/gdalUtils/index.html
gdatagdata 2.18.02.18.0 https://cran.r-project.org/web/packages/gdata/index.html
gdtoolsgdtools 0.1.70.1.7 https://cran.r-project.org/web/packages/gdtools/index.html
geegee 4.13-194.13-19 https://cran.r-project.org/web/packages/gee/index.html
genalggenalg 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/genalg/index.html
geneticsgenetics 1.3.8.11.3.8.1 https://cran.r-project.org/web/packages/genetics/index.html
GenSAGenSA 1.1.71.1.7 https://cran.r-project.org/web/packages/GenSA/index.html
geojsongeojson 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/geojson/index.html
geojsoniogeojsonio 0.6.00.6.0 https://cran.r-project.org/web/packages/geojsonio/index.html
geojsonlintgeojsonlint 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/geojsonlint/index.html
geoRgeoR 1.7-5.21.7-5.2 https://cran.r-project.org/web/packages/geoR/index.html
geoRglmgeoRglm 0.9-110.9-11 https://cran.r-project.org/web/packages/geoRglm/index.html
geospheregeosphere 1.5-71.5-7 https://cran.r-project.org/web/packages/geosphere/index.html
GGallyGGally 1.3.21.3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/GGally/index.html
ggaltggalt 0.4.00.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ggalt/index.html
gganimategganimate 1.0.31.0.3 https://cran.r-project.org/web/packages/gganimate/index.html
ggcorrplotggcorrplot 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ggcorrplot/index.html
ggdendroggdendro 0.1-200.1-20 https://cran.r-project.org/web/packages/ggdendro/index.html
ggeffectsggeffects 0.3.20.3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/ggeffects/index.html
ggforceggforce 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ggforce/index.html
ggformulaggformula 0.6.20.6.2 https://cran.r-project.org/web/packages/ggformula/index.html
ggfortifyggfortify 0.4.30.4.3 https://cran.r-project.org/web/packages/ggfortify/index.html
ggimageggimage 0.1.20.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/ggimage/index.html
ggjoyggjoy 0.4.00.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ggjoy/index.html
ggmggm 2.32.3 https://cran.r-project.org/web/packages/ggm/index.html
ggmapggmap 2.6.12.6.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ggmap/index.html
ggmcmcggmcmc 1.11.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ggmcmc/index.html
ggplot2ggplot2 3.3.23.3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/ggplot2/index.html
ggplot2moviesggplot2movies 0.0.10.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ggplot2movies/index.html
ggpmiscggpmisc 0.2.160.2.16 https://cran.r-project.org/web/packages/ggpmisc/index.html
ggpubrggpubr 0.1.60.1.6 https://cran.r-project.org/web/packages/ggpubr/index.html
ggQCggQC 0.0.310.0.31 https://cran.r-project.org/web/packages/ggQC/index.html
ggraphggraph 1.0.11.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ggraph/index.html
ggrepelggrepel 0.7.00.7.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ggrepel/index.html
ggridgesggridges 0.4.10.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ggridges/index.html
ggsciggsci 2.82.8 https://cran.r-project.org/web/packages/ggsci/index.html
ggsignifggsignif 0.4.00.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ggsignif/index.html
ggsoccerggsoccer 0.1.40.1.4 https://cran.r-project.org/web/packages/ggsoccer/index.html
ggstanceggstance 0.30.3 https://cran.r-project.org/web/packages/ggstance/index.html
ggternggtern 2.2.12.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ggtern/index.html
ggthemesggthemes 3.4.03.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ggthemes/index.html
gistrgistr 0.4.00.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/gistr/index.html
git2rgit2r 0.21.00.21.0 https://cran.r-project.org/web/packages/git2r/index.html
glassoglasso 1.81.8 https://cran.r-project.org/web/packages/glasso/index.html
glmmBUGSglmmBUGS 2.4.02.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/glmmBUGS/index.html
glmmTMBglmmTMB 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/glmmTMB/index.html
glmnetglmnet 2.0-132.0-13 https://cran.r-project.org/web/packages/glmnet/index.html
GlobalOptionsGlobalOptions 0.0.130.0.13 https://cran.r-project.org/web/packages/GlobalOptions/index.html
glueglue 1.3.11.3.1 https://cran.r-project.org/web/packages/glue/index.html
gmodelsgmodels 2.16.22.16.2 https://cran.r-project.org/web/packages/gmodels/index.html
gmpgmp 0.5-13.10.5-13.1 https://cran.r-project.org/web/packages/gmp/index.html
gnmgnm 1.0-81.0-8 https://cran.r-project.org/web/packages/gnm/index.html
goftestgoftest 1.1-11.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/goftest/index.html
googleVisgoogleVis 0.6.20.6.2 https://cran.r-project.org/web/packages/googleVis/index.html
gowergower 0.1.20.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/gower/index.html
GPArotationGPArotation 2014.11-12014.11-1 https://cran.r-project.org/web/packages/GPArotation/index.html
gplotsgplots 3.0.13.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/gplots/index.html
γραφικάgraphics 3.4.43.4.4 NANA
grDevicesgrDevices 3.4.43.4.4 NANA
gridgrid 3.4.43.4.4 NANA
gridBasegridBase 0.4-70.4-7 https://cran.r-project.org/web/packages/gridBase/index.html
gridExtragridExtra 2.32.3 https://cran.r-project.org/web/packages/gridExtra/index.html
gridGraphicsgridGraphics 0.2-10.2-1 https://cran.r-project.org/web/packages/gridGraphics/index.html
growcurvesgrowcurves 0.2.4.10.2.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/growcurves/index.html
grpreggrpreg 3.1-23.1-2 https://cran.r-project.org/web/packages/grpreg/index.html
gssgss 2.1-72.1-7 https://cran.r-project.org/web/packages/gss/index.html
gstatgstat 1.1-51.1-5 https://cran.r-project.org/web/packages/gstat/index.html
gsubfngsubfn 0.70.7 https://cran.r-project.org/web/packages/gsubfn/index.html
gtablegtable 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/gtable/index.html
gtoolsgtools 3.5.03.5.0 https://cran.r-project.org/web/packages/gtools/index.html
gtrendsRgtrendsR 1.4.31.4.3 https://cran.r-project.org/web/packages/gtrendsR/index.html
gWidgetsgWidgets 0.0-540.0-54 https://cran.r-project.org/web/packages/gWidgets/index.html
gWidgetsRGtk2gWidgetsRGtk2 0.0-860.0-86 https://cran.r-project.org/web/packages/gWidgetsRGtk2/index.html
gWidgetstcltkgWidgetstcltk 0.0-550.0-55 https://cran.r-project.org/web/packages/gWidgetstcltk/index.html
haplo.statshaplo.stats 1.7.71.7.7 https://cran.r-project.org/web/packages/haplo.stats/index.html
hashhash 2.2.62.2.6 https://cran.r-project.org/web/packages/hash/index.html
havenhaven 1.1.11.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/haven/index.html
hbsaehbsae 1.01.0 https://cran.r-project.org/web/packages/hbsae/index.html
HDIntervalHDInterval 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/HDInterval/index.html
hdrcdehdrcde 3.23.2 https://cran.r-project.org/web/packages/hdrcde/index.html
heatmaplyheatmaply 0.16.00.16.0 https://cran.r-project.org/web/packages/heatmaply/index.html
heavyheavy 0.38.190.38.19 https://cran.r-project.org/web/packages/heavy/index.html
hexbinhexbin 1.27.21.27.2 https://cran.r-project.org/web/packages/hexbin/index.html
hflightshflights 0.10.1 https://cran.r-project.org/web/packages/hflights/index.html
HHHH 3.1-343.1-34 https://cran.r-project.org/web/packages/HH/index.html
HIHI 0,40.4 https://cran.r-project.org/web/packages/HI/index.html
highcharterhighcharter 0.5.00.5.0 https://cran.r-project.org/web/packages/highcharter/index.html
highrhighr 0,60.6 https://cran.r-project.org/web/packages/highr/index.html
HistDataHistData 0.8-20.8-2 https://cran.r-project.org/web/packages/HistData/index.html
HmiscHmisc 4.1-14.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/Hmisc/index.html
hmshms 0.4.20.4.2 https://cran.r-project.org/web/packages/hms/index.html
hoardrhoardr 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/hoardr/index.html
HSAURHSAUR 1.3-91.3-9 https://cran.r-project.org/web/packages/HSAUR/index.html
htmlTablehtmlTable 1.11.21.11.2 https://cran.r-project.org/web/packages/htmlTable/index.html
htmltoolshtmltools 0.3.60.3.6 https://cran.r-project.org/web/packages/htmltools/index.html
htmlwidgetshtmlwidgets 1.31.3 https://cran.r-project.org/web/packages/htmlwidgets/index.html
htshts 5.1.55.1.5 https://cran.r-project.org/web/packages/hts/index.html
httpuvhttpuv 1.3.6.21.3.6.2 https://cran.r-project.org/web/packages/httpuv/index.html
httrhttr 1.3.11.3.1 https://cran.r-project.org/web/packages/httr/index.html
hugehuge 1.2.71.2.7 https://cran.r-project.org/web/packages/huge/index.html
hunspellhunspell 2.92.9 https://cran.r-project.org/web/packages/hunspell/index.html
IBrokersIBrokers 0.9-120.9-12 https://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/index.html
ifultoolsifultools 2.0-42.0-4 https://cran.r-project.org/web/packages/ifultools/index.html
igraphigraph 1.2.11.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/igraph/index.html
imagerimager 0.40.20.40.2 https://cran.r-project.org/web/packages/imager/index.html
influenceRinfluenceR 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/influenceR/index.html
inlineinline 0.3.140.3.14 https://cran.r-project.org/web/packages/inline/index.html
intervalsintervals 0.15.10.15.1 https://cran.r-project.org/web/packages/intervals/index.html
inuminum 1.0-01.0-0 https://cran.r-project.org/web/packages/inum/index.html
ipredipred 0.9-60.9-6 https://cran.r-project.org/web/packages/ipred/index.html
irlbairlba 2.3.22.3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/irlba/index.html
irrirr 0,840.84 https://cran.r-project.org/web/packages/irr/index.html
ISOcodesISOcodes 2017.09.272017.09.27 https://cran.r-project.org/web/packages/ISOcodes/index.html
iteratorsiterators 1.0.91.0.9 https://cran.r-project.org/web/packages/iterators/index.html
janeaustenrjaneaustenr 0.1.50.1.5 https://cran.r-project.org/web/packages/janeaustenr/index.html
janitorjanitor 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/janitor/index.html
jpegjpeg 0.1-80.1-8 https://cran.r-project.org/web/packages/jpeg/index.html
jqrjqr 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/jqr/index.html
jsonlitejsonlite 1.51.5 https://cran.r-project.org/web/packages/jsonlite/index.html
jsonvalidatejsonvalidate 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/jsonvalidate/index.html
jtoolsjtools 0.9.40.9.4 https://cran.r-project.org/web/packages/jtools/index.html
kableExtrakableExtra 0.7.00.7.0 https://cran.r-project.org/web/packages/kableExtra/index.html
KendallKendall 2.22.2 https://cran.r-project.org/web/packages/Kendall/index.html
kernlabkernlab 0.9-250.9-25 https://cran.r-project.org/web/packages/kernlab/index.html
KernSmoothKernSmooth 2.23-152.23-15 https://cran.r-project.org/web/packages/KernSmooth/index.html
KFKSDSKFKSDS 1.61.6 https://cran.r-project.org/web/packages/KFKSDS/index.html
kinship2kinship2 1.6.41.6.4 https://cran.r-project.org/web/packages/kinship2/index.html
kknnkknn 1.3.11.3.1 https://cran.r-project.org/web/packages/kknn/index.html
klaRklaR 0.6-140.6-14 https://cran.r-project.org/web/packages/klaR/index.html
km.cikm.ci 0.5-20.5-2 https://cran.r-project.org/web/packages/km.ci/index.html
KMsurvKMsurv 0.1-50.1-5 https://cran.r-project.org/web/packages/KMsurv/index.html
knitrknitr 1.201.20 https://cran.r-project.org/web/packages/knitr/index.html
ksks 1.11.01.11.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ks/index.html
labelinglabeling 0.30.3 https://cran.r-project.org/web/packages/labeling/index.html
labelledlabelled 1.0.11.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/labelled/index.html
laekenlaeken 0.4.60.4.6 https://cran.r-project.org/web/packages/laeken/index.html
LahmanLahman 6.0-06.0-0 https://cran.r-project.org/web/packages/Lahman/index.html
lambda.rlambda.r 1.21.2 https://cran.r-project.org/web/packages/lambda.r/index.html
larslars 1.21.2 https://cran.r-project.org/web/packages/lars/index.html
latex2explatex2exp 0.4.00.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/latex2exp/index.html
latticelattice 0.20-350.20-35 https://cran.r-project.org/web/packages/lattice/index.html
latticeExtralatticeExtra 0.6-280.6-28 https://cran.r-project.org/web/packages/latticeExtra/index.html
lavalava 1.6.11.6.1 https://cran.r-project.org/web/packages/lava/index.html
lavaanlavaan 0.5-23.10970.5-23.1097 https://cran.r-project.org/web/packages/lavaan/index.html
lazyevallazyeval 0.2.10.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/lazyeval/index.html
ldalda 1.4.21.4.2 https://cran.r-project.org/web/packages/lda/index.html
leafletleaflet 2.0.22.0.2 https://cran.r-project.org/web/packages/leaflet/index.html
leaflet.esrileaflet.esri 0,20.2 https://cran.r-project.org/web/packages/leaflet.esri/index.html
leaflet.extrasleaflet.extras 0,20.2 https://cran.r-project.org/web/packages/leaflet.extras/index.html
leapsleaps 3.03.0 https://cran.r-project.org/web/packages/leaps/index.html
LearnBayesLearnBayes 2.15.12.15.1 https://cran.r-project.org/web/packages/LearnBayes/index.html
lexiconlexicon 1.2.11.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/lexicon/index.html
libcoinlibcoin 1.0-11.0-1 https://cran.r-project.org/web/packages/libcoin/index.html
LiblineaRLiblineaR 2.10-82.10-8 https://cran.r-project.org/web/packages/LiblineaR/index.html
LICORSLICORS 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/LICORS/index.html
likertlikert 1.3.51.3.5 https://cran.r-project.org/web/packages/likert/index.html
limSolvelimSolve 1.5.5.31.5.5.3 https://cran.r-project.org/web/packages/limSolve/index.html
linproglinprog 0.9-20.9-2 https://cran.r-project.org/web/packages/linprog/index.html
lm.betalm.beta 1.5-11.5-1 https://cran.r-project.org/web/packages/lm.beta/index.html
lme4lme4 1.1-161.1-16 https://cran.r-project.org/web/packages/lme4/index.html
lmmlmm 1.01.0 https://cran.r-project.org/web/packages/lmm/index.html
lmtestlmtest 0.9-350.9-35 https://cran.r-project.org/web/packages/lmtest/index.html
locfitlocfit 1.5-9.11.5-9.1 https://cran.r-project.org/web/packages/locfit/index.html
locpollocpol 0.6-00.6-0 https://cran.r-project.org/web/packages/locpol/index.html
LogicRegLogicReg 1.5.91.5.9 https://cran.r-project.org/web/packages/LogicReg/index.html
lpSolvelpSolve 5.6.135.6.13 https://cran.r-project.org/web/packages/lpSolve/index.html
lsalsa 0.73.10.73.1 https://cran.r-project.org/web/packages/lsa/index.html
lsmeanslsmeans 2.27-612.27-61 https://cran.r-project.org/web/packages/lsmeans/index.html
lubridatelubridate 1.7.21.7.2 https://cran.r-project.org/web/packages/lubridate/index.html
magicmagic 1.5-81.5-8 https://cran.r-project.org/web/packages/magic/index.html
magickmagick 1.81.8 https://cran.r-project.org/web/packages/magick/index.html
magrittrmagrittr 1.51.5 https://cran.r-project.org/web/packages/magrittr/index.html
manipulateWidgetmanipulateWidget 0.9.00.9.0 https://cran.r-project.org/web/packages/manipulateWidget/index.html
MAPAMAPA 2.0.42.0.4 https://cran.r-project.org/web/packages/MAPA/index.html
mapdatamapdata 2.3.02.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/mapdata/index.html
mapprojmapproj 1.2.61.2.6 https://cran.r-project.org/web/packages/mapproj/index.html
mapsmaps 3.2.03.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/maps/index.html
maptoolsmaptools 0.9-20.9-2 https://cran.r-project.org/web/packages/maptools/index.html
maptreemaptree 1.4-71.4-7 https://cran.r-project.org/web/packages/maptree/index.html
mapviewmapview 2.3.02.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/mapview/index.html
marimamarima 2.22.2 https://cran.r-project.org/web/packages/marima/index.html
markdownmarkdown 0,80.8 https://cran.r-project.org/web/packages/markdown/index.html
MASSMASS 7.3-497.3-49 https://cran.r-project.org/web/packages/MASS/index.html
MasterBayesMasterBayes 2.552.55 https://cran.r-project.org/web/packages/MasterBayes/index.html
MatchingMatching 4.9-54.9-5 https://cran.r-project.org/web/packages/Matching/index.html
MatchItMatchIt 3.0.23.0.2 https://cran.r-project.org/web/packages/MatchIt/index.html
ΜήτραMatrix 1.2-121.2-12 https://cran.r-project.org/web/packages/Matrix/index.html
matrixcalcmatrixcalc 1.0-31.0-3 https://cran.r-project.org/web/packages/matrixcalc/index.html
MatrixModelsMatrixModels 0.4-10.4-1 https://cran.r-project.org/web/packages/MatrixModels/index.html
matrixStatsmatrixStats 0.54.00.54.0 https://cran.r-project.org/web/packages/matrixStats/index.html
maxentmaxent 1.3.3.11.3.3.1 https://cran.r-project.org/web/packages/maxent/index.html
maxLikmaxLik 1.3-41.3-4 https://cran.r-project.org/web/packages/maxLik/index.html
maxstatmaxstat 0.7-250.7-25 https://cran.r-project.org/web/packages/maxstat/index.html
mboostmboost 2.8-12.8-1 https://cran.r-project.org/web/packages/mboost/index.html
mclustmclust 5.45.4 https://cran.r-project.org/web/packages/mclust/index.html
mcmcmcmc 0.9-50.9-5 https://cran.r-project.org/web/packages/mcmc/index.html
MCMCglmmMCMCglmm 2.252.25 https://cran.r-project.org/web/packages/MCMCglmm/index.html
mdamda 0.4-100.4-10 https://cran.r-project.org/web/packages/mda/index.html
memoisememoise 1.1.01.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/memoise/index.html
merToolsmerTools 0.3.00.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/merTools/index.html
methodsmethods 3.4.43.4.4 NANA
metricsgraphicsmetricsgraphics 0.9.00.9.0 https://cran.r-project.org/web/packages/metricsgraphics/index.html
mgcvmgcv 1.8-231.8-23 https://cran.r-project.org/web/packages/mgcv/index.html
mgsubmgsub 1.7.11.7.1 https://cran.r-project.org/web/packages/mgsub/index.html
mimi 1.01.0 https://cran.r-project.org/web/packages/mi/index.html
micemice 2.46.02.46.0 https://cran.r-project.org/web/packages/mice/index.html
microbenchmarkmicrobenchmark 1.4-41.4-4 https://cran.r-project.org/web/packages/microbenchmark/index.html
MicrosoftRMicrosoftR 3.4.4.01053.4.4.0105 NANA
mimemime 0,50.5 https://cran.r-project.org/web/packages/mime/index.html
miniCRANminiCRAN 0.2.110.2.11 https://cran.r-project.org/web/packages/miniCRAN/index.html
miniUIminiUI 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/miniUI/index.html
minpack.lmminpack.lm 1.2-11.2-1 https://cran.r-project.org/web/packages/minpack.lm/index.html
minqaminqa 1.2.41.2.4 https://cran.r-project.org/web/packages/minqa/index.html
mirtmirt 1.27.11.27.1 https://cran.r-project.org/web/packages/mirt/index.html
misc3dmisc3d 0.8-40.8-4 https://cran.r-project.org/web/packages/misc3d/index.html
miscToolsmiscTools 0.6-220.6-22 https://cran.r-project.org/web/packages/miscTools/index.html
mitoolsmitools 2.32.3 https://cran.r-project.org/web/packages/mitools/index.html
mixtoolsmixtools 1.1.01.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/mixtools/index.html
mlapimlapi 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/mlapi/index.html
mlbenchmlbench 2.1-12.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/mlbench/index.html
mlogitBMAmlogitBMA 0.1-60.1-6 https://cran.r-project.org/web/packages/mlogitBMA/index.html
mnormtmnormt 1.5-51.5-5 https://cran.r-project.org/web/packages/mnormt/index.html
MNPMNP 3.1-03.1-0 https://cran.r-project.org/web/packages/MNP/index.html
ModelMetricsModelMetrics 1.1.01.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ModelMetrics/index.html
modelrmodelr 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/modelr/index.html
modeltoolsmodeltools 0.2-210.2-21 https://cran.r-project.org/web/packages/modeltools/index.html
mombfmombf 1.9.61.9.6 https://cran.r-project.org/web/packages/mombf/index.html
momentsmoments 0.140.14 https://cran.r-project.org/web/packages/moments/index.html
monomvnmonomvn 1.9-71.9-7 https://cran.r-project.org/web/packages/monomvn/index.html
monregmonreg 0.1.30.1.3 https://cran.r-project.org/web/packages/monreg/index.html
mosaicmosaic 1.1.11.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/mosaic/index.html
mosaicCoremosaicCore 0.4.20.4.2 https://cran.r-project.org/web/packages/mosaicCore/index.html
mosaicDatamosaicData 0.16.00.16.0 https://cran.r-project.org/web/packages/mosaicData/index.html
MSBVARMSBVAR 0.9-30.9-3 https://cran.r-project.org/web/packages/MSBVAR/index.html
msmmsm 1.6.61.6.6 https://cran.r-project.org/web/packages/msm/index.html
multcompmultcomp 1.4-81.4-8 https://cran.r-project.org/web/packages/multcomp/index.html
multicoolmulticool 0.1-100.1-10 https://cran.r-project.org/web/packages/multicool/index.html
munsellmunsell 0.5.00.5.0 https://cran.r-project.org/web/packages/munsell/index.html
mvoutliermvoutlier 2.0.92.0.9 https://cran.r-project.org/web/packages/mvoutlier/index.html
mvtnormmvtnorm 1.0-71.0-7 https://cran.r-project.org/web/packages/mvtnorm/index.html
NbClustNbClust 3.03.0 https://cran.r-project.org/web/packages/NbClust/index.html
ncvregncvreg 3.9-13.9-1 https://cran.r-project.org/web/packages/ncvreg/index.html
networknetwork 1.13.01.13.0 https://cran.r-project.org/web/packages/network/index.html
networkD3networkD3 0,40.4 https://cran.r-project.org/web/packages/networkD3/index.html
neuralnetneuralnet 1.331.33 https://cran.r-project.org/web/packages/neuralnet/index.html
ngramngram 3.0.43.0.4 https://cran.r-project.org/web/packages/ngram/index.html
nlmenlme 3.1-131.13.1-131.1 https://cran.r-project.org/web/packages/nlme/index.html
nloptrnloptr 1.0.41.0.4 https://cran.r-project.org/web/packages/nloptr/index.html
NLPNLP 0.1-110.1-11 https://cran.r-project.org/web/packages/NLP/index.html
NMFNMF 0.21.00.21.0 https://cran.r-project.org/web/packages/NMF/index.html
nnetnnet 7.3-127.3-12 https://cran.r-project.org/web/packages/nnet/index.html
nnlsnnls 1.41.4 https://cran.r-project.org/web/packages/nnls/index.html
nortestnortest 1.0-41.0-4 https://cran.r-project.org/web/packages/nortest/index.html
numbersnumbers 0.6-60.6-6 https://cran.r-project.org/web/packages/numbers/index.html
numDerivnumDeriv 2016.8-12016.8-1 https://cran.r-project.org/web/packages/numDeriv/index.html
numformnumform 0.4.00.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/numform/index.html
OceanViewOceanView 1.0.41.0.4 https://cran.r-project.org/web/packages/OceanView/index.html
openairopenair 2.3-02.3-0 https://cran.r-project.org/web/packages/openair/index.html
opensslopenssl 1.0.11.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/openssl/index.html
osmarosmar 1.1-71.1-7 https://cran.r-project.org/web/packages/osmar/index.html
OutlierDCOutlierDC 0.3-00.3-0 https://cran.r-project.org/web/packages/OutlierDC/index.html
OutlierDMOutlierDM 1.1.11.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/OutlierDM/index.html
outliersoutliers 0.140.14 https://cran.r-project.org/web/packages/outliers/index.html
pacbpredpacbpred 0.92.20.92.2 https://cran.r-project.org/web/packages/pacbpred/index.html
padrpadr 0.4.00.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/padr/index.html
parallelparallel 3.4.43.4.4 NANA
partitionspartitions 1.9-191.9-19 https://cran.r-project.org/web/packages/partitions/index.html
partyparty 1.2-41.2-4 https://cran.r-project.org/web/packages/party/index.html
partykitpartykit 1.2-01.2-0 https://cran.r-project.org/web/packages/partykit/index.html
PAWLPAWL 0,50.5 https://cran.r-project.org/web/packages/PAWL/index.html
pbapplypbapply 1.3-41.3-4 https://cran.r-project.org/web/packages/pbapply/index.html
pbivnormpbivnorm 0.6.00.6.0 https://cran.r-project.org/web/packages/pbivnorm/index.html
pbkrtestpbkrtest 0.4-70.4-7 https://cran.r-project.org/web/packages/pbkrtest/index.html
PCAmixdataPCAmixdata 3.13.1 https://cran.r-project.org/web/packages/PCAmixdata/index.html
pcaPPpcaPP 1.9-731.9-73 https://cran.r-project.org/web/packages/pcaPP/index.html
pdcpdc 1.0.31.0.3 https://cran.r-project.org/web/packages/pdc/index.html
PerformanceAnalyticsPerformanceAnalytics 1.5.21.5.2 https://cran.r-project.org/web/packages/PerformanceAnalytics/index.html
permutepermute 0.9-40.9-4 https://cran.r-project.org/web/packages/permute/index.html
perryperry 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/perry/index.html
petrinetRpetrinetR 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/petrinetR/index.html
pheatmappheatmap 1.0.81.0.8 https://cran.r-project.org/web/packages/pheatmap/index.html
pillarpillar 1.4.21.4.2 https://cran.r-project.org/web/packages/pillar/index.html
pixmappixmap 0.4-110.4-11 https://cran.r-project.org/web/packages/pixmap/index.html
pkgconfigpkgconfig 2.0.22.0.2 https://cran.r-project.org/web/packages/pkgconfig/index.html
pkgmakerpkgmaker 0.220.22 https://cran.r-project.org/web/packages/pkgmaker/index.html
platetoolsplatetools 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/platetools/index.html
plogrplogr 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/plogr/index.html
plot3Dplot3D 1.1.11.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/plot3D/index.html
plot3Drglplot3Drgl 1.0.11.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/plot3Drgl/index.html
plotlyplotly 4.7.14.7.1 https://cran.r-project.org/web/packages/plotly/index.html
plotmoplotmo 3.3.63.3.6 https://cran.r-project.org/web/packages/plotmo/index.html
plotrixplotrix 3.73.7 https://cran.r-project.org/web/packages/plotrix/index.html
plspls 2.6-02.6-0 https://cran.r-project.org/web/packages/pls/index.html
plyrplyr 1.8.41.8.4 https://cran.r-project.org/web/packages/plyr/index.html
pngpng 0.1-70.1-7 https://cran.r-project.org/web/packages/png/index.html
polsplinepolspline 1.1.121.1.12 https://cran.r-project.org/web/packages/polspline/index.html
polyclippolyclip 1.6-11.6-1 https://cran.r-project.org/web/packages/polyclip/index.html
polylabelrpolylabelr 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/polylabelr/index.html
polynompolynom 1.3-91.3-9 https://cran.r-project.org/web/packages/polynom/index.html
ppcorppcor 1.11.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ppcor/index.html
prabclusprabclus 2.2-62.2-6 https://cran.r-project.org/web/packages/prabclus/index.html
pracmapracma 2.1.42.1.4 https://cran.r-project.org/web/packages/pracma/index.html
praisepraise 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/praise/index.html
predictionprediction 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/prediction/index.html
predmixcorpredmixcor 1.1-11.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/predmixcor/index.html
PresenceAbsencePresenceAbsence 1.1.91.1.9 https://cran.r-project.org/web/packages/PresenceAbsence/index.html
prettyunitsprettyunits 1.0.21.0.2 https://cran.r-project.org/web/packages/prettyunits/index.html
pROCpROC 1.11.01.11.0 https://cran.r-project.org/web/packages/pROC/index.html
processmapRprocessmapR 0.3.20.3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/processmapR/index.html
processmonitRprocessmonitR 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/processmonitR/index.html
processxprocessx 2.0.0.12.0.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/processx/index.html
prodlimprodlim 1.6.11.6.1 https://cran.r-project.org/web/packages/prodlim/index.html
profdpmprofdpm 3.33.3 https://cran.r-project.org/web/packages/profdpm/index.html
profileModelprofileModel 0.5-90.5-9 https://cran.r-project.org/web/packages/profileModel/index.html
progressprogress 1.1.21.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/progress/index.html
proj4proj4 1.0-81.0-8 https://cran.r-project.org/web/packages/proj4/index.html
prophetprophet 0.2.10.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/prophet/index.html
protoproto 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/proto/index.html
protoliteprotolite 1.71.7 https://cran.r-project.org/web/packages/protolite/index.html
proxyproxy 0.4-210.4-21 https://cran.r-project.org/web/packages/proxy/index.html
pryrpryr 0.1.40.1.4 https://cran.r-project.org/web/packages/pryr/index.html
psclpscl 1.5.21.5.2 https://cran.r-project.org/web/packages/pscl/index.html
psychpsych 1.8.3.31.8.3.3 https://cran.r-project.org/web/packages/psych/index.html
purrrpurrr 0.2.40.2.4 https://cran.r-project.org/web/packages/purrr/index.html
pwrpwr 1.2-21.2-2 https://cran.r-project.org/web/packages/pwr/index.html
qapqap 0.1-10.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/qap/index.html
qccqcc 2.72.7 https://cran.r-project.org/web/packages/qcc/index.html
qdapDictionariesqdapDictionaries 1.0.71.0.7 https://cran.r-project.org/web/packages/qdapDictionaries/index.html
qdapRegexqdapRegex 0.7.20.7.2 https://cran.r-project.org/web/packages/qdapRegex/index.html
qdapToolsqdapTools 1.3.31.3.3 https://cran.r-project.org/web/packages/qdapTools/index.html
qgraphqgraph 1.4.41.4.4 https://cran.r-project.org/web/packages/qgraph/index.html
qichartsqicharts 0.5.50.5.5 https://cran.r-project.org/web/packages/qicharts/index.html
qicharts2qicharts2 0.6.00.6.0 https://cran.r-project.org/web/packages/qicharts2/index.html
quadprogquadprog 1.5-51.5-5 https://cran.r-project.org/web/packages/quadprog/index.html
qualityToolsqualityTools 1,551.55 https://cran.r-project.org/web/packages/qualityTools/index.html
quantedaquanteda 1.1.11.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/quanteda/index.html
quantmodquantmod 0.4-120.4-12 https://cran.r-project.org/web/packages/quantmod/index.html
quantregquantreg 5.355.35 https://cran.r-project.org/web/packages/quantreg/index.html
questionrquestionr 0.6.20.6.2 https://cran.r-project.org/web/packages/questionr/index.html
qvcalcqvcalc 0.9-10.9-1 https://cran.r-project.org/web/packages/qvcalc/index.html
R.matlabR.matlab 3.6.13.6.1 https://cran.r-project.org/web/packages/R.matlab/index.html
R.methodsS3R.methodsS3 1.7.11.7.1 https://cran.r-project.org/web/packages/R.methodsS3/index.html
R.ooR.oo 1.21.01.21.0 https://cran.r-project.org/web/packages/R.oo/index.html
R.utilsR.utils 2.6.02.6.0 https://cran.r-project.org/web/packages/R.utils/index.html
r2d3r2d3 0.2.30.2.3 https://cran.r-project.org/web/packages/r2d3/index.html
R2HTMLR2HTML 2.3.22.3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/R2HTML/index.html
R2jagsR2jags 0.5-70.5-7 https://cran.r-project.org/web/packages/R2jags/index.html
R2OpenBUGSR2OpenBUGS 3.2-3.23.2-3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/R2OpenBUGS/index.html
R2WinBUGSR2WinBUGS 2.1-212.1-21 https://cran.r-project.org/web/packages/R2WinBUGS/index.html
R6R6 2.2.22.2.2 https://cran.r-project.org/web/packages/R6/index.html
rampsramps 0.6-150.6-15 https://cran.r-project.org/web/packages/ramps/index.html
RandomFieldsRandomFields 3.1.503.1.50 https://cran.r-project.org/web/packages/RandomFields/index.html
RandomFieldsUtilsRandomFieldsUtils 0.3.250.3.25 https://cran.r-project.org/web/packages/RandomFieldsUtils/index.html
randomForestrandomForest 4.6-144.6-14 https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/index.html
rangerranger 0.9.00.9.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ranger/index.html
RApiDatetimeRApiDatetime 0.0.40.0.4 https://cran.r-project.org/web/packages/RApiDatetime/index.html
rappdirsrappdirs 0.3.10.3.1 https://cran.r-project.org/web/packages/rappdirs/index.html
RArcInfoRArcInfo 0.4-120.4-12 https://cran.r-project.org/web/packages/RArcInfo/index.html
rasterraster 2.6-72.6-7 https://cran.r-project.org/web/packages/raster/index.html
rattlerattle 5.1.05.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/rattle/index.html
rayshaderrayshader 0.10.10.10.1 https://cran.r-project.org/web/packages/rayshader/index.html
rbenchmarkrbenchmark 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/rbenchmark/index.html
RblpapiRblpapi 0.3.80.3.8 https://cran.r-project.org/web/packages/Rblpapi/index.html
rbokehrbokeh 0.5.00.5.0 https://cran.r-project.org/web/packages/rbokeh/index.html
rbugsrbugs 0.5-90.5-9 https://cran.r-project.org/web/packages/rbugs/index.html
RColorBrewerRColorBrewer 1.1-21.1-2 https://cran.r-project.org/web/packages/RColorBrewer/index.html
RcppRcpp 1.0.11.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/Rcpp/index.html
RcppArmadilloRcppArmadillo 0.8.400.0.00.8.400.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/RcppArmadillo/index.html
rcppbugsrcppbugs 0.1.4.20.1.4.2 https://cran.r-project.org/web/packages/rcppbugs/index.html
RcppDERcppDE 0.1.50.1.5 https://cran.r-project.org/web/packages/RcppDE/index.html
RcppEigenRcppEigen 0.3.3.4.00.3.3.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/RcppEigen/index.html
RcppExamplesRcppExamples 0.1.80.1.8 https://cran.r-project.org/web/packages/RcppExamples/index.html
RcppParallelRcppParallel 4.4.04.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/RcppParallel/index.html
RcppProgressRcppProgress 0,40.4 https://cran.r-project.org/web/packages/RcppProgress/index.html
RcppRollRcppRoll 0.2.20.2.2 https://cran.r-project.org/web/packages/RcppRoll/index.html
RCurlRCurl 1.95-4.101.95-4.10 https://cran.r-project.org/web/packages/RCurl/index.html
readbitmapreadbitmap 0.1-40.1-4 https://cran.r-project.org/web/packages/readbitmap/index.html
readrreadr 1.1.11.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/readr/index.html
readxlreadxl 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/readxl/index.html
recipesrecipes 0.1.20.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/recipes/index.html
RedmonderRedmonder 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/Redmonder/index.html
registryregistry 0,50.5 https://cran.r-project.org/web/packages/registry/index.html
relaimporelaimpo 2.2-32.2-3 https://cran.r-project.org/web/packages/relaimpo/index.html
relimprelimp 1.0-51.0-5 https://cran.r-project.org/web/packages/relimp/index.html
rematchrematch 1.0.11.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/rematch/index.html
RenextRenext 3.1-03.1-0 https://cran.r-project.org/web/packages/Renext/index.html
αναφορέςreports 0.1.40.1.4 https://cran.r-project.org/web/packages/reports/index.html
reprexreprex 0.1.20.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/reprex/index.html
reshapereshape 0.8.70.8.7 https://cran.r-project.org/web/packages/reshape/index.html
reshape2reshape2 1.4.31.4.3 https://cran.r-project.org/web/packages/reshape2/index.html
reticulatereticulate 1.61.6 https://cran.r-project.org/web/packages/reticulate/index.html
RevoIOQRevoIOQ 8.0.108.0.10 NANA
RevoModsRevoMods 11.0.011.0.0 NANA
RevoUtilsRevoUtils 10.0.910.0.9 NANA
RevoUtilsMathRevoUtilsMath 10.0.110.0.1 NANA
rexrex 1.1.21.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/rex/index.html
rFernsrFerns 2.0.32.0.3 https://cran.r-project.org/web/packages/rFerns/index.html
rfmrfm 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/rfm/index.html
rgdalrgdal 1.2-181.2-18 https://cran.r-project.org/web/packages/rgdal/index.html
rgeosrgeos 0.3-260.3-26 https://cran.r-project.org/web/packages/rgeos/index.html
rgexfrgexf 0.15.30.15.3 https://cran.r-project.org/web/packages/rgexf/index.html
rglrgl 0.99.160.99.16 https://cran.r-project.org/web/packages/rgl/index.html
RgoogleMapsRgoogleMaps 1.4.11.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/RgoogleMaps/index.html
RGraphicsRGraphics 2.0-142.0-14 https://cran.r-project.org/web/packages/RGraphics/index.html
RGtk2RGtk2 2.20.342.20.34 https://cran.r-project.org/web/packages/RGtk2/index.html
RInsideRInside 0.2.140.2.14 https://cran.r-project.org/web/packages/RInside/index.html
RJaCGHRJaCGH 2.0.42.0.4 https://cran.r-project.org/web/packages/RJaCGH/index.html
rjagsrjags 4-64-6 https://cran.r-project.org/web/packages/rjags/index.html
rjsonrjson 0.2.150.2.15 https://cran.r-project.org/web/packages/rjson/index.html
RJSONIORJSONIO 1.3-01.3-0 https://cran.r-project.org/web/packages/RJSONIO/index.html
rlangrlang 0.3.40.3.4 https://cran.r-project.org/web/packages/rlang/index.html
rlecuyerrlecuyer 0.3-40.3-4 https://cran.r-project.org/web/packages/rlecuyer/index.html
rlistrlist 0.4.6.10.4.6.1 https://cran.r-project.org/web/packages/rlist/index.html
rmapshaperrmapshaper 0.3.00.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/rmapshaper/index.html
rmarkdownrmarkdown 1.91.9 https://cran.r-project.org/web/packages/rmarkdown/index.html
RmiscRmisc 1.51.5 https://cran.r-project.org/web/packages/Rmisc/index.html
RmpfrRmpfr 0.7-00.7-0 https://cran.r-project.org/web/packages/Rmpfr/index.html
rmsrms 5.1-25.1-2 https://cran.r-project.org/web/packages/rms/index.html
RMySQLRMySQL 0.10.140.10.14 https://cran.r-project.org/web/packages/RMySQL/index.html
rngtoolsrngtools 1.2.41.2.4 https://cran.r-project.org/web/packages/rngtools/index.html
robCompositionsrobCompositions 2.0.62.0.6 https://cran.r-project.org/web/packages/robCompositions/index.html
robfilterrobfilter 4.14.1 https://cran.r-project.org/web/packages/robfilter/index.html
robustbaserobustbase 0.92-80.92-8 https://cran.r-project.org/web/packages/robustbase/index.html
robustHDrobustHD 0.5.10.5.1 https://cran.r-project.org/web/packages/robustHD/index.html
ROCRROCR 1.0-71.0-7 https://cran.r-project.org/web/packages/ROCR/index.html
RODBCRODBC 1.3-151.3-15 https://cran.r-project.org/web/packages/RODBC/index.html
RookRook 1.1-11.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/Rook/index.html
rootSolverootSolve 1.71.7 https://cran.r-project.org/web/packages/rootSolve/index.html
roxygen2roxygen2 6.0.16.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/roxygen2/index.html
rpartrpart 4.1-134.1-13 https://cran.r-project.org/web/packages/rpart/index.html
rpart.plotrpart.plot 2.1.22.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/rpart.plot/index.html
rpivotTablerpivotTable 0.3.00.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/rpivotTable/index.html
rprojrootrprojroot 1.3-21.3-2 https://cran.r-project.org/web/packages/rprojroot/index.html
rrcovrrcov 1.4-31.4-3 https://cran.r-project.org/web/packages/rrcov/index.html
rscproxyrscproxy 2.0-52.0-5 https://cran.r-project.org/web/packages/rscproxy/index.html
rsdmxrsdmx 0.5-110.5-11 https://cran.r-project.org/web/packages/rsdmx/index.html
RSGHBRSGHB 1.1.21.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/RSGHB/index.html
RSiteCatalystRSiteCatalyst 1.4.141.4.14 https://cran.r-project.org/web/packages/RSiteCatalyst/index.html
RSNNSRSNNS 0.4-100.4-10 https://cran.r-project.org/web/packages/RSNNS/index.html
RsolnpRsolnp 1.161.16 https://cran.r-project.org/web/packages/Rsolnp/index.html
RSpectraRSpectra 0.12-00.12-0 https://cran.r-project.org/web/packages/RSpectra/index.html
RSQLiteRSQLite 2.1.02.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/RSQLite/index.html
rstanrstan 2.17.32.17.3 https://cran.r-project.org/web/packages/rstan/index.html
rstudioapirstudioapi 0.70.7 https://cran.r-project.org/web/packages/rstudioapi/index.html
rsvgrsvg 1.11.1 https://cran.r-project.org/web/packages/rsvg/index.html
RTextToolsRTextTools 1.4.21.4.2 https://cran.r-project.org/web/packages/RTextTools/index.html
Rttf2pt1Rttf2pt1 1.3.61.3.6 https://cran.r-project.org/web/packages/Rttf2pt1/index.html
RUnitRUnit 0.4.310.4.31 https://cran.r-project.org/web/packages/RUnit/index.html
runjagsrunjags 2.0.4-22.0.4-2 https://cran.r-project.org/web/packages/runjags/index.html
RunuranRunuran 0.240.24 https://cran.r-project.org/web/packages/Runuran/index.html
rvcheckrvcheck 0.0.90.0.9 https://cran.r-project.org/web/packages/rvcheck/index.html
rvestrvest 0.3.20.3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/rvest/index.html
rworldmaprworldmap 1.3-61.3-6 https://cran.r-project.org/web/packages/rworldmap/index.html
rworldxtrarworldxtra 1.011.01 https://cran.r-project.org/web/packages/rworldxtra/index.html
SampleSizeMeansSampleSizeMeans 1.11.1 https://cran.r-project.org/web/packages/SampleSizeMeans/index.html
SampleSizeProportionsSampleSizeProportions 1.01.0 https://cran.r-project.org/web/packages/SampleSizeProportions/index.html
sandwichsandwich 2.4-02.4-0 https://cran.r-project.org/web/packages/sandwich/index.html
sas7bdatsas7bdat 0,50.5 https://cran.r-project.org/web/packages/sas7bdat/index.html
satellitesatellite 1.0.11.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/satellite/index.html
sbgcopsbgcop 0.9750.975 https://cran.r-project.org/web/packages/sbgcop/index.html
scalesscales 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/scales/index.html
scatterplot3dscatterplot3d 0.3-410.3-41 https://cran.r-project.org/web/packages/scatterplot3d/index.html
sciplotsciplot 1.1-11.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/sciplot/index.html
segmentedsegmented 0.5-3.00.5-3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/segmented/index.html
selectrselectr 0.4-00.4-0 https://cran.r-project.org/web/packages/selectr/index.html
semsem 3.1-93.1-9 https://cran.r-project.org/web/packages/sem/index.html
sentimentrsentimentr 2.7.12.7.1 https://cran.r-project.org/web/packages/sentimentr/index.html
seriationseriation 1.2-31.2-3 https://cran.r-project.org/web/packages/seriation/index.html
setRNGsetRNG 2013.9-12013.9-1 https://cran.r-project.org/web/packages/setRNG/index.html
sfsf 0.6-10.6-1 https://cran.r-project.org/web/packages/sf/index.html
sfsmiscsfsmisc 1.1-21.1-2 https://cran.r-project.org/web/packages/sfsmisc/index.html
sgeostatsgeostat 1.0-271.0-27 https://cran.r-project.org/web/packages/sgeostat/index.html
shapeshape 1.4.41.4.4 https://cran.r-project.org/web/packages/shape/index.html
shapefilesshapefiles 0.70.7 https://cran.r-project.org/web/packages/shapefiles/index.html
shinyshiny 1.0.51.0.5 https://cran.r-project.org/web/packages/shiny/index.html
shinyBSshinyBS 0.610.61 https://cran.r-project.org/web/packages/shinyBS/index.html
shinycssloadersshinycssloaders 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/shinycssloaders/index.html
shinyjsshinyjs 1.01.0 https://cran.r-project.org/web/packages/shinyjs/index.html
shinyTimeshinyTime 0.2.10.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/shinyTime/index.html
showtextshowtext 0.5-10.5-1 https://cran.r-project.org/web/packages/showtext/index.html
showtextdbshowtextdb 2.02.0 https://cran.r-project.org/web/packages/showtextdb/index.html
SISSIS 0.8-60.8-6 https://cran.r-project.org/web/packages/SIS/index.html
SixSigmaSixSigma 0.9-510.9-51 https://cran.r-project.org/web/packages/SixSigma/index.html
sjlabelledsjlabelled 1.0.81.0.8 https://cran.r-project.org/web/packages/sjlabelled/index.html
sjmiscsjmisc 2.7.12.7.1 https://cran.r-project.org/web/packages/sjmisc/index.html
sjPlotsjPlot 2.4.12.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/sjPlot/index.html
sjstatssjstats 0.14.2-30.14.2-3 https://cran.r-project.org/web/packages/sjstats/index.html
skmeansskmeans 0.2-110.2-11 https://cran.r-project.org/web/packages/skmeans/index.html
slamslam 0.1-420.1-42 https://cran.r-project.org/web/packages/slam/index.html
smsm 2.2-5.42.2-5.4 https://cran.r-project.org/web/packages/sm/index.html
smoothsmooth 2.4.12.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/smooth/index.html
smoothSurvsmoothSurv 2.02.0 https://cran.r-project.org/web/packages/smoothSurv/index.html
snasna 2.42.4 https://cran.r-project.org/web/packages/sna/index.html
snakecasesnakecase 0.9.10.9.1 https://cran.r-project.org/web/packages/snakecase/index.html
snowsnow 0.4-20.4-2 https://cran.r-project.org/web/packages/snow/index.html
SnowballCSnowballC 0.5.10.5.1 https://cran.r-project.org/web/packages/SnowballC/index.html
snowFTsnowFT 1.6-01.6-0 https://cran.r-project.org/web/packages/snowFT/index.html
sourcetoolssourcetools 0.1.60.1.6 https://cran.r-project.org/web/packages/sourcetools/index.html
spsp 1.2-71.2-7 https://cran.r-project.org/web/packages/sp/index.html
spacetimespacetime 1.2-11.2-1 https://cran.r-project.org/web/packages/spacetime/index.html
spacyrspacyr 0.9.60.9.6 https://cran.r-project.org/web/packages/spacyr/index.html
spamspam 2.1-32.1-3 https://cran.r-project.org/web/packages/spam/index.html
SparseMSparseM 1.771.77 https://cran.r-project.org/web/packages/SparseM/index.html
sparseppsparsepp 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/sparsepp/index.html
spatialspatial 7.3-117.3-11 https://cran.r-project.org/web/packages/spatial/index.html
spatstatspatstat 1.55-01.55-0 https://cran.r-project.org/web/packages/spatstat/index.html
spatstat.dataspatstat.data 1.2-01.2-0 https://cran.r-project.org/web/packages/spatstat.data/index.html
spatstat.utilsspatstat.utils 1.8-01.8-0 https://cran.r-project.org/web/packages/spatstat.utils/index.html
spBayesspBayes 0.4-10.4-1 https://cran.r-project.org/web/packages/spBayes/index.html
spDataspData 0.2.8.30.2.8.3 https://cran.r-project.org/web/packages/spData/index.html
spdepspdep 0.7-40.7-4 https://cran.r-project.org/web/packages/spdep/index.html
spikeslabspikeslab 1.1.51.1.5 https://cran.r-project.org/web/packages/spikeslab/index.html
splancssplancs 2.01-402.01-40 https://cran.r-project.org/web/packages/splancs/index.html
splinessplines 3.4.43.4.4 NANA
splsspls 2.2-22.2-2 https://cran.r-project.org/web/packages/spls/index.html
splus2Rsplus2R 1.2-21.2-2 https://cran.r-project.org/web/packages/splus2R/index.html
spTimerspTimer 3.0-13.0-1 https://cran.r-project.org/web/packages/spTimer/index.html
sqldfsqldf 0.4-110.4-11 https://cran.r-project.org/web/packages/sqldf/index.html
SQUAREMSQUAREM 2017.10-12017.10-1 https://cran.r-project.org/web/packages/SQUAREM/index.html
sROCsROC 0.1-20.1-2 https://cran.r-project.org/web/packages/sROC/index.html
stablediststabledist 0.7-10.7-1 https://cran.r-project.org/web/packages/stabledist/index.html
stabsstabs 0.6-30.6-3 https://cran.r-project.org/web/packages/stabs/index.html
StanHeadersStanHeaders 2.17.22.17.2 https://cran.r-project.org/web/packages/StanHeaders/index.html
statmodstatmod 1.4.301.4.30 https://cran.r-project.org/web/packages/statmod/index.html
statnet.commonstatnet.common 4.0.04.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/statnet.common/index.html
statsstats 3.4.43.4.4 NANA
stats4stats4 3.4.43.4.4 NANA
stepPlrstepPlr 0.930.93 https://cran.r-project.org/web/packages/stepPlr/index.html
stochvolstochvol 1.3.31.3.3 https://cran.r-project.org/web/packages/stochvol/index.html
stopwordsstopwords 0.9.00.9.0 https://cran.r-project.org/web/packages/stopwords/index.html
stringdiststringdist 0.9.4.70.9.4.7 https://cran.r-project.org/web/packages/stringdist/index.html
stringistringi 1.1.71.1.7 https://cran.r-project.org/web/packages/stringi/index.html
stringrstringr 1.3.01.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/stringr/index.html
strucchangestrucchange 1.5-11.5-1 https://cran.r-project.org/web/packages/strucchange/index.html
stsmstsm 1.91.9 https://cran.r-project.org/web/packages/stsm/index.html
stsm.classstsm.class 1.31.3 https://cran.r-project.org/web/packages/stsm.class/index.html
sugrrantssugrrants 0.2.40.2.4 https://cran.r-project.org/web/packages/sugrrants/index.html
sunburstRsunburstR 2.0.02.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/sunburstR/index.html
SuppDistsSuppDists 1.1-9.41.1-9.4 https://cran.r-project.org/web/packages/SuppDists/index.html
surveysurvey 3.33-23.33-2 https://cran.r-project.org/web/packages/survey/index.html
survivalsurvival 2.41-32.41-3 https://cran.r-project.org/web/packages/survival/index.html
survminersurvminer 0.4.20.4.2 https://cran.r-project.org/web/packages/survminer/index.html
survMiscsurvMisc 0.5.40.5.4 https://cran.r-project.org/web/packages/survMisc/index.html
svglitesvglite 1.2.11.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/svglite/index.html
svmpathsvmpath 0.9550.955 https://cran.r-project.org/web/packages/svmpath/index.html
svUnitsvUnit 0.7-120.7-12 https://cran.r-project.org/web/packages/svUnit/index.html
sweepsweep 0.2.10.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/sweep/index.html
sysfontssysfonts 0.7.20.7.2 https://cran.r-project.org/web/packages/sysfonts/index.html
systemfitsystemfit 1.1-201.1-20 https://cran.r-project.org/web/packages/systemfit/index.html
syuzhetsyuzhet 1.0.41.0.4 https://cran.r-project.org/web/packages/syuzhet/index.html
tautau 0.0-200.0-20 https://cran.r-project.org/web/packages/tau/index.html
tcltktcltk 3.4.43.4.4 NANA
tcltk2tcltk2 1.2-111.2-11 https://cran.r-project.org/web/packages/tcltk2/index.html
TeachingDemosTeachingDemos 2,102.10 https://cran.r-project.org/web/packages/TeachingDemos/index.html
tensortensor 1.51.5 https://cran.r-project.org/web/packages/tensor/index.html
tensorAtensorA 0.360.36 https://cran.r-project.org/web/packages/tensorA/index.html
testthattestthat 2.0.02.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/testthat/index.html
text2vectext2vec 0.5.10.5.1 https://cran.r-project.org/web/packages/text2vec/index.html
textcattextcat 1.0-51.0-5 https://cran.r-project.org/web/packages/textcat/index.html
textcleantextclean 0.9.30.9.3 https://cran.r-project.org/web/packages/textclean/index.html
textirtextir 2.0-52.0-5 https://cran.r-project.org/web/packages/textir/index.html
textmineRtextmineR 2.1.12.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/textmineR/index.html
textshapetextshape 1.6.01.6.0 https://cran.r-project.org/web/packages/textshape/index.html
tfplottfplot 2015.12-12015.12-1 https://cran.r-project.org/web/packages/tfplot/index.html
tframetframe 2015.12-12015.12-1 https://cran.r-project.org/web/packages/tframe/index.html
tgptgp 2.4-142.4-14 https://cran.r-project.org/web/packages/tgp/index.html
TH.dataTH.data 1.0-81.0-8 https://cran.r-project.org/web/packages/TH.data/index.html
threejsthreejs 0.3.10.3.1 https://cran.r-project.org/web/packages/threejs/index.html
tibbletibble 2.1.12.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/tibble/index.html
tibbletimetibbletime 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/tibbletime/index.html
tidycensustidycensus 0.4.10.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/tidycensus/index.html
tidyrtidyr 0.8.00.8.0 https://cran.r-project.org/web/packages/tidyr/index.html
tidyselecttidyselect 0.2.50.2.5 https://cran.r-project.org/web/packages/tidyselect/index.html
tidytexttidytext 0.1.80.1.8 https://cran.r-project.org/web/packages/tidytext/index.html
tidyversetidyverse 1.2.11.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/tidyverse/index.html
tifftiff 0.1-50.1-5 https://cran.r-project.org/web/packages/tiff/index.html
tigristigris 0.6.20.6.2 https://cran.r-project.org/web/packages/tigris/index.html
timeDatetimeDate 3043.1023043.102 https://cran.r-project.org/web/packages/timeDate/index.html
timelineStimelineS 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/timelineS/index.html
timeSeriestimeSeries 3042.1023042.102 https://cran.r-project.org/web/packages/timeSeries/index.html
timetktimetk 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/timetk/index.html
timevistimevis 0,40.4 https://cran.r-project.org/web/packages/timevis/index.html
tmtm 0.7-30.7-3 https://cran.r-project.org/web/packages/tm/index.html
tmaptmap 1.11-11.11-1 https://cran.r-project.org/web/packages/tmap/index.html
tmaptoolstmaptools 1.2-31.2-3 https://cran.r-project.org/web/packages/tmaptools/index.html
TMBTMB 1.7.131.7.13 https://cran.r-project.org/web/packages/TMB/index.html
tokenizerstokenizers 0.2.10.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/tokenizers/index.html
toolstools 3.4.43.4.4 NANA
topicmodelstopicmodels 0.2-70.2-7 https://cran.r-project.org/web/packages/topicmodels/index.html
TraMineRTraMineR 2.0-82.0-8 https://cran.r-project.org/web/packages/TraMineR/index.html
translationstranslations 3.4.43.4.4 NANA
treetree 1.0-391.0-39 https://cran.r-project.org/web/packages/tree/index.html
treemaptreemap 2.4-22.4-2 https://cran.r-project.org/web/packages/treemap/index.html
trelliscopejstrelliscopejs 0.1.180.1.18 https://cran.r-project.org/web/packages/trelliscopejs/index.html
trimclustertrimcluster 0.1-20.1-2 https://cran.r-project.org/web/packages/trimcluster/index.html
truncnormtruncnorm 1.0-81.0-8 https://cran.r-project.org/web/packages/truncnorm/index.html
TSATSA 1.011.01 https://cran.r-project.org/web/packages/TSA/index.html
tseriestseries 0.10-430.10-43 https://cran.r-project.org/web/packages/tseries/index.html
tsfatsfa 2014.10-12014.10-1 https://cran.r-project.org/web/packages/tsfa/index.html
tsintermittenttsintermittent 1.91.9 https://cran.r-project.org/web/packages/tsintermittent/index.html
tsoutlierstsoutliers 0.6-60.6-6 https://cran.r-project.org/web/packages/tsoutliers/index.html
TSPTSP 1.1-51.1-5 https://cran.r-project.org/web/packages/TSP/index.html
TTRTTR 0.23-30.23-3 https://cran.r-project.org/web/packages/TTR/index.html
tweedietweedie 2.3.22.3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/tweedie/index.html
tweenrtweenr 1.0.11.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/tweenr/index.html
twitteRtwitteR 1.1.91.1.9 https://cran.r-project.org/web/packages/twitteR/index.html
udpipeudpipe 0,50.5 https://cran.r-project.org/web/packages/udpipe/index.html
udunits2udunits2 0.130.13 https://cran.r-project.org/web/packages/udunits2/index.html
unitsunits 0.5-10.5-1 https://cran.r-project.org/web/packages/units/index.html
UpSetRUpSetR 1.3.31.3.3 https://cran.r-project.org/web/packages/UpSetR/index.html
urcaurca 1.3-01.3-0 https://cran.r-project.org/web/packages/urca/index.html
usefuluseful 1.2.31.2.3 https://cran.r-project.org/web/packages/useful/index.html
UsingRUsingR 2.0-52.0-5 https://cran.r-project.org/web/packages/UsingR/index.html
usmapusmap 0.2.10.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/usmap/index.html
utf8utf8 1.1.31.1.3 https://cran.r-project.org/web/packages/utf8/index.html
utilsutils 3.4.43.4.4 NANA
uuiduuid 0.1-20.1-2 https://cran.r-project.org/web/packages/uuid/index.html
V8V8 2.22.2 https://cran.r-project.org/web/packages/V8/index.html
varsvars 1.5-21.5-2 https://cran.r-project.org/web/packages/vars/index.html
vcdvcd 1.4-41.4-4 https://cran.r-project.org/web/packages/vcd/index.html
vctrsvctrs 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/vctrs/index.html
vdiffrvdiffr 0.2.20.2.2 https://cran.r-project.org/web/packages/vdiffr/index.html
veganvegan 2.4-62.4-6 https://cran.r-project.org/web/packages/vegan/index.html
VennDiagramVennDiagram 1.6.201.6.20 https://cran.r-project.org/web/packages/VennDiagram/index.html
VGAMVGAM 1.0-51.0-5 https://cran.r-project.org/web/packages/VGAM/index.html
VIFVIF 1.01.0 https://cran.r-project.org/web/packages/VIF/index.html
VIMVIM 4.7.04.7.0 https://cran.r-project.org/web/packages/VIM/index.html
vioplotvioplot 0,20.2 https://cran.r-project.org/web/packages/vioplot/index.html
viridisviridis 0.5.10.5.1 https://cran.r-project.org/web/packages/viridis/index.html
viridisLiteviridisLite 0.3.00.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/viridisLite/index.html
visNetworkvisNetwork 2.0.32.0.3 https://cran.r-project.org/web/packages/visNetwork/index.html
vistimevistime 0.4.00.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/vistime/index.html
wavethreshwavethresh 4.6.84.6.8 https://cran.r-project.org/web/packages/wavethresh/index.html
webshotwebshot 0.5.00.5.0 https://cran.r-project.org/web/packages/webshot/index.html
webutilswebutils 0,60.6 https://cran.r-project.org/web/packages/webutils/index.html
wecoweco 1.11.1 https://cran.r-project.org/web/packages/weco/index.html
WeibullRWeibullR 1.0.101.0.10 https://cran.r-project.org/web/packages/WeibullR/index.html
weightsweights 0.850.85 https://cran.r-project.org/web/packages/weights/index.html
whiskerwhisker 0.3-20.3-2 https://cran.r-project.org/web/packages/whisker/index.html
withrwithr 2.1.22.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/withr/index.html
wmtsawmtsa 2.0-32.0-3 https://cran.r-project.org/web/packages/wmtsa/index.html
wordcloudwordcloud 2.52.5 https://cran.r-project.org/web/packages/wordcloud/index.html
wordcloud2wordcloud2 0.2.10.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/wordcloud2/index.html
xesreadRxesreadR 0.2.20.2.2 https://cran.r-project.org/web/packages/xesreadR/index.html
xgboostxgboost 0.6.4.10.6.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/xgboost/index.html
XMLXML 3.98-1.103.98-1.10 https://cran.r-project.org/web/packages/XML/index.html
xml2xml2 1.2.01.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/xml2/index.html
xplorerrxplorerr 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/xplorerr/index.html
xtablextable 1.8-21.8-2 https://cran.r-project.org/web/packages/xtable/index.html
xtsxts 0.10-20.10-2 https://cran.r-project.org/web/packages/xts/index.html
yamlyaml 2.1.182.1.18 https://cran.r-project.org/web/packages/yaml/index.html
yarrryarrr 0.1.50.1.5 https://cran.r-project.org/web/packages/yarrr/index.html
YieldCurveYieldCurve 4.14.1 https://cran.r-project.org/web/packages/YieldCurve/index.html
zeallotzeallot 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/zeallot/index.html
ziczic 0.9.10.9.1 https://cran.r-project.org/web/packages/zic/index.html
zipfRzipfR 0.6-100.6-10 https://cran.r-project.org/web/packages/zipfR/index.html
zoozoo 1.8-11.8-1 https://cran.r-project.org/web/packages/zoo/index.html

Μη υποστηριζόμενες δέσμες ενεργειών R στο Power BIR scripts that are not supported in Power BI

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποια πακέτα δεν υποστηρίζονται στην υπηρεσία Power BI.The following table shows which packages are not supported in the Power BI service.

ΠακέτοPackage Ημερομηνία αίτησηςRequest Date ΑιτίαReason
RgoogleMapsRgoogleMaps 05/10/201610/05/2016 Έχει αποκλειστεί η δικτύωσηNetworking is blocked
mailRmailR 03/10/201610/03/2016 Έχει αποκλειστεί η δικτύωσηNetworking is blocked
RevoScaleRRevoScaleR 30/8/20168/30/2016 Συμπεριλαμβάνεται μόνο στον Microsoft R Serverships only with Microsoft R Server

Επόμενα βήματαNext steps

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την R στο Power BI, ανατρέξτε στα παρακάτω άρθρα:For more information about R in Power BI, take a look at the following articles: