Σελιδοποιημένες προελεύσεις δεδομένων αναφοράς στον Power BI Report ServerPaginated report data sources in Power BI Report Server

Οι σελιδοποιημένες αναφορές των υπηρεσιών αναφοράς στον Power BI Report Server υποστηρίζουν τα ίδια αρχεία προέλευσης δεδομένων που υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server.Reporting Services paginated reports in Power BI Report Server support the same data sources that are supported in SQL Server Reporting Services. Ανατρέξτε στη λίστα των Προελεύσεων δεδομένων που υποστηρίζονται από τις Υπηρεσίες αναφοράς.See the list of Data sources supported by Reporting Services.

Σύνδεση σε προελεύσεις δεδομένων Oracle με το UseInstalledUICultureConnect to Oracle data sources with UseInstalledUICulture

Για τη σύνδεση σε προελεύσεις δεδομένων Oracle, το Power BI Report Server χρησιμοποιεί την υπηρεσία παροχής δεδομένων Oracle για .NET (ODP.NET), η οποία δεν επηρεάζεται από το NLS.To connect to Oracle data sources, Power BI Report Server uses the Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET) which is NLS agnostic.

Από προεπιλογή, ο διακομιστής αναφορών χρησιμοποιεί την κουλτούρα περιβάλλοντος χρήστη του πρώτου πελάτη για τη φόρτωση του ODP.NET.By default, the report server uses the first client's UI culture to load ODP.NET. Κατά συνέπεια, όλες οι επόμενες συνδέσεις με την Oracle από τον διακομιστή αναφορών θα βρίσκονται σε αυτή την αρχική κουλτούρα περιβάλλοντος χρήστη μέχρι την επανεκκίνηση της υπηρεσίας.As a result, all subsequent connections to Oracle from the report server will be in that initial UI culture until restart of the service. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην απόδοση της αναφοράς λόγω αναντιστοιχιών στη διαμόρφωση της κουλτούρας περιβάλλοντος χρήστη.This approach can cause issues rendering a report due to mismatches in UI culture formatting.

Για να προσφέρουμε μια καλύτερη εμπειρία στο Power BI Report Server, έχουμε εισαγάγει μια ρύθμιση παραμέτρων με το όνομα UseInstalledUICulture.To offer a better experience in Power BI Report Server, we have introduced a configuration setting named UseInstalledUICulture. Όταν η ρύθμιση UseInstalledUICulture έχει οριστεί ως αληθής, ο διακομιστής αναφορών φορτώνει πάντα το ODP.NET στην κουλτούρα περιβάλλοντος χρήστη του διακομιστή αντί για την κουλτούρα του πρώτου πελάτη.When UseInstalledUICulture is set to true, the report server always loads ODP.NET in the server’s UI Culture instead of the first client’s culture. Αυτή η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο Power BI Report Server από την έκδοση Μαρτίου 2020 της υπηρεσίας και μετά.This setting is available in Power BI Report Server starting with the March 2020 Service Release.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, τροποποιήστε το αρχείο rsreportserver.config της καταχώρησης επέκτασης ORACLE ως ακολούθως.To enable the feature, modify ORACLE extension entry rsreportserver.config file like below.

<Extension Name="ORACLE" Type="Microsoft.ReportingServices.DataExtensions.OracleClientConnectionWrapper,Microsoft.ReportingServices.DataExtensions">
    <Configuration>
        <UseInstalledUICulture>true</UseInstalledUICulture>
    </Configuration>
</Extension>

Επόμενα βήματαNext steps

Εφόσον έχετε πλέον συνδεθεί με την προέλευση δεδομένων, δημιουργήστε μια σελιδοποιημένη αναφορά.Now that you've connected to your data source, create a paginated report.

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;More questions? Δοκιμάστε να ρωτήσετε την κοινότητα του Power BITry asking the Power BI Community