Αντιμετώπιση προβλημάτων με την ενσωματωμένη εφαρμογή σαςTroubleshoot your embedded application

Αυτό το άρθρο εξετάζει ορισμένα συνήθη προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά την ενσωμάτωση περιεχομένου από το Power BI.This article discusses some common issues you may get when embedding content from Power BI.

Εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτωνTools to troubleshoot

Ανίχνευση FiddlerFiddler Trace

Το Fiddler είναι ένα δωρεάν εργαλείο από την Telerik που παρακολουθεί την κυκλοφορία HTTP.Fiddler is a free tool from Telerik that monitors HTTP traffic. Μπορείτε να δείτε την κίνηση με τα Power BI API από τον υπολογιστή-πελάτη.You can see the traffic with the Power BI APIs from the client machine. Αυτό το εργαλείο μπορεί να εμφανίσει σφάλματα και άλλες σχετικές πληροφορίες.This tool may show errors and other related information.

Ανίχνευση Fiddler

F12 στο πρόγραμμα περιήγησης για εντοπισμό σφαλμάτων προσκηνίουF12 in Browser for front-end debugging

Με το F12 θα εκκινήσει το παράθυρο προγραμματιστή στο πρόγραμμα περιήγησής σας.F12 launches the developer window within your browser. Αυτό το εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της κίνησης δικτύου και άλλες πληροφορίες.This tool provides the ability to look at network traffic and other information.

Εντοπισμός σφαλμάτων με F12 στο πρόγραμμα περιήγησης

Εξαγωγή λεπτομερειών σφάλματος από την απόκριση του Power BIExtract error details from Power BI response

Αυτό το τμήμα κώδικα εμφανίζει τον τρόπο εξαγωγής των λεπτομερειών σφάλματος από μια εξαίρεση HTTP:This code snippet shows how to extract the error details from HTTP exception:

public static string GetExceptionText(this HttpOperationException exc)
{
  var errorText = string.Format("Request: {0}\r\nStatus: {1} ({2})\r\nResponse: {3}",
  exc.Request.Content, exc.Response.StatusCode, (int)exc.Response.StatusCode, exc.Response.Content);
  if (exc.Response.Headers.ContainsKey("RequestId"))
  {
    var requestId = exc.Response.Headers["RequestId"].FirstOrDefault();
    errorText += string.Format("\r\nRequestId: {0}", requestId);
  }

  return errorText;
}

Συνιστούμε την καταγραφή του αναγνωριστικού αίτησης (και των λεπτομερειών σφάλματος για αντιμετώπιση προβλημάτων).We recommend logging the Request ID (and error details for troubleshooting). Αναφέρετε το αναγνωριστικό αίτησης κατά την επικοινωνία με την υποστήριξη της Microsoft.Provide the Request ID when approaching Microsoft support.

Εγγραφή εφαρμογήςApp registration

Σφάλμα εγγραφής εφαρμογήςApp registration failure

Τα μηνύματα σφάλματος εντός της πύλης Azure ή της σελίδας εγγραφής της εφαρμογής Power BI αναφέρουν ανεπαρκή δικαιώματα.Error messages within the Azure portal or the Power BI app registration page mention insufficient privileges. Για να γίνει εγγραφή μιας εφαρμογής, πρέπει να είστε διαχειριστής του μισθωτή Azure AD ή οι εγγραφές εφαρμογής πρέπει να είναι ενεργοποιημένες για μη διαχειριστές.To register an application, you must be an admin in the Azure AD tenant or application registrations must be enabled for non-admin users.

Η υπηρεσία Power BI δεν εμφανίζεται στην πύλη Azure κατά την εγγραφή μιας νέας εφαρμογήςPower BI Service doesn't appear in the Azure portal when registering a new App

Τουλάχιστον ένας χρήστης πρέπει να έχει εγγραφεί στο Power BI.At least one user must be signed up for Power BI. Εάν δεν εμφανίζεται η Υπηρεσία Power BI στη λίστα API, δεν έχει εγγραφεί κανένας χρήστης για το Power BI.If you don't see Power BI Service listed within the API list, no user is signed up for Power BI.

API RESTREST API

Επιστροφή σφάλματος 401 από μια κλήση APIAPI call returning 401

Μια καταγραφή fiddler μπορεί να απαιτείται για περαιτέρω διερεύνηση.A fiddler capture may be required to investigate further. Μπορεί να απουσιάζει η απαραίτητη εμβέλεια για την καταχωρημένη εφαρμογή στο Azure AD.The required permission scope may be missing for the registered application within Azure AD. Επαληθεύστε ότι η απαραίτητη εμβέλεια είναι παρούσα στην εγγραφή της εφαρμογής για Azure AD εντός της πύλης Azure.Verify the required scope is present within the app registration for Azure AD within the Azure portal.

