Προελεύσεις δεδομένων αναφοράς του Power BI στον Power BI Report Server

Οι αναφορές του Power BI μπορούν να συνδεθούν με πολλές προελεύσεις δεδομένων. Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων, υπάρχουν διαθέσιμες διαφορετικές προελεύσεις δεδομένων. Είναι δυνατή η εισαγωγή δεδομένων ή η απευθείας υποβολή ερωτημάτων σε δεδομένα μέσω του DirectQuery ή μέσω μιας δυναμικής σύνδεσης με τις Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server. Ορισμένες προελεύσεις δεδομένων είναι διαθέσιμες σε Power BI Desktop για Power BI Report Server, αλλά δεν υποστηρίζονται όταν δημοσιεύονται στο Power BI Report Server.

Αυτές οι προελεύσεις δεδομένων αφορούν ειδικά τις αναφορές Power BI που χρησιμοποιούνται εντός του Power BI Report Server. Για πληροφορίες σχετικά με τις προελεύσεις δεδομένων που υποστηρίζονται με σελιδοποιημένες αναφορές (.rdl), ανατρέξτε στο θέμα Προελεύσεις δεδομένων που υποστηρίζονται από τις Υπηρεσίες αναφοράς.

Σημαντικό

Όλες οι προελεύσεις δεδομένων σε μια αναφορά του Power BI Desktop πρέπει να υποστηρίζουν τη διαμόρφωση προγραμματισμένης ανανέωσης.

Λίστα υποστηριζόμενων προελεύσεων δεδομένων

Προέλευση δεδομένων Δεδομένα στο cache Προγραμματισμένη ανανέωση Δυναμική σύνδεση/DirectQuery
Βάση δεδομένων του SQL Server Ναι Ναι Ναι
Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server Ναι Ναι Ναι
Βάση δεδομένων SQL Azure Ναι Ναι Ναι
Azure Synapse Analytics (πρώην SQL Data Warehouse) Ναι Ναι Ναι
Excel Ναι Ναι Όχι
Βάση δεδομένων της Access Ναι Ναι Όχι
Υπηρεσία καταλόγου Active Directory Ναι Ναι Όχι
Amazon Redshift Ναι Όχι Όχι
Χώρος αποθήκευσης αντικειμένων blob Azure Ναι Ναι Όχι
Azure Data Lake Store Ναι Όχι Όχι
Azure HDInsight (HDFS) Ναι Όχι Όχι
Azure HDInsight (Spark) Ναι Όχι Όχι
Χώρος αποθήκευσης πινάκων Azure Ναι Ναι Όχι
Dynamics 365 (online) Ναι Όχι Όχι
Facebook Ναι Όχι Όχι
Φάκελος Ναι Ναι Όχι
Google Analytics Ναι Όχι Όχι
Αρχείο Hadoop (HDFS) Ναι Όχι Όχι
Βάση δεδομένων IBM DB2 Ναι Ναι Όχι
Impala Ναι Όχι Όχι
JSON Ναι Ναι Όχι
Microsoft Exchange Ναι Όχι Όχι
Microsoft Exchange Online Ναι Όχι Όχι
Βάση δεδομένων MySQL Ναι Ναι Όχι
Τροφοδοσία OData Ναι Ναι Όχι
ODBC Ναι Ναι Όχι
OLE DB Ναι Ναι Όχι
Oracle Database Ναι Ναι Ναι
Βάση δεδομένων PostgreSQL Ναι Ναι Όχι
Υπηρεσία Power BI Όχι Όχι Όχι
Δέσμη ενεργειών R Ναι Όχι Όχι
Αντικείμενα του Salesforce Ναι Όχι Όχι
Αναφορές του Salesforce Ναι Όχι Όχι
Διακομιστής SAP Business Warehouse Ναι Ναι Ναι
Βάση δεδομένων SAP HANA Ναι Ναι Ναι
Φάκελος του SharePoint (εσωτερικής εγκατάστασης) Ναι Ναι Όχι
Λίστα του SharePoint (εσωτερικής εγκατάστασης) Ναι Ναι Όχι
Λίστα του SharePoint Online Ναι Όχι Όχι
Snowflake Ναι Όχι Όχι
Βάση δεδομένων Sybase Ναι Ναι Όχι
Teradata Ναι Ναι Ναι
Κείμενο/CSV Ναι Ναι Όχι
Web Ναι Ναι Όχι
XML Ναι Ναι Όχι
appFigures (Beta) Ναι Όχι Όχι
Βάση δεδομένων Υπηρεσιών Ανάλυσης του Azure Ναι Όχι Ναι
Azure Cosmos DB (Beta) Ναι Όχι Όχι
Azure HDInsight Spark (Beta) Ναι Όχι Όχι
Common Data Service (Beta) Ναι Όχι Όχι
comScore Digital Analytix (Beta) Ναι Όχι Όχι
Dynamics 365 for Customer Insights (Beta) Ναι Όχι Όχι
Dynamics 365 for Financials (Beta) Ναι Όχι Όχι
GitHub (Beta) Ναι Όχι Όχι
Google BigQuery (Beta) Ναι Όχι Όχι
Βάση δεδομένων IBM Informix (Beta) Ναι Όχι Όχι
IBM Netezza (Beta) Ναι Όχι Όχι
Kusto (Beta) Ναι Όχι Όχι
MailChimp (Beta) Ναι Όχι Όχι
Πληροφορίες κατανάλωσης Microsoft Azure (Beta) Ναι Όχι Όχι
Mixpanel (Beta) Ναι Όχι Όχι
Planview Enterprise (Beta) Ναι Όχι Όχι
Projectplace (Beta) Ναι Όχι Όχι
QuickBooks Online (Beta) Ναι Όχι Όχι
Smartsheet Ναι Όχι Όχι
Spark (Beta) Ναι Όχι Όχι
SparkPost (Beta) Ναι Όχι Όχι
SQL Sentry (Beta) Ναι Όχι Όχι
Stripe (Beta) Ναι Όχι Όχι
SweetIQ (Beta) Ναι Όχι Όχι
Troux (Beta) Ναι Όχι Όχι
Twilio (Beta) Ναι Όχι Όχι
tyGraph (Beta) Ναι Όχι Όχι
Vertica (Beta) Ναι Όχι Όχι
Visual Studio Team Services (Beta) Ναι Όχι Όχι
Webtrends (Beta) Ναι Όχι Όχι
Zendesk (Beta) Ναι Όχι Όχι

Σημαντικό

Η ασφάλεια σε επίπεδο γραμμών που έχει ρυθμιστεί στην προέλευση δεδομένων θα πρέπει να λειτουργεί για ορισμένες συνδέσεις DirectQuery (SQL Server, βάση δεδομένων SQL Azure, Oracle και Teradata) και δυναμικές συνδέσεις, με την προϋπόθεση ότι το Kerberos έχει ρυθμιστεί σωστά στο περιβάλλον σας.

Λίστα υποστηριζόμενων μεθόδων ελέγχου ταυτότητας για ανανέωση μοντέλου

Ο Power BI Report Server δεν υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας βάσει OAuth για την ανανέωση μοντέλου. Ορισμένες προελεύσεις δεδομένων, όπως οι βάσεις δεδομένων του Excel ή της Access, χρησιμοποιούν ένα ξεχωριστό βήμα όπως "Αρχείο" ή "Web" για τη σύνδεση με δεδομένα.

Προέλευση δεδομένων Ανώνυμος έλεγχος ταυτότητας Έλεγχος ταυτότητας με κλειδί Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης Έλεγχος ταυτότητας των Windows
Βάση δεδομένων του SQL Server Όχι Όχι Ναι Ναι
Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server Όχι Όχι Ναι Ναι
Web Ναι Όχι Ναι Ναι
Βάση δεδομένων SQL Azure Όχι Όχι Ναι Όχι
Azure Synapse Analytics (πρώην SQL Data Warehouse) Όχι Όχι Ναι Όχι
Υπηρεσία καταλόγου Active Directory Όχι Όχι Ναι Ναι
Amazon Redshift Όχι Όχι Όχι Όχι
Χώρος αποθήκευσης αντικειμένων blob Azure Ναι Ναι Όχι Όχι
Azure Data Lake Store Όχι Όχι Όχι Όχι
Azure HDInsight (HDFS) Όχι Όχι Όχι Όχι
Azure HDInsight (Spark) Όχι Όχι Όχι Όχι
Χώρος αποθήκευσης πινάκων Azure Όχι Ναι Όχι Όχι
Dynamics 365 (online) Όχι Όχι Όχι Όχι
Facebook Όχι Όχι Όχι Όχι
Φάκελος Όχι Όχι Όχι Ναι
Google Analytics Όχι Όχι Όχι Όχι
Αρχείο Hadoop (HDFS) Όχι Όχι Όχι Όχι
Βάση δεδομένων IBM DB2 Όχι Όχι Ναι Ναι
Impala Όχι Όχι Όχι Όχι
Microsoft Exchange Όχι Όχι Όχι Όχι
Microsoft Exchange Online Όχι Όχι Όχι Όχι
Βάση δεδομένων MySQL Όχι Όχι Ναι Ναι
Τροφοδοσία OData Ναι Ναι Ναι Ναι
ODBC Ναι Όχι Ναι Ναι
OLE DB Ναι Όχι Ναι Ναι
Oracle Database Όχι Όχι Ναι Ναι
Βάση δεδομένων PostgreSQL Όχι Όχι Ναι Όχι
Υπηρεσία Power BI Όχι Όχι Όχι Όχι
Δέσμη ενεργειών R Όχι Όχι Όχι Όχι
Αντικείμενα του Salesforce Όχι Όχι Όχι Όχι
Αναφορές του Salesforce Όχι Όχι Όχι Όχι
Διακομιστής SAP Business Warehouse Όχι Όχι Ναι Όχι
Βάση δεδομένων SAP HANA Όχι Όχι Ναι Ναι
Φάκελος του SharePoint (εσωτερικής εγκατάστασης) Ναι Όχι Όχι Ναι
Λίστα του SharePoint (εσωτερικής εγκατάστασης) Ναι Όχι Όχι Ναι
Λίστα του SharePoint Online Όχι Όχι Όχι Όχι
Snowflake Όχι Όχι Όχι Όχι
Βάση δεδομένων Sybase Όχι Όχι Ναι Ναι
Teradata Όχι Όχι Ναι Ναι**
appFigures (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Βάση δεδομένων Υπηρεσιών Ανάλυσης του Azure (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Azure Cosmos DB (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Azure HDInsight Spark (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Common Data Service (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
comScore Digital Analytix (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Dynamics 365 for Customer Insights (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Dynamics 365 for Financials (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
GitHub (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Google BigQuery (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Βάση δεδομένων IBM Informix (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
IBM Netezza (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Kusto (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
MailChimp (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Πληροφορίες κατανάλωσης Microsoft Azure (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Mixpanel (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Planview Enterprise (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Projectplace (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
QuickBooks Online (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Smartsheet Όχι Όχι Όχι Όχι
Spark (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
SparkPost (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
SQL Sentry (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Stripe (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
SweetIQ (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Troux (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Twilio (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
tyGraph (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Vertica (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Visual Studio Team Services (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Webtrends (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι
Zendesk (Beta) Όχι Όχι Όχι Όχι

**Η χρήση του ελέγχου ταυτότητας LDAP με το Teradata (που έχει ενεργοποιηθεί στο Power BI Desktop με χρήση της εντολής γραμμής εντολών "setx PBI_EnableTeradataLdap true") δεν υποστηρίζεται για ανανέωση μοντέλου.

Ο Power BI Report Server έχει έναν περιορισμό κατά τη χρήση δεδομένων Web: μόνο αρχεία δεδομένων από το Web μπορούν να ανανεωθούν. Τα δεδομένα που βασίζονται σε σελίδα ή παράδειγμα δεν έχουν δυνατότητα ανανέωσης. Αυτός ο περιορισμός οφείλεται στο γεγονός ότι οι παραστάσεις M που δημιουργούνται με το Web.BrowserContents και το Web.Page δεν είναι δυνατό να ανανεωθούν. Ο Power BI Report Server μπορεί να ανανεώσει μόνο τις προελεύσεις δεδομένων Web.Contents.

Λίστα υποστηριζόμενων μεθόδων ελέγχου ταυτότητας για το DirectQuery

Ο Power BI Report Server δεν υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας βάσει OAuth για το DirectQuery.

Προέλευση δεδομένων Ανώνυμος έλεγχος ταυτότητας Έλεγχος ταυτότητας με κλειδί Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης Έλεγχος ταυτότητας των Windows Ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας των Windows
Βάση δεδομένων του SQL Server Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι
Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι
Βάση δεδομένων SQL Azure Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι
Azure Synapse Analytics (πρώην SQL Data Warehouse) Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι
Oracle Database Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι
Διακομιστής SAP Business Warehouse Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι
Βάση δεδομένων SAP HANA Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι**
Teradata Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι

**Το SAP HANA υποστηρίζει DirectQuery με ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας των Windows μόνο όταν το χρησιμοποιεί ως σχεσιακή βάση δεδομένων στο δημοσιευμένο αρχείο Power BI Desktop (.pbix).

Επόμενα βήματα

Προελεύσεις δεδομένων για αναφορές Power BI στην υπηρεσία Power BI

Τώρα που συνδεθήκατε στην προέλευση δεδομένων, δημιουργήστε μια αναφορά του Power BI, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη συγκεκριμένη προέλευση δεδομένων.

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Δοκιμάστε να ρωτήσετε την κοινότητα του Power BI