Γρήγορα αποτελέσματα με την εφαρμογή του Power BI για κινητές συσκευές AndroidGet started with the Power BI mobile app on Android devices

Η εφαρμογή Android για το Microsoft Power BI προσφέρει την εμπειρία BI για κινητές συσκευές για τα Power BI, Power BI Report Server και τις Υπηρεσίες αναφοράς.The Android app for Microsoft Power BI delivers the mobile BI experience for Power BI, Power BI Report Server, and Reporting Services. Προβάλετε και αλληλεπιδράστε με τους εταιρικούς σας πίνακες εργαλείων στην εσωτερική εγκατάσταση και στο cloud από οποιοδήποτε σημείο, με δυναμική πρόσβαση για κινητές συσκευές με δυνατότητα αφής.View and interact with your company dashboards on premises and in the cloud from anywhere, with live, touch-enabled mobile access. Εξερευνήστε τα δεδομένα σε πίνακες εργαλείων και μοιραστείτε με συναδέλφους σας σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κειμένου.Explore the data in dashboards, and share with your colleagues in email or text messages.

Πίνακας εργαλείων στην εφαρμογή του Power BI για Android

Δημιουργείτε αναφορές Power BI στο Power BI Desktop και τις δημοσιεύετε:You create Power BI reports in Power BI Desktop, and publish them:

Στη συνέχεια, στην εφαρμογή Power BI για Android, αλληλεπιδράστε με τους πίνακες εργαλείων και τις αναφορές σας, είτε εσωτερικά είτε στο cloud.Then in the Power BI app for Android, you interact with your dashboards and reports, whether on premises or in the cloud.

Μάθετε τι νέο υπάρχει στις εφαρμογές Power BI για κινητές συσκευές.Find out what's new in the Power BI mobile apps.

ΠροαπαιτούμεναPrerequisites

Λήψη της εφαρμογήςGet the app

Κάντε λήψη της εφαρμογής Power BI για Android από το Google Play.Download the Power BI for Android app from Google Play.

Το Power BI μπορεί να λειτουργήσει σε πολλές συσκευές Android που εκτελούν το λειτουργικό σύστημα Android 5.0 ή νεότερη έκδοση.Power BI can run on a number of different Android devices, running the Android 5.0 operating system or later. Για να ελέγξετε τη συσκευή σας, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σχετικά με τη συσκευή > Έκδοση Android.To check on your device, go to Settings > About device > Android version.

Ξεκίνημα με το άνοιγμα της εφαρμογής Start when you open the app
Ακόμη και χωρίς εγγραφή ή είσοδο, αφού ανοίξετε την εφαρμογή μπορείτε να περιηγηθείτε στις σελίδες εισόδου για μια γρήγορη επισκόπηση των ενεργειών που μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή Power BI στη συσκευή Android.Even without signing up or signing in, after you open the app you can flip through the sign-in pages for a quick overview of things you can do with the Power BI app on your Android device. Πατήστε Παράλειψη για προβολή και εξερεύνηση των δειγμάτων και για να αποκτήσετε μια άμεση εμπειρία χρήσης της εφαρμογής.Tap Skip to view and explore the samples, and get hands-on experience with the app. Μπορείτε να επιστρέψετε στα δείγματα όποτε θέλετε από την αρχική σελίδα των πινάκων εργαλείων.You can go back to the samples whenever you want from the dashboards home page.

Μάθετε τι νέο υπάρχει στις εφαρμογές Power BI για κινητές συσκευές.Find out what's new in the Power BI mobile apps.

Εγγραφή στην υπηρεσία Power BI στο WebSign up for the Power BI service on the web

Εάν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, μεταβείτε στην υπηρεσία Power BI για να κάνετε εγγραφή του δικού σας λογαριασμού για τη δημιουργία και αποθήκευση πινάκων εργαλείων και αναφορών και τη συγκέντρωση των δεδομένων σας.If you haven't signed up yet, go to the Power BI service to sign up for your own account for creating and storing dashboards and reports, and bringing your data together. Στη συνέχεια, πραγματοποιήστε είσοδο στο Power BI από τη συσκευή σας Android για να δείτε τους δικούς σας πίνακες εργαλείων από οπουδήποτε.Then sign in to Power BI from your Android device to see your own dashboards from anywhere.

 1. Στην υπηρεσία Power BI, πατήστε Εγγραφή για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Power BI.In the Power BI service, tap Sign up to create a Power BI account.
 2. Ξεκινήστε τη δημιουργία δικών σας πινάκων εργαλείων και αναφορών.Start creating your own dashboards and reports.

Γρήγορα αποτελέσματα με την εφαρμογή Power BI στη συσκευή σαςGet started with the Power BI app on your device

 1. Στη συσκευή Android, από την οθόνη έναρξης, ανοίξτε την εφαρμογή Power BI για Android.On your Android device, from the start screen open the Power BI for Android app.

  Εικονίδιο Power BI

 2. Για να εισέλθετε στο Power BI, πατήστε την καρτέλα Power BI και συμπληρώστε τα στοιχεία εισόδου.To sign in to Power BI, tap the Power BI tab and fill in your sign-in details.

  Εάν λάβετε ένα μήνυμα αδυναμίας εισόδου στο Power BI, ανατρέξτε στο θέμα "Αδυναμία ελέγχου ταυτότητας γιατί το εταιρικό σας πιστοποιητικό SSL δεν είναι αξιόπιστο" για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος.If you get a message that Power BI can't sign you in, see "Could not authenticate because your corporate SSL certificate is untrusted" for details on how to resolve the issue.

  Για να εισέλθετε στις αναφορές για κινητές συσκευές και τα KPI των Υπηρεσιών αναφοράς, πατήστε την καρτέλα Διακομιστής αναφορών και συμπληρώστε τα στοιχεία εισόδου.To sign in to your Reporting Services mobile reports and KPIs, tap the Report server tab and fill in your sign-in details.

  Είσοδος στο Power BI

Δοκιμάστε τα δείγματα Power BI και Υπηρεσιών αναφοράςTry the Power BI and Reporting Services samples

Ακόμα και χωρίς εγγραφή, μπορείτε να δείτε και να αλληλεπιδράστε με τα δείγματα του Power BI και των Υπηρεσιών αναφοράς.Even without signing up, you can view and interact with the Power BI and Reporting Services samples.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δείγματα, πατήστε Περισσότερες επιλογές (...) στη γραμμή περιήγησης και επιλέξτε Δείγματα.To access the samples, tap More options (...) on the navigation bar and choose Samples.

Ένας αριθμός δειγμάτων Power BI ακολουθείται από διάφορα δείγματα διακομιστή αναφορών.A number of Power BI samples are followed by several Report server samples.

Δείγματα Power BI για κινητές συσκευές

Σημείωση

Δεν είναι όλες οι δυνατότητες διαθέσιμες στα δείγματα.Not all features are available in the samples. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να προβάλετε τα δείγματα αναφορών που αποτελούν τη βάση των πινάκων εργαλείων, δεν μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των δειγμάτων με άλλα άτομα και δεν μπορείτε να τα ορίσετε ως αγαπημένα.For example, you can't view the sample reports that underlie the dashboards, you can't share the samples with others, and you can't make them your favorites.

Εύρεση του περιεχομένου σας στις εφαρμογές Power BI για κινητές συσκευέςFind your content in the Power BI mobile apps

Πατήστε τον μεγεθυντικό φακό στην κεφαλίδα για να ξεκινήσετε την αναζήτηση για το περιεχόμενο Power BI.Tap the magnifying glass in the header to start searching for your Power BI content.

Προβολή των αγαπημένων πινάκων εργαλείων και αναφορώνView your favorite dashboards and reports

Πατήστε Αγαπημένα (Εικονίδιο "Αγαπημένα") στη γραμμή περιήγησης για να δείτε τη σελίδα των αγαπημένων σας.Tap Favorites (Favorites icon) on the navigation bar to view your Favorites page.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα "Αγαπημένα" στις εφαρμογές Power BI για κινητές συσκευές.Read more about favorites in the Power BI mobile apps.

Εταιρική υποστήριξη για τις εφαρμογές Power BI για κινητές συσκευέςEnterprise support for the Power BI mobile apps

Οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν το Microsoft Intune για τη διαχείριση συσκευών και εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών Power BI για κινητές συσκευές για Android και iOS.Organizations can use Microsoft Intune to manage devices and applications, including the Power BI mobile apps for Android and iOS.

Το Microsoft Intune παρέχει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να ελέγχουν στοιχεία όπως η απαίτηση για PIN πρόσβασης, ο τρόπος χειρισμού των δεδομένων από την εφαρμογή ή ακόμα και η κρυπτογράφηση των δεδομένων της εφαρμογής, όταν η εφαρμογή δεν χρησιμοποιείται.Microsoft Intune lets organizations control items like requiring an access pin, controlling how data is handled by the application, and even encrypting application data when the app isn't in use.

Σημείωση

Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Power BI για κινητές συσκευές σε μια συσκευή Android και ο οργανισμός σας έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους στο Microsoft Intune MAM, απενεργοποιείται τότε η ανανέωση δεδομένων στο παρασκήνιο.If you use the Power BI mobile app on your Android device and your organization has configured Microsoft Intune MAM, then background data refresh is turned off. Την επόμενη φορά που θα εισέλθετε στην εφαρμογή, το Power BI θα ανανεώσει τα δεδομένα από την υπηρεσία Power BI στο Web.The next time you enter the app, Power BI refreshes the data from the Power BI service on the web.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων των εφαρμογών Power BI για κινητές συσκευές με το Microsoft Intune.Read more about configuring Power BI mobile apps with Microsoft Intune.

Επόμενα βήματαNext steps

Εδώ θα βρείτε ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να κάνετε στην εφαρμογή Power BI για συσκευή Android με πίνακες εργαλείων και αναφορές στο Power BI, και αναφορές και KPI στην πύλη Web του Power BI Report Server ή των Υπηρεσιών αναφοράς.Here are some other things you can do in the Android device app for Power BI with dashboards and reports in Power BI, and reports and KPIs in the Power BI Report Server or Reporting Services web portal.

Πίνακες εργαλείων και αναφορές Power BIPower BI dashboards and reports

Αναφορές και KPI στις πύλες Web του Power BI Report Server και των Υπηρεσιών αναφοράςReports and KPIs on the Power BI Report Server and Reporting Services web portals

Δείτε επίσηςSee also