Επιστροφή σφάλματος 403 από μια κλήση APIAPI call returning 403

Μια καταγραφή fiddler μπορεί να απαιτείται για περαιτέρω διερεύνηση.A fiddler capture may be required to investigate further. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για ένα σφάλμα 403.There could be several reasons for a 403 error.

 • Ο χρήστης έχει υπερβεί την ποσότητα διακριτικού ενσωμάτωσης που μπορεί να δημιουργηθεί σε κοινόχρηστους εκχωρημένους πόρους.The user has exceeded the amount of embed token that can be generated on a shared capacity. Αγοράστε εκχωρημένους πόρους Azure για τη δημιουργία διακριτικών ενσωμάτωσης και εκχωρήστε τον χώρο εργασίας σε αυτούς τους εκχωρημένους πόρους.Purchase Azure capacities to generate embed tokens and assign the workspace to that capacity. Ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία χωρητικότητας του Power BI Embedded στην πύλη Azure.See Create Power BI Embedded capacity in the Azure portal.
 • Το διακριτικό ελέγχου ταυτότητας Azure AD έληξε.The Azure AD auth token expired.
 • Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης δεν είναι μέλος της ομάδας (χώρος εργασίας).The authenticated user isn't a member of the group (workspace).
 • Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης δεν είναι μέλος της ομάδας (χώρος εργασίας).The authenticated user isn't an admin of the group (workspace).
 • Ο χρήστης με έλεγχο ταυτότητας δεν έχει δικαιώματα.The authenticated user doesn't have permissions. Τα δικαιώματα μπορούν να ενημερωθούν με χρήση του API refreshUserPermissionsPermissions can be updated using refreshUserPermissions API
 • Η κεφαλίδα εξουσιοδότησης μπορεί να μην αναφέρεται σωστά.The authorization header may not be listed correctly. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορθογραφικά λάθη.Make sure there are no typos.

Το παρασκήνιο της εφαρμογής μπορεί να χρειαστεί να ανανεώσει το διακριτικό ελέγχου ταυτότητας πριν την κλήση του GenerateToken.The backend of the application may need to refresh the auth token before calling GenerateToken.

GET https://wabi-us-north-central-redirect.analysis.windows.net/metadata/cluster HTTP/1.1
Host: wabi-us-north-central-redirect.analysis.windows.net
...
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOi...
...

HTTP/1.1 403 Forbidden
...

{"error":{"code":"TokenExpired","message":"Access token has expired, resubmit with a new access token"}}

Έλεγχος ταυτότηταςAuthentication

Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε με AADSTS90002: Η "εξουσιοδότηση" μισθωτή δεν βρέθηκεAuthentication failed with AADSTS90002: Tenant 'authorize' not found

Αν λαμβάνετε μηνύματα σύνδεσης όπως *σφάλμα: μη έγκυρη_αίτηση, περιγραφή_σφάλματος: AADSTS90002: Η "εξουσιοδότηση" μισθωτή δεν βρέθηκε, αυτό συμβαίνει επειδή το ADAL 4.x δεν υποστηρίζει το "https://login.microsoftonline.com/{Tenant}/oauth2/authorize/" ως μια διεύθυνση url αρχής.If you're receiving messages logging in such as *error: invalid_request, error_description: AADSTS90002: Tenant 'authorize' not found _, that is because ADAL 4.x doesn't support "https://login.microsoftonline.com/{Tenant}/oauth2/authorize/" as an authority url.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα θα πρέπει να κάνετε αποκοπή του τμήματος "oauth2/authorize/" από το τέλος της διεύθυνσης url αρχής. Ανατρέξτε στο θέμα Δείγματα για προγραμματιστές εφαρμογών Power BI για αναφορά.To resolve this issue you should trim "oauth2/authorize/" from the end of your authority url, see Power BI Developer Samples for reference.

Διαβάστε την ενότητα Επικύρωση καλύτερης αρχής από τις σημειώσεις έκδοσης του ADAL 4.x.Check Better Authority validation from ADAL 4.x release notes.

Απέτυχε ο έλεγχος ταυτότητας με AADSTS70002 ή AADSTS50053Authentication failed with AADSTS70002 or AADSTS50053

* (AADSTS70002: Σφάλμα κατά την επικύρωση διαπιστευτηρίων.*(AADSTS70002: Error validating credentials. AADSTS50053: Προσπαθήσατε να εισέλθετε πολλές φορές με λανθασμένο αναγνωριστικό χρήστη ή κωδικό πρόσβασης)**AADSTS50053: You've tried to sign in too many times with an incorrect User ID or password)**

Αν χρησιμοποιείτε το Power BI Embedded και άμεσο έλεγχο ταυτότητας Azure AD και λαμβάνετε μηνύματα κατά την είσοδο, όπως *σφάλμα:unauthorized_client, error_description:AADSTS70002: Σφάλμα κατά την επικύρωση διαπιστευτηρίων. AADSTS50053: Προσπαθήσατε να εισέλθετε πολλές φορές με εσφαλμένο αναγνωριστικό χρήστη ή κωδικό πρόσβασης _, Αυτό συμβαίνει επειδή ο άμεσος έλεγχος ταυτότητας έχει σταματήσει να χρησιμοποιείται από προεπιλογή από τις 14 Ιουνίου 2018.If you're using Power BI Embedded and using Azure AD Direct authentication, and you're receiving messages logging in such as *error:unauthorized_client, error_description:AADSTS70002: Error validating credentials. AADSTS50053: You've tried to sign in too many times with an incorrect User ID or password _, that is because direct authentication is no longer in use since June 14, 2018 by default.

Υπάρχει ένας τρόπος να ενεργοποιήσετε ξανά αυτήν τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας μια πολιτική Azure AD την οποία μπορείτε να περιορίσετε στον οργανισμό ή σε μια κύρια υπηρεσία.There's a way to turn this back on using an Azure AD Policy that is scoped to the organization or a service principal.

Συνιστούμε να ενεργοποιήσετε αυτή την πολιτική μόνο ανά εφαρμογή.We recommend you enable this policy only as a per-app basis.

Για να δημιουργήσετε αυτήν την πολιτική, πρέπει να είστε _ καθολικός διαχειριστής* για τον κατάλογο στον οποίο δημιουργείτε την πολιτική και κάνετε την αντιστοίχιση.To create this policy, you need to be a _ Global Administrator* for the directory where you're creating the policy and assigning. Ακολουθεί ένα δείγμα δέσμης ενεργειών για τη δημιουργία της πολιτικής και την αντιστοίχισή της στο SP για αυτήν την εφαρμογή:Here is a sample script for creating the policy and assigning it to the SP for this application:

 1. Εγκαταστήστε τη λειτουργική μονάδα Azure AD Preview PowerShell.Install the Azure AD Preview PowerShell Module.

 2. Εκτελέστε διαδοχικά τις ακόλουθες εντολές του PowerShell (φροντίζοντας η μεταβλητή $sp να μην έχει περισσότερες από μία εφαρμογές ως αποτέλεσμα).Run the following PowerShell commands line-by-line (making sure the variable $sp doesn't have more than one application as a result).

Connect-AzureAD
$sp = Get-AzureADServicePrincipal -SearchString "Name_Of_Application"
$policy = New-AzureADPolicy -Definition @("{`"HomeRealmDiscoveryPolicy`":{`"AllowCloudPasswordValidation`":true}}") -DisplayName EnableDirectAuth -Type HomeRealmDiscoveryPolicy -IsOrganizationDefault $false
Add-AzureADServicePrincipalPolicy -Id $sp.ObjectId -RefObjectId $policy.Id 

Μετά την αντιστοίχιση της πολιτικής, περιμένετε περίπου 15-20 δευτερόλεπτα για τη μετάδοση πριν κάνετε δοκιμή.After assigning the policy, wait approximately 15-20 seconds for propagation before testing.

Αποτυχία δημιουργίας διακριτικού κατά την παροχή αποτελεσματικής ταυτότηταςGenerate token fails when providing effective identity

Το GenerateToken μπορεί να αποτύχει για διάφορους λόγους όταν παρέχεται αποτελεσματική ταυτότητα.GenerateToken can fail, with effective identity supplied, for a few different reasons.

 • Το σύνολο δεδομένων δεν υποστηρίζει αποτελεσματική ταυτότηταDataset doesn't support effective identity
 • Δεν παρέχεται όνομα χρήστηUsername wasn't provided
 • Δεν παρέχεται ρόλοςRole wasn't provided
 • Δεν παρέχεται αναγνωριστικό συνόλου δεδομένωνDatasetId wasn't provided
 • Ο χρήστης δεν έχει τα κατάλληλα δικαιώματαUser doesn't have the correct permissions

Για να το επαληθεύσετε, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα.To verify which it is, try the steps below.

