Οδηγός βελτιστοποίησης για το Power BIOptimization guide for Power BI

Αυτό το άρθρο παρέχει οδηγίες που επιτρέπουν στους προγραμματιστές και τους διαχειριστές να δημιουργούν και να συντηρούν βελτιστοποιημένες λύσεις Power BI.This article provides guidance that enables developers and administrators to produce and maintain optimized Power BI solutions. Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη λύση σας σε διαφορετικά αρχιτεκτονικά επίπεδα.You can optimize your solution at different architectural layers. Τα επίπεδα περιλαμβάνουν τα εξής:Layers include:

  • Προελεύσεις δεδομένωνThe data source(s)
  • Μοντέλο δεδομένωνThe data model
  • Απεικονίσεις, όπως πίνακες εργαλείων, αναφορές Power BI και σελιδοποιημένες αναφορές Power BIVisualizations, including dashboards, Power BI reports, and Power BI paginated reports
  • Το περιβάλλον, όπως οι δυνατότητες, οι πύλες δεδομένων και το δίκτυοThe environment, including capacities, data gateways, and the network

Βελτιστοποίηση του μοντέλου δεδομένωνOptimizing the data model

Το μοντέλο δεδομένων υποστηρίζει ολόκληρη την εμπειρία απεικόνισης.The data model supports the entire visualization experience. Τα μοντέλα δεδομένων είναι φιλοξενούνται είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά και στο Power BI αναφέρονται ως σύνολα δεδομένων.Data models are either external-hosted or internal-hosted, and in Power BI they are referred to as datasets. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις επιλογές σας και να επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο συνόλου δεδομένων για τη λύση σας.It's important to understand your options, and to choose the appropriate dataset type for your solution. Υπάρχουν τρεις λειτουργίες συνόλου δεδομένων: Εισαγωγής, DirectQuery και σύνθετη.There are three dataset modes: Import, DirectQuery, and Composite. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Σύνολα δεδομένων στην υπηρεσία Power BI και Λειτουργίες συνόλου δεδομένων στην υπηρεσία Power BI.For more information, see Datasets in the Power BI service, and Dataset modes in the Power BI service.

Για συγκεκριμένη καθοδήγηση στη λειτουργία συνόλου δεδομένων, ανατρέξτε στα θέματα:For specific dataset mode guidance, see:

Βελτιστοποίηση απεικονίσεωνOptimizing visualizations

Οι απεικονίσεις στο Power BI μπορούν να είναι πίνακες εργαλείων, αναφορές Power BI ή σελιδοποιημένες αναφορές Power BI.Power BI visualizations can be dashboards, Power BI reports, or Power BI paginated reports. Κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία έχει διαφορετικές αρχιτεκτονικές και, επομένως, τη δική του καθοδήγηση.Each has different architectures, and so each has their own guidance.

Πίνακες εργαλείωνDashboards

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι το Power BI διατηρεί ένα cache για τα πλακίδια του πίνακα εργαλείων σας, εκτός από τα δυναμικά πλακίδια αναφορών και τα πλακίδια ροής.It's important to understand that Power BI maintains a cache for your dashboard tiles—except live report tiles, and streaming tiles. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ανανέωση δεδομένων στο Power BI Desktop (Ανανέωση πλακιδίων).For more information, see Data refresh in Power BI (Tile refresh). Εάν το σύνολο δεδομένων σας επιβάλλει δυναμική ασφάλεια σε επίπεδο γραμμών (RLS), βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τις επιπτώσεις στην απόδοση, καθώς τα πλακίδια θα εγγράφονται στο cache σε επίπεδο χρήστη.If your dataset enforces dynamic row-level security (RLS), be sure to understand performance implications as tiles will cache on a per-user basis.

