Διόρθωση του σφάλματος "αστοχίες επικοινωνίας" στις εφαρμογές για κινητές συσκευές iOS - Power BIFixing "communication failures" in iOS mobile apps - Power BI

iPhone iPad
iPhoneiPhones iPadiPads

"Παρουσιάστηκαν αστοχίες επικοινωνίας""We encountered communication failures"

"Παρουσιάστηκαν αστοχίες επικοινωνίας."We encountered communication failures. Οι αστοχίες μπορεί να σχετίζονται με τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης στη σύνδεσή σας Wi-Fi.The failures might be related to proxy settings on your Wi-Fi connection. Η εναλλαγή με άλλη διαφορετική σύνδεση Wi-Fi μπορεί να λύσει το πρόβλημα."Switching to a different Wi-Fi connection may resolve the issue."

Ενδέχεται να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα αν η σύνδεση στο internet για το iPhone ή iPad σας απαιτεί μια υποχρεωτική ρητή διαμόρφωση διακομιστή μεσολάβησης HTTP, είτε αυτόματη, είτε μη αυτόματη.You may see this message if your iPhone or iPad internet connection requires a mandatory explicit HTTP proxy configured, either manual or automatic. Σε αυτή την περίπτωση, η εφαρμογή Power BI δεν θα λειτουργήσει στη συσκευή σας iOS.In this case, the Power BI app won't work on your iOS device.

ΛύσηWorkaround

Αλλάξτε το iPhone ή iPad σε άλλη σύνδεση που δεν απαιτεί μια ρητή ρύθμιση διακομιστή μεσολάβησης HTTP (δηλαδή, που έχει ρυθμιστεί ως "Ο διακομιστής μεσολάβησης HTTP είναι απενεργοποιημένος").Switch the iPhone or iPad to another connection that doesn't require an explicit HTTP proxy setting (i.e., one configured as HTTP Proxy is Off).

Αντιμετωπίζετε άλλα προβλήματα;Other issues?

Δοκιμάστε να ρωτήσετε την κοινότητα του Power BI.Try asking the Power BI Community.