Συνήθεις ερωτήσεις για το Power BIFrequently asked questions about Power BI

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ: Ισχύει για.Υπηρεσία Power BI για επιχειρηματικούς χρήστες Δεν ισχύει για.Υπηρεσία Power BI για σχεδιαστές και προγραμματιστές Δεν ισχύει για.Power BI Desktop Δεν ισχύει για.Απαιτεί άδεια χρήσης Pro ή Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Τι είναι η υπηρεσία Microsoft Power BI;What is the Microsoft Power BI service?

Η υπηρεσία Power BI είναι μια υπηρεσία ανάλυσης επιχειρήσεων βάσει cloud, η οποία επιτρέπει σε οποιονδήποτε χρήστη να απεικονίσει και να αναλύσει δεδομένα με μεγαλύτερη ταχύτητα, αποδοτικότητα και σαφήνεια.The Power BI service is a cloud-based business analytics service that enables anyone to visualize and analyze data with greater speed, efficiency, and understanding. Συνδέει τους χρήστες σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων cloud ή εσωτερικής εγκατάστασης μέσω εύχρηστων πινάκων εργαλείων, αλληλεπιδραστικών αναφορών και ελκυστικών απεικονίσεων που ζωντανεύουν τα δεδομένα.It connects users to a broad range of cloud-based and on-premises data through easy-to-use dashboards, interactive reports, and compelling visualizations that bring data to life. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το Power BI.Read more about Power BI.

Τι είναι ένας επιχειρηματικός χρήστης του Power BI;What is a Power BI business user?

Ο τρόπος αλληλεπίδρασης με το Power BI εξαρτάται από το ρόλο της εργασίας σας.The way you interact with Power BI will depend on your job role. Ως τελικός χρήστης ή επιχειρηματικός χρήστης, είστε το άτομο που λαμβάνει περιεχόμενο (πίνακες εργαλείων, αναφορές και εφαρμογές) από συναδέλφους.As an end user or business user, you are the person who receives content (dashboards, reports, and apps) from colleagues. Εργάζεστε στην online έκδοση ή την έκδοση για κινητές συσκευές του Power BI, η οποία ονομάζεται υπηρεσία Power BI, εξετάζοντας και αλληλεπιδρώντας με αυτό το περιεχόμενο προκειμένου να λαμβάνετε επιχειρηματικές αποφάσεις.You work in the online or mobile version of Power BI, which is called the Power BI service, reviewing and interacting with this content, to make business decisions. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το Power BI για επιχειρηματικούς χρήστες.Read more about Power BI for business users.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των Power BI Pro και Power BI Premium;What's the difference between Power BI Pro and Power BI Premium?

Το Power BI Pro είναι μια επιμέρους άδεια χρήσης που επιτρέπει την πρόσβαση του χρήστη σε όλο το περιεχόμενο και τις δυνατότητες στην υπηρεσία Power BI.Power BI Pro is an individual user license that allows access to all content and capabilities in the Power BI service. Μπορείτε ακόμη και να κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου και να συνεργάζεστε με άλλους χρήστες του Pro.You can even share content and collaborate with other Pro users. Μόνο οι χρήστες του Pro μπορούν να δημοσιεύουν περιεχόμενο σε άλλους χώρους εργασίας, να θέτουν σε κοινή χρήση πίνακες εργαλείων και να πραγματοποιούν εγγραφή σε πίνακες εργαλείων και αναφορές.Only Pro users can publish content to other workspaces, share dashboards, and subscribe to dashboards and reports.

Το Power BI Premium προσφέρει εκχωρημένους πόρους για την παροχή πιο συνεπών επιδόσεων.Power BI Premium provides a capacity to deliver more consistent performance. Υποστηρίζει επίσης μεγαλύτερους όγκους δεδομένων στο Power BI.It also supports larger data volumes in Power BI. Για μεμονωμένους χρήστες, το Premium επιτρέπει εκτεταμένη διανομή περιεχομένου από χρήστες Pro και δεν απαιτεί άδειες χρήσης Pro ανά χρήστη για τους παραλήπτες που προβάλλουν το περιεχόμενο.For individual users, Premium enables widespread distribution of content by Pro users and it doesn't require per-user Pro licenses for recipients viewing the content. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρηματικοί χρήστες μπορούν να συνεργάζονται με συναδέλφους και να προβάλλουν και να αλληλεπιδρούν με πίνακες εργαλείων, αναφορές και εφαρμογές που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με αυτούς.This means that business users can collaborate with colleagues and view and interact with dashboards, reports, and apps that have been shared with them.

Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Τι είδους άδεια χρήσης έχω;.To learn more, see What type of license do I have?.

Τι γίνεται εάν έχω ερωτήσεις σχετικά με το Power BI Premium;What if I have questions about Power BI Premium?

Για ερωτήσεις που σχετίζονται με το Power BI Premium, ανατρέξτε στο θέμα Συνήθεις ερωτήσεις για το Power BI Premium.For questions related to Power BI Premium, see Power BI Premium FAQ.

Τι είναι το Power BI Desktop;What is Power BI Desktop?

Το Power BI Desktop είναι μια δωρεάν εφαρμογή την οποία μπορείτε να εγκαταστήσετε απευθείας στον υπολογιστή σας.Power BI Desktop is a free application you can install right on your own computer. Το Power BI Desktop λειτουργεί σε συνεργασία με την υπηρεσία Power BI.Power BI Desktop works cohesively with the Power BI service. Οι επιστήμονες δεδομένων, οι σχεδιαστές αναφορών, οι διαχειριστές και οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν το Power BI Desktop για να δημιουργήσουν αναφορές και να τις κάνουν διαθέσιμες στους επιχειρηματικούς χρήστες της υπηρεσίας Power BI, όπως εσείς.Data scientists, report designers, admins, and developers work with Power BI Desktop to produce reports and make them available to the Power BI service business users, like you. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το Τι είναι το Power BI Desktop.Read more about What is Power BI Desktop.

Ως ένας επιχειρηματικός χρήστης, τι χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία Power BI;As a business user, what do I need to use the Power BI service?

Εάν η εταιρεία σας έχει αγοράσει άδειες χρήσης του Power BI ή έναν λογαριασμό Premium εκχωρημένων πόρων, το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα πρόγραμμα περιήγησης Web και διαπιστευτήρια.If your company has purchased Power BI licenses or a Premium capacity account, all you'll need is a Web browser and credentials. Για να συνδεθείτε, θα χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε (έχουν καθοριστεί από τον διαχειριστή του Power BI).To log in, you'll use your work email address and a password (set by your Power BI administrator).

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στην υπηρεσία Power BI ως άτομο.You can also sign up for the Power BI service as an individual. Ανατρέξτε στη διαδικασία εγγραφής στο Power BI από τον χρήστηSee the Power BI self-service sign-up process

Γιατί πρέπει να εγγραφώ με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας μου;Why do I have to sign up with my work email?

Το Power BI δεν υποστηρίζει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχονται από υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταναλωτή ή υπηρεσίες παροχής τηλεπικοινωνιών.Power BI doesn't support email addresses provided by consumer email services or telecommunications providers. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στο Power BI από τον χρήστη.Learn more about the Power BI self-service sign-up process.

Το Power BI υποστηρίζει κινητές συσκευές;Does Power BI support mobile devices?

Ναι.Yes. Το Power BI διαθέτει εγγενείς εφαρμογές για τηλέφωνα και tablet Android, συσκευές iOS και συσκευές Windows 10.Power BI has native apps for Android phones and tablets, iOS devices, and Windows 10 devices. Κάντε λήψη μίας από τις εφαρμογές Power BI για κινητές συσκευές από το αντίστοιχο online κατάστημα:Download one of the Power BI mobile apps from its respective store:

Τι χρειάζεται να εγκαταστήσω για να χρησιμοποιήσω το Power BI;What do I need to install to use Power BI?

Για να χρησιμοποιήσετε τη δωρεάν υπηρεσία Power BI, χρειάζεστε μόνο ένα πρόγραμμα περιήγησης web και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.To use the Power BI service for free, you just need a Web browser and email.

Μπορείτε να κάνετε λήψη των εφαρμογών Power BI για κινητές συσκευές από τα αντίστοιχα online καταστήματα, επίσης δωρεάν:You can download the Power BI mobile apps from their respective stores, also for free:

Πού μπορώ να ξεκινήσω με το Power BI;Where do I get started with Power BI?

Οι παρακάτω πόροι είναι διαθέσιμοι για να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε:The following resources are available to help get you started:

Ποια προγράμματα περιήγησης υποστηρίζει το Power BI;What browsers does Power BI support?

Ακολουθεί μια πλήρη λίστα με τα υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης για το Power BI.Here's a complete list of supported browsers for Power BI.

Ποιες περιοχές και γλώσσες υποστηρίζει το Power BI;What regions and languages does Power BI support?

Ακολουθεί μια πλήρη λίστα των περιοχών και των γλωσσών που υποστηρίζονται από το Power BI.Here's a complete list of regions and languages supported by Power BI.

Πού μπορώ να μάθω περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια;Where can I learn more about security?

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια, την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη συμμόρφωση του Power BI εδώ:Learn more about Power BI security, privacy, and compliance here:

Πώς μπορώ να κάνω αναίρεση στο Power BI;How do I undo in Power BI?

Όπως σε πολλές άλλες υπηρεσίες και λογισμικό της Microsoft, το Power BI παρέχει έναν εύκολο τρόπο για να αναιρέσετε την τελευταία σας εντολή.Like many other Microsoft services and software, Power BI provides an easy way to undo your last command.

  • Για να αναιρέσετε την τελευταία σας ενέργεια ή μερικές από τις τελευταίες ενέργειες, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+Z.To undo your last action, or last few actions, press CTRL+Z.

Επόμενα βήματαNext steps