Εξατομίκευση απεικονίσεων σε μια αναφοράPersonalize visuals in a report

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ: Ισχύει για Υπηρεσία Power BI για επιχειρησιακούς χρήστες Δεν ισχύει για Υπηρεσία Power BI για σχεδιαστές και προγραμματιστές Δεν ισχύει για Power BI Desktop Ισχύει για Απαιτεί άδεια χρήσης Pro ή Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Applies to.Requires Pro or Premium license

Είναι δύσκολο να δημιουργήσετε μια απεικόνιση που ικανοποιεί τις απαιτήσεις όλων.It's hard to make one visual that satisfies everyone's requirements. Ωστόσο, όταν ένας συνάδελφος κάνει κοινή χρήση μιας αναφοράς μαζί σας, μπορεί να θέλετε να κάνετε αλλαγές στις απεικονίσεις και δεν χρειάζεται να ζητήσετε από τον συνάδελφο να κάνει τις αλλαγές για λογαριασμό σας.But, when a colleague shares a report with you, you may want to make changes to the visuals -- without having to ask your colleague to make the changes for you.

Μπορεί να θέλετε να αλλάξετε όσα βρίσκονται στον άξονα, να αλλάξετε τον τύπο απεικόνισης ή να προσθέσετε κάτι στη συμβουλή εργαλείου.Maybe you'd like to swap what's on the axis, change the visual type, or add something to the tooltip. Με τη δυνατότητα Εξατομίκευση της απεικόνισης, κάντε τις αλλαγές μόνοι σας και όταν η απεικόνιση είναι όπως θέλετε, αποθηκεύστε την ως σελιδοδείκτη για να μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτή.With the Personalize this visual feature, make the changes yourself and when you have the visual the way you want it, save it as a bookmark to come back to. Δεν χρειάζεται καν να έχετε δικαιώματα επεξεργασίας για την αναφορά.You don't even need edit permission for the report.

Εξατομίκευση απεικόνισης

Τι μπορείτε να αλλάξετεWhat you can change

Αυτή η δυνατότητα σάς βοηθά να αποκτήσετε περαιτέρω δεδομενικές πληροφορίες μέσω ad-hoc εξερεύνησης των απεικονίσεων σε μια αναφορά Power BI.This feature helps you gain further insights through ad-hoc exploration of visuals on a Power BI report. Ακολουθούν ορισμένες από τις τροποποιήσεις που μπορείτε να κάνετε.Here are some of the modifications that you can make. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της απεικόνισης.The available options vary by visual type.

 • Αλλαγή του τύπου απεικόνισηςChange the visualization type
 • Αλλαγή μιας μέτρησης ή διάστασηςSwap out a measure or dimension
 • Προσθήκη ή κατάργηση υπομνήματοςAdd or remove a legend
 • Σύγκριση δύο ή περισσότερων μετρήσεωνCompare two or more measures
 • Αλλαγή συναθροίσεων κ.λπ.Change aggregations, etc.

Η δυνατότητα αυτή δεν επιτρέπει μόνο νέες δυνατότητες εξερεύνησης.Not only does this feature allow for new exploration capabilities. Περιλαμβάνει επίσης και τρόπους για να καταγράφετε και να κοινοποιείτε τις αλλαγές σας:It also includes ways for you to capture and share your changes:

 • Καταγραφή των αλλαγών σαςCapture your changes
 • Κοινοποίηση των αλλαγών σαςShare your changes
 • Επαναφορά όλων των αλλαγών σας για μια αναφοράReset all your changes for a report
 • Επαναφορά όλων των αλλαγών σας για μια απεικόνισηReset all your changes for a visual
 • Εκκαθάριση των πρόσφατων αλλαγών τουςClear out your recent changes

Σημαντικό

Η δυνατότητα εξατομίκευσης μιας απεικόνισης πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον σχεδιαστή της αναφοράς.The ability to personalize a visual must be enabled by the report designer. Εάν δεν βλέπετε το εικονίδιο Εξατομίκευση αυτής της απεικόνισης Εξατομίκευση αυτής της απεικόνισης, τότε ο σχεδιαστής της αναφοράς δεν έχει ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα για την τρέχουσα αναφορά.If you don't see the Personalize this visual Personalize this visual icon icon, then the report designer has not enabled this feature for the current report. Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της αναφοράς ή με τον διαχειριστή Power BI για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα.Check with the report owner or your Power BI administrator to have the feature enabled. Για να εμφανίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας για τον κάτοχο της αναφοράς, επιλέξτε το όνομα της αναφοράς από τη γραμμή μενού του Power BI.To display contact information for the report owner, select the name of the report from the Power BI menu bar.

