Συμβουλές για τη βελτίωση της ανάλυσης με σχήματα, εικόνες και εικονίδια σε αναφορές του Power BITips to improve analysis with shapes, images, and icons in Power BI reports

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε εσάς, επειδή είστε συντάκτης αναφορών που σχεδιάζει αναφορές του Power BI, βελτιώνοντας απεικονίσεις με σχήματα, εικόνες ή εικονίδια.This article targets you as a report author designing Power BI reports, enhancing visuals with shapes, images, or icons.

Παρακολουθήστε το βίντεο για να δείτε τις τέσσερις κορυφαίες συμβουλές για τη βελτίωση της ανάλυσης με σχήματα, εικόνες και εικονίδια σε αναφορές του Power BI.Watch the video demonstrating the top four tips to improve analysis with shapes, images, and icons in Power BI reports.

ΣυμβουλέςTips

Συνοπτικά, οι τέσσερις κορυφαίες συμβουλές για τη βελτίωση της ανάλυσης με σχήματα, εικόνες και εικονίδια σε αναφορές του Power BI περιλαμβάνουν:In summary, the top four tips to improve analysis with shapes, images, and icons in Power BI reports include:

  1. Σχεδίαση αναφορών για προσβασιμότηταDesign reports for accessibility
  2. Χρήση εικόνων περιοχής σχεδίασης ως περιβάλλονUse plot area images for context
  3. Χρήση εικόνων για τη μεταβίβαση πληροφοριώνUse images to convey information
  4. Προσθήκη εικονιδίων για εμπλουτισμό της σχεδίασης αναφορώνAdd icons to enrich report designs

Επόμενα βήματαNext steps

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με αυτό το άρθρο, ελέγξτε τις παρακάτω προελεύσεις:For more information related to this article, check out the following resources: