Γρήγορη εκκίνηση: Εξερεύνηση πινάκων εργαλείων και αναφορών στις εφαρμογές Power BI για κινητές συσκευέςQuickstart: Explore dashboards and reports in the Power BI mobile apps

Σε αυτή τη γρήγορη εκκίνηση, θα δείτε μια γρήγορη περιήγηση στην εφαρμογή Power BI και θα εξερευνήσετε ένα δείγμα πίνακα εργαλείων και αναφοράς.In this quickstart, you take a quick tour of the Power BI Mobile app and explore a sample dashboard and report. Εμφανίζεται η εφαρμογή Power BI για iOS, αλλά μπορείτε εύκολα να ακολουθήσετε τις οδηγίες και σε άλλες συσκευές.The Power BI app for iOS is shown, but you can easily follow along on other devices.

Ισχύει για:Applies to:

iPhone iPad Android Συσκευές Windows 10
iPhoneiPhone iPadiPad AndroidAndroid Windows 10Windows 10

Σημείωση

Η υποστήριξη εφαρμογής Power BI για κινητές συσκευές για τηλέφωνα που χρησιμοποιούν Windows 10 Mobile θα διακοπεί στις 16 Μαρτίου 2021.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Μάθετε περισσότεραLearn more

Ένας πίνακας εργαλείων είναι μια πύλη στον κύκλο ζωής και τις διαδικασίες της εταιρείας σας.A dashboard is a portal to your company's life cycle and processes. Είναι μια επισκόπηση, ένα μοναδικό σημείο για να παρακολουθείτε την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης.It is an overview, a single place to monitor the current state of the business. Οι αναφορές είναι αλληλεπιδραστικές προβολές των δεδομένων σας, με απεικονίσεις που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά ευρήματα και συμπεράσματα από τα συγκεκριμένα δεδομένα.Reports are interactive views of your data, with visuals representing different findings and insights from that data.

Αναφορά σε οριζόντιο προσανατολισμό

ΠροαπαιτούμεναPrerequisites

 • Εγγραφείτε για το Power BI: Εάν δεν έχετε εγγραφεί για το Power BI, εγγραφείτε για μια δωρεάν δοκιμαστική έκδοση πριν ξεκινήσετε.Sign up for Power BI: If you're not signed up for Power BI, sign up for a free trial before you begin.
 • Εγκατάσταση της εφαρμογής Power BI για τη συσκευή σας: Κάντε λήψη της εφαρμογής Power BI για κινητές συσκευές** από το App store ή το Google play (Android).Install the Power BI app for your device: Download the Power BI mobile app** from the App store (iOS) or Google play (Android).
 • Κάντε λήψη του δείγματος ανάλυσης λιανικής: Το πρώτο βήμα σε αυτή τη γρήγορη εκκίνηση είναι η λήψη του δείγματος ανάλυσης λιανικής στην υπηρεσία Power BI.Download the Retail Analysis Sample: The first step in this quickstart is to download the Retail Analysis Sample in the Power BI service. Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε λήψη ενός δείγματος στον λογαριασμό σας Power BI για να ξεκινήσετε.Learn how to download a sample into your Power BI account to get started. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε το δείγμα ανάλυσης λιανικής.Be sure to choose the Retail Analysis Sample.

Αφού ολοκληρώσετε τις προϋποθέσεις και κάνετε λήψη του δείγματος ανάλυσης λιανικής στον λογαριασμό σας Power BI, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε αυτή τη γρήγορη περιήγηση.Once you've completed the prerequisites and downloaded the Retail Analysis Sample to your Power BI account, you are ready to begin this quick tour.

Προβολή πίνακα εργαλείων στην κινητή συσκευή σαςView a dashboard on your mobile device

 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή Power BI και πραγματοποιήστε είσοδο με τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας στο Power BI, τα ίδια με εκείνα που χρησιμοποιήσατε στην υπηρεσία Power BI στο πρόγραμμα περιήγησης.On your device, open the Power BI app and sign in with your Power BI account credentials, the same ones you used in the Power BI service in the browser.

 2. Στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο Χώροι εργασίας εικονίδιο χώρων εργασίας, επιλέξτε Οι χώροι εργασίας μου και, στη συνέχεια, πατήστε το δείγμα ανάλυσης λιανικής για να το ανοίξετε.Now, tap the Workspaces icon workspaces icon, choose My Workspaces, and then tap the Retail Analysis Sample to open it.

  Πίνακες εργαλείων στην περιοχή "Ο χώρος εργασίας μου"

  Οι πίνακες εργαλείων του Power BI φαίνονται λίγο διαφορετικοί στην κινητή συσκευή σας από ό,τι στην υπηρεσία Power BI.Power BI dashboards look a little different on your mobile device than they do on the Power BI service. Όλα τα πλακίδια εμφανίζονται με το ίδιο πλάτος και διατάσσονται το ένα μετά το άλλο, από πάνω μέχρι κάτω.All the tiles appear the same width, and they're arranged one after another from top to bottom.