 • Εκτελέστε ανάκτηση συνόλου δεδομένων.Execute get dataset. Ισχύει η ιδιότητα IsEffectiveIdentityRequired;Is the property IsEffectiveIdentityRequired true?
 • Το όνομα χρήστη είναι υποχρεωτικό για οποιοδήποτε EffectiveIdentity.Username is mandatory for any EffectiveIdentity.
 • Εάν η ιδιότητα IsEffectiveIdentityRolesRequired ισχύει, απαιτείται ο Ρόλος.If IsEffectiveIdentityRolesRequired is true, Role is required.
 • Το DatasetId είναι υποχρεωτικό για κάθε EffectiveIdentity.DatasetId is mandatory for any EffectiveIdentity.
 • Για τις υπηρεσίες ανάλυσης ο κύριος χρήστης πρέπει να είναι διαχειριστής πύλης.For Analysis Services, the master user has to be a gateway admin.

AADSTS90094: Η εκχώρηση απαιτεί δικαιώματα διαχειριστήAADSTS90094: The grant requires admin permission

Συμπτώματα:Symptoms:
Όταν ένας χρήστης που δεν είναι διαχειριστής προσπαθήσει να εισέλθει σε μια εφαρμογή για πρώτη φορά καθώς εκχωρεί δικαιώματα, εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω σφάλματα:When a non-admin user tries to sign in to an application for the first time while granting consent, then gets one of the following errors:

 • Το ConsentTest χρειάζεται δικαίωμα πρόσβασης σε πόρους του οργανισμού σας που μόνο ένας διαχειριστής μπορεί να εκχωρήσει.ConsentTest needs permission to access resources in your organization that only an admin can grant. Ζητήστε από έναν διαχειριστή να εκχωρήσει δικαιώματα σε αυτήν την εφαρμογή πριν την χρησιμοποιήσετε.Ask an admin to grant permission to this app before you can use it.

 • AADSTS90094: Η εκχώρηση απαιτεί δικαιώματα διαχειριστή.AADSTS90094: The grant requires admin permission.

  Δοκιμή συγκατάθεσης

Ένας διαχειριστής μπορεί να εισέλθει και να εκχωρήσει δικαιώματα με επιτυχία.An admin user can sign in and grant consent successfully.

Βασική αιτία:Root cause:
Η συγκατάθεση χρήστη είναι απενεργοποιημένη για τον μισθωτή.User consent is disabled for the tenant.

Υπάρχουν διάφορες πιθανές επιδιορθώσεις:Several fixes are possible:

Ενεργοποίηση συγκατάθεσης χρήστη για ολόκληρο τον μισθωτή (όλοι οι χρήστες, όλες οι εφαρμογές)Enable user consent for the entire tenant (all users, all applications)

 1. Στην πύλη Azure, μεταβείτε στην επιλογή Azure Active Directory = > Χρήστες και ομάδες = > Ρυθμίσεις χρήστηIn the Azure portal, navigate to "Azure Active Directory" => "Users and groups" => "User settings"

 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή "Οι χρήστες μπορούν να δίνουν τη συγκατάθεσή τους σε εφαρμογές που αποκτούν πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα για λογαριασμό τους" και έπειτα αποθηκεύστε τις αλλαγέςEnable the "Users can consent to apps accessing company data on their behalf" setting and save the changes

  Επιδιόρθωση δοκιμής συγκατάθεσης

Εκχώρηση δικαιωμάτων στην εφαρμογή από έναν διαχειριστή - είτε για ολόκληρο τον μισθωτή είτε για έναν συγκεκριμένο χρήστη.Grant permissions to the application by an admin - either for the entire tenant or a specific user.

Σφάλμα CS1061CS1061 error

Κάντε λήψη του Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory εάν αντιμετωπίσετε ένα σφάλμα "Το 'AuthenticationContext' δεν περιέχει ορισμό για το 'AcquireToken' και δεν ήταν δυνατή η εύρεση προσβάσιμου 'AcquireToken' που να δέχεται το πρώτο όρισμα τύπου 'AuthenticationContext' (λείπει μια οδηγία χρήσης ή μια αναφορά συγκρότησης;).Download Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory if you experience an "'AuthenticationContext' does not contain a definition for 'AcquireToken' and no accessible 'AcquireToken' accepting a first argument of type 'AuthenticationContext' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)" error.

Προελεύσεις δεδομένωνData sources

Το ISV θέλει να έχει διαφορετικά διαπιστευτήρια για την ίδια προέλευση δεδομένωνISV wants to have different credentials for the same data source

Μια προέλευση δεδομένων μπορεί να έχει ένα μοναδικό σύνολο διαπιστευτηρίων για έναν κύριο χρήστη.A data source can have a single set of credentials for one master user. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά διαπιστευτήρια, δημιουργήστε επιπλέον κύριους χρήστες.If you need to use different credentials, create additional master users. Στη συνέχεια, εκχωρήστε τα διαφορετικά διαπιστευτήρια σε καθένα από τα περιβάλλοντα κύριου χρήστη και ενσωματώστε με το διακριτικό Azure AD του χρήστη αυτού.Then, assign the different credentials in each of the master users contexts, and embed using the Azure AD token of that user.

Αντιμετώπιση προβλημάτων στην ενσωματωμένη εφαρμογή σας με το αντικείμενο IErrorTroubleshoot your embedded application with the IError object

Χρησιμοποιήστε το αντικείμενο IError που επιστρέφεται από το συμβάν error από το JavaScript SDK για να εντοπίσετε σφάλματα στην εφαρμογή σας και να κατανοήσετε καλύτερα την αιτία των σφαλμάτων.Use the IError object returned by the error event from the JavaScript SDK to debug your application and better understand the cause of your errors.

Μετά τη λήψη του αντικειμένου IError, θα πρέπει να εξετάσετε τον κατάλληλο πίνακα κοινών σφαλμάτων που συμφωνεί με τον τύπο ενσωμάτωσης που χρησιμοποιείτε.After acquiring the IError object, you should look at the appropriate common errors table that fits the embed type you're using. Συγκρίνετε τις ιδιότητες IError με τις τιμές στον πίνακα και βρείτε τις πιθανές αιτίες για την αποτυχία.Compare the IError properties with the ones in the table and find the possible reason(s) for the failure.

Τυπικά σφάλματα κατά την ενσωμάτωση για τους χρήστες του Power BITypical errors when embedding for Power BI users

ΜήνυμαMessage Λεπτομερές μήνυμαDetailed Message Κωδικός σφάλματοςError Code Πιθανές αιτίεςPossible reason(s)
TokenExpiredTokenExpired Το διακριτικό πρόσβασης έχει λήξει, υποβάλετε ξανά με νέο κωδικό πρόσβασηςAccess token has expired, resubmit with a new access token 403403 Λήξη διακριτικούExpired token
PowerBIEntityNotFoundPowerBIEntityNotFound Η λήψη αναφοράς απέτυχεGet report failed 404404
 • Εσφαλμένο αναγνωριστικό αναφοράςWrong Report ID
 • Η αναφορά δεν υπάρχειReport doesn't exist
 • Μη έγκυρες παράμετροιInvalid parameters Δεν έχει καθοριστεί η παράμετρος powerbiTokenpowerbiToken parameter not specified Δ/ΥN/A
 • Δεν δόθηκε διακριτικό πρόσβασηςNo access token provided
 • Δεν δόθηκε αναγνωριστικό αναφοράςNo Report ID provided
 • LoadReportFailedLoadReportFailed Αποτυχία αρχικοποίησης - Δεν ήταν δυνατή η επίλυση του συμπλέγματοςFail to initialize - Couldn't resolve cluster 403403 * Εσφαλμένο διακριτικό πρόσβασης * Ο τύπος ενσωμάτωσης δεν συμφωνεί με τον τύπο του διακριτικού* Bad access token * Embed type doesn't match token type
  PowerBINotAuthorizedExceptionPowerBINotAuthorizedException Η λήψη αναφοράς απέτυχεGet report failed 401401
 • Εσφαλμένο αναγνωριστικό ομάδαςWrong group ID
 • Μη εξουσιοδοτημένη ομάδαUnauthorized group
 • TokenExpiredTokenExpired Το διακριτικό πρόσβασης έχει λήξει, υποβάλετε ξανά με νέο διακριτικό πρόσβασης.Access token has expired, resubmit with a new access token. Δεν ήταν δυνατή η απόδοση μιας απεικόνισης αναφοράς με τίτλο: Couldn't render a report visual titled: Δ/ΥN/A Λήξη διακριτικού δεδομένων ερωτήματοςQuery data Expired token
  OpenConnectionErrorOpenConnectionError Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της απεικόνισης.Can't display the visual. Δεν ήταν δυνατή η απόδοση μιας απεικόνισης αναφοράς με τίτλο: Couldn't render a report visual titled: Δ/ΥN/A Οι εκχωρημένοι πόροι διακόπηκαν ή διαγράφηκαν ενώ μια αναφορά που σχετίζεται με τους εκχωρημένους πόρους ήταν ανοιχτή σε μια περίοδο λειτουργίαςCapacity paused or deleted while a report related to the capacity was open in a session
  ExplorationContainer_FailedToLoadModel_DefaultDetailsExplorationContainer_FailedToLoadModel_DefaultDetails Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του σχήματος μοντέλου που σχετίζεται με αυτή την αναφορά.Couldn't load the model schema associated with this report. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια σύνδεση με τον διακομιστή και προσπαθήστε ξανά.Make sure you have a connection to the server and try again. Δ/ΥN/A
 • Έγινε παύση των εκχωρημένων πόρωνCapacity paused
 • Οι εκχωρημένοι πόροι διαγράφηκανCapacity deleted
 • Τυπικά σφάλματα κατά την ενσωμάτωση για μη χρήστες του Power BI (με χρήση διακριτικού ενσωμάτωσης)Typical errors when embedding for non-Power BI users (using an Embed Token)

  ΜήνυμαMessage Λεπτομερές μήνυμαDetailed Message Κωδικός σφάλματοςError Code ΑιτίεςReason(s)
  TokenExpiredTokenExpired Το διακριτικό πρόσβασης έχει λήξει, υποβάλετε ξανά με νέο κωδικό πρόσβασηςAccess token has expired, resubmit with a new access token 403403 Λήξη διακριτικούExpired token
  LoadReportFailedLoadReportFailed Η λήψη αναφοράς απέτυχεGet report failed 404404
 • Εσφαλμένο αναγνωριστικό αναφοράςWrong Report ID
 • Η αναφορά δεν υπάρχειReport doesn't exist
 • LoadReportFailedLoadReportFailed Η λήψη αναφοράς απέτυχεGet report failed 403403 Το αναγνωριστικό αναφοράς δεν συμφωνεί με το διακριτικόReport ID doesn't match token
  LoadReportFailedLoadReportFailed Η λήψη αναφοράς απέτυχεGet report failed 500500 Το αναγνωριστικό που δόθηκε από την αναφορά δεν είναι guidReport provided ID isn't a guid
  Μη έγκυρες παράμετροιInvalid parameters Δεν έχει καθοριστεί η παράμετρος powerbiTokenpowerbiToken parameter not specified Δ/ΥN/A
 • Δεν δόθηκε διακριτικό πρόσβασηςNo access token provided
 • Δεν δόθηκε αναγνωριστικό αναφοράςNo Report ID provided
 • LoadReportFailedLoadReportFailed Αποτυχία αρχικοποίησης - Δεν ήταν δυνατή η επίλυση του συμπλέγματοςFail to initialize - Couldn't resolve cluster 403403 Εσφαλμένος τύπος διακριτικού, εσφαλμένο διακριτικόWrong token type, Bad Token
  PowerBINotAuthorizedExceptionPowerBINotAuthorizedException Η λήψη αναφοράς απέτυχεGet report failed 401401 Εσφαλμένο/μη εξουσιοδοτημένο αναγνωριστικό ομάδαςWrong/unauthorize group ID
  TokenExpiredTokenExpired Το διακριτικό πρόσβασης έχει λήξει, υποβάλετε ξανά με νέο διακριτικό πρόσβασης.Access token has expired, resubmit with a new access token. Δεν ήταν δυνατή η απόδοση μιας απεικόνισης αναφοράς με τίτλο: Couldn't render a report visual titled: Δ/ΥN/A Λήξη διακριτικού δεδομένων ερωτήματοςQuery data Expired token
  OpenConnectionErrorOpenConnectionError Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της απεικόνισης.Can't display the visual. Δεν ήταν δυνατή η απόδοση μιας απεικόνισης αναφοράς με τίτλο: Couldn't render a report visual titled: Δ/ΥN/A Οι εκχωρημένοι πόροι διακόπηκαν ή διαγράφηκαν ενώ μια αναφορά που σχετίζεται με τους εκχωρημένους πόρους ήταν ανοιχτή σε μια περίοδο λειτουργίαςCapacity paused or deleted while a report related to the capacity was open in a session
  ExplorationContainer_FailedToLoadModel_DefaultDetailsExplorationContainer_FailedToLoadModel_DefaultDetails Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του σχήματος μοντέλου που σχετίζεται με αυτή την αναφορά.Couldn't load the model schema associated with this report. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια σύνδεση με τον διακομιστή και προσπαθήστε ξανά.Make sure you have a connection to the server and try again. Δ/ΥN/A
 • Έγινε παύση των εκχωρημένων πόρωνCapacity paused
 • Οι εκχωρημένοι πόροι διαγράφηκανCapacity deleted
 • Απόδοση περιεχομένουContent rendering

  ΕπιδόσειςPerformance

  Aπόδοση του Power BI EmbeddedPower BI Embedded performance

  Η απόδοση ή κατανάλωση ενσωματωμένου περιεχομένου αποτυγχάνει ή λήγει το χρονικό όριοRendering, or consumption, of embedded content, fails or times out

  Βεβαιωθείτε ότι δεν έληξε το διακριτικό ενσωμάτωσης.Make sure the embed token did not expire. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε το χρόνο λήξης του διακριτικού ενσωμάτωσης και ότι το ανανεώνετε.Make sure you're checking the embed token expiration and refreshing it. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ανανέωση διακριτικού χρησιμοποιώντας το JavaScript SDK.For more information, see Refresh token using JavaScript SDK.

  Δεν γίνεται φόρτωση της αναφοράς ή του πίνακα εργαλείωνReport or dashboard doesn't load

  Εάν ο χρήστης δεν μπορεί να δει την αναφορά ή τον πίνακα εργαλείων, βεβαιωθείτε ότι η αναφορά ή ο πίνακας εργαλείων φορτώνει σωστά στο powerbi.com.If the user is unable to see the report or dashboard, make sure the report or dashboard loads correctly within powerbi.com. Η αναφορά ή ο πίνακας εργαλείων δεν λειτουργεί στην εφαρμογή σας, εάν δεν φορτωθεί εντός του powerbi.com.The report or dashboard doesn't work within your application if it doesn't load within powerbi.com.

  Αργή εκτέλεση της αναφοράς ή του πίνακα εργαλείωνReport or dashboard is performing slowly

  Ανοίξτε το αρχείο από το Power BI Desktop ή εντός του powerbi.com και επαληθεύστε ότι οι επιδόσεις είναι αποδεκτές για να αποκλείσετε προβλήματα με την εφαρμογή σας ή τα API ενσωμάτωσης.Open the file from Power BI Desktop, or within powerbi.com, and verify that performance is acceptable to rule out issues with your application or the embedding APIs.

  Εργαλείο ρύθμισης ενσωμάτωσηςEmbed setup tool

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ρύθμισης ενσωμάτωσης για γρήγορη λήψη ενός δείγματος εφαρμογής.You can go through the Embedding setup tool to quickly download a sample application. Στη συνέχεια, μπορείτε να συγκρίνετε την εφαρμογή σας με το δείγμα.Then you can compare your application to the sample.

  ΠροαπαιτούμεναPrerequisites

  Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα κατάλληλα προαπαιτούμενα προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ρύθμισης ενσωμάτωσης.Verify that you have all the proper prerequisites before using the Embedding setup tool. Χρειάζεστε έναν λογαριασμό Power BI Pro και μια συνδρομή Microsoft Azure.You need a Power BI Pro account and a Microsoft Azure subscription.

  Συνήθη προβλήματαCommon Issues

  Ορισμένα συνήθη προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά τη δοκιμή με το εργαλείο ρύθμισης ενσωμάτωσης είναι τα εξής:Some common issues you might encounter while testing with the Embed setup tool are:

  Χρήση του δείγματος εφαρμογής Ενσωμάτωση για τους πελάτες σαςUsing the Embed for your customers sample application

  Εάν εργάζεστε με την εμπειρία Ενσωμάτωση για τους πελάτες σας, αποθηκεύστε και αποσυμπιέστε το αρχείο PowerBI-Developer-Samples.zip.If you're working with the Embed for your customers experience, save and unzip the PowerBI-Developer-Samples.zip file. Στη συνέχεια, ανοίξτε τον φάκελο PowerBI-Developer-Samples-master\App Owns Data και εκτελέστε το αρχείο PowerBIEmbedded_AppOwnsData.sln.Then open the PowerBI-Developer-Samples-master\App Owns Data folder and run the PowerBIEmbedded_AppOwnsData.sln file.

  Όταν επιλέγετε Εκχώρηση δικαιωμάτων (το βήμα "Εκχώρηση δικαιωμάτων"), λαμβάνετε το ακόλουθο σφάλμα:When selecting Grant permissions (the Grant permissions step), you get the following error:

  AADSTS70001: Application with identifier <client ID> wasn't found in the directory <directory ID>
  

  Η λύση είναι να κλείσετε το αναδυόμενο παράθυρο, να περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και να δοκιμάσετε ξανά.The solution is to close the popup, wait a few seconds and try again. Ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε αυτή την ενέργεια μερικές φορές.You might need to repeat this action a few times. Το πρόβλημα προκαλείται από ένα χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής της εφαρμογής και της στιγμής που θα είναι διαθέσιμη σε εξωτερικά API.A time interval causes the issue from completing the application registration process to when it's available to external APIs.

  Το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται όταν εκτελείται το δείγμα εφαρμογής:The following error message appears when running the sample app:

  Password is empty. Please fill password of Power BI username in web.config.
  

  Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται επειδή η μόνη τιμή που δεν εισάγεται στο δείγμα εφαρμογής είναι ο κωδικός πρόσβασης χρήστη σας.This error occurs because the only value that isn't being injected into the sample application is your user password. Ανοίξτε το αρχείο Web.config στη λύση και συμπληρώστε το πεδίο pbiPassword με τον κωδικό πρόσβασης χρήστη σας.Open the Web.config file in the solution and fill the pbiPassword field with your user's password.

  Εάν λάβετε το σφάλμα - AADSTS50079: Ο χρήστης απαιτείται να χρησιμοποιήσει έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων.If you get the error - AADSTS50079: The user is required to use multi-factor authentication.

  Πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν λογαριασμό AAD που δεν έχει ενεργοποιημένο το MFA.Need to use an AAD account that doesn't have MFA enabled.

  Χρήση του δείγματος εφαρμογής Ενσωμάτωση για τον οργανισμό σαςUsing the Embed for your organization sample application

  Εάν εργάζεστε με την εμπειρία Ενσωμάτωση για τον οργανισμό σας, αποθηκεύστε και αποσυμπιέστε το αρχείο PowerBI-Developer-Samples.zip.If you're working with the Embed for your organization experience, save and unzip the PowerBI-Developer-Samples.zip file. Στη συνέχεια, ανοίξτε τον φάκελο PowerBI-Developer-Samples-master\User Owns Data\integrate-report-web-app και εκτελέστε το αρχείο pbi-saas-embed-report.sln.Then open the PowerBI-Developer-Samples-master\User Owns Data\integrate-report-web-app folder and run the pbi-saas-embed-report.sln file.

  Όταν εκτελείτε το δείγμα εφαρμογής Ενσωμάτωση για τον οργανισμό σας, λαμβάνετε το ακόλουθο σφάλμα:When you run the Embed for your organization sample app, you get the following error:

  AADSTS50011: The reply URL specified in the request doesn't match the reply URLs configured for the application: <client ID>
  

  Αυτό συμβαίνει επειδή η διεύθυνση URL ανακατεύθυνσης για την εφαρμογή διακομιστή web είναι διαφορετική από τη διεύθυνση URL του δείγματος.This error is because the redirect URL specified for the web-server application is different from the sample's URL. Εάν θέλετε να εγγράψετε το δείγμα εφαρμογής, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση https://localhost:13526/ ως διεύθυνση URL ανακατεύθυνσης.If you want to register the sample application, then use https://localhost:13526/ as the redirect URL.

  Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε την εγγεγραμμένη εφαρμογή, μάθετε πώς μπορείτε να ενημερώσετε την καταχωρημένη εφαρμογή Azure AD, έτσι ώστε η εφαρμογή να μπορεί να παρέχει πρόσβαση στα API Web.If you'd like to edit the registered application, then learn how to update the Azure AD-registered application, so the application can provide access to the web APIs.

  Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε το προφίλ χρήστη του Power BI ή τα δεδομένα, μάθετε πώς μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα του Power BI.If you would like to edit your Power BI user profile or data, then learn how to edit your Power BI data.

  Εάν λαμβάνετε το σφάλμα - AADSTS50079: Ο χρήστης απαιτείται να χρησιμοποιήσει έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων.If you get the error - AADSTS50079: The user is required to use multi-factor authentication.

  Πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν λογαριασμό AAD που δεν έχει ενεργοποιημένο το MFA.Need to use an AAD account that doesn't have MFA enabled.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις του Power BI Embedded.For more information, please see Power BI Embedded FAQ.

  Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;More questions? Δοκιμάστε την Κοινότητα Power BITry the Power BI Community

  Εάν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με την υποστήριξη ή δημιουργήστε ένα δελτίο υποστήριξης μέσω της πύλης Azure και αναφέρετε τα μηνύματα σφάλματος που εμφανίζονται.If you require further assistance, then contact support or create a support ticket via the Azure portal and provide the error messages you encounter.

  Επόμενα βήματαNext steps

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις.For more information, see FAQs.

  Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;More questions? Δοκιμάστε την Κοινότητα Power BITry the Power BI Community