Εξατομίκευση απεικονίσεων στην υπηρεσία Power BIPersonalize visuals in the Power BI service

Με την εξατομίκευση μιας απεικόνισης, μπορείτε να εξερευνήσετε τα δεδομένα σας με πολλούς τρόπους, χωρίς να αφήνετε την προβολή ανάγνωσης αναφοράς.By personalizing a visual, you can explore your data in many ways, without leaving report reading view. Τα παρακάτω παραδείγματα εμφανίζουν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τροποποιήσετε μια απεικόνιση ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες σας.The following examples show different ways you can modify a visualization to meet your needs.

 1. Ανοίξτε μια αναφορά σε προβολή ανάγνωσης στην υπηρεσία Power BI.Open a report in reading view in the Power BI service.

 2. Στη γραμμή μενού για την απεικόνιση, επιλέξτε το εικονίδιο Εξατομίκευση αυτής της απεικόνισης Εικονίδιο εξατομίκευσης αυτής της απεικόνισης.In the menu bar for the visual, select the Personalize this visual Personalize this visual icon icon.

Αλλαγή του τύπου απεικόνισηςChange the visualization type

Πιστεύετε ότι τα δεδομένα θα εμφανίζονται καλύτερα ως γράφημα σωρευμένων στηλών;Do you think the data would display better as a Stacked column chart? Αλλάξτε τον τύπο απεικόνισης.Change the Visualization type.

Αλλαγή τύπου απεικόνισης

Αλλαγή μιας μέτρησης ή διάστασηςSwap out a measure or dimension

Αντικαταστήστε το πεδίο που χρησιμοποιείται για τον άξονα X, επιλέγοντας το πεδίο που θέλετε να αντικαταστήσετε και, στη συνέχεια, επιλέγοντας ένα διαφορετικό πεδίο.Replace the field being used for the X axis by selecting the field that you want to replace, then selecting a different field.

Αλλαγή του άξονα

Προσθήκη ή κατάργηση υπομνήματοςAdd or remove a legend

Προσθέτοντας ένα υπόμνημα, μπορείτε να κωδικοποιήσετε με χρώματα μια απεικόνιση με βάση μια κατηγορία.By adding a legend, you can color-code a visual based on a category. Σε αυτό το παράδειγμα, έχουμε χρωματική κωδικοποίηση με βάση το όνομα της εταιρείας.In this example, we're color-coding based on company name.

Προσθήκη ή κατάργηση του υπομνήματος

Αλλαγή της τοποθέτησης πεδίωνChange the placement of fields

Με τη μεταφορά και απόθεση, μπορείτε να αλλάξετε την τοποθέτηση των πεδίων μέσα στην ίδια ιδιότητα απεικόνισης ή ακόμα και σε διαφορετικές ιδιότητες απεικόνισης.Using drag and drop, you can change the placement of fields within the same visual property or even across different visual properties. Για παράδειγμα, μπορείτε να μετακινήσετε γρήγορα ένα πεδίο στο υπόμνημα στον άξονα μιας απεικόνισης.For example, you can quickly move a field in the legend to the axis of a visual.

Στιγμιότυπο οθόνης με μεταφορά ενός πεδίου σε μια απεικόνιση.

Μπορείτε επίσης να αναδιατάξετε γρήγορα τις στήλες ενός πίνακα ή μήτρας.You can also quickly reorder the columns of a table or matrix.

Στιγμιότυπο οθόνης αναδιάταξης στηλών σε έναν πίνακα.

Σύγκριση δύο ή περισσότερων διαφορετικών μετρήσεωνCompare two or more different measures

Μπορείτε να συγκρίνετε και ξεχωρίσετε τιμές για διαφορετικές μετρήσεις χρησιμοποιώντας το εικονίδιο + για να προσθέσετε πολλαπλές μετρήσεις για μια απεικόνιση.Compare and contrast values for different measures by using the + icon to add multiple measures for a visual. Για να καταργήσετε μια μέτρηση, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές (...) και επιλέξτε Κατάργηση πεδίου.To remove a measure, select More options (...) and choose Remove field.

Σύγκριση μετρήσεων

Αλλαγή συναθροίσεωνChange aggregations

Αλλάξτε τον τρόπο υπολογισμού μιας μέτρησης αλλάζοντας τη συνάθροιση στο τμήμα παραθύρου Εξατομίκευση.Change how a measure is computed by changing the aggregation in the Personalize pane. Επιλέξτε Περισσότερες επιλογές (...) και επιλέξτε τη συνάθροιση που θα χρησιμοποιηθεί.Select More options (...) and choose the aggregation to use.

Αλλαγή συναθροίσεων

Καταγραφή αλλαγώνCapture changes

Χρησιμοποιώντας προσωπικούς σελιδοδείκτες, καταγράψτε τις αλλαγές σας ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε στην εξατομικευμένη προβολή σας.Using personal bookmarks, capture your changes so you can return to your personalized view. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες > Προσωπικοί σελιδοδείκτες και δώστε ένα όνομα στον σελιδοδείκτη.Select Bookmarks > Personal bookmarks and give the bookmark a name.

Δημιουργία σελιδοδείκτη

Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τον σελιδοδείκτη ως την προεπιλεγμένη προβολή σας.You can also make the bookmark your default view.

Κοινή χρήση αλλαγώνShare changes

Εάν έχετε δικαιώματα ανάγνωσης και κοινής χρήσης εκ νέου, όταν κοινοποιείτε την αναφορά μπορείτε να επιλέξετε να συμπεριλάβετε τις αλλαγές σας.If you have read and reshare permissions, when you share the report you can choose to include your changes.

Κοινή χρήση αλλαγών

Επαναφορά όλων των αλλαγών σας σε μια αναφοράReset all your changes to a report

Από την επάνω δεξιά γωνία του καμβά αναφορών, επιλέξτε Επαναφορά προεπιλογών.From the upper-right corner of your report canvas, select Reset to default. Η ενέργεια αυτή καταργεί όλες τις αλλαγές σας στην αναφορά και την επαναφέρει στην τελευταία αποθηκευμένη προβολή του συντάκτη της αναφοράς.This removes all your changes in the report and sets it back to the author's last saved view of the report.

Επαναφορά όλων των αλλαγών

Επαναφορά όλων των αλλαγών σας σε μια απεικόνισηReset all your changes to a visual

Από τη γραμμή μενού της απεικόνισης, επιλέξτε Επαναφορά αυτής της απεικόνισης για να καταργήσετε όλες τις αλλαγές σας σε μια συγκεκριμένη απεικόνιση και να την επιστρέψετε στην τελευταία αποθηκευμένη προβολή του συντάκτη αυτής της απεικόνισης.From the menu bar for the visual, select Reset this visual to remove all your changes to a particular visual and set it back to the author's last saved view of that visual.

Επαναφορά όλων των αλλαγών απεικόνισης

Εκκαθάριση πρόσφατων αλλαγώνClear recent changes

Επιλέξτε το εικονίδιο γόμας για να διαγράψετε όλες τις πρόσφατες αλλαγές που πραγματοποιήσατε από τη στιγμή που ανοίξατε το τμήμα παραθύρου Εξατομίκευση.Select the eraser icon to clear all recent changes you've made since you opened the Personalize pane.

Επαναφορά πρόσφατων αλλαγών

ΠεριορισμοίLimitations

Προς το παρόν, η δυνατότητα έχει ορισμένους περιορισμούς που πρέπει να γνωρίζετε.Currently the feature has a few limitations to be aware of.

 • Η επιλογή Εξατομίκευση αυτής της απεικόνισης μπορεί να απενεργοποιηθεί για μια ολόκληρη αναφορά ή για μια συγκεκριμένη απεικόνιση.Personalize this visual can be turned off for an entire report or for a particular visual. Εάν δεν έχετε την επιλογή να εξατομικεύσετε μια απεικόνιση, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή Power BI ή τον κάτοχο της αναφοράς.If you don't have an option to personalize a visual, check with your Power BI admin or the report owner. Για να εμφανίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας για τον κάτοχο της αναφοράς, επιλέξτε το όνομα της αναφοράς από τη γραμμή μενού του Power BI.To display contact information for the report owner, select the name of the report from the Power BI menu bar.
 • Δεν διατηρούνται αυτόματα οι εξερευνήσεις χρηστών.User explorations don't automatically persist. Χρειάζεται να αποθηκεύσετε την προβολή σας ως προσωπικό σελιδοδείκτη, προκειμένου να καταγράψετε τις αλλαγές σας.You need to save your view as a personal bookmark to capture your changes.
 • Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται στις εφαρμογές Power BI για κινητές συσκευές για tablet iOS και Android και στην εφαρμογή Power BI για Windows. Δεν υποστηρίζεται στις εφαρμογές Power BI για κινητές συσκευές για τηλέφωνα.This feature is supported in the Power BI mobile apps for iOS and Android tablets and in the Power BI Windows app; it is not supported in the Power BI mobile apps for phones. Ωστόσο, οποιαδήποτε αλλαγή σε μια απεικόνιση που αποθηκεύετε σε έναν προσωπικό σελιδοδείκτη ενώ βρίσκεστε στην υπηρεσία Power BI τηρείται στις εφαρμογές για κινητές συσκευές.However, any change to a visual you save in a personal bookmark while in the Power BI service is respected in all the Power BI mobile apps.

Επόμενα βήματαNext steps

Αντιγραφή απεικόνισης αναφοράς ως στατικής εικόνας Copy a report visual as a static image
Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;More questions? Δοκιμάστε την κοινότητα του Power BITry the Power BI Community