Λήψη ειδοποιήσεων στις εφαρμογές Power BI για κινητές συσκευέςGet notifications in the Power BI mobile apps

Ισχύει για:Applies to:

iPhone iPad Τηλέφωνο Android Tablet Android Windows 10
iPhoneiPhones iPadiPads Τηλέφωνα AndroidAndroid phones Tablet AndroidAndroid tablets Συσκευές Windows 10Windows 10 devices

Σημείωση

Η υποστήριξη εφαρμογής Power BI για κινητές συσκευές για τηλέφωνα που χρησιμοποιούν Windows 10 Mobile θα διακοπεί στις 16 Μαρτίου 2021.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Μάθετε περισσότεραLearn more

Οι ειδοποιήσεις σάς μεταφέρουν πληροφορίες σχετικές με την εμπειρία σας Power BI, στην υπηρεσία Power BI ή στην κινητή συσκευή σας.Notifications bring information related to your Power BI experience right to you, in the Power BI service or on your mobile device. Όταν ανοίγετε τις Ειδοποιήσεις θα δείτε μια συνεχή τροφοδοσία μηνυμάτων σχετικά με ειδοποιήσεις που ορίσατε, νέους πίνακες εργαλείων που έχουν κοινοποιηθεί σε εσάς, αλλαγές στο χώρο εργασίας της ομάδας σας, πληροφορίες σχετικά με συμβάντα και συναντήσεις του Power BI και πολλά άλλα.When you open Notifications, you see a sequential feed of messages about alerts you've set, new dashboards that have been shared with you, changes to your group workspace, information about Power BI events and meetings, and more.

Σημείωση

Σε μια συσκευή iOS, την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στην ενημερωμένη έκδοση των εφαρμογών Power BI, θα δείτε ένα μήνυμα που θα σας ρωτά εάν θα επιθυμούσατε το Power BI να στέλνει ειδοποιήσεις.On an iOS device, the first time you sign in to the updated version of the Power BI apps, you see a message asking if you'd like Power BI to send notifications. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε παραμέτρους σχετικά με τον τρόπο που το Power BI σάς ειδοποιεί στις Ρυθμίσεις της συσκευής σας.You can also configure how Power BI notifies you in Settings for your device.

Προβολή ειδοποιήσεων στην κινητή συσκευή σαςView notifications on your mobile device

 1. Όταν λαμβάνετε ειδοποιήσεις στην κινητή συσκευή σας, από προεπιλογή το Power BI κάνει έναν ήχο και εμφανίζει ένα πλαίσιο ειδοποιήσεων.When you receive notifications on your mobile device, by default Power BI makes a sound and shows a notification banner.

  Πλαίσιο ειδοποιήσεων

  Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο το Power BI σας ειδοποιεί.You can change how Power BI notifies you.

 2. Εάν έχετε λάβει ειδοποιήσεις, κατά την είσοδό σας στο Power BI από την κινητή συσκευή σας θα δείτε μια κίτρινη τελεία στο εικονίδιο κουδουνιού ειδοποίησηςIf you've received notifications, when you sign in to Power BI on your mobile device you see a yellow dot on the notification bell icon κουδούνι ειδοποίησης (iOS και Android) ή στο κουμπί καθολικής περιήγησης(iOS and Android) or on the global navigation button Τελεία Ειδοποιήσεις (συσκευές Windows 10).(Windows 10 devices).

 3. Για να βλέπετε ειδοποιήσεις στο κέντρο ειδοποιήσεων, πατήστε το κουδούνι ειδοποίησηςTo see notifications in the Notification center, tap the notifications bell κουδούνι ειδοποίησης (iOS και Android) ή στο εικονίδιο του Κέντρου ειδοποιήσεων(iOS and Android) or the Notifications center icon Εικονίδιο "Ειδοποιήσεις" (συσκευές Windows 10).(Windows 10 devices).

  Οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται με την πλέον πρόσφατη στην κορυφή και με επισήμανση για τα μη αναγνωσμένα μηνύματα.Notifications are displayed with the most recent on top and unread messages highlighted. Οι ειδοποιήσεις διατηρούνται για 90 ημέρες, εκτός εάν τις διαγράψετε ή καλύψετε το μέγιστο όριο των 100.Notifications are retained for 90 days unless you delete them or reach the maximum limit of 100.

  Λίστα ειδοποιήσεων iOS

 4. Για να κλείσετε μια ειδοποίηση σε συσκευές iOS και Android, πατήστε, κρατήστε και σαρώστε.To dismiss a notification on iOS and Android devices, tap, hold, and swipe. Στις συσκευές Windows 10, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Ματαίωση.On Windows 10 devices, right click and choose Dismiss.

Αλλαγή ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων στην κινητή συσκευή σαςChange or turn off notifications on your mobile device

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο το Power BI σας ειδοποιεί.You can change how Power BI notifies you.

 1. Σε μια συσκευή iOS, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις.On an iOS device, go to Settings > Notifications.

  Σε ένα τηλέφωνο Android, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις.On an Android phone, go to Settings > Notifications.

  Σε μια συσκευή Windows, στις Ρυθμίσεις μεταβείτε στο Σύστημα > Ειδοποιήσεις και ενέργειες.On a Windows device, in Settings go to System > Notifications & actions.

 2. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε Power BI.In the list of apps, select Power BI.

 3. Εδώ μπορείτε να απενεργοποιείτε πλήρως ειδοποιήσεις ή να επιλέξετε τις ειδοποιήσεις που θέλετε.Here you can turn notifications off completely or choose which notifications you want.

  Σε ένα iPhoneOn an iPhone

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει μια οθόνη iPhone με τίτλο Power BI, όπου μπορείτε να επιτρέψετε και να διαχειριστείτε ειδοποιήσεις.

  Σε ένα τηλέφωνο AndroidOn an Android phone

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει μια οθόνη Android με τίτλο Power BI, όπου μπορείτε να επιτρέψετε και να διαχειριστείτε ειδοποιήσεις.

  Σε μια συσκευή Windows 10On a Windows 10 device

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει μια οθόνη συσκευής Windows 10 όπου μπορείτε να επιτρέψετε και να διαχειριστείτε ειδοποιήσεις Power BI.

Επόμενα βήματαNext steps