Δεδομένα πραγματικού χρόνου Υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server στο Power BISQL Server Analysis Services live data in Power BI

Στο Power BI, υπάρχουν δύο τρόποι για να συνδεθείτε σε έναν διακομιστή Υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server σε πραγματικό χρόνο.In Power BI, there are two ways you can connect to a live SQL Server Analysis Services server. Μέσω της επιλογής Λήψη δεδομένων, μπορείτε να συνδεθείτε σε έναν διακομιστή των Υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server ή να συνδεθείτε σε ένα αρχείο του Power BI Desktop ή ένα βιβλίο εργασίας του Excel, το οποίο είναι ήδη συνδεδεμένο με έναν διακομιστή των Υπηρεσιών ανάλυσης.In Get data, you can connect to a SQL Server Analysis Services server, or you can connect to a Power BI Desktop file, or Excel workbook, that already connects to an Analysis Services server. Ως βέλτιστη πρακτική, η Microsoft συνιστά τη χρήση του Power BI Desktop, λόγω της πληθώρας των εργαλείων και της δυνατότητας διατήρησης ενός αντιγράφου ασφαλείας του αρχείου Power BI Desktop τοπικά.As a best practice, Microsoft strongly recommends using Power BI Desktop because of the richness of the toolset and the ability to maintain a backup copy of the Power BI Desktop file locally.

Σημαντικό

 • Για να συνδεθείτε σε έναν διακομιστή των Υπηρεσιών ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο, πρέπει να έχει εγκατασταθεί και ρυθμιστεί μια πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης από έναν διαχειριστή.In order to connect to a live Analysis Services server, an On-premises data gateway must be installed and configured by an administrator. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης.For more information, see On-premises data gateway.
 • Όταν χρησιμοποιείτε την πύλη, τα δεδομένα σας παραμένουν εσωτερικά.When you use the gateway, your data remains on-premises. Οι αναφορές που δημιουργείτε βάσει αυτών των δεδομένων αποθηκεύονται στην υπηρεσία Power BI.The reports you create based on that data are saved in the Power BI service.
 • Η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων και απαντήσεων σε φυσική γλώσσα βρίσκεται σε προεπισκόπηση για τις δυναμικές συνδέσεις των Υπηρεσιών ανάλυσης.Q&A natural language querying is in preview for Analysis Services live connections.

Για να συνδεθείτε σε ένα μοντέλο από την επιλογή "Λήψη δεδομένων"To connect to a model from Get data

 1. Στην περιοχή Ο χώρος εργασίας μου, επιλέξτε Λήψη δεδομένων.In My Workspace, select Get data. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε έναν χώρο εργασίας ομάδας, εφόσον υπάρχει κάποιος διαθέσιμος.You can also change to a group workspace, if one is available.

  Κουμπί σύνδεσης για λήψη δεδομένων

 2. Επιλέξτε Βάσεις δεδομένων και άλλα.Select Databases & More.

  Σύνδεση για λήψη δεδομένων 1

 3. Επιλέξτε Υπηρεσίες ανάλυσης του Microsoft SQL Server > Σύνδεση.Select SQL Server Analysis Services > Connect.

  Σύνδεση για λήψη δεδομένων 2

 4. Επιλέξτε έναν διακομιστή.Select a server. Αν δεν εμφανίζονται διακομιστές εδώ, σημαίνει ότι δεν έχουν ρυθμιστεί μια πύλη και μια προέλευση δεδομένων ή ότι ο λογαριασμός σας δεν εμφανίζεται στην καρτέλα Χρήστες της προέλευσης δεδομένων στην πύλη.If you don't see any servers listed here, it means either a gateway, and data source, are not configured, or your account is not listed in the Users tab of the data source, in the gateway. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.Check with your administrator.

 5. Επιλέξτε το μοντέλο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.Select the model you want to connect to. Αυτό μπορεί να σε μορφή πίνακα ή πολλών διαστάσεων.This could be either Tabular or Multidimensional.

Αφού συνδεθείτε στο μοντέλο, θα εμφανιστεί στην τοποθεσία Power BI σας στην περιοχή Ο χώρος εργασίας μου/Σύνολα δεδομένων.After you connect to the model, it will appear in your Power BI site in My Workspace/Datasets. Αν έχετε μεταβεί σε έναν χώρο εργασίας ομάδας, το σύνολο δεδομένων θα εμφανιστεί εντός της ομάδας.If you were switched to a group workspace, then the dataset will appear within the group.

Σύνδεση στο σύνολο δεδομένων

Πλακίδια πίνακα εργαλείωνDashboard tiles

Αν καρφιτσώσετε απεικονίσεις από μια αναφορά στον πίνακα εργαλείων, τα καρφιτσωμένα πλακίδια ανανεώνονται αυτόματα κάθε 10 λεπτά.If you pin visuals from a report to the dashboard, the pinned tiles are automatically refreshed every 10 minutes. Αν ενημερωθούν τα δεδομένα στον διακομιστή εσωτερικής εγκατάστασης των Υπηρεσιών ανάλυσης, τα πλακίδια θα ενημερωθούν αυτόματα μετά από 10 λεπτά.If the data in your on-premises Analysis Services server is updated, the tiles will get auto-updated after 10 minutes.

Συνήθη προβλήματαCommon Issues

 • Σφάλμα "Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του σχήματος μοντέλου" - Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται όταν ο χρήστης που συνδέεται στις SSAS δεν έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων, τον κύβο και το μοντέλο των SSAS.Cannot load the model schema error - This error occurs when the user connecting to SSAS does not have access to the SSAS database, cube and model.

Επόμενα βήματαNext steps

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;More questions? Δοκιμάστε την κοινότητα του Power BITry the Power BI Community