Εκμάθηση: Γρήγορα αποτελέσματα με τη δημιουργία στην υπηρεσία Power BITutorial: Get started creating in the Power BI service

Αυτό το εκπαιδευτικό βοήθημα είναι μια εισαγωγή σε ορισμένες από τις δυνατότητες της υπηρεσίας Power BI.This tutorial is an introduction to some of the features of the Power BI service. Σε αυτό, μπορείτε να συνδεθείτε σε δεδομένα, να δημιουργήσετε μια αναφορά και έναν πίνακα εργαλείων και να υποβάλετε ερωτήσεις στα δεδομένα σας.In it, you connect to data, create a report and a dashboard, and ask questions of your data. Μπορείτε να κάνετε πολλά περισσότερα στην υπηρεσία Power BI. Αυτό το εκπαιδευτικό βοήθημα είναι απλώς εισαγωγικό.You can do much more in the Power BI service; this tutorial is just to whet your appetite. Για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία Power BI συνδυάζεται με τις άλλες προσφορές Power BI, συνιστάται να διαβάσετε το άρθρο Τι είναι το Power BI.For an understanding of how the Power BI service fits in with the other Power BI offerings, we recommend reading What is Power BI.

Είστε αναγνώστης αναφορών και όχι δημιουργός;Are you a report reader rather than a creator? Η Περιήγηση στην Υπηρεσία Power BI είναι μια καλή θέση εκκίνησης για εσάς.Getting around in the Power BI service is a good starting place for you.

Στιγμιότυπο οθόνης του Πίνακα εργαλείων δείγματος οικονομικών στοιχείων.

Σε αυτή την εκμάθηση, θα ολοκληρώσετε τα ακόλουθα βήματα:In this tutorial, you complete the following steps:

 • Εισέλθετε στον λογαριασμό σας Power BI Online ή εγγραφείτε αν δεν έχετε ήδη έναν λογαριασμό.Sign in to your Power BI online account, or sign up, if you don't have an account yet.
 • Ανοίξτε την υπηρεσία Power BI.Open the Power BI service.
 • Λάβετε ορισμένα δεδομένα και ανοίξτε τα σε προβολή αναφοράς.Get some data and open it in report view.
 • Χρησιμοποιήστε αυτά τα δεδομένα για να δημιουργήσετε απεικονίσεις και να τα αποθηκεύσετε ως αναφορά.Use that data to create visualizations and save it as a report.
 • Δημιουργήστε έναν πίνακα εργαλείων, καρφιτσώνοντας πλακίδια από την αναφορά.Create a dashboard by pinning tiles from the report.
 • Προσθέστε άλλες απεικονίσεις στον πίνακα εργαλείων σας, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Ερωτήσεων & απαντήσεων σε φυσική γλώσσα.Add other visualizations to your dashboard by using the Q&A natural-language tool.
 • Αλλάξτε το μέγεθος, αναδιατάξτε και επεξεργαστείτε λεπτομέρειες για τα πλακίδια στον πίνακα εργαλείων.Resize, rearrange, and edit details for the tiles on the dashboard.
 • Κάντε εκκαθάριση των πόρων, διαγράφοντας το σύνολο δεδομένων, την αναφορά και τον πίνακα εργαλείων.Clean up resources by deleting the dataset, report, and dashboard.

Εγγραφή στην υπηρεσία Power BISign up for the Power BI service

Χρειάζεστε μια άδεια χρήσης Power BI Pro ή Premium ανά χρήστη (PPU) για να δημιουργήσετε περιεχόμενο στο Power BI.You need a Power BI Pro or Premium Per User (PPU) license to create content in Power BI. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Power BI, Εγγραφείτε για μια δωρεάν δοκιμαστική έκδοση Power BI Pro ή Premium ανά χρήστη πριν ξεκινήσετε.If you don't have a Power BI account, sign up for a free Power BI Pro trial or Premium Per User before you begin.

Βήμα 1: Λήψη δεδομένωνStep 1: Get data

Συχνά, όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια αναφορά Power BI, ξεκινάτε με το Power BI Desktop.Often, when you want to create a Power BI report, you start in Power BI Desktop. Το Power BI Desktop προσφέρει περισσότερες δυνατότητες.Power BI Desktop offers more power. Μπορείτε να μετασχηματίσετε, να διαμορφώσετε και να κάνετε μοντέλο δεδομένων, πριν ξεκινήσετε τη σχεδίαση αναφορών.You can transform, shape, and model data, before you start designing reports. Αυτή τη φορά, όμως, θα ξεκινήσουμε από το μηδέν, δημιουργώντας μια αναφορά στην υπηρεσία Power BI.This time though, we're going to start from scratch creating a report in the Power BI service.

Σε αυτό το εκπαιδευτικό βοήθημα, λαμβάνουμε δεδομένα από ένα απλό αρχείο του Microsoft Excel.In this tutorial, we get data from a simple Microsoft Excel file. Θέλετε να ακολουθήσετε τις οδηγίες;Want to follow along? Λήψη του αρχείου δείγματος οικονομικών στοιχείων.Download the Financial Sample file.

 1. Για να ξεκινήσετε, ανοίξτε την υπηρεσία Power BI (app.powerbi.com) στο πρόγραμμα περιήγησής σας.To begin, open the Power BI service (app.powerbi.com) in your browser.

  Δεν έχετε λογαριασμό;Don’t have an account? Μην ανησυχείτε, μπορείτε να εγγραφείτε για δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του Power BI ProNo worries, you can sign up for a free Power BI Pro trial

 2. Επιλέξτε Ο χώρος εργασίας μου στο παράθυρο περιήγησης.Select My workspace in the navigation pane.

 3. Στο παράθυρο Ο χώρος εργασίας μου, επιλέξτε Δημιουργία > Αποστολή αρχείου.In My workspace, select New > Upload a file.

  Ανοίγει η σελίδα Λήψη δεδομένων.The Get Data page opens.

 4. Στην ενότητα Δημιουργία νέου περιεχομένου, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Αρχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση όπου αποθηκεύσατε το αρχείο Excel.Under the Create new content section, make sure Files is selected, then select the location where you saved the Excel file.

  Στιγμιότυπο οθόνης για τα στοιχεία Δημιουργία νέου περιεχομένου > Αρχεία.

 5. Μεταβείτε στο αρχείο στον υπολογιστή σας και επιλέξτε Άνοιγμα.Browse to the file on your computer, and choose Open.

 6. Για αυτό το εκπαιδευτικό βοήθημα, θα επιλέξουμε Εισαγωγή για να προσθέσουμε το αρχείο Excel ως σύνολο δεδομένων, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια για να δημιουργήσουμε αναφορές και πίνακες εργαλείων.For this tutorial, we select Import to add the Excel file as a dataset, which we can then use to create reports and dashboards. Εάν επιλέξετε Αποστολή, ολόκληρο το βιβλίο εργασίας του Excel αποστέλλεται στο Power BI, όπου μπορείτε να το ανοίξετε και να το επεξεργαστείτε στο Excel Online.If you select Upload, the entire Excel workbook is uploaded to Power BI, where you can open and edit it in Excel Online.

  Στιγμιότυπο οθόνης της επιλογής Εισαγωγή.

 7. Όταν το σύνολο δεδομένων σας είναι έτοιμο, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές (...) δίπλα στο σύνολο δεδομένων "Δείγμα οικονομικών στοιχείων " και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία αναφοράς.When your dataset is ready, select More options (...) next to your Financial Sample dataset, then select Create report.

 8. ανοίξτε το πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών.open the report editor.

  Στιγμιότυπο οθόνης των στοιχείων Όλο το περιεχόμενο > Δημιουργία αναφοράς.

  Ο καμβάς αναφορών είναι κενός.The report canvas is blank. Στη δεξιά πλευρά βρίσκονται τα τμήματα παραθύρου Φίλτρα, Απεικονίσεις και Πεδία.We see the Filters, Visualizations, and Fields panes on the right.

  Στιγμιότυπο οθόνης καμβά κενής αναφοράς.

  Συμβουλή

  Επιλέξτε το κουμπί καθολικής περιήγησης στην επάνω αριστερή γωνία για να συμπτύξετε το παράθυρο περιήγησης.Select the global navigation button in the upper-left corner to collapse the navigation pane. Με αυτόν τον τρόπο, ο καμβάς σας έχει περισσότερο χώρο.That way your canvas has more room.

  Κουμπί καθολικής περιήγησης.

 9. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην προβολή "Επεξεργασία".You're currently in Editing view. Παρατηρήστε την επιλογή Προβολή ανάγνωσης στη γραμμή μενού.Notice the Reading view option in the menu bar.

  Στιγμιότυπο οθόνης της επιλογής Προβολή ανάγνωσης.

  Ενώ βρίσκεστε στην προβολή Επεξεργασία, μπορείτε να τροποποιήσετε τις αναφορές σας, διότι είστε ο κάτοχος και ο δημιουργός της αναφοράς.While in Editing view, you can modify reports, because you're the owner and creator of the report. Όταν μοιράζεστε την αναφορά σας με συναδέλφους, συχνά μπορούν να αλληλεπιδρούν μόνο με την αναφορά σε προβολή ανάγνωσης.When you share your report with colleagues, often they can only interact with the report in Reading view. Είναι καταναλωτές αναφορών στην περιοχή σας Ο χώρος εργασίας μου.They are consumers of reports in your My workspace.

Βήμα 2: Δημιουργία γραφήματος σε μια αναφοράStep 2: Create a chart in a report

Τώρα που έχετε συνδεθεί με δεδομένα, ξεκινήστε την εξερεύνηση.Now that you've connected to data, start exploring. Όταν βρείτε κάτι ενδιαφέρον, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στον καμβά αναφορών.When you've found something interesting, you can save it on the report canvas. Στη συνέχεια, μπορείτε να το καρφιτσώσετε σε έναν πίνακα εργαλείων για να το εποπτεύετε και να δείτε πώς αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.Then you can pin it to a dashboard to monitor it and see how it changes over time. Όμως, πρώτα τα βασικά.But first things first.

 1. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών, ξεκινήστε στο τμήμα παραθύρου Πεδία στη δεξιά πλευρά της σελίδας για να δημιουργήσετε μια απεικόνιση.In the report editor, start in the Fields pane on the right side of the page to build a visualization. Επιλέξτε το πεδίο Μικτές πωλήσεις και, στη συνέχεια, το πεδίο Ημερομηνία.Select the Gross Sales field, then the Date field.

  Στιγμιότυπο οθόνης της λίστας Πεδία.

  Το Power BI αναλύει τα δεδομένα και δημιουργεί μια απεικόνιση γραφήματος στηλών.Power BI analyzes the data and creates a column chart visualization.

  Σημείωση

  Εάν επιλέξατε πρώτα το πεδίο Ημερομηνία αντί για το πεδίο Μικτές πωλήσεις, θα δείτε έναν πίνακα.If you selected the Date field first instead of Gross Sales, you see a table. Μην ανησυχείτε!No worries! Θα αλλάξουμε την απεικόνιση στο επόμενο βήμα.We're going to change the visualization in the next step.

  Ορισμένα πεδία έχουν δίπλα τους το σύμβολο "σίγμα", επειδή το Power BI εντόπισε ότι περιέχουν αριθμητικές τιμές.Some fields have sigma symbols next to them because Power BI detected that they contain numeric values.

  Πεδία με σύμβολα σίγμα.

 2. Ας μεταβούμε σε έναν διαφορετικό τρόπο εμφάνισης των δεδομένων σας.Let's switch to a different way of displaying this data. Τα γραφήματα γραμμών είναι καλές απεικονίσεις για την εμφάνιση τιμών με την πάροδο του χρόνου.Line charts are good visuals for displaying values over time. Επιλέξτε το εικονίδιο Γράφημα γραμμών από το τμήμα παραθύρου Απεικονίσεις.Select the Line chart icon from the Visualizations pane.

  Στιγμιότυπο οθόνης του προγράμματος επεξεργασίας αναφορών με επιλεγμένο το γράφημα γραμμών.

 3. Επειδή αυτό το γράφημα φαίνεται ενδιαφέρον, ας το καρφιτσώσουμε σε έναν πίνακα εργαλείων.This chart looks interesting, so let's pin it to a dashboard. Τοποθετήστε τον δείκτη επάνω στην απεικόνιση και επιλέξτε το εικονίδιο καρφίτσας.Hover over the visualization and select the pin icon.

  Στιγμιότυπο οθόνης του εικονιδίου καρφιτσώματος.