Όταν καρφιτσώνετε δυναμικά πλακίδια αναφοράς σε έναν πίνακα εργαλείων, δεν εξυπηρετούνται από το cache ερωτημάτων.When you pin live report tiles to a dashboard, they're not served from the query cache. Αντί για αυτό, συμπεριφέρονται όπως οι αναφορές και υποβάλλουν ερωτήματα στους πυρήνες υπόβαθρου δυναμικά.Instead, they behave like reports, and make queries to back-end cores on the fly.

Όπως υποδηλώνει το όνομα, η ανάκτηση των δεδομένων από το cache παρέχει καλύτερη και πιο συνεπή απόδοση σε σχέση με την εξάρτηση από την προέλευση δεδομένων.As the name suggests, retrieving the data from the cache provides better and more consistent performance than relying on the data source. Ένας τρόπος για να αξιοποιήσετε αυτήν τη λειτουργικότητα είναι να ορίσετε τους πίνακες εργαλείων ως πρώτη σελίδα υποδοχής για τους χρήστες σας.One way to take advantage of this functionality is to have dashboards be the first landing page for your users. Καρφιτσώστε τις απεικονίσεις με την υψηλότερη χρήση και επισκεψιμότητα στους πίνακες εργαλείων.Pin often-used and highly requested visuals to the dashboards. Με αυτόν τον τρόπο, οι πίνακες εργαλείων γίνονται μια πολύτιμη "πρώτη γραμμή άμυνας", η οποία παρέχει σταθερή απόδοση με μικρότερο φόρτο στο σύνολο εκχωρημένων πόρων.In this way, dashboards become a valuable "first line of defense", which delivers consistent performance with less load on the capacity. Οι χρήστες εξακολουθούν να μπορούν να κάνουν κλικ σε μια αναφορά για να αναλύσουν τις λεπτομέρειες.Users can still click through to a report to analyze details.

Για το DirectQuery και τα σύνολα δεδομένων δυναμικής σύνδεσης, το cache ερωτημάτων ενημερώνεται σε περιοδική βάση, με την υποβολή ερωτημάτων στην προέλευση δεδομένων.For DirectQuery and live connection datasets, the cache is updated on a periodic basis by querying the data source. Από προεπιλογή, αυτό συμβαίνει κάθε μία ώρα, παρόλο που μπορείτε να ορίσετε διαφορετική συχνότητα στις ρυθμίσεις του συνόλου δεδομένων.By default, it happens every hour, though you can configure a different frequency in the dataset settings. Κάθε ενημέρωση του cache στέλνει ερωτήματα στην υποκείμενη προέλευση δεδομένων για να ενημερώσει το cache.Each cache update will send queries to the underlying data source to update the cache. Ο αριθμός των ερωτημάτων που δημιουργούνται εξαρτάται από τον αριθμό των απεικονίσεων που έχουν καρφιτσωθεί σε πίνακες εργαλείων, οι οποίοι βασίζονται σε αυτή την προέλευση δεδομένων.The number of queries that generate depends on the number of visuals pinned to dashboards that rely on the data source. Σημειώστε ότι αν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια σε επίπεδο γραμμών, δημιουργούνται ερωτήματα για κάθε διαφορετικό περιβάλλον ασφάλειας.Notice that if row-level security is enabled, queries are generated for each different security context. Για παράδειγμα, εξετάστε το ενδεχόμενο να υπάρχουν δύο διαφορετικοί ρόλοι που ταξινομούν τους χρήστες σας και έχουν δύο διαφορετικές προβολές των δεδομένων.For example, consider there are two different roles that categorize your users, and they have two different views of the data. Κατά τη διάρκεια της ανανέωσης cache ερωτημάτων, το Power BI δημιουργεί δύο σύνολα ερωτημάτων.During query cache refresh, Power BI generates two sets of queries.

Αναφορές Power BIPower BI reports

Υπάρχουν διάφορες προτάσεις για τη βελτιστοποίηση των σχεδίων αναφοράς Power BI.There are several recommendations for optimizing Power BI report designs.

Σημείωση

Όταν οι αναφορές βασίζονται σε ένα σύνολο δεδομένων DirectQuery, για πρόσθετες βελτιστοποιήσεις σχεδίασης αναφοράς, ανατρέξτε στο θέμα Καθοδήγηση μοντέλου DirectQuery στο Power BI Desktop (βελτιστοποίηση σχεδίων αναφοράς).When reports are based on a DirectQuery dataset, for additional report design optimizations, see DirectQuery model guidance in Power BI Desktop (Optimize report designs).

Εφαρμογή των πιο περιοριστικών φίλτρωνApply the most restrictive filters

Όσο περισσότερα δεδομένα πρέπει να εμφανίσει μια απεικόνιση, τόσο πιο αργά φορτώνεται.The more data that a visual needs to display, the slower that visual is to load. Παρόλο που αυτή η αρχή φαίνεται προφανής, μπορεί εύκολα να ξεχαστεί.While this principle seems obvious, it's easy to forget. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων.For example: suppose you have a large dataset. Επάνω σε αυτό το σύνολο δεδομένων, δημιουργείτε μια αναφορά με έναν πίνακα.Atop of that dataset, you build a report with a table. Οι τελικοί χρήστες χρησιμοποιούν αναλυτές στη σελίδα για να μεταβούν στις γραμμές που θέλουν – συνήθως τους ενδιαφέρουν μερικές δεκάδες γραμμές.End users use slicers on the page to get to the rows they want—typically, they're only interested in a few dozen rows.

Ένα συνηθισμένο λάθος είναι να αφήσετε αφιλτράριστη την προεπιλεγμένη προβολή του πίνακα, δηλαδή, περισσότερες από 100 εκατομμύρια γραμμές.A common mistake is to leave the default view of the table unfiltered—that is, all 100M+ rows. Τα δεδομένα για αυτές τις γραμμές φορτώνονται στη μνήμη και αποσυμπιέζονται κάθε φορά που γίνεται ανανέωση.The data for these rows loads into memory and is uncompressed at every refresh. Αυτή η επεξεργασία δημιουργεί τεράστιες απαιτήσεις μνήμης.This processing creates huge demands for memory. Η λύση είναι να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο "Κορυφαία N" για να μειώσετε τον μέγιστο αριθμό των στοιχείων που εμφανίζονται στον πίνακα.The solution: use the "Top N" filter to reduce the max number of items that the table displays. Μπορείτε να ορίσετε τον μέγιστο αριθμό στοιχείων σε μεγαλύτερο αριθμό από ό,τι χρειάζονται οι περισσότεροι χρήστες, για παράδειγμα, 10.000.You can set the max item to larger than what users would need, for example, 10,000. Το αποτέλεσμα είναι ότι η εμπειρία τελικού χρήστη δεν αλλάζει, αλλά η χρήση της μνήμης μειώνεται σημαντικά.The result is the end-user experience doesn't change, but memory use drops greatly. Και το σημαντικότερο, η απόδοση βελτιώνεται.And most importantly, performance improves.

Μια παρόμοια σχεδίαση με την παραπάνω προτείνεται για κάθε απεικόνιση στην αναφορά σας.A similar design approach to the above is suggested for every visual in your report. Ρωτήστε τον εαυτό σας αν χρειάζεστε πραγματικά όλα τα δεδομένα σε αυτήν την απεικόνιση.Ask yourself, is all the data in this visual needed? Υπάρχουν τρόποι για να φιλτράρετε τον όγκο των δεδομένων που εμφανίζονται στην απεικόνιση με ελάχιστη επίπτωση την εμπειρία του τελικού χρήστη;Are there ways to filter the amount of data shown in the visual with minimal impact to the end-user experience? Να θυμάστε ότι ειδικά οι πίνακες μπορούν να είναι ακριβοί.Remember, tables in particular can be expensive.

Περιορισμός απεικονίσεων στις σελίδες αναφοράςLimit visuals on report pages

Η παραπάνω αρχή ισχύει εξίσου και για τον αριθμό των απεικονίσεων που προστίθενται σε μια σελίδα αναφοράς.The above principle applies equally to the number of visuals added to a report page. Συνιστάται ιδιαίτερα να περιορίσετε τον αριθμό των απεικονίσεων σε μια συγκεκριμένη σελίδα αναφοράς μόνο σε όσες είναι απαραίτητες.It's highly recommended you limit the number of visuals on a particular report page to only what is necessary. Οι σελίδες διερεύνησης και οι συμβουλές εργαλείων σελίδας αναφοράς είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να παρέχετε πρόσθετες λεπτομέρειες χωρίς να προσθέσετε περισσότερες απεικονίσεις στη σελίδα.Drillthrough pages and report page tooltips are great ways to provide additional details without jamming more visuals onto the page.

Αξιολόγηση της απόδοσης προσαρμοσμένων απεικονίσεωνEvaluate custom visual performance

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δοκιμάσει κάθε προσαρμοσμένη απεικόνιση για να διασφαλίσετε την υψηλή απόδοση.Be sure to put each custom visual through its paces to ensure high performance. Οι απεικονίσεις Power BI που δεν έχουν βελτιστοποιηθεί ικανοποιητικά μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση ολόκληρης της αναφοράς.Poorly optimized Power BI visuals can negatively affect the performance of the entire report.

Σελιδοποιημένες αναφορές του Power BIPower BI paginated reports

Τα σχέδια σελιδοποιημένων αναφορών του Power BI μπορούν να βελτιστοποιηθούν με την εφαρμογή σχεδίασης βέλτιστης πρακτικής στην ανάκτηση δεδομένων της αναφοράς.Power BI paginated report designs can be optimized by applying best practice design to the report's data retrieval. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγίες ανάκτησης δεδομένων για σελιδοποιημένες αναφορές.For more information, see Data retrieval guidance for paginated reports.

Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι εκχωρημένοι πόροι σας διαθέτουν επαρκή μνήμη εκχωρημένη στον φόρτο εργασίας σελιδοποιημένων αναφορών.Also, ensure your capacity has sufficient memory allocated to the paginated reports workload.

Βελτιστοποίηση του περιβάλλοντοςOptimizing the environment

Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε το περιβάλλον Power BI, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους των εκχωρημένων πόρων, αλλάζοντας το μέγεθος των πυλών δεδομένων και μειώνοντας τον λανθάνοντα χρόνο δικτύου.You can optimize the Power BI environment by configuring capacity settings, sizing data gateways, and reducing network latency.

Ρυθμίσεις εκχωρημένων πόρωνCapacity settings

Όταν χρησιμοποιείτε εκχωρημένους πόρους, οι οποίοι διατίθενται με το Power BI Premium (SKU P) ή το Power BI Embedded (SKU A, A4-A6)-μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των εκχωρημένων πόρων.When using capacities—available with Power BI Premium (P SKUs), or Power BI Embedded (A SKUs, A4-A6)—you can manage capacity settings. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση Premium εκχωρημένων πόρων.For more information, see Managing Premium capacities. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο βελτιστοποίησης της χωρητικότητάς σας, ανατρέξτε στο θέμα Βελτιστοποίηση Premium εκχωρημένων πόρων.For guidance on how to optimize your capacity, see Optimizing Premium capacities.

Μέγεθος πύληςGateway sizing

Μια πύλη απαιτείται όποτε το Power BI πρέπει να έχει πρόσβαση σε δεδομένα που δεν είναι απευθείας προσβάσιμα μέσω του Internet.A gateway is required whenever Power BI must access data that isn't accessible directly over the Internet. Μπορείτε να εγκαταστήσετε μια πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης σε έναν διακομιστή εσωτερικής εγκατάστασης ή σε υποδομή ως υπηρεσία (IaaS) που φιλοξενείται σε εικονική μηχανή.You can install the on-premises data gateway on a server on-premises, or VM-hosted Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

Για να κατανοήσετε τους φόρτους εργασίας πύλης και τις προτάσεις μεγέθους, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογές μεγέθους πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης.To understand gateway workloads and sizing recommendations, see On-premises data gateway sizing.

Λανθάνων χρόνος δικτύουNetwork latency

Ο λανθάνων χρόνος δικτύου μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των αναφορών, αυξάνοντας τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσουν οι αιτήσεις στην υπηρεσία Power BI και για την παράδοση των αποκρίσεων.Network latency can impact report performance by increasing the time required for requests to reach the Power BI service, and for responses to be delivered. Μια συγκεκριμένη περιοχή ανατίθεται στους μισθωτές στο Power BI.Tenants in Power BI are assigned to a specific region.

Συμβουλή

Για να προσδιορίσετε πού βρίσκεται ο μισθωτής σας, ανατρέξτε στο θέμα Πού βρίσκεται ο μισθωτής μου Power BI;.To determine where your tenant is located, see Where is my Power BI tenant located?

Όταν οι χρήστες από έναν μισθωτή αποκτήσουν πρόσβαση στην υπηρεσία Power BI, οι αιτήσεις τους δρομολογούνται πάντα σε αυτή την περιοχή.When users from a tenant access the Power BI service, their requests always route to this region. Καθώς οι αιτήσεις φτάνουν στην υπηρεσία Power BI, η υπηρεσία ενδέχεται να στείλει επιπλέον αιτήσεις, για παράδειγμα, στην υποκείμενη προέλευση δεδομένων ή σε μια πύλη δεδομένων, οι οποίες υπόκεινται επίσης σε λανθάνοντα χρόνο δικτύου.As requests reach the Power BI service, the service may then send additional requests—for example, to the underlying data source, or a data gateway—which are also subject to network latency.

Μερικά εργαλεία, όπως το Azure Speed Test, παρέχουν μια ένδειξη του λανθάνοντος χρόνου δικτύου μεταξύ του προγράμματος-πελάτη και της περιοχής Azure.Tools such as Azure Speed Test provide an indication of network latency between the client and the Azure region. Σε γενικές γραμμές, για να ελαχιστοποιήσετε τις επιπτώσεις του λανθάνοντα χρόνου δικτύου, προσπαθήστε να διατηρείτε τις προελεύσεις δεδομένων, τις πύλες και το σύμπλεγμα Power BI σας όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους.In general, to minimize the impact of network latency, strive to keep data sources, gateways, and your Power BI cluster as close as possible. Κατά προτίμηση, βρίσκονται στην ίδια περιοχή.Preferably, they reside within the same region. Αν έχετε πρόβλημα με τον λανθάνοντα χρόνο δικτύου, δοκιμάστε να μετακινήσετε τις πύλες και τις προελεύσεις δεδομένων πιο κοντά στο σύμπλεγμα Power BI σας, τοποθετώντας τις σε εικονικές μηχανές που φιλοξενούνται στο cloud.If network latency is an issue, try locating gateways and data sources closer to your Power BI cluster by placing them inside cloud-hosted virtual machines.

Παρακολούθηση απόδοσηςMonitoring performance

Μπορείτε να παρακολουθείτε την απόδοση για να εντοπίζετε συμφορήσεις.You can monitor performance to identify bottlenecks. Τα αργά ερωτήματα, ή οι απεικονίσεις αναφορών, θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της συνεχιζόμενης βελτιστοποίησης.Slow queries—or report visuals—should be a focal point of continued optimization. Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει κατά τον χρόνο σχεδίασης στο Power BI Desktop ή σε φόρτους εργασίας παραγωγής σε εκχωρημένους πόρους του Power BI.Monitoring can be done at design time in Power BI Desktop, or on production workloads in Power BI Premium capacities. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Παρακολούθηση απόδοσης αναφοράς στο Power BI.For more information, see Monitoring report performance in Power BI.

Επόμενα βήματαNext steps

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το άρθρο, ελέγξτε τις παρακάτω προελεύσεις:For more information about this article, check out the following resources: