Χρήση σύνθετων μοντέλων στο Power BI DesktopUse composite models in Power BI Desktop

Παλαιότερα στο Power BI Desktop, όταν χρησιμοποιούσατε ένα DirectQuery σε μια αναφορά, δεν επιτρέπονταν άλλες συνδέσεις δεδομένων, είτε DirectQuery είτε εισαγωγής, για αυτή την αναφορά.Previously in Power BI Desktop, when you used a DirectQuery in a report, no other data connections, whether DirectQuery or import, were allowed for that report. Με τα σύνθετα μοντέλα, καταργείται αυτός ο περιορισμός.With composite models, that restriction is removed. Μια αναφορά μπορεί να περιλαμβάνει απρόσκοπτα συνδέσεις δεδομένων από περισσότερες από μία συνδέσεις δεδομένων DirectQuery ή εισαγωγής, με οποιονδήποτε συνδυασμό επιθυμείτε.A report can seamlessly include data connections from more than one DirectQuery or import data connection, in any combination you choose.

Τα σύνθετα μοντέλα στο Power BI Desktop αποτελούνται από τρεις σχετικές δυνατότητες:The composite models capability in Power BI Desktop consists of three related features:

 • Σύνθετα μοντέλα: Επιτρέπει σε μια αναφορά να έχει δύο ή περισσότερες συνδέσεις δεδομένων από διαφορετικές ομάδες προέλευσης, όπως μία ή περισσότερες συνδέσεις DirectQuery και σύνδεση εισαγωγής, δύο ή περισσότερες συνδέσεις DirectQuery ή οποιονδήποτε συνδυασμό τους.Composite models: Allows a report to have two or more data connections from different source groups, such as one or more DirectQuery connections and an import connection, two or more DirectQuery connections, or any combination thereof. Αυτό το άρθρο περιγράφει λεπτομερώς τα σύνθετα μοντέλα.This article describes composite models in detail.

 • Σχέσεις πολλά προς πολλά: Με τα σύνθετα μοντέλα, μπορείτε να δημιουργήσετε σχέσεις πολλά-προς-πολλά μεταξύ των πινάκων.Many-to-many relationships: With composite models, you can establish many-to-many relationships between tables. Αυτή η προσέγγιση καταργεί τις απαιτήσεις για μοναδικές τιμές σε πίνακες.This approach removes requirements for unique values in tables. Καταργεί επίσης παλαιότερες λύσεις όπως, για παράδειγμα, τη δημιουργία νέων πινάκων μόνο για τη δημιουργία σχέσεων.It also removes previous workarounds, such as introducing new tables only to establish relationships. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εφαρμογή σχέσεων πολλά-προς-πολλά στο Power BI Desktop.For more information, see Apply many-many relationships in Power BI Desktop.

 • Λειτουργία αποθήκευσης: Μπορείτε πλέον να καθορίσετε ποιες απεικονίσεις απαιτούν την υποβολή ερωτήματος στις προελεύσεις δεδομένων παρασκηνίου.Storage mode: You can now specify which visuals query back-end data sources. Οι απεικονίσεις που δεν απαιτούν την υποβολή ερωτήματος εισάγονται ακόμη και αν βασίζονται σε DirectQuery.Visuals that don't require a query are imported even if they're based on DirectQuery. Αυτή η δυνατότητα βοηθά στη βελτίωση των επιδόσεων και μειώνει τον φόρτο παρασκηνίου.This feature helps improve performance and reduce back-end load. Στο παρελθόν, ακόμη και οι απλές απεικονίσεις όπως οι αναλυτές προετοίμαζαν ερωτήματα για προελεύσεις παρασκηνίου.Previously, even simple visuals, such as slicers, initiated queries to back-end sources. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση της λειτουργίας αποθήκευσης στο Power BI Desktop.For more information, see Manage storage mode in Power BI Desktop.

Χρήση σύνθετων μοντέλωνUse composite models

Με τα σύνθετα μοντέλα, μπορείτε να συνδεθείτε σε διάφορους τύπους προελεύσεων δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε το Power BI Desktop ή την υπηρεσία Power BI.With composite models, you can connect to different kinds of data sources when you use Power BI Desktop or the Power BI service. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις δεδομένων με δύο τρόπους:You can make those data connections in a couple of ways:

 • Με την εισαγωγή δεδομένων στο Power BI, που είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να λάβετε δεδομένα.By importing data to Power BI, which is the most common way to get data.
 • Με απευθείας σύνδεση με τα δεδομένα στο αρχικό αποθετήριο προέλευσής τους, χρησιμοποιώντας το DirectQuery.By connecting directly to data in its original source repository by using DirectQuery. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DirectQuery, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του DirectQuery στο Power BI.To learn more about DirectQuery, see Use DirectQuery in Power BI.

Όταν χρησιμοποιείτε το DirectQuery, μπορείτε να αξιοποιήσετε σύνθετα μοντέλα για να δημιουργήσετε ένα μοντέλο Power BI (όπως ένα μεμονωμένο αρχείο .pbix του Power BI Desktop), το οποίο εκτελεί μία από τις ακόλουθες ενέργειες, ή και τις δύο:When you use DirectQuery, composite models make it possible to create a Power BI model, such as a single .pbix Power BI Desktop file, that does either or both of the following actions:

 • Συνδυάζει δεδομένα από μία ή περισσότερες προελεύσεις DirectQuery.Combines data from one or more DirectQuery sources.
 • Συνδυάζει δεδομένα από προελεύσεις DirectQuery και δεδομένα εισαγωγής.Combines data from DirectQuery sources and import data.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας σύνθετα μοντέλα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μοντέλο που συνδυάζει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων:For example, by using composite models, you can build a model that combines the following types of data:

 • Δεδομένα πωλήσεων από μια εταιρική αποθήκη δεδομένων.Sales data from an enterprise data warehouse.
 • Δεδομένα προορισμού πωλήσεων από μια βάση δεδομένων SQL Server ενός τμήματος.Sales-target data from a departmental SQL Server database.
 • Δεδομένα που εισάγονται από ένα υπολογιστικό φύλλο.Data that's imported from a spreadsheet.

Ένα μοντέλο που συνδυάζει δεδομένα από περισσότερες από μία προελεύσεις DirectQuery ή συνδυάζει το DirectQuery με δεδομένα που έχουν εισαχθεί ονομάζεται σύνθετο μοντέλο.A model that combines data from more than one DirectQuery source or that combines DirectQuery with import data is called a composite model.

Μπορείτε να δημιουργήσετε σχέσεις μεταξύ πινάκων όπως κάνατε πάντα, ακόμα και όταν αυτοί οι πίνακες προέρχονται από διαφορετικές προελεύσεις.You can create relationships between tables as you always have, even when those tables come from different sources. Οποιεσδήποτε σχέσεις εκτείνονται μεταξύ προελεύσεων θα δημιουργούνται με πληθικότητα πολλά-προς-πολλά, ανεξάρτητα της πραγματικής πληθικότητάς τους.Any relationships that are cross-source are created with a cardinality of many-to-many, regardless of their actual cardinality. Μπορείτε να τις αλλάξετε σε ένα-προς-πολλά, πολλά-προς-ένα ή ένα-προς-ένα.You can change them to one-to-many, many-to-one, or one-to-one. Όποια πληθικότητα και αν ορίσετε, οι σχέσεις μεταξύ προελεύσεων έχουν διαφορετική συμπεριφορά.Whichever cardinality you set, cross-source relationships have different behavior. Δεν είναι δυνατή η χρήση συναρτήσεων των παραστάσεων ανάλυσης δεδομένων (DAX) για την ανάκτηση τιμών στην πλευρά one από την πλευρά many.You can't use Data Analysis Expressions (DAX) functions to retrieve values on the one side from the many side. Ενδέχεται επίσης να δείτε επιπτώσεις στις επιδόσεις έναντι των σχέσεων πολλά-προς-πολλά εντός της ίδιας προέλευσης.You may also see a performance impact versus many-to-many relationships within the same source.

Σημείωση

Στο πλαίσιο των σύνθετων μοντέλων, όλοι οι πίνακες που έχουν εισαχθεί είναι στην ουσία μία ενιαία προέλευση, ανεξάρτητα από τις πραγματικές υποκείμενες προελεύσεις δεδομένων.Within the context of composite models, all imported tables are effectively a single source, regardless of the actual underlying data sources.

Παράδειγμα ενός σύνθετου μοντέλουExample of a composite model

Για ένα παράδειγμα ενός σύνθετου μοντέλου, σκεφτείτε μια αναφορά που έχει συνδεθεί σε μια εταιρική αποθήκη δεδομένων στον SQL Server με χρήση του DirectQuery.For an example of a composite model, consider a report that has connected to a corporate data warehouse in SQL Server by using DirectQuery. Σε αυτήν την περίπτωση, η αποθήκη δεδομένων περιέχει δεδομένα Sales by Country, Quarter και Bike (Product) , όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:In this instance, the data warehouse contains Sales by Country, Quarter, and Bike (Product) data, as shown in the following image:

Προβολή σχέσεων για σύνθετα μοντέλα

Σε αυτό το σημείο, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε απλές απεικονίσεις χρησιμοποιώντας πεδία από αυτήν την προέλευση.At this point, you could build simple visuals by using fields from this source. Η ακόλουθη εικόνα εμφανίζει τις συνολικές πωλήσεις κατά ProductName, για ένα επιλεγμένο τρίμηνο.The following image shows total sales by ProductName, for a selected quarter.

Απεικόνιση που βασίζεται σε δεδομένα

Όμως, τι γίνεται αν έχετε δεδομένα σε ένα υπολογιστικό φύλλο Office Excel σχετικά με τον υπεύθυνο προϊόντος για κάθε προϊόν, καθώς και την προτεραιότητα μάρκετινγκ;But what if you have data in an Office Excel spreadsheet about the product manager who's assigned to each product, along with the marketing priority? Εάν θέλετε να προβάλετε το Sales Amount κατά Product Manager, μπορεί να μην είναι δυνατή η προσθήκη αυτών των τοπικών δεδομένων στην εταιρική αποθήκη δεδομένων.If you want to view Sales Amount by Product Manager, it might not be possible to add this local data to the corporate data warehouse. Ή μπορεί να απαιτούνται μήνες, στην καλύτερη περίπτωση.Or it might take months at best.

Μπορεί να είναι δυνατό να εισαγάγετε αυτά τα δεδομένα πωλήσεων από την αποθήκη δεδομένων, αντί να χρησιμοποιήσετε το DirectQuery.It might be possible to import that sales data from the data warehouse, instead of using DirectQuery. Και τα δεδομένα πωλήσεων, στη συνέχεια, θα μπορούσαν να συνδυαστούν με τα δεδομένα που εισαγάγατε από το υπολογιστικό φύλλο.And the sales data could then be combined with the data that you imported from the spreadsheet. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση είναι παράλογη, για τους λόγους που οδήγησαν αρχικά στη χρήση του DirectQuery.However, that approach is unreasonable, for the reasons that lead to using DirectQuery in the first place. Οι λόγοι μπορεί να περιλαμβάνουν:The reasons could include:

 • Κάποιο συνδυασμό των κανόνων ασφαλείας που επιβάλλονται στην υποκείμενη προέλευση.Some combination of the security rules enforced in the underlying source.
 • Απαίτηση για προβολή των πιο πρόσφατων δεδομένων.The need to be able to view the latest data.
 • Τη μεγάλη κλίμακα των δεδομένων.The sheer scale of the data.

Σε αυτό το σημείο είναι που μπορούν να αξιοποιηθούν τα σύνθετα μοντέλα.Here's where composite models come in. Τα σύνθετα μοντέλα σάς επιτρέπουν να συνδεθείτε στην αποθήκη δεδομένων χρησιμοποιώντας το DirectQuery και να χρησιμοποιήσετε την εντολή Λήψη δεδομένων για επιπλέον προελεύσεις.Composite models let you connect to the data warehouse by using DirectQuery and then use Get data for additional sources. Σε αυτό το παράδειγμα, δημιουργήσαμε πρώτα τη σύνδεση DirectQuery στην εταιρική αποθήκη δεδομένων.In this example, we first establish the DirectQuery connection to the corporate data warehouse. Χρησιμοποιούμε την επιλογή Λήψη δεδομένων, επιλέγουμε Excel και, στη συνέχεια, μεταβαίνουμε στο υπολογιστικό φύλλο που περιέχει τα τοπικά δεδομένα.We use Get data, choose Excel, and then navigate to the spreadsheet that contains our local data. Τέλος, εισαγάγουμε το υπολογιστικό φύλλο που περιέχει τα Product Names, τον Sales Manager που έχει αντιστοιχιστεί και την Priority.Finally, we import the spreadsheet that contains the Product Names, the assigned Sales Manager, and the Priority.

Παράθυρο "Περιήγηση"

Στη λίστα Πεδία, μπορείτε να δείτε δύο πίνακες: τον αρχικό πίνακα Bike από τον SQL Server και ένα νέο πίνακα ProductManagers.In the Fields list, you can see two tables: the original Bike table from SQL Server and a new ProductManagers table. Ο νέος πίνακας περιέχει τα δεδομένα που εισάγονται από το Excel.The new table contains the data that's imported from Excel.

Προβολή πεδίων πινάκων

Παρομοίως, στην προβολή Σχέσεις στο Power BI Desktop, βλέπουμε τώρα έναν επιπλέον πίνακα που ονομάζεται ProductManagers.Similarly, in the Relationship view in Power BI Desktop, we now see an additional table called ProductManagers.

Προβολή σχέσεων πινάκων

Τώρα πρέπει να συσχετίσουμε αυτούς τους πίνακες με τους άλλους πίνακες στο μοντέλο.We now need to relate these tables to the other tables in the model. Όπως πάντα, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σχέση μεταξύ του πίνακα Bike από τον SQL Server και τον εισαγόμενο πίνακα ProductManagers.As always, we create a relationship between the Bike table from SQL Server and the imported ProductManagers table. Αυτό σημαίνει ότι η σχέση είναι μεταξύ των Bike [ProductName] και ProductManagers [ProductName] .That is, the relationship is between Bike[ProductName] and ProductManagers[ProductName]. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, όλες οι σχέσεις που εκτείνονται μεταξύ προελεύσεων έχουν την προεπιλεγμένη πληθικότητα πολλά-προς-πολλά.As discussed earlier, all relationships that go across source default to many-to-many cardinality.

Το παράθυρο διαλόγου "Δημιουργίας σχέσης"

Τώρα που δημιουργήθηκε η σχέση, εμφανίζεται στην προβολή Σχέσεις στο Power BI Desktop, όπως αναμενόταν.Now that we've established this relationship, it's displayed in the Relationship view in Power BI Desktop, as we would expect.

Η νέα προβολή "Σχέση"

Τώρα, μπορούμε να δημιουργήσουμε απεικονίσεις, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τα πεδία της λίστας Πεδία.We can now create visuals by using any of the fields in the Fields list. Αυτή η προσέγγιση συνδυάζει ομαλά δεδομένα από πολλές προελεύσεις.This approach seamlessly blends data from multiple sources. Για παράδειγμα, το σύνολο SalesAmount για κάθε Product Manager εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα:For example, the total SalesAmount for each Product Manager is displayed in the following image:

Το παράθυρο "Πεδία"

Το ακόλουθο παράδειγμα εμφανίζει μια συνηθισμένη περίπτωση ενός πίνακα διαστάσεων, όπως Προϊόν ή Πελάτης, που έχει επεκταθεί με πρόσθετα δεδομένα που έχουν εισαχθεί από κάπου αλλού.The following example displays a common case of a dimension table, such as Product or Customer, that's extended with some extra data imported from somewhere else. Είναι επίσης δυνατό να έχετε πίνακες που χρησιμοποιούν το DirectQuery για να συνδέονται σε διάφορες πηγές.It's also possible to have tables use DirectQuery to connect to various sources. Για να συνεχίσουμε το παράδειγμά μας, φανταστείτε ότι τα στοιχεία Sales Targets ανά Country και Period αποθηκεύονται σε μια ξεχωριστή βάση δεδομένων τμήματος.To continue with our example, imagine that Sales Targets per Country and Period are stored in a separate departmental database. Ως συνήθως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Λήψη δεδομένων για να συνδεθείτε με αυτά τα δεδομένα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:As usual, you can use Get data to connect to that data, as shown in the following image:

Το παράθυρο "Περιήγηση"

Όπως κάναμε νωρίτερα, μπορούμε να δημιουργήσουμε σχέσεις μεταξύ του νέου πίνακα και άλλων πινάκων στο μοντέλο και να δημιουργήσουμε απεικονίσεις που συνδυάζουν τα δεδομένα πίνακα.As we did earlier, we can create relationships between the new table and other tables in the model and then create visuals that combine the table data. Ας δούμε ξανά την προβολή Σχέσεις, στην οποία έχουμε δημιουργήσει τις νέες σχέσεις:Let's look again at the Relationships view, where we've established the new relationships:

Η προβολή "Σχέσεις" με πολλούς πίνακες

Η επόμενη εικόνα βασίζεται στα νέα δεδομένα και τις σχέσεις που δημιουργήσαμε.The next image is based on the new data and relationships we created. Η απεικόνιση στην κάτω αριστερή γωνία εμφανίζει το συνολικό Sales Amount έναντι του Target, και ο υπολογισμός διακύμανσης εμφανίζει τη διαφορά.The visual at the lower left shows total Sales Amount versus Target, and the variance calculation shows the difference. Τα δεδομένα Sales Amount και Target προέρχονται από δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων SQL Server.The Sales Amount and Target data come from two different SQL Server databases.

Εικόνα που εμφανίζει περισσότερα δεδομένα

Ορισμός λειτουργίας αποθήκευσηςSet the storage mode

Κάθε πίνακας σε ένα σύνθετο μοντέλο διαθέτει μια λειτουργία χώρου αποθήκευσης, η οποία υποδεικνύει αν ο πίνακας βασίζεται σε DirectQuery ή σε εισαγωγή.Each table in a composite model has a storage mode that indicates whether the table is based on DirectQuery or import. Μπορείτε να προβάλετε και να τροποποιήσετε τη λειτουργία χώρου αποθήκευσης στο παράθυρο Ιδιότητα.The storage mode can be viewed and modified in the Property pane. Για να εμφανίσετε την κατάσταση λειτουργίας αποθήκευσης, κάντε δεξί κλικ σε έναν πίνακα στη λίστα Πεδία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.To display the storage mode, right-click a table in the Fields list, and then select Properties. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη λειτουργία αποθήκευσης για τον πίνακα SalesTargets.The following image shows the storage mode for the SalesTargets table.

Μπορείτε επίσης να δείτε τη λειτουργία χώρου αποθήκευσης στη συμβουλή εργαλείου για κάθε πίνακα.The storage mode can also be viewed on the tooltip for each table.

Επεξήγηση εργαλείου με την κατάσταση λειτουργίας αποθήκευσης

Για οποιαδήποτε αρχείο του Power BI Desktop (ένα αρχείο .pbix) που περιέχει μερικούς πίνακες από το DirectQuery και μερικούς πίνακες εισαγωγής, η λειτουργία χώρου αποθήκευσης εμφανίζεται ως Μεικτή στη γραμμή κατάστασης.For any Power BI Desktop file (a .pbix file) that contains some tables from DirectQuery and some import tables, the status bar displays a storage mode called Mixed. Μπορείτε να κάνετε κλικ στον συγκεκριμένο όρο στη γραμμή κατάστασης και έπειτα να κάνετε εύκολα εναλλαγή όλων των πινάκων για εισαγωγή.You can click that term in the status bar and easily switch all tables to import.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία αποθήκευσης, ανατρέξτε στο άρθρο Διαχείριση της λειτουργίας αποθήκευσης στο Power BI Desktop.For more information about storage mode, see Manage storage mode in Power BI Desktop.

Σημείωση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης Μικτή στο Power BI Desktop και στην υπηρεσία Power BI.You can use Mixed storage mode in Power BI Desktop and in the Power BI service.

Υπολογιζόμενοι πίνακεςCalculated tables

Μπορείτε να προσθέσετε υπολογιζόμενους πίνακες σε ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί το DirectQuery.You can add calculated tables to a model that uses DirectQuery. Οι παραστάσεις ανάλυσης δεδομένων (DAX) που καθορίζουν τον υπολογιζόμενο πίνακα μπορεί να αναφέρονται είτε σε εισηγμένους πίνακες ή πίνακες DirectQuery πίνακες είτε σε συνδυασμό των δύο.The Data Analysis Expressions (DAX) that define the calculated table can reference either imported or DirectQuery tables or a combination of the two.

Οι υπολογιζόμενοι πίνακες εισάγονται πάντα και τα δεδομένα τους ανανεώνονται όταν ανανεώνονται οι πίνακες.Calculated tables are always imported, and their data is refreshed when you refresh the tables. Εάν ένας υπολογιζόμενος πίνακας αναφέρεται σε έναν πίνακα DirectQuery, οι απεικονίσεις που αναφέρονται στον πίνακα DirectQuery εμφανίζουν πάντα τις πιο πρόσφατες τιμές στην υποκείμενη προέλευση.If a calculated table refers to a DirectQuery table, visuals that refer to the DirectQuery table always show the latest values in the underlying source. Εναλλακτικά, τα οπτικά στοιχεία που αναφέρονται στον υπολογιζόμενο πίνακα εμφανίζουν τις τιμές κατά τη στιγμή της τελευταίας ανανέωσης του υπολογιζόμενου πίνακα.Alternatively, visuals that refer to the calculated table show the values at the time when the calculated table was last refreshed.

Επιπτώσεις στην ασφάλειαSecurity implications

Τα σύνθετα μοντέλα έχουν κάποιες επιπτώσεις στην ασφάλεια.Composite models have some security implications. Ένα ερώτημα που αποστέλλεται σε μια προέλευση δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει τιμές δεδομένων που έχουν ανακτηθεί από μια άλλη προέλευση.A query sent to one data source can include data values that have been retrieved from another source. Στο προηγούμενο παράδειγμα, η απεικόνιση που εμφανίζει το (Ποσό πωλήσεων) κατά Διευθυντή προϊόντος στέλνει ένα ερώτημα SQL στη σχεσιακή βάση δεδομένων "Πωλήσεις".In the earlier example, the visual that shows (Sales Amount) by Product Manager sends an SQL query to the Sales relational database. Αυτό το ερώτημα SQL μπορεί να περιέχει τα ονόματα των διευθυντών προϊόντων και τα συσχετισμένα με αυτούς προϊόντα.That SQL query might contain the names of Product Managers and their associated Products.

Σέσμη ενεργειών που εμφανίζει τις επιπτώσεις στην ασφάλεια

Συνεπώς, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στο φύλλο εργασίας περιλαμβάνονται πλέον στο ερώτημα που αποστέλλεται στη σχεσιακή βάση δεδομένων.Consequently, information that's stored in the spreadsheet is now included in a query that's sent to the relational database. Αν αυτές οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις επιπτώσεις στην ασφάλεια.If this information is confidential, you should consider the security implications. Συγκεκριμένα, λάβετε υπόψη τα εξής σημεία:In particular, consider the following points:

 • Οποιοσδήποτε διαχειριστής της βάσης δεδομένων που μπορεί να προβάλει ανιχνεύσεις ή αρχεία καταγραφής ελέγχου θα μπορούσε να προβάλει αυτές τις πληροφορίες, ακόμα και χωρίς δικαιώματα στα δεδομένα στην αρχική προέλευση.Any administrator of the database who can view traces or audit logs could view this information, even without permissions to the data in its original source. Σε αυτό το παράδειγμα, ο διαχειριστής θα χρειαζόταν δικαιώματα στο αρχείο Excel.In this example, the administrator would need permissions to the Excel file.

 • Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ρυθμίσεις κρυπτογράφησης για κάθε προέλευση.The encryption settings for each source should be considered. Θέλετε να αποφύγετε την ανάκτηση των πληροφοριών από μία προέλευση μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης και, στη συνέχεια, να τις συμπεριλάβετε κατά λάθος σε ένα ερώτημα που αποστέλλεται σε άλλη προέλευση μέσω μη κρυπτογραφημένης σύνδεσης.You want to avoid retrieving information from one source by an encrypted connection and then inadvertently including it in a query that's sent to another source by an unencrypted connection.

Για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε λάβει υπόψη τις επιπτώσεις στην ασφάλεια, το Power BI Desktop εμφανίζει ένα προειδοποιητικό μήνυμα όταν δημιουργείτε ένα σύνθετο μοντέλο.To allow confirmation that you've considered any security implications, Power BI Desktop displays a warning message when you create a composite model.

Επιπλέον, εάν ένας συντάκτης προσθέσει τον Πίνακα1 από το Μοντέλο Α σε ένα σύνθετο μοντέλο (θα το ονομάσουμε Μοντέλο C για αναφορά) τότε, ένας χρήστης, προβάλλοντας μια αναφορά που βασίζεται στο Μοντέλο C, θα μπορούσε να υποβάλει ερώτημα σε οποιονδήποτε πίνακα στο Μοντέλο Α που δεν προστατεύεται από το RLS.Additionally, if an author adds Table1 from Model A to a Composite Model (we'll call it Model C for reference), then a user viewing a report built on Model C could query any table in Model A that is not protected by RLS.

Για παρόμοιους λόγους, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε ένα αρχείο του Power BI Desktop, το οποίο έχει σταλεί από μια μη αξιόπιστη πηγή.For similar reasons, be careful when you open a Power BI Desktop file that's sent from an untrusted source. Εάν το αρχείο περιέχει σύνθετα μοντέλα, οι πληροφορίες που ανακτά κάποιος από μία προέλευση χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια του χρήστη που ανοίγει το αρχείο θα αποσταλούν σε άλλη προέλευση δεδομένων ως μέρος του ερωτήματος.If the file contains composite models, information that someone retrieves from one source by using the credentials of the user who opens the file would be sent to another data source as part of the query. Οι πληροφορίες θα μπορούσαν να προβληθούν από έναν κακόβουλο συντάκτη του αρχείου Power BI Desktop.The information could be viewed by the malicious author of the Power BI Desktop file. Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά ένα αρχείο Power BI Desktop που περιέχει πολλές προελεύσεις, το Power BI Desktop εμφανίζει μια προειδοποίηση.When you initially open a Power BI Desktop file that contains multiple sources, Power BI Desktop displays a warning. Αυτή η προειδοποίηση είναι παρόμοια με αυτήν που εμφανίζεται όταν ανοίγετε ένα αρχείο που περιέχει εγγενή ερωτήματα SQL.The warning is similar to the one that's displayed when you open a file that contains native SQL queries.

Επιπτώσεις στις επιδόσειςPerformance implications

Όταν χρησιμοποιείτε το DirectQuery, πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη τις επιδόσεις, κυρίως για να βεβαιωθείτε ότι προέλευση παρασκηνίου διαθέτει επαρκείς πόρους για την παροχή μιας καλής εμπειρίας για τους χρήστες.When you use DirectQuery, you should always consider performance, primarily to ensure that the back-end source has sufficient resources to provide a good experience for users. Μια καλή εμπειρία σημαίνει ότι οι απεικονίσεις ανανεώνονται σε πέντε δευτερόλεπτα ή λιγότερο.A good experience means that the visuals refresh in five seconds or less. Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με την απόδοση, ανατρέξτε στο άρθρο Πληροφορίες για τη χρήση του DirectQuery στο Power BI.For more performance advice, see About using DirectQuery in Power BI.

Η χρήση σύνθετων μοντέλων θέτει επιπλέον ζητήματα επιδόσεων.Using composite models adds additional performance considerations. Μια μοναδική απεικόνιση μπορεί να προκαλέσει την αποστολή ερωτημάτων σε πολλαπλές προελεύσεις, που συχνά μεταβιβάζουν τα αποτελέσματα από ένα ερώτημα σε μια δεύτερη προέλευση.A single visual can result in sending queries to multiple sources, which often pass the results from one query across to a second source. Αυτή η κατάσταση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τις ακόλουθες μορφές εκτέλεσης:This situation can result in the following forms of execution:

 • Ένα ερώτημα SQL που περιλαμβάνει πολλές τιμές λεκτικής σταθεράς: Για παράδειγμα, μια απεικόνιση που ζητά το σύνολο Sales Amount για ένα σύνολο επιλεγμένων Product Managers θα πρέπει πρώτα να βρει ποια Products ανήκαν σε αυτούς τους υπευθύνους προϊόντων.An SQL query that includes a large number of literal values: For example, a visual that requests total Sales Amount for a set of selected Product Managers would first need to find which Products were managed by those product managers. Αυτή η ακολουθία πρέπει να συμβεί πριν η απεικόνιση στείλει ένα ερώτημα SQL που περιλαμβάνει όλα τα αναγνωριστικά προϊόντων σε έναν όρο WHERE.This sequence must happen before the visual sends an SQL query that includes all of the product IDs in a WHERE clause.

 • Ένα ερώτημα SQL που υποβάλλει ερωτήματα σε ένα χαμηλότερο επίπεδο υποδιαίρεσης, με τα δεδομένα να συναθροίζονται τοπικά στη συνέχεια: Καθώς ο αριθμός των Products που πληρούν τα κριτήρια φίλτρου στο Product Manager αυξάνεται, μπορεί να καταστεί μη αποδοτικό ή αδύνατο να περιληφθούν όλα τα προϊόντα σε έναν όρο WHERE.An SQL query that queries at a lower level of granularity, with the data later being aggregated locally: As the number of Products that meet the filter criteria on Product Manager grows large, it can become inefficient or unfeasible to include all products in a WHERE clause. Αντί για αυτό, μπορείτε να υποβάλετε ένα ερώτημα στη σχεσιακή προέλευση στο χαμηλότερο επίπεδο του Products και έπειτα να συγκεντρώσετε τοπικά τα αποτελέσματα.Instead, you can query the relational source at the lower level of Products and then aggregate the results locally. Αν η πληθικότητα του Products υπερβαίνει το όριο του 1 εκατομμυρίου, το ερώτημα θα αποτύχει.If the cardinality of Products exceeds a limit of 1 million, the query fails.

 • Πολλά ερωτήματα SQL, ένα ανά ομάδα κατά τιμή: Όταν η συνάθροιση χρησιμοποιεί την DistinctCount με ομαδοποίηση κατά κάποια στήλη από μια άλλη προέλευση, αν η εξωτερική προέλευση δεν διαβιβάζει αποτελεσματικά πολλές τιμές λεκτικών σταθερών που ορίζουν την ομαδοποίηση, είναι απαραίτητο να κάνετε αποστολή ενός ερωτήματος SQL ανά ομάδα κατά τιμή.Multiple SQL queries, one per group by value: When the aggregation uses DistinctCount and is grouped by a column from another source, and if the external source doesn't support efficient passing of many literal values that define the grouping, it's necessary to send one SQL query per group by value.

  Μια απεικόνιση που ζητάει ένα διακριτό πλήθος CustomerAccountNumber (από τον πίνακα SQL Server) κατά Product Manager (που έχει εισαχθεί από ένα υπολογιστικό φύλλο), θα πρέπει να μεταβιβάσει τις λεπτομέρειες από τον πίνακα Product Managers στο ερώτημα που αποστέλλεται στον SQL Server.A visual that requests a distinct count of CustomerAccountNumber from the SQL Server table by Product Managers imported from the spreadsheet would need to pass in the details from the Product Managers table in the query that's sent to SQL Server. Σε άλλες προελεύσεις, όπως, για παράδειγμα, Redshift, αυτή η ενέργεια είναι ανέφικτη.Over other sources, Redshift, for example, this action is unfeasible. Αντί για αυτό, θα σταλεί ένα ερώτημα SQL ανά Sales Manager, έως κάποιο πρακτικό όριο, στο οποίο το ερώτημα θα αποτύχει.Instead, there would be one SQL query sent per Sales Manager, up to some practical limit, at which point the query would fail.

Κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις έχει τις δικές της επιπτώσεις στις επιδόσεις και τα ακριβή στοιχεία ποικίλουν για κάθε προέλευση δεδομένων.Each of these cases has its own implications on performance, and the exact details vary for each data source. Παρόλο που η πληθικότητα των στηλών που χρησιμοποιούνται στη σχέση που συνδέει τις δύο προελεύσεις παραμένει χαμηλή, μερικές χιλιάδες, οι επιδόσεις δεν θα πρέπει να επηρεαστούν.Although the cardinality of the columns used in the relationship that joins the two sources remains low, a few thousand, performance shouldn't be affected. Καθώς αυξάνεται αυτή η πληθικότητα, θα πρέπει να δώσετε περισσότερη προσοχή στις επιπτώσεις στις επιδόσεις που προκύπτουν.As this cardinality grows, you should pay more attention to the impact on the resulting performance.

Επιπλέον, η χρήση των σχέσεων πολλά-προς-πολλά σημαίνει ότι πρέπει να αποστέλλονται ξεχωριστά ερωτήματα στην υποκείμενη προέλευση για κάθε επίπεδο συνόλου ή μερικού αθροίσματος, αντί να συγκεντρώνονται τοπικά οι λεπτομερείς τιμές.Additionally, the use of many-to-many relationships means that separate queries must be sent to the underlying source for each total or subtotal level, rather than aggregating the detailed values locally. Μια απλή απεικόνιση πίνακα με σύνολα θα έστελνε δύο ερωτήματα SQL αντί για ένα.A simple table visual with totals would send two SQL queries, rather than one.

Περιορισμοί και ζητήματαLimitations and considerations

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί για αυτή την έκδοση των σύνθετων μοντέλων:This release of composite models presents a few limitations:

Προς το παρόν, η επαυξητική ανανέωση υποστηρίζεται μόνο για σύνθετα μοντέλα που συνδέονται σε προελεύσεις δεδομένων SQL, Oracle και Teradata.Currently, incremental refresh is supported for composite models connecting to SQL, Oracle, and Teradata data sources only.

Οι παρακάτω πολυδιάστατες προελεύσεις του Live Connect δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σύνθετα μοντέλα:The following Live Connect multi-dimensional sources can't be used with composite models:

 • SAP HANASAP HANA
 • SAP Business WarehouseSAP Business Warehouse
 • Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL ServerSQL Server Analysis Services
 • Σύνολα δεδομένων Power BIPower BI datasets
 • Υπηρεσίες ανάλυσης του AzureAzure Analysis Services

Κατά τη σύνδεση με αυτές τις πολυδιάστατες προελεύσεις χρησιμοποιώντας το DirectQuery, δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε άλλη προέλευση DirectQuery ή να κάνετε συνδυασμό με δεδομένα από εισαγωγή.When you connect to these multi-dimensional sources by using DirectQuery, you can't connect to another DirectQuery source or combine it with import data.

Οι υπάρχοντες περιορισμοί του DirectQuery εξακολουθούν να ισχύουν κατά τη χρήση των σύνθετων μοντέλων.The existing limitations of DirectQuery still apply when you use composite models. Πολλοί από αυτούς τους περιορισμούς ισχύουν πλέον ανά πίνακα, ανάλογα με τη λειτουργία αποθήκευσης του πίνακα.Many of these limitations are now per table, depending upon the storage mode of the table. Για παράδειγμα, μια υπολογιζόμενη στήλη σε έναν πίνακα εισαγωγής μπορεί να αναφέρεται σε άλλους πίνακες, αλλά μια υπολογιζόμενη στήλη σε έναν πίνακα DirectQuery εξακολουθεί να πρέπει να αναφέρεται μόνο σε στήλες στον ίδιο πίνακα.For example, a calculated column on an import table can refer to other tables, but a calculated column on a DirectQuery table can still refer only to columns on the same table. Αν οποιοσδήποτε από τους πίνακες στο μοντέλο είναι DirectQuery, ισχύουν και άλλοι περιορισμοί για το μοντέλο συνολικά.Other limitations apply to the model as a whole, if any of the tables within the model are DirectQuery. Για παράδειγμα, η δυνατότητα δυνατότητες quickinsights δεν είναι διαθέσιμη σε ένα μοντέλο αν οποιοσδήποτε από τους πίνακες στο εσωτερικό του διαθέτει μια λειτουργία αποθήκευσης DirectQuery.For example, the QuickInsights feature isn't available on a model if any of the tables within it has a storage mode of DirectQuery.

Επόμενα βήματαNext steps

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σύνθετα μοντέλα και το DirectQuery, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα:For more information about composite models and DirectQuery, see the following articles: