Αντιμετώπιση προβλημάτων με την προγραμματισμένη ανανέωση στον Power BI Report ServerTroubleshoot scheduled refresh in Power BI Report Server

Αυτό το άρθρο περιγράφει τους διαθέσιμους πόρους για την αντιμετώπιση προβλημάτων με την προγραμματισμένη ανανέωση στον Power BI Report Server.This article discusses resources available to troubleshoot issues with scheduled refresh in Power BI Report Server.

Καθώς προκύπτουν προβλήματα, αυτό το άρθρο θα ενημερώνεται με τις πληροφορίες για να σας βοηθήσει.As issues come up, this article will be updated with information to help you.

Συνήθη προβλήματαCommon issues

Τα παρακάτω είναι τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε όταν προσπαθείτε να προγραμματίσετε την ανανέωση για μια αναφορά.The following are the more common issues you will hit when trying to schedule refresh for a report.

Η σύνδεση με διαφορετικές προελεύσεις δεδομένων ενδέχεται να απαιτεί προγράμματα οδήγησης τρίτων κατασκευαστών, τα οποία θα πρέπει να εγκατασταθούν προκειμένου η σύνδεση να είναι επιτυχής.Connecting to different data sources may require 3rd party drivers that need to be installed in order to connect successfully. Δεν αρκεί μόνο να τα εγκαταστήσετε στον υπολογιστή στον οποίο χρησιμοποιείτε το Power BI Desktop, αλλά θα πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης είναι εγκατεστημένο στον διακομιστή αναφορών.Not only would you need to install them on the machine you are using Power BI Desktop on, but you will also need to make sure the driver is installed on the report server.

Το πρόγραμμα οδήγησης μπορεί να έχει εκδόσεις 32 bit και 64 bit.The driver may also come in both 32bit and 64bit. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την έκδοση 64 bit του προγράμματος οδήγησης, δεδομένου ότι ο Power BI Report Server είναι 64 bit.Make sure to install the 64bit driver as Power BI Report Server is 64bit.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και ρύθμισης των προγραμμάτων οδήγησης τρίτου κατασκευαστή, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή τους.Please refer to the manufacturer for details on how to install and configure 3rd party drivers.

Πίεση μνήμηςMemory pressure

Πίεση μνήμης μπορεί να προκύψει όταν οι αναφορές απαιτούν περισσότερη μνήμη για την επεξεργασία και την απόδοσή τους.Memory pressure can occur when reports require more memory to process and render. Ο προγραμματισμός ανανέωσης στις αναφορές μπορεί να απαιτεί σημαντική ποσότητα μνήμης στον υπολογιστή.Schedule refresh on reports may demand a significant amount of memory on the machine. Ειδικά στην περίπτωση μεγαλύτερων αναφορών.Especially for larger reports. Η πίεση μνήμης μπορεί να προκαλέσει αποτυχίες αναφορών, καθώς και πιθανή διακοπή λειτουργίας του ίδιου του διακομιστή αναφορών.Memory pressure can result in report failures as well as a potential crash of the report server itself.

Εάν αντιμετωπίζετε συνεχώς πίεση μνήμης, ίσως αξίζει τον κόπο να εξετάσετε μια κλιμακούμενη ανάπτυξη του διακομιστή αναφορών ώστε να κατανέμεται ο φόρτος των πόρων.If you are encountering memory pressure consistently, it may be worth looking at a scaled out deployment of the report server in order to spread the load of resources. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε ότι ένας συγκεκριμένος διακομιστής αναφορών θα χρησιμοποιείται για την ανανέωση δεδομένων με τη ρύθμιση IsDataModelRefreshService στο αρχείο rsreportserver.config. Με αυτή τη ρύθμιση, μπορείτε να ορίσετε έναν ή περισσότερους διακομιστές ως διακομιστή προσκηνίου για τον χειρισμό της ζήτησης αναφορών και να έχετε ένα άλλο σύνολο διακομιστών που θα χρησιμοποιείται μόνο για την για προγραμματισμένη ανανέωση.You can also define that a given report server is used for data refresh with the IsDataModelRefreshService setting within rsreportserver.config. With this setting, you could define one or more servers to be the front end server to handle on demand reports, and have another set of servers to only be used for scheduled refresh.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εποπτείας μιας παρουσίας των Υπηρεσιών ανάλυσης, ανατρέξτε στο θέμα Εποπτεία μιας παρουσίας των Υπηρεσιών ανάλυσης.For information on how to monitor an Analysis Services instance, see Monitor an Analysis Services Instance.

Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις μνήμης στις Υπηρεσίες ανάλυσης, ανατρέξτε στο θέμα Ιδιότητες μνήμης.For information about memory settings within Analysis Services, see Memory Properties.

Ρύθμιση παραμέτρων του KerberosKerberos configuration

Η σύνδεση σε μια προέλευση δεδομένων με διαπιστευτήρια Windows ενδέχεται να απαιτεί τη ρύθμιση των παραμέτρων της περιορισμένης ανάθεσης του Kerberos για να πραγματοποιηθεί επιτυχής σύνδεση.Connecting to a data source with windows credentials may require configuring Kerberos constrained delegation to make a successful connection. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων της περιορισμένης ανάθεσης του Kerberos, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων του Kerberos για χρήση αναφορών του Power BI.For more information about how to configure Kerberos constrained delegation, see Configure Kerberos to use Power BI reports.

Γνωστά ζητήματαKnown issues

Οι πληροφορίες για γνωστά προβλήματα θα εμφανίζονται εδώ όταν γίνονται διαθέσιμες.Information about known issues will be listed here when they become available.

Ρυθμίσεις παραμέτρωνConfiguration settings

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν την προγραμματισμένη ανανέωση.The following settings can be used to affect scheduled refresh. Οι ρυθμίσεις που ορίζονται στο SQL Server Management Studio (SSMS) ισχύουν για όλους τους διακομιστές αναφορών σε μια ανάπτυξη κλιμάκωσης.Settings set within SQL Server Management Studio (SSMS) apply to all report servers within a scale-out deployment. Οι ρυθμίσεις που ορίζονται στο αρχείο rsreportserver.config αφορούν μόνο τον συγκεκριμένο διακομιστή όπου ορίζονται.Settings configured within rsreportserver.config are for the specific server they are set on.

Ρυθμίσεις εντός του SSMS:Settings within SSMS:

ΡύθμισηSetting ΠεριγραφήDescription
MaxFileSizeMbMaxFileSizeMb Το μέγιστο μέγεθος αρχείου για αποστολή αναφορών.Maximum file size for uploaded reports. Η προεπιλογή είναι 1.000 MB (1 GB).Default is 1000 MB (1 GB). Η μέγιστη τιμή είναι 2.000 MB (2 GB).Maximum value is 2000 MB (2 GB).
ModelCleanupCycleMinutesModelCleanupCycleMinutes Καθορίζει πόσο συχνά ελέγχεται το μοντέλο για να το καταργήσει από τη μνήμη.Defines how often the model is checked to evict it from memory. Η προεπιλογή είναι 15 λεπτά.Default is 15 minutes.
ModelExpirationMinutesModelExpirationMinutes Ορίζει πόσος χρόνος απομένει μέχρι να λήξει το μοντέλο με βάση την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε και καταργήθηκε.Defines how long until the model expires based on the last time used and is evicted. Η προεπιλογή είναι 60 λεπτά.Default is 60 minutes.
ScheduleRefreshTimeoutMinutesScheduleRefreshTimeoutMinutes Καθορίζει πόσο μπορεί να διαρκέσει η ανανέωση δεδομένων για μια λειτουργία.Defines how long the data refresh can take for a mode. Η προεπιλογή είναι 120 λεπτά.Default is 120 minutes. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο.There is no upper limit.

Ρυθμίσεις στο αρχείο rsreportserver.config:Settings within rsreportserver.config:

<Configuration>
  <Service>
    <PollingInterval>10</PollingInterval>
    <IsDataModelRefreshService>false</IsDataModelRefreshService>
    <MaxQueueThreads>0</MaxQueueThreads>
  </Service>
</Configuration>

Εργαλεία για την αντιμετώπιση προβλημάτωνTools for troubleshooting

Σχετικά αρχεία καταγραφής για την προγραμματισμένη ανανέωση αναφορών του Power BILogs relevant for scheduled refresh of Power BI reports

Τα αρχεία καταγραφής που τηρούν πληροφορίες σχετικά με την προγραμματισμένη ανανέωση είναι τα αρχεία καταγραφής RSPowerBI_.The log files which hold information about scheduled refresh are the RSPowerBI_ logs. Βρίσκονται στον φάκελο LogFiles της θέσης εγκατάστασης του διακομιστή αναφορών.They are located in the LogFiles folder of your report server installation location.

C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server\PBIRS\LogFiles\RSPowerBI_*.log

Συνθήκη σφάλματοςError condition

2017-10-20 02:00:09.5188|ERROR|744|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: e960c25e-ddd4-4763-aa78-0e5dceb53472, Status: Error Model can not be refreshed because not all the data sources are embedded, Exception Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.InvalidDataSourceException: Model can not be refreshed because not all the data sources are embedde
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.CanModelRefresh(IEnumerable`1 dataSources)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.<ExecuteActionWithLogging>b__5()
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()

*Επιτυχής ανανέωση _*Successful refresh _

2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Handling event with data: TimeEntered: 10/25/2017 8:23:41 PM, Type: Event, SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, EventType: DataModelRefresh
2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Data Refresh.
2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Retrieving PBIX AsDatabaseInfo.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Verifying all the data sources are embedded.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Verifying connection strings are valid.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Streaming model to Analysis Server.
2017-10-25 15:23:42.7603|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Refreshing the model.
2017-10-25 15:23:51.5258|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Removing credentials from the model.
2017-10-25 15:23:51.6508|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Saving model to the catalog.

_ Εσφαλμένα διαπιστευτήρια*_ Incorrect Credentials*

2017-10-20 08:22:01.5595|INFO|302|Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-15fac8d379ea, Status: Starting Refreshing the model.
2017-10-20 08:22:02.3758|ERROR|302|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-15fac8d379ea, Status: Error Failed to refresh the model, Exception Microsoft.AnalysisServices.OperationException: Failed to save modifications to the server. Error returned: 'The credentials provided for the SQL source are invalid. (Source at rosecatalog;reportserver.). The exception was raised by the IDbCommand interface.
'.
  at Microsoft.AnalysisServices.Tabular.Model.SaveChanges(SaveOptions saveOptions)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.TOMWrapper.RefreshModel(Database database)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.AnalysisServicesServer.RefreshDatabase(String databaseName, IEnumerable`1 dataSources)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.RefreshDatabase(AsDatabaseInfo asDatabaseInfo)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.<ExecuteActionWithLogging>b__5()
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()
2017-10-20 08:22:02.4588|ERROR|302|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-15fac8d379ea, Status: Error Failed Data Refresh, Exception Microsoft.AnalysisServices.OperationException: Failed to save modifications to the server. Error returned: 'The credentials provided for the SQL source are invalid. (Source at rosecatalog;reportserver.). The exception was raised by the IDbCommand interface.
'.
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.ExecuteActionWithLogging(Action methodToExecute, String description, String localizedDescription, String messageInFailure, RefreshInfo refreshInfo, DataAccessors dataAccessors, ReportEventType operation, Int64 size, Boolean isDataRetrieval, Boolean showInExecutionLog)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.RefreshData(RefreshInfo refreshInfo)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.<ExecuteActionWithLogging>b__5()
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()

Ενεργοποίηση της λεπτομερούς καταγραφήςEnabling Verbose Logging

Η ενεργοποίηση της λεπτομερούς καταγραφής, στον Power BI Report Server, είναι το ίδιο όπως στις Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server.Enabling verbose logging, in Power BI Report Server, is the same as it is for SQL Server Reporting Services.

 1. Ανοίξτε το αρχείο <install directory>\PBIRS\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe.config.Open <install directory>\PBIRS\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe.config.
 2. Στην περιοχή <system.diagnostics>, αλλάξτε το DefaultTraceSwitch σε 4.Under <system.diagnostics>, change DefaultTraceSwitch to 4.
 3. Στην περιοχή <RStrace>, αλλάξτε το Components σε all: 4.Under <RStrace>, change Components to all:4.

ExecutionLogExecutionLog

Κάθε φορά που αποδίδεται μια αναφορά του Power BI ή εκτελείται ένα σχέδιο προγραμματισμένης ανανέωσης, προστίθενται νέες καταχωρήσεις στο αρχείο καταγραφής εκτέλεσης στη βάση δεδομένων.Whenever a Power BI report is rendered, or a schedule refresh plan is executed, new entries are added to the Execution Log in the database. Αυτές οι καταχωρήσεις είναι διαθέσιμες στην προβολή ExecutionLog3 μέσα στη βάση δεδομένων καταλόγου του διακομιστή αναφορών.These entries are available in the ExecutionLog3 view within the report server catalog database.

Οι καταχωρήσεις του αρχείου καταγραφής εκτέλεσης για αναφορές του Power BI διαφέρουν από τις καταχωρήσεις για άλλους τύπους αναφορών.Execution log entries for Power BI reports differ from entries for other report types.

 • Οι στήλες TimeRendering είναι πάντοτε 0.TimeRendering columns is always 0. Η απόδοση των αναφορών του Power BI γίνεται στο πρόγραμμα περιήγησης, όχι στον διακομιστή.Rendering of Power BI reports happens in the browser, not in the server.
 • Υπάρχουν 2 τύποι αίτησης και συνεπακόλουθες ενέργειες:There are 2 Request Types and subsequent item actions:
  • Interactive: κάθε φορά που προβάλλεται μια αναφορά.Interactive: whenever a report is being viewed.
   • ASModelStream: όταν το μοντέλο δεδομένων μεταδίδεται στις Υπηρεσίες ανάλυσης από τον κατάλογο.ASModelStream: when the data model is streamed to Analysis Services from the catalog.
   • ConceptualSchema: όταν ο χρήστης κάνει κλικ στην προβολή της αναφοράς.ConceptualSchema: when user clicks on viewing the report.
   • QueryData: κάθε φορά που ζητούνται δεδομένα από το πρόγραμμα-πελάτη.QueryData: whenever data is being requested from client.
  • Refresh Cache: κάθε φορά που έχει εκτελεστεί ένα σχέδιο προγραμματισμένης ανανέωσης.Refresh Cache: whenever a schedule refresh plan has been executed.
   • ASModelStream: κάθε φορά που το μοντέλο δεδομένων μεταδίδεται στις Υπηρεσίες ανάλυσης από τον κατάλογο.ASModelStream: whenever the data model is streamed to Analysis Services from the catalog.
   • DataRefresh: κάθε φορά που γίνεται ανανέωση δεδομένων από μία ή περισσότερες προελεύσεις δεδομένων.DataRefresh: whenever data is being refreshed from one or more data sources.
   • SaveToCatalog: κάθε φορά που το μοντέλο δεδομένων αποθηκεύεται πίσω στον κατάλογο.SaveToCatalog: whenever the data model is being saved back to the catalog.

Υπηρεσίες ανάλυσηςAnalysis Services

Μπορεί να υπάρχουν φορές που θέλετε να τροποποιήσετε τις Υπηρεσίες ανάλυσης για να διαγνώσετε προβλήματα ή να προσαρμόσετε τα όρια της μνήμης.There may be times you want to modify Analysis Services for diagnosing issues, or adjust memory limits.

Σημαντικό

Αυτές οι ρυθμίσεις επαναφέρονται κάθε φορά που κάνετε αναβάθμιση στον διακομιστή αναφορών.These settings will be reset any time you upgrade the report server. Φροντίστε να κρατήσετε ένα αντίγραφο των αλλαγών σας και να τις εφαρμόσετε ξανά, εάν είναι απαραίτητο.Be sure to keep a copy of your changes and reapply them if needed.

Θέση εγκατάστασηςInstall location

Η προεπιλεγμένη θέση για τον Power BI Report Server και τις Υπηρεσίες ανάλυσης είναι η εξής.The default location for Power BI Report Server, and Analysis Services is the following.

C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server\PBIRS\ASEngine

Ρύθμιση παραμέτρων των Υπηρεσιών ανάλυσης (msmdsrv.ini)Configuring Analysis Services settings (msmdsrv.ini)

Στον κατάλογο <install directory>\PBIRS\ASEngine, θα βρείτε το αρχείο msmdsrv.ini, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε διάφορες ρυθμίσεις των Υπηρεσιών ανάλυσης.In the <install directory>\PBIRS\ASEngine directory, you will find the msmdsrv.ini file, which you can use to control different settings of Analysis Services. Όταν ανοίξετε αυτό το αρχείο, θα καταλάβετε αμέσως ότι αυτό το αρχείο δεν έχει όλες τις ρυθμίσεις που θα περιμένατε να υπάρχουν στο αρχείο msmdsrv.ini.When you open this file, you will immediately realize that this file doesn't have all the settings you would expect in the msmdsrv.ini file.

Αυτό συμβαίνει επειδή η πραγματική διεργασία των Υπηρεσιών ανάλυσης που εκτελείται από τον Power BI Report Server εκκινείται στον φάκελο <install directory>\PBIRS\ASEngine\workspaces.This is because the actual Analysis Services process that is run by Power BI Report Server is launched in <install directory>\PBIRS\ASEngine\workspaces. Σε αυτόν τον φάκελο, θα δείτε το πλήρες αρχείο msmdsrv.ini που έχετε συνηθίσει.In that folder, you will see the full msmdsrv.ini file you are used to. Είναι σημαντικό να μην τροποποιήσετε το αρχείο μέσα στον φάκελο workspaces καθώς επανεγγράφεται κάθε φορά που εκκινείται η διεργασία των Υπηρεσιών ανάλυσης.It is important not to modify the file within the workspaces folder as it is rewritten whenever the Analysis Services process launches. Εάν θέλετε να ελέγξετε μια ρύθμιση, τροποποιήστε το αρχείο msmdsrv.ini στον κατάλογο <install directory>\PBIRS\ASEngine.If you want to control a setting, please do this by modifying msmdsrv.ini in the <install directory>\PBIRS\ASEngine directory.

Οι παρακάτω ρυθμίσεις επαναφέρονται κάθε φορά που εκκινείται η διεργασία των Υπηρεσιών ανάλυσης.The following settings are reset when ever the Analysis Services process is launched. Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνετε σε αυτές θα αγνοηθούν.Any changes you make to these will be ignored.

 • ConfigurationSettings\PrivateProcessConfigurationSettings\PrivateProcess
 • ConfigurationSettings\DataDirConfigurationSettings\DataDir
 • ConfigurationSettings\LogDirConfigurationSettings\LogDir
 • ConfigurationSettings\TempDirConfigurationSettings\TempDir
 • ConfigurationSettings\BackupDirConfigurationSettings\BackupDir
 • ConfigurationSettings\AllowedBrowsingFoldersConfigurationSettings\AllowedBrowsingFolders
 • ConfigurationSettings\CrashReportsFolderConfigurationSettings\CrashReportsFolder
 • ConfigurationSettings\ExtensionDirConfigurationSettings\ExtensionDir
 • ConfigurationSettings\PortConfigurationSettings\Port
 • ConfigurationSettings\DeploymentModeConfigurationSettings\DeploymentMode
 • ConfigurationSettings\ServerLocationConfigurationSettings\ServerLocation
 • ConfigurationSettings\TMCompatabilitySKUConfigurationSettings\TMCompatabilitySKU
 • ConfigurationSettings\FlightRecorder\TraceDefinitionFileConfigurationSettings\FlightRecorder\TraceDefinitionFile

Δημιουργία προφίλ στην τοπική διεργασία των Υπηρεσιών ανάλυσηςProfiling the local Analysis Services process

Είναι δυνατή η εκτέλεση μιας ανίχνευσης SQL Profiler στην τοπική διεργασία των Υπηρεσιών ανάλυσης για διαγνωστικούς σκοπούς.A SQL Profiler trace can be run on the local Analysis Services process for diagnostic purposes. Για να συνδεθείτε στην τοπική παρουσία των Υπηρεσιών ανάλυσης, κάντε τα εξής.To connect to the local Analysis Services instance, do the following.

Το SQL Server Profiler Trace περιλαμβάνεται στο αρχείο λήψης του SQL Server Management Studio (SSMS).SQL Server Profiler Trace is included with the SQL Server Management Studio (SSMS) download.

 1. Ξεκινήστε το SQL Server Profiler ως διαχειριστής.Start SQL Server Profiler as an administrator.
 2. Επιλέξτε το κουμπί Νέα ανίχνευση.Select the New Trace button.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση στο διακομιστή, επιλέξτε Υπηρεσίες ανάλυσης και πληκτρολογήστε localhost:5132 ως όνομα του διακομιστή.In the Connect to server dialog, select Analysis Services and enter localhost:5132 for the server name.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ανίχνευσης, επιλέξτε τα συμβάντα που θέλετε να καταγράψετε και επιλέξετε Εκτέλεση.In the Trace properties dialog, select the events you want to capture and select Run.

Δικαίωμα "Κλείδωμα σελίδων στη μνήμη" των WindowsLock Pages In Memory Windows privilege

Εάν διαπιστώσετε ότι δεν είναι δυνατό να αποδώσετε μια αναφορά του Power BI, η εκχώρηση του δικαιώματος Κλείδωμα σελίδων στη μνήμη στον λογαριασμό υπηρεσίας που εκτελεί τον Power BI Report Server μπορεί να βοηθήσει.If you find that you are unable to render a Power BI report, assigning the Lock pages in memory privilege to the services account running Power BI Report server may help. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων για το δικαίωμα Κλείδωμα σελίδων στη μνήμη, ανατρέξτε στο θέμα Δικαιώματα των Windows που έχουν εκχωρηθεί στον λογαριασμό υπηρεσίας των Υπηρεσιών ανάλυσης.For more information about how to configure Lock pages in memory, see Windows privileges assigned to the Analysis Services service account.

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;More questions? Δοκιμάστε να ρωτήσετε την κοινότητα του Power BITry asking the Power BI Community