Δείγματα εφαρμογών προτύπουTemplate apps samples

Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι η παροχή προτύπων που μπορείτε να προσαρμόσετε για να δημιουργήσετε τις δικές σας εφαρμογές.The purpose of this document is to provide templates that you can customize to create your own apps.
Χρησιμοποιήστε αυτά τα πρότυπα για προσωπική χρήση ή δημοσιεύστε τα ως εφαρμογές προτύπου στο Microsoft AppSource.Use these templates for personal use or publish them as template apps on Microsoft AppSource. Τα δείγματα παρέχονται ως αρχεία Power BI Desktop (.pbix).The samples are provided as Power BI Desktop files (.pbix).

Προαπαιτούμενα στοιχείαPrerequisites

Τα δείγματα μπορεί να απαιτούν πρόσθετους λογαριασμούς χρηστών με τον σχετικό κάτοχο υπηρεσίας.The samples might require additional user accounts with the relevant service owner. Τα παρακάτω πρότυπα προορίζονται για χρήση σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους άδειας χρήσης.The following templates are to be used under the following License terms.

Δείγματα προτύπου εφαρμογών με δυνατότητα λήψηςDownloadable apps template samples

Επόμενα βήματαNext steps

Τι είναι οι εφαρμογές προτύπου Power BI;What are Power BI template apps?