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το γράφημα γραμμών με γέμισμα "This Year's Sales, Last Year's Sales".Scroll down and tap the "This Year's Sales, Last Year's Sales" filled line chart.

  Πατήστε ένα πλακίδιο για να μεταβείτε σε λειτουργία εστίασης

  Ανοίγει σε λειτουργία εστίασης.It opens in focus mode.

 4. Στη λειτουργία εστίασης, πατήστε Απρ. στο γράφημα.In focus mode, tap Apr in the chart. Οι τιμές για τον Απρίλιο εμφανίζονται στο επάνω μέρος του γραφήματος.The values for April appear at the top of the chart.

  Πλακίδιο σε λειτουργία εστίασης

 5. Πατήστε το εικονίδιο "Αναφορά"Tap the Report icon Εικονίδιο "Αναφορά" στο κάτω μέρος της οθόνης (σε συσκευές Android, αυτό μπορεί να βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης).at the bottom of the screen (on Android devices this may be at the top of the screen). Η αναφορά που σχετίζεται με αυτό το πλακίδιο ανοίγει σε οριζόντιο προσανατολισμό.The report related to this tile opens in landscape mode.

  Αναφορά σε οριζόντιο προσανατολισμό

 6. Πατήστε την κίτρινη φυσαλίδα "040 - Juniors" στο γράφημα φυσαλίδων.Tap the yellow "040 - Juniors" bubble in the bubble chart. Βλέπετε πώς επισημαίνει τις άλλες σχετιζόμενες τιμές στα άλλα γραφήματα.Note how it highlights related values in the other charts.

  Επισήμανση τιμών σε μια αναφορά

 7. Κάντε σάρωση προς τα επάνω για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος και πατήστε Περισσότερες επιλογές (...) .Swipe up to see a toolbar across the bottom, and tap More options (...).

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει τη θέση του στοιχείου ελέγχου περισσότερων επιλογών στην κάτω δεξιά γωνία.

 8. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα και επιλέξτε Σχολιασμός.Scroll down the list and select Annotate.

  Πατήστε το μολύβι

 9. Στη γραμμή εργαλείων σχολιασμού, πατήστε το εικονίδιο με το γελαστό πρόσωπο και, στη συνέχεια, πατήστε τη σελίδα αναφοράς στην οποία θέλετε να προσθέσετε ορισμένα γελαστά πρόσωπα.On the annotate toolbar, tap the smiley-face icon and then tap the report page where you'd like to add some smiley faces.

  Προσθήκη σχολίων στη σελίδα

 10. Πατήστε Κοινή χρήση στην επάνω δεξιά γωνία.Now tap Share in the upper-right corner.

 11. Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση της αναφοράς.Choose the way you'd like to share the report.

  Νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με στιγμιότυπο και σύνδεση

  Μπορείτε να μοιραστείτε αυτό το στιγμιότυπο με οποιονδήποτε, εντός ή εκτός του οργανισμού σας.You can share this snapshot with anyone, in or out of your organization. Εάν βρίσκονται στον οργανισμό σας και έχουν τον δικό τους λογαριασμό Power BI, θα μπορούν και αυτοί να ανοίξουν την αναφορά δείγματος ανάλυσης λιανικής.If they're in your organization and have their own Power BI account, they'll be able to open the Retail Analysis Sample report, too.

Εκκαθάριση των πόρωνClean up resources

Αφού ολοκληρώσετε αυτή τη γρήγορη εκκίνηση, μπορείτε να διαγράψετε τον πίνακα εργαλείων, την αναφορά και το σύνολο δεδομένων του δείγματος ανάλυσης λιανικής, εάν θέλετε.After you finish this quickstart, you can delete the Retail Analysis Sample dashboard, report, and dataset, if you wish.

 1. Ανοίξτε την υπηρεσία Power BI (Υπηρεσία Power BI) και πραγματοποιήστε είσοδο.Open the Power BI service (Power BI service) and sign in.

 2. Στην αριστερή γραμμή περιήγησης, επιλέξτε Ο χώρος εργασίας μου.In the navigation pane, select My Workspace.

 3. Επιλέξτε την καρτέλα πινάκων εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον κάδο απορριμμάτων.Select the dashboards tab and then click the trash can.

  Επιλέξτε το εικονίδιο διαγραφής

  Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα αναφορών και κάντε το ίδιο.Now click the reports tab and do the same.

 4. Στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα συνόλων δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές (...) και επιλέξτε Διαγραφή.Now select the datasets tab, click More options (...), and choose Delete.

  Επιλογή διαγραφής συνόλου δεδομένων

Επόμενα βήματαNext steps

Σε αυτή τη γρήγορη εκκίνηση, εξερευνήσατε ένα δείγμα πίνακα εργαλείων και αναφοράς στην κινητή συσκευή σας.In this quickstart, you explored a sample dashboard and report on your mobile device. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την εργασία στην υπηρεσία Power BI.Read more about working in the Power BI service.