 4. Επειδή αυτή είναι μια νέα αναφορά, σας ζητείται να την αποθηκεύσετε για να μπορείτε να την καρφιτσώσετε σε έναν πίνακα εργαλείων.Because this report is new, you're prompted to save it before you can pin a visualization to a dashboard. Δώστε ένα όνομα στην αναφορά σας (για παράδειγμα, Αναφορά οικονομικών στοιχείων) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.Give your report a name (for example, Financial Sample report), then Save.

  Τώρα εξετάζετε την αναφορά σε προβολή ανάγνωσης.Now you're looking at the report in Reading view.

 5. Επιλέξτε ξανά το εικονίδιο Καρφίτσωμα.Select the Pin icon again.

 6. Επιλέξτε Νέος πίνακας εργαλείων και ονομάστε τον Πίνακας εργαλείων "Δείγμα οικονομικών στοιχείων" .Select New dashboard and name it Financial Sample dashboard, for example.

  Στιγμιότυπο οθόνης του ονόματος του πίνακα εργαλείων.

  Ένα μήνυμα επιτυχίας (κοντά στην επάνω δεξιά γωνία) σας ενημερώνει ότι η απεικόνιση προστέθηκε ως πλακίδιο στον πίνακα εργαλείων σας.A success message (near the top-right corner) lets you know the visualization was added as a tile to your dashboard.

  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου Καρφιτσώθηκε στον πίνακα εργαλείων.

  Τώρα που έχετε καρφιτσώσει αυτή την απεικόνιση, αυτή αποθηκεύεται στον πίνακα εργαλείων σας.Now that you've pinned this visualization, it's stored on your dashboard. Τα δεδομένα παραμένουν ενημερωμένα, ώστε να μπορείτε να παρακολουθήσετε την τελευταία τιμή με μια ματιά.The data stays up-to-date so you can track the latest value at a glance. Ωστόσο, αν αλλάξετε τον τύπο απεικόνισης στην αναφορά, η απεικόνιση στον πίνακα εργαλείων δεν αλλάζει.However, if you change the visualization type in the report, the visualization on the dashboard doesn't change.

 7. Επιλέξτε Μετάβαση στον πίνακα εργαλείων για να δείτε τον νέο πίνακα εργαλείων με το γράφημα γραμμών που καρφιτσώσατε σε αυτόν ως πλακίδιο.Select Go to dashboard to see your new dashboard with the line chart that you pinned to it as a tile.

  Στιγμιότυπο οθόνης του πίνακα εργαλείων με καρφιτσωμένη απεικόνιση.

 8. Επιλέξτε το νέο πλακίδιο στον πίνακα εργαλείων σας.Select the new tile on your dashboard. Το Power BI σάς επαναφέρει στην αναφορά σε προβολή ανάγνωσης.Power BI returns you to the report in Reading view.

 9. Για να επανέλθετε στην προβολή επεξεργασίας, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές (...) στη γραμμή μενού > Επεξεργασία.To switch back to Editing view, select More options (...) in the menu bar > Edit.

  Στιγμιότυπο οθόνης του στοιχείου Επεξεργασία για επεξεργασία της αναφοράς.

  Στην προβολή επεξεργασίας, μπορείτε να συνεχίσετε με την εξερεύνηση και το καρφίτσωμα πλακιδίων.Back in Editing view, you can continue to explore and pin tiles.

Βήμα 3: Εξερεύνηση με τις Ερωτήσεις & απαντήσειςStep 3: Explore with Q&A

Για μια γρήγορη εξερεύνηση των δεδομένων σας, δοκιμάστε να κάνετε μια ερώτηση στο πλαίσιο "Ερωτήσεις & απαντήσεις".For a quick exploration of your data, try asking a question in the Q&A question box. Οι Ερωτήσεις και απαντήσεις σας επιτρέπουν να υποβάλλετε ερωτήματα σε φυσική γλώσσα σχετικά με τα δεδομένα σας.Q&A lets you ask natural-language queries about your data. Σε έναν πίνακα εργαλείων, το πλαίσιο "Ερωτήσεις και απαντήσεις" είναι στο επάνω μέρος (Υποβολή ερώτησης σχετικά με τα δεδομένα σας) κάτω από τη γραμμή μενού.In a dashboard, the Q&A box is at the top (Ask a question about your data) under the menu bar. Σε μια αναφορά, είναι στην επάνω γραμμή μενού (Υποβολή ερώτησης).In a report, it's in the top menu bar (Ask a question).

 1. Για να επιστρέψετε στον πίνακα εργαλείων, επιλέξτε Ο χώρος εργασίας μου στη μαύρη γραμμή κεφαλίδας Power BI.To go back to the dashboard, select My workspace in the black Power BI header bar.

  Στιγμιότυπο οθόνης του στοιχείου Επιστροφή στο επίπεδο Ο χώρος εργασίας μου.

 2. Στην περιοχή Ο χώρος εργασίας μου, επιλέξτε τον πίνακα εργαλείων σας.In My workspace, select your dashboard.

  Στιγμιότυπο οθόνης της επιλογής του πίνακα εργαλείων σας.

 3. Επιλέξτε Υποβολή ερώτησης σχετικά με τα δεδομένα σας.Select Ask a question about your data. Οι Ερωτήσεις & απαντήσεις παρέχουν αυτόματα πολλές προτάσεις.Q&A automatically offers a number of suggestions.

  Στιγμιότυπο οθόνης του καμβά Ερωτήσεων και απαντήσεων.

  Σημείωση

  Εάν δεν βλέπετε τις προτάσεις, ενεργοποιήστε τη νέα εμπειρία Ερωτήσεις & απαντήσεις.If you don't see the suggestions, turn on New Q&A experience.

  Στιγμιότυπο οθόνης σχετικά με την ενεργοποίηση της νέας εμπειρίας Ερωτήσεων και απαντήσεων.

 4. Ορισμένες προτάσεις επιστρέφουν μία μόνο τιμή.Some suggestions return a single value. Για παράδειγμα, επιλέξτε ποιο είναι το μέσο κόστος πωληθέντων προϊόντων.For example, select what is the average cog.

  Οι Ερωτήσεις & απαντήσεις αναζητούν μια απάντηση και την παρουσιάζουν με τη μορφή μιας απεικόνισης κάρτας.Q&A searches for an answer and presents it in the form of a card visualization.

 5. Επιλέξτε Καρφίτσωμα απεικόνισης και καρφιτσώστε αυτή την απεικόνιση στον πίνακα εργαλείων δείγματος οικονομικών στοιχείων.Select Pin visual and pin this visualization to the Financial Sample dashboard.

  Στιγμιότυπο οθόνης για το καρφίτσωμα της απεικόνισης.

 6. Επιστρέψτε στις Ερωτήσεις και απαντήσεις και επιλέξτε Εμφάνιση όλων των προτάσεων.Go back to Q&A and select Show all suggestions.

 7. Επιλέξτε συνολικό κέρδος ανά χώρα.Select total profit by country.

  Στιγμιότυπο οθόνης του συνολικού κέρδους ανά χώρα.

 8. Καρφιτσώστε επίσης τον χάρτη στο Δείγμα πίνακα εργαλείων οικονομικών στοιχείων.Pin the map to the Financial Sample dashboard, too.

 9. Στον πίνακα εργαλείων, επιλέξτε τον χάρτη που μόλις καρφιτσώσατε.On the dashboard, select the map you just pinned. Βλέπετε πώς ανοίγουν ξανά οι Ερωτήσεις και απαντήσεις;See how it opens Q&A again?

 10. Τοποθετήστε τον δρομέα μετά από τις λέξεις ανά χώρα στο πλαίσιο "Ερωτήσεις και απαντήσεις" και πληκτρολογήστε ως ράβδος.Place the cursor after by country in the Q&A box and type as bar. Το Power BI δημιουργεί αμέσως ένα γράφημα ράβδων.Power BI creates a bar chart with the results.

  Στιγμιότυπο οθόνης μιας απεικόνισης γραφήματος ράβδων.

 11. Καρφιτσώστε το γράφημα ράβδων και στον πίνακα εργαλείων Δείγμα οικονομικών στοιχείων.Pin the bar chart to your Financial Sample dashboard, too.

 12. Επιλέξτε Έξοδος από τις Ερωτήσεις & απαντήσεις για να επιστρέψετε στον πίνακα εργαλείων σας, όπου βλέπετε τα νέα πλακίδια που δημιουργήσατε.Select Exit Q&A to return to your dashboard, where you see the new tiles you created.

  Στιγμιότυπο οθόνης του πίνακα εργαλείων με καρφιτσωμένες τις απεικονίσεις Ερωτήσεις και απαντήσεις.

  Βλέπετε ότι παρόλο που αλλάξατε τον χάρτη γράφημα σε γράφημα ράβδων στις Ερωτήσεις και απαντήσεις, το πλακίδιο παρέμεινε χάρτης, επειδή αυτό ήταν όταν το καρφιτσώσατε.You see that even though you changed the map to a bar chart in Q&A, that tile remained a map because it was a map when you pinned it.

Βήμα 4: Αλλαγή θέσης πλακιδίωνStep 4: Reposition tiles

Μπορούμε να αναδιατάξετε τα πλακίδια για καλύτερη αξιοποίηση του χώρου του πίνακα εργαλείων.We can rearrange the tiles to make better use of the dashboard space.

 1. Σύρετε την κάτω δεξιά γωνία του πλακιδίου γραφήματος γραμμών Μεικτές πωλήσεις προς τα επάνω, έως ότου κουμπώσει στο ίδιο ύψος με το πλακίδιο Πωλήσεις και, στη συνέχεια, αφήστε το.Drag the lower-right corner of the Gross Sales line chart tile upward, until it snaps at the same height as the Sales tile, then release it.

  Στιγμιότυπο οθόνης αλλαγής μεγέθους του πλακιδίου.

  Τώρα, τα δύο πλακίδια έχουν το ίδιο ύψος.Now the two tiles are the same height.

 2. Επιλέξτε Περισσότερες επιλογές (...) για το πλακίδιο "Μέσος όρος Κόστους πωληθέντων προϊόντων" > Επεξεργασία λεπτομερειών.Select More options (...) for the Average of COGS tile > Edit details.

  Στιγμιότυπο οθόνης του μενού Περισσότερες επιλογές για ένα πλακίδιο.

 3. Στο πλαίσιο Τίτλος, πληκτρολογήστε Μέσος όρος Κόστους πωληθέντων προϊόντων > Εφαρμογή.In the Title box, type Average Cost of Goods Sold > Apply.

  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου Επεξεργασία λεπτομερειών.

 4. Αναδιατάξετε τις άλλες απεικονίσεις ώστε να ταιριάζουν μεταξύ τους.Rearrange the other visuals to fit together.

  Φαίνεται καλύτερα.That looks better.

  Στιγμιότυπο οθόνης της αναδιάταξης του πίνακα εργαλείων.

Εκκαθάριση των πόρωνClean up resources

Τώρα που έχετε ολοκληρώσει το πρόγραμμα εκμάθησης, μπορείτε να διαγράψετε το σύνολο δεδομένων, την αναφορά και τον πίνακα εργαλείων.Now that you've finished the tutorial, you can delete the dataset, report, and dashboard.

 1. Επιλέξτε Ο χώρος εργασίας μου στη μαύρη γραμμή κεφαλίδας Power BI.Select My workspace in the black Power BI header bar.

 2. Επιλέξτε Περισσότερες επιλογές (...) δίπλα στο σύνολο δεδομένων Δείγμα οικονομικών στοιχείων > Διαγραφή.Select More options (...) next to the Financial Sample dataset > Delete.

  Στιγμιότυπο οθόνης διαγραφής του συνόλου δεδομένων.

  Θα δείτε μια προειδοποίηση ότι Όλες οι αναφορές και τα πλακίδια πίνακα εργαλείων που περιέχουν δεδομένα από αυτό το σύνολο δεδομένων θα διαγραφούν επίσης.You see a warning that All reports and dashboard tiles containing data from this dataset will also be deleted.

 3. Επιλέξτε Διαγραφή.Select Delete.

Επόμενα βήματαNext steps

Δημιουργήστε γρήγορα μια αναφορά επικολλώντας δεδομένα στο Υπηρεσία Power BIQuickly create a report by pasting data into the Power BI service

Εξερευνήστε αυτές τις συλλογές περιεχομένου Microsoft Learn για Power BI:Explore these collections of Microsoft Learn content for Power BI: