Εξερευνήστε το δείγμα Ανάλυσης λιανικήςExplore the Retail Analysis sample

Αυτό το εκπαιδευτικό βοήθημα σάς μαθαίνει:This tutorial shows you how to:

 • Εισαγάγετε το πακέτο περιεχομένου δείγματος Ανάλυσης λιανικής, προσθέστε το στην υπηρεσία Power BI και ανοίξτε τα περιεχόμενα.Import the Retail Analysis sample content pack, add it to the Power BI service, and open the contents. Ένα πακέτο περιεχομένου είναι ένας τύπος δείγματος όπου το σύνολο δεδομένων συνοδεύεται από έναν πίνακα εργαλείων και μια αναφορά.A content pack is a type of sample where the dataset is bundled with a dashboard and report.
 • Ανοίξτε το αρχείο .pbix δείγματος Ανάλυσης λιανικής στο Power BI Desktop.Open the Retail Analysis sample .pbix file in Power BI Desktop.

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το ιστορικό, ανατρέξτε στο θέμα Δείγμα συνόλων δεδομένων για το Power BI.If you'd like more background information, see Sample datasets for Power BI. Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε τα πάντα σχετικά με τα δείγματα: πώς μπορείτε να τα αποκτήσετε, πού να τα αποθηκεύσετε, πώς να τα χρησιμοποιήσετε, καθώς και ορισμένες από τις ιστορίες που μπορούν να σας πει κάθε δείγμα.In that article you'll learn all about the samples: how to get them, where to save them, how to use them, and some of the stories each sample can tell.

ΠροαπαιτούμεναPrerequisites

Τα δείγματα είναι διαθέσιμα για την υπηρεσία Power BI και για το Power BI Desktop.The samples are available for the Power BI service and Power BI Desktop. Χρησιμοποιούμε το δείγμα Ανάλυσης λιανικής, εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε.We're using the Retail analysis sample, if you want to follow along.

Το πακέτο περιεχομένου Δείγμα ανάλυσης λιανικής που χρησιμοποιείται σε αυτή την εκμάθηση αποτελείται από έναν πίνακα εργαλείων, μια αναφορά και ένα σύνολο δεδομένων.The Retail Analysis sample content pack used in this tutorial consists of a dashboard, report, and dataset. Για να εξοικειωθείτε με αυτό το συγκεκριμένο πακέτο περιεχομένου και το σενάριό του, ανατρέξτε στο θέμα Δείγμα ανάλυσης λιανικής για το Power BI: Περιήγηση πριν ξεκινήσετε.To familiarize yourself with this particular content pack and its scenario, see Retail Analysis sample for Power BI: Take a tour before you begin.

Εισαγάγετε το δείγμα στην υπηρεσία Power BIImport the sample in the Power BI service

 1. Ανοίξτε την υπηρεσία Power BI (app.powerbi.com), πραγματοποιήστε είσοδο και ανοίξτε τον χώρο εργασίας όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το δείγμα.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open the workspace where you want to save the sample.

  Εάν δεν έχετε άδεια χρήσης Power BI Pro, μπορείτε να αποθηκεύσετε το δείγμα στην περιοχή "Ο χώρος εργασίας μου".If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace.

 2. Επιλέξτε Λήψη δεδομένων στο κάτω μέρος του παραθύρου περιήγησης.Select Get Data at the bottom of the nav pane.

  Επιλέξτε "Λήψη δεδομένων"

  Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Λήψη δεδομένων, αναπτύξτε το παράθυρο περιήγησης, επιλέγοντας το παρακάτω εικονίδιο στο επάνω μέρος του τμήματος παραθύρου: εικονίδιο χάμπουργκερ.If you don't see Get Data, expand the nav pane by selecting the following icon at the top of the pane: hamburger icon.

 3. Στη σελίδα Λήψη δεδομένων που εμφανίζεται, επιλέξτε Δείγματα.On the Get Data page that appears, select Samples.

 4. Επιλέξτε Δείγμα ανάλυσης λιανικής και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση.Select Retail Analysis Sample, and then choose Connect.

  Κουμπί "Σύνδεση"

Τι εισήχθη;What was imported?

Με τα δείγματα πακέτα περιεχομένου, όταν επιλέγετε Σύνδεση, Power λαμβάνει ένα αντίγραφο από αυτό το πακέτο περιεχομένου και το αποθηκεύει για εσάς στο cloud.With the sample content packs, when you select Connect, Power BI gets a copy of that content pack and stores it for you in the cloud. Επειδή το άτομο που δημιούργησε το πακέτο περιεχομένου συμπεριέλαβε ένα σύνολο δεδομένων, μια αναφορά και έναν πίνακα εργαλείων, όλα αυτά τα λαμβάνετε όταν επιλέγετε Σύνδεση.Because the person who created the content pack included a dataset, a report, and a dashboard, that's what you get when you select Connect.

 1. Όταν επιλέξετε Σύνδεση, το Power BI δημιουργεί τον νέο πίνακα εργαλείων και τον παραθέτει στην καρτέλα σας Πίνακες εργαλείων.When you select Connect, Power BI creates the new dashboard and lists it on your Dashboards tab.

  Καταχώρηση "Δείγμα ανάλυσης λιανικής"

 2. Ανοίξτε την καρτέλα Αναφορές. Εδώ θα δείτε μια νέα αναφορά με το όνομα Δείγμα ανάλυσης λιανικής.Open the Reports tab. Here, you'll see a new report named Retail Analysis Sample.

  Καταχώρηση αναφοράς δείγματος ανάλυσης λιανικής

  Κοιτάξτε στην καρτέλα Σύνολα δεδομένων, υπάρχει επίσης ένα νέο σύνολο δεδομένων.Check out the Datasets tab; there's a new dataset there as well.

  Καταχώρηση συνόλου δεδομένων δείγματος ανάλυσης λιανικής

Εξερεύνηση του νέου περιεχομένουExplore your new content

Τώρα μπορείτε να εξερευνήσετε τον πίνακα εργαλείων, το σύνολο δεδομένων και την αναφορά μόνοι σας.Now explore the dashboard, dataset, and report on your own. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να περιηγηθείτε στους πίνακες εργαλείων, τις αναφορές και τα σύνολα δεδομένων σας.There are many different ways to navigate to your dashboards, reports, and datasets. Ένας από αυτούς τους τρόπους περιγράφεται στην ακόλουθη διαδικασία.One of these ways is described in the following procedure.

 1. Επιστρέψτε στην καρτέλα Πίνακες εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον πίνακα εργαλείων Δείγμα ανάλυσης λιανικής για να τον ανοίξετε.Navigate back to the Dashboards tab, and then select the Retail Analysis Sample dashboard to open it.

  Ανοίγει ο πίνακας εργαλείων, ο οποίος διαθέτει διάφορα πλακίδια απεικόνισης.The dashboard opens, which has a variety of visualization tiles.

 2. Επιλέξτε ένα πλακίδιο στον πίνακα εργαλείων για να ανοίξετε την υποκείμενη αναφορά.Select one of the tiles in the dashboard to open the underlying report. Σε αυτό το παράδειγμα, θα επιλέξουμε το γράφημα περιοχών This Year's Sales, Last Year's Sales by Fiscal Month.In this example, we'll select the area chart, This Year's Sales, Last Year's Sales by Fiscal Month.

  Πίνακας εργαλείων δείγματος ανάλυσης λιανικής με επισήμανση στην απεικόνιση

  Η αναφορά ανοίγει στη σελίδα που περιέχει το γράφημα περιοχών που επιλέξατε, σε αυτή την περίπτωση στη σελίδα District Monthly Sales της αναφοράς.The report opens to the page that contains the area chart you selected; in this case, the District Monthly Sales page of the report.

  Σελίδα αναφοράς District Monthly Sales

  Σημείωση

  Εάν το πλακίδιο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τις Ερωτήσεις & απαντήσεις, τότε θα ανοίξει η σελίδα "Ερωτήσεις & απαντήσεις".If the tile was created by using Power BI Q&A, the Q&A page will open instead. Εάν το πλακίδιο είχε καρφιτσωθεί από το Excel, θα ανοίξει το Excel Online αντί για το Power BI.If the tile was pinned from Excel, Excel Online will open inside of Power BI.

 3. Όταν κάποιος χρήστης θέτει σε κοινή χρήση ένα πακέτο περιεχομένου με συναδέλφους, συνήθως θέλει μόνο να μοιραστεί τις πληροφορίες και όχι να δώσει απευθείας πρόσβαση στα δεδομένα.When someone shares a content pack with colleagues, they typically want to share only the insights, rather than provide direct access to the data. Στην καρτέλα Σύνολα δεδομένων, έχετε διάφορες επιλογές για να εξερευνήσετε το σύνολο δεδομένων.On the Datasets tab, you have several options for exploring your dataset. Ωστόσο, δεν μπορείτε να προβάλετε τις γραμμές και τις στήλες των δεδομένων σας, όπως μπορείτε να κάνετε στο Power BI Desktop ή στο Excel.However, you can't view the rows and columns of your data, as you can in Power BI Desktop or Excel.

  Καταχώρηση συνόλου δεδομένων δείγματος ανάλυσης λιανικής

 4. Ένας τρόπος για να εξερευνήσετε το σύνολο δεδομένων είναι να δημιουργήσετε τις δικές σας απεικονίσεις και αναφορές από την αρχή.One way of exploring the dataset is by creating your own visualizations and reports from scratch. Επιλέξτε το εικονίδιο γραφήματοςSelect the chart icon Εικονίδιο γραφήματος για να ανοίξετε το σύνολο δεδομένων σε προβολή επεξεργασίας αναφοράς.to open the dataset in report editing mode.

  Ολοκαίνουργια αναφορά

 5. Ένας άλλος τρόπος για να εξερευνήσετε το σύνολο δεδομένων είναι οι γρήγορες δεδομενικές πληροφορίες.Another way of exploring the dataset is to run quick insights. Επιλέξτε Περισσότερες επιλογές (...) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λήψη γρήγορων δεδομενικών πληροφοριών.Select More options (...), and then choose Get quick insights. Όταν οι πληροφορίες είναι έτοιμες, επιλέξτε Προβολή πληροφοριών.When the insights are ready, select View insights.

  Αναφορά πληροφοριών

Κάντε λήψη του δείγματος στο Power BI DesktopDownload the sample in Power BI Desktop

Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά το δείγμα αρχείου .pbix, εμφανίζεται στο Power BI Desktop, όπου μπορείτε να εξερευνήσετε, να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε οποιοδήποτε αριθμό σελίδων αναφοράς με απεικονίσεις.When you first open the sample .pbix file in Power BI Desktop, it displays in Report view where you can explore, create, and modify any number of report pages with visualizations. Η προβολή αναφοράς παρέχει σχεδόν την ίδια εμπειρία σχεδίασης με την προβολή επεξεργασίας μιας αναφοράς στην υπηρεσία Power BI.Report view provides almost the same design experience as a report's Editing view in the Power BI service. Μπορείτε να μετακινήσετε τις απεικονίσεις, να τις αντιγράψετε και να τις επικολλήσετε, να τις συγχωνεύσετε και ούτω καθεξής.You can move visualizations around, copy and paste, merge, and so on.

Σε αντίθεση με την επεξεργασία μιας αναφοράς στην υπηρεσία Power BI, στο BI Desktop μπορείτε να εργαστείτε με τα ερωτήματά σας και να μοντελοποιήσετε τα δεδομένα σας για να βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα σας υποστηρίζουν τις καλύτερες δεδομενικές πληροφορίες στις αναφορές σας.Unlike editing a report in the Power BI service, in Power BI Desktop you can also work with your queries and model your data to ensure your data supports the best insights in your reports. Μπορείτε, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε το αρχείο Power BI Desktop όπου θέλετε, είτε πρόκειται για μια τοπική μονάδα δίσκου είτε το cloud.You can then save your Power BI Desktop file wherever you like, whether it's to your local drive or to the cloud.

 1. Κατεβάστε το αρχείο .pbix για το δείγμα ανάλυσης λιανικής και ανοίξτε το στο Power BI Desktop.Download the Retail Analysis sample .pbix file and open it in Power BI Desktop.

  Δείγμα στην προβολή αναφοράς του Power BI

 2. Το αρχείο ανοίγει στην προβολή αναφοράς.The file opens in Report view. Παρατηρήστε τις τέσσερις καρτέλες στο κάτω μέρος του προγράμματος επεξεργασίας αναφορών, αυτές οι καρτέλες αντιπροσωπεύουν τις τέσσερις σελίδες αυτής της αναφοράς.Notice the four tabs at the bottom of the report editor; these tabs represent the four pages in this report. Για αυτό το παράδειγμα, είναι επιλεγμένη αυτήν τη στιγμή η σελίδα New Stores.For this example, the New Stores page is currently selected.

  Επισημασμένη καρτέλα New Stores..

 3. Για μια σε βάθος προσέγγιση του προγράμματος επεξεργασίας αναφορών, ανατρέξτε στο θέμα Περιήγηση στο πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών.For a deep dive into the report editor, see Take a tour of the report editor.

Τι υπάρχει στην αναφορά σας;What's in your report?

Όταν κατεβάζετε ένα αρχείο δείγματος .pbix, κατεβάζετε όχι μόνο μια αναφορά, αλλά και το υποκείμενο σύνολο δεδομένων.When you download a sample .pbix file, you've downloaded not just a report but also the underlying dataset. Όταν ανοίγετε το αρχείο, Power BI Desktop φορτώνει τα δεδομένα με τα συσχετισμένα ερωτήματά του και τις σχέσεις τους.When you open the file, Power BI Desktop loads the data with its associated queries and relationships. Μπορείτε να δείτε τα υποκείμενα δεδομένα και τις σχέσεις, αλλά δεν μπορείτε να δείτε τα υποκείμενα ερωτήματα στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτημάτων.You can view the underlying data and relationships, but you can't view the underlying queries in the Query Editor.

 1. Για να μεταβείτε στην Προβολή δεδομένων, επιλέξτε το εικονίδιο πίνακα εικονίδιο πίνακα.Switch to Data view by selecting the table icon table icon.

  Προβολή δεδομένων Desktop

  Στην προβολή δεδομένων μπορείτε να ελέγχετε, να εξερευνάτε και να κατανοείτε τα δεδομένα στο μοντέλο Power BI Desktop σας.In Data view, you can inspect, explore, and understand data in your Power BI Desktop model. Διαφέρει από τον τρόπο που βλέπετε πίνακες, στήλες και δεδομένα στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτημάτων.It's different from how you view tables, columns, and data in the Query Editor. Τα δεδομένα στην προβολή δεδομένων έχουν ήδη φορτωθεί στο μοντέλο.The data in Data view is already loaded into the model.

  Όταν μοντελοποιείτε τα δεδομένα σας, μερικές φορές θέλετε να δείτε τι υπάρχει πραγματικά στις γραμμές και τις στήλες ενός πίνακα χωρίς να δημιουργήσετε μια απεικόνιση στον καμβά αναφορών.When you're modeling your data, sometimes you want to see what's actually in the rows and columns of a table, without creating a visual on the report canvas. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν δημιουργείτε μετρήσεις και υπολογιζόμενες στήλες ή πρέπει να προσδιορίσετε έναν τύπο ή μια κατηγορία δεδομένων.This is especially true when you're creating measures and calculated columns, or you need to identify a data type or data category.

 2. Μεταβείτε σε Προβολή σχέσης, επιλέγοντας το ακόλουθο εικονίδιο: Εικονίδιο προβολής σχέσης.Switch to Relationships view by selecting the following icon: Relationship view icon.

  Προβολή σχέσης στο Power BI Desktop

  Η προβολή σχέσης εμφανίζει όλους τους πίνακες, τις στήλες και τις σχέσεις στο μοντέλο σας.Relationship view shows all of the tables, columns, and relationships in your model. Από εδώ, μπορείτε να προβάλετε, να αλλάξετε και να δημιουργήσετε σχέσεις.From here you can view, change, and create relationships.

Επόμενα βήματαNext steps

Αυτό το περιβάλλον είναι ασφαλές για δοκιμές, επειδή μπορείτε να επιλέξετε να μην αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.This environment is a safe one to play in, because you can choose not to save your changes. Ωστόσο, εάν τις αποθηκεύσετε, μπορείτε πάντα να επιλέξετε Λήψη δεδομένων για ένα νέο αντίγραφο αυτού του δείγματος.But if you do save them, you can always select Get Data for a new copy of this sample.

Ελπίζουμε ότι αυτή η περιήγηση έδειξε πώς οι πίνακες εργαλείων, τα σύνολα δεδομένων, οι σχέσεις και οι αναφορές του Power BI μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το δείγμα δεδομένων.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, datasets, relationships, and reports can provide insights into sample data. Τώρα είναι η σειρά σας, συνδεθείτε με τα δικά σας δεδομένα.Now it's your turn; connect to your own data. Με το Power BI, μπορείτε να συνδεθείτε σε μια μεγάλη ποικιλία προελεύσεων δεδομένων.With Power BI, you can connect to a wide variety of data sources. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στις ενότητες Γρήγορα αποτελέσματα την υπηρεσία Power BI και Γρήγορα αποτελέσματα με το Power BI Desktop.To learn more, see Get started with the Power BI service and Get started with Power BI Desktop.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:For more information, see:

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;More questions? Δοκιμάστε την Κοινότητα Power BITry the Power BI Community