Διαχείριση λειτουργίας αποθήκευσης στο Power BI DesktopManage storage mode in Power BI Desktop

Στο Microsoft Power BI Desktop, μπορείτε να καθορίσετε τη λειτουργία αποθήκευσης ενός πίνακα.In Microsoft Power BI Desktop, you can specify the storage mode of a table. Η λειτουργία αποθήκευσης σας παρέχει τη δυνατότητα να ελέγχετε αν τα δεδομένα των πινάκων αποθηκεύονται από το Power BI Desktop στη μνήμη cache για τις αναφορές.The storage mode lets you control whether Power BI Desktop caches table data in-memory for reports.

Η ρύθμιση της λειτουργίας αποθήκευσης παρέχει πολλά πλεονεκτήματα.Setting the storage mode provides many advantages. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αποθήκευσης για κάθε πίνακα ξεχωριστά στο μοντέλο σας.You can set the storage mode for each table individually in your model. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται ένα μόνο σύνολο δεδομένων, το οποίο προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:This action enables a single dataset, which provides the following benefits:

 • Επιδόσεις ερωτημάτων: Καθώς οι χρήστες αλληλεπιδρούν με απεικονίσεις στις αναφορές του Power BI, υποβάλλονται ερωτήματα παραστάσεων ανάλυσης δεδομένων (DAX) στο σύνολο δεδομένων.Query performance: As users interact with visuals in Power BI reports, Data Analysis Expressions (DAX) queries are submitted to the dataset. Η αποθήκευση δεδομένων στη μνήμη cache μέσω της κατάλληλης ρύθμισης της λειτουργία αποθήκευσης μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις επιδόσεις των ερωτημάτων και την αλληλεπίδραση των αναφορών σας.Caching data into memory by properly setting the storage mode can boost the query performance and interactivity of your reports.

 • Μεγάλα σύνολα δεδομένων: Οι πίνακες που δεν αποθηκεύονται στο cache δεν καταναλώνουν μνήμη για σκοπούς προσωρινής αποθήκευσης.Large datasets: Tables that aren't cached don't consume memory for caching purposes. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αλληλεπιδραστική ανάλυση σε μεγάλα σύνολα δεδομένων που είναι πολύ μεγάλα ή έχουν μεγάλο κόστος για να αποθηκευτούν στη μνήμη cache.You can enable interactive analysis over large datasets that are too large or expensive to completely cache into memory. Μπορείτε να επιλέξετε ποιοι πίνακες αξίζει να αποθηκευτούν στο cache και ποιοι όχι.You can choose which tables are worth caching, and which aren't.

 • Βελτιστοποίηση της ανανέωσης δεδομένων: Δεν χρειάζεται να ανανεώνετε πίνακες που δεν είναι αποθηκευμένοι στο cache.Data refresh optimization: You don't need to refresh tables that aren't cached. Μπορείτε να μειώσετε τους χρόνους ανανέωσης αποθηκεύοντας στο cache μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για να ανταποκρίνεστε στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και τις ανάγκες της επιχείρησής σας.You can reduce refresh times by caching only the data that's necessary to meet your service level agreements and your business requirements.

 • Απαιτήσεις σχεδόν πραγματικού χρόνου: Οι πίνακες με απαιτήσεις σχεδόν πραγματικού χρόνου μπορεί να επωφεληθούν από τη μη αποθήκευσή τους στο cache, ώστε να μειωθεί ο λανθάνων χρόνος των δεδομένων.Near-real time requirements: Tables with near-real time requirements might benefit from not being cached, to reduce data latency.

 • Επανεγγραφή: Η επανεγγραφή επιτρέπει στους χρήστες επιχειρήσεων να εξερευνούν σενάρια "τι θα συμβεί αν" αλλάζοντας τιμές κελιών.Writeback: Writeback enables business users to explore what-if scenarios by changing cell values. Οι προσαρμοσμένες εφαρμογές μπορούν να εφαρμόσουν τις αλλαγές στην προέλευση δεδομένων.Custom applications can apply changes to the data source. Οι πίνακες που δεν αποθηκεύονται στο cache μπορούν να εμφανίσουν τις αλλαγές αμέσως, επιτρέποντας την άμεση ανάλυση των αποτελεσμάτων.Tables that aren't cached can display changes immediately, which allows instant analysis of the effects.

Η ρύθμιση της λειτουργίας αποθήκευσης στο Power BI Desktop είναι μία από τις εξής τρεις σχετιζόμενες δυνατότητες:The storage mode setting in Power BI Desktop is one of three related features:

 • Σύνθετα μοντέλα: Επιτρέπουν σε μια αναφορά να έχει δύο ή περισσότερες συνδέσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων DirectQuery ή εισαγωγής και με οποιονδήποτε συνδυασμό.Composite models: Allows a report to have two or more data connections, including DirectQuery connections or Import, in any combination. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρησιμοποιήστε σύνθετα μοντέλα στο Power BI Desktop.For more information, see Use composite models in Power BI Desktop.

 • Σχέσεις πολλά προς πολλά: Με τα σύνθετα μοντέλα, μπορείτε να δημιουργήσετε σχέσεις πολλά-προς-πολλά μεταξύ των πινάκων.Many-to-many relationships: With composite models, you can establish many-to-many relationships between tables. Σε μια σχέση πολλά προς πολλά, καταργούνται απαιτήσεις για μοναδικές τιμές σε πίνακες.In a many-to-many relationship, requirements are removed for unique values in tables. Καταργούν επίσης παλαιότερες λύσεις όπως, για παράδειγμα, τη δημιουργία νέων πινάκων μόνο για τη δημιουργία σχέσεων.It also removes prior workarounds, such as introducing new tables only to establish relationships. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σχέσεις πολλά προς πολλά στο Power BI Desktop.For more information, see Many-to-many relationships in Power BI Desktop.

 • Λειτουργία αποθήκευσης: Με τη λειτουργία αποθήκευσης, μπορείτε πλέον να καθορίσετε τις απεικονίσεις που απαιτούν την υποβολή ερωτήματος στις προελεύσεις δεδομένων παρασκηνίου.Storage mode: With storage mode, you can now specify which visuals require a query to back-end data sources. Οι απεικονίσεις που δεν απαιτούν την υποβολή ερωτήματος εισάγονται ακόμη και αν βασίζονται σε DirectQuery.Visuals that don't require a query are imported even if they're based on DirectQuery. Αυτή η δυνατότητα βοηθά στη βελτίωση των επιδόσεων και μειώνει τον φόρτο παρασκηνίου.This feature helps improve performance and reduce back-end load. Στο παρελθόν, ακόμη και οι απλές απεικονίσεις όπως οι αναλυτές προετοίμαζαν ερωτήματα τα οποία αποστέλλονταν στις προελεύσεις παρασκηνίου.Previously, even simple visuals, such as slicers, initiated queries that were sent to back-end sources.

Χρήση της ιδιότητας λειτουργίας αποθήκευσηςUse the Storage mode property

Η ιδιότητα λειτουργίας αποθήκευσης είναι μια ιδιότητα που μπορείτε να ορίσετε σε κάθε πίνακα στο μοντέλο σας και ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο το Power BI αποθηκεύει τα δεδομένα πίνακα στο cache.The Storage mode property is a property that you can set on each table in your model and controls how Power BI caches the table data.

Για να ορίσετε την ιδιότητα λειτουργίας αποθήκευσης ή για να προβάλετε την τρέχουσα ρύθμισή της:To set the Storage mode property, or view its current setting:

 1. σε προβολή μοντέλου, επιλέξτε τον πίνακα του οποίου τις ιδιότητες θέλετε να δείτε ή να ορίσετε.in Model view, select the table whose properties you want to view or set.

 2. Στο τμήμα παραθύρου Ιδιότητες, αναπτύξτε την ενότητα Για προχωρημένους και αναπτύξτε την αναπτυσσόμενη λειτουργία αποθήκευσης.In the Properties pane, expand the Advanced section, and expand the Storage mode drop-down.

  Επιλογή της ιδιότητας λειτουργίας αποθήκευσης

Ορίζετε την ιδιότητα λειτουργίας αποθήκευσης σε μία από αυτές τις τρεις τιμές:You set the Storage mode property to one of these three values:

 • Εισαγωγή: Οι πίνακες που έχουν εισαχθεί με αυτήν τη ρύθμιση αποθηκεύονται στο cache.Import: Imported tables with this setting are cached. Τα ερωτήματα που υποβάλλονται στο σύνολο δεδομένων Power BI και επιστρέφουν δεδομένα από πίνακες εισαγωγής μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο από δεδομένα στο cache.Queries submitted to the Power BI dataset that return data from Import tables can be fulfilled only from cached data.

 • DirectQuery: Οι πίνακες με αυτήν τη ρύθμιση δεν αποθηκεύονται στο cache.DirectQuery: Tables with this setting aren't cached. Τα ερωτήματα που υποβάλλετε στο σύνολο δεδομένων Power BI—για παράδειγμα, ερωτήματα DAX—και που επιστρέφουν δεδομένα από πίνακες DirectQuery μπορούν να εκπληρωθούν μόνο εκτελώντας ερωτήματα κατ΄απαίτηση στην προέλευση δεδομένων.Queries that you submit to the Power BI dataset—for example, DAX queries—and that return data from DirectQuery tables can be fulfilled only by executing on-demand queries to the data source. Τα ερωτήματα που υποβάλλετε στην προέλευση δεδομένων χρησιμοποιούν τη γλώσσα του ερωτήματος για τη συγκεκριμένη προέλευση δεδομένων (για παράδειγμα, SQL).Queries that you submit to the data source use the query language for that data source, for example, SQL.

 • Διπλή: Οι πίνακες με αυτήν τη ρύθμιση μπορούν να ενεργούν είτε αποθηκευμένοι στο cache, είτε ως μη αποθηκευμένοι στο cache, ανάλογα με το περιβάλλον του ερωτήματος που έχει υποβληθεί στο σύνολο δεδομένων Power BI.Dual: Tables with this setting can act as either cached or not cached, depending on the context of the query that's submitted to the Power BI dataset. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ερωτήματα ικανοποιούνται από δεδομένα του cache.In some cases, you fulfill queries from cached data. Σε άλλες περιπτώσεις, τα ερωτήματα ικανοποιούνται με την εκτέλεση ενός ερωτήματος κατ' απαίτηση στην προέλευση δεδομένων.In other cases, you fulfill queries by executing an on-demand query to the data source.

Η αλλαγή της λειτουργίας αποθήκευσης ενός πίνακα σε Εισαγωγή αποτελεί μια μη αναστρέψιμη λειτουργία.Changing the Storage mode of a table to Import is an irreversible operation. Όταν οριστεί, αυτή η ιδιότητα δεν μπορεί να αλλάξει αργότερα είτε σε DirectQuery, είτε σε Διπλή.Once set, this property can't later be changed to either DirectQuery or Dual.

Σημείωση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης Διπλή τόσο στο Power BI Desktop, όσο και στην υπηρεσία Power BI.You can use Dual storage mode in both Power BI Desktop and the Power BI service.

Περιορισμοί στους πίνακες DirectQuery και τους πίνακες διπλής λειτουργίαςConstraints on DirectQuery and Dual tables

Οι πίνακες διπλής λειτουργίας έχουν τους ίδιους λειτουργικούς περιορισμούς με τους πίνακες DirectQuery.Dual tables have the same functional constraints as DirectQuery tables. Αυτοί οι περιορισμοί περιλαμβάνουν περιορισμένους μετασχηματισμούς M και περιορισμένες συναρτήσεις DAX σε υπολογιζόμενες στήλες.These constraints include limited M transformations and restricted DAX functions in calculated columns. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συνέπειες της χρήσης του DirectQuery.For more information, see Implications of using DirectQuery.

Μετάδοση της ρύθμισης Διπλής λειτουργίαςPropagation of the Dual setting

Εξετάστε το παρακάτω απλό μοντέλο, όπου όλοι οι πίνακες προέρχονται από μία μοναδική προέλευση που υποστηρίζει "Εισαγωγή" και DirectQuery.Consider the following simple model, where all the tables are from a single source that supports Import and DirectQuery.

Παράδειγμα προβολής σχέσεων για τη λειτουργία αποθήκευσης

Ας υποθέσουμε ότι όλοι οι πίνακες σε αυτό το μοντέλο έχουν οριστεί αρχικά σε DirectQuery.Let’s say all tables in this model are initially set to DirectQuery. Εάν έπειτα αλλάξετε τη λειτουργία αποθήκευσης του πίνακα SurveyResponse σε Εισαγωγή, εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο προειδοποίησης:If you then change the Storage mode of the SurveyResponse table to Import, the following warning window is displayed:

Παράθυρο προειδοποίησης για τη λειτουργία αποθήκευσης

Μπορείτε να ορίσετε τους πίνακες διαστάσεων (Πελάτης, Γεωγραφική τοποθεσία και Ημερομηνία) σε Διπλή για να μειωθεί ο αριθμός περιορισμένων σχέσεων στο σύνολο δεδομένων και να βελτιωθούν οι επιδόσεις.You can set the dimension tables (Customer, Geography, and Date) to Dual to reduce the number of limited relationships in the dataset, and improve performance. Οι περιορισμένες σχέσεις συνήθως περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν πίνακα DirectQuery στο οποίον η λογική σύνδεσης δεν είναι δυνατό να προωθηθεί στα συστήματα προέλευσης.Limited relationships normally involve at least one DirectQuery table where join logic can't be pushed to the source systems. Καθώς οι πίνακες διπλής λειτουργίας μπορούν να ενεργήσουν είτε ως DirectQuery, είτε ως πίνακες Εισαγωγής, αυτή η κατάσταση αποφεύγεται.Because Dual tables can act as either DirectQuery or Import tables, this situation is avoided.

Η λογική μετάδοσης έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθάει με τα μοντέλα που περιέχουν πολλούς πίνακες.The propagation logic is designed to help with models that contain many tables. Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα μοντέλο με 50 πίνακες και από αυτούς μόνο ορισμένοι πίνακες με στοιχεία (συναλλαγών) πρέπει να αποθηκευτούν στο cache.Suppose you have a model with 50 tables and only certain fact (transactional) tables need to be cached. Η λογική του Power BI Desktop υπολογίζει το ελάχιστο σύνολο πινάκων διαστάσεων που πρέπει να οριστούν σε Διπλή, ώστε να μην χρειάζεται να το κάνετε εσείς.The logic in Power BI Desktop calculates the minimum set of dimension tables that must be set to Dual, so you don’t have to.

Η λογική μετάδοσης διεισδύει μόνο στην πλευρά "ένα" μιας σχέσης ένα προς πολλά.The propagation logic traverses only to the one side of one-to-many relationships.

Παράδειγμα χρήσης της λειτουργίας αποθήκευσηςStorage mode usage example

Ας συνεχίσουμε με το παράδειγμα από την προηγούμενη ενότητα και ας υποθέσουμε ότι εφαρμόζουμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ιδιοτήτων λειτουργίας αποθήκευσης:Let's continue with the example from the previous section, and imagine applying the following storage mode property settings:

ΠίνακαςTable Λειτουργία αποθήκευσηςStorage mode
ΠωλήσειςSales DirectQueryDirectQuery
SurveyResponseSurveyResponse ΕισαγωγήImport
ΗμερομηνίαDate ΔιπλήDual
ΠελάτηςCustomer ΔιπλήDual
Γεωγραφική τοποθεσίαGeography ΔιπλήDual

Η ρύθμιση αυτών των ιδιοτήτων λειτουργίας αποθήκευσης έχει ως αποτέλεσμα τις ακόλουθες συμπεριφορές, υπό την προϋπόθεση ότι ο πίνακας Πωλήσεις έχει σημαντικό όγκο δεδομένων:Setting these storage mode properties results in the following behaviors, assuming that the Sales table has significant data volume:

 • Το Power BI Desktop αποθηκεύει στο cache τους πίνακες διαστάσεων (Ημερομηνία, Πελάτης και Γεωγραφική τοποθεσία), άρα οι χρόνοι φόρτωσης των αρχικών αναφορών θα πρέπει να είναι γρήγοροι όταν ανακτούν τιμές αναλυτή προς εμφάνιση.Power BI Desktop caches dimension tables, Date, Customer, and Geography, so load times of initial reports are fast when they retrieve slicer values to display.

 • Το Power BI Desktop δεν αποθηκεύει στο cache τον πίνακα Πωλήσεις.Power BI Desktop doesn't cache the Sales table. Επιλέγοντας να μην γίνει αποθήκευση του πίνακα στο cache, το Power BI Desktop παρέχει τα εξής αποτελέσματα:By not caching this table, Power BI Desktop provides the following results:

  • Οι χρόνοι ανανέωσης των δεδομένων βελτιώνονται και η κατανάλωση μνήμης μειώνεται.Data-refresh times are improved, and memory consumption is reduced.
  • Τα ερωτήματα αναφορών που βασίζονται στον πίνακα Πωλήσεις εκτελούνται σε λειτουργία DirectQuery.Report queries that are based on the Sales table run in DirectQuery mode. Αυτά τα ερωτήματα μπορεί να διαρκούν περισσότερο χρόνο, αλλά είναι πιο κοντά στον πραγματικό χρόνο, καθώς δεν παρουσιάζεται λανθάνων χρόνος αποθήκευσης στο cache.These queries might take longer but are closer to real time because no caching latency is introduced.
 • Τα ερωτήματα αναφορών που βασίζονται στον πίνακα SurveyResponse επιστρέφονται από τη μνήμη cache και επομένως είναι σχετικά γρήγορα.Report queries that are based on the SurveyResponse table are returned from the in-memory cache, and are therefore relatively fast.

Ερωτήματα που χρησιμοποιούν ή δεν χρησιμοποιούν το cacheQueries that hit or miss the cache

Εάν συνδέσετε το SQL Profiler στη θύρα διαγνωστικών του Power BI Desktop, μπορείτε να δείτε ποια ερωτήματα χρησιμοποιούν ή δεν χρησιμοποιούν τη μνήμη cache, εκτελώντας μια ανίχνευση που βασίζεται στα ακόλουθα συμβάντα:If you connect SQL Profiler to the diagnostics port for Power BI Desktop, you can see which queries hit or miss the in-memory cache by performing a trace that's based on the following events:

 • Συμβάντα ερωτημάτων\Έναρξη ερωτήματοςQueries Events\Query Begin
 • Επεξεργασία ερωτήματος\Έναρξη ερωτήματος Vertipaq SEQuery Processing\Vertipaq SE Query Begin
 • Επεξεργασία ερωτήματος\Έναρξη DirectQueryQuery Processing\DirectQuery Begin

Για κάθε συμβάν Query Begin, ελέγξτε τα άλλα συμβάντα που έχουν το ίδιο ActivityID.For each Query Begin event, check other events with the same ActivityID. Για παράδειγμα, εάν δεν υπάρχει κανένα συμβάν DirectQuery Begin, αλλά υπάρχει ένα συμβάν Vertipaq SE Query Begin, το ερώτημα θα απαντηθεί από το cache.For example, if there isn't a DirectQuery Begin event, but there's a Vertipaq SE Query Begin event, the query is answered from the cache.

Τα ερωτήματα που αναφέρονται σε πίνακες διπλής λειτουργίας επιστρέφουν δεδομένα από το cache, εάν αυτό είναι εφικτό, διαφορετικά επανέρχονται σε DirectQuery.Queries that refer to Dual tables return data from the cache, if possible; otherwise, they revert to DirectQuery.

Συνεχίζοντας το προηγούμενο παράδειγμα, το ακόλουθο ερώτημα αναφέρεται μόνο σε μια στήλη από τον πίνακα Date, ο οποίος βρίσκεται σε λειτουργία Διπλή.Continuing the previous example, the following query refers only to a column from the Date table, which is in Dual mode. Επομένως, αυτό το ερώτημα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το cache:Therefore, the query should hit the cache:

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει το κείμενο του ερωτήματος που αναφέρεται στον πίνακα "Ημερομηνία".

Το παρακάτω ερώτημα αναφέρεται μόνο σε μια στήλη από τον πίνακα Sales, ο οποίος βρίσκεται σε λειτουργία DirectQuery.The following query refers only to a column from the Sales table, which is in DirectQuery mode. Επομένως, δεν θα πρέπει να αποθηκευτεί στο cache:Therefore, it should not hit the cache:

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει το κείμενο του ερωτήματος που αναφέρεται στον πίνακα "Πωλήσεις".

Το παρακάτω ερώτημα είναι ενδιαφέρον καθώς συνδυάζει και τις δύο στήλες.The following query is interesting because it combines both columns. Αυτό το ερώτημα δεν χρησιμοποιεί το cache.This query doesn't hit the cache. Αρχικά, μπορεί να περιμένετε να ανακτήσει τις τιμές CalendarYear από το cache και τις τιμές SalesAmount από την προέλευση και, στη συνέχεια, να συνδυάσετε τα αποτελέσματα, αλλά αυτή η προσέγγιση είναι λιγότερο αποτελεσματική από την υποβολή της λειτουργίας SUM/GROUP BY στο σύστημα προέλευσης.You might initially expect it to retrieve CalendarYear values from the cache and SalesAmount values from the source and then combine the results, but this approach is less efficient than submitting the SUM/GROUP BY operation to the source system. Εάν η λειτουργία προωθηθεί στην προέλευση, ο αριθμός των γραμμών που θα είναι πιθανότατα πολύ μικρότερος:If the operation is pushed down to the source, the number of rows returned will likely be far less:

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει το κείμενο του ερωτήματος που αναφέρεται τόσο στον πίνακα "Ημερομηνία" όσο και στον πίνακα "Πωλήσεις".

Σημείωση

Αυτή η συμπεριφορά είναι διαφορετική από τις σχέσεις πολλά-προς-πολλά στο Power BI Desktop όταν συνδυάζονται πίνακες που αποθηκεύονται στο cache με πίνακες που δεν αποθηκεύονται στο cache.This behavior is different from many-to-many relationships in Power BI Desktop when cached and non-cached tables are combined.

Τα cache πρέπει να διατηρούνται συγχρονισμέναCaches should be kept in sync

Τα ερωτήματα που εμφανίζονται στην προηγούμενη ενότητα δείχνουν ότι οι πίνακες διπλής λειτουργίας ορισμένες φορές χρησιμοποιούν το cache και ορισμένες φορές όχι.The queries displayed in the previous section show that Dual tables sometimes hit the cache and sometimes don't. Κατά συνέπεια, εάν το cache δεν είναι ενημερωμένο, ενδέχεται να επιστραφούν διαφορετικές τιμές.As a result, if the cache is out of date, different values can be returned. Η εκτέλεση ερωτημάτων δεν θα επιχειρήσει να αποκρύψει προβλήματα με τα δεδομένα, για παράδειγμα, φιλτράροντας τα αποτελέσματα του DirectQuery ώστε να ταιριάζουν με τις τιμές στο cache.Query execution won't attempt to mask data issues by, for example, filtering DirectQuery results to match cached values. Είναι δική σας ευθύνη να γνωρίζετε τις ροές δεδομένων σας και θα πρέπει να σχεδιάζετε αναλόγως.It's your responsibility to know your data flows, and you should design accordingly. Υπάρχουν καθιερωμένες τεχνικές για να χειρίζεστε τέτοιες περιπτώσεις στο αρχείο προέλευσης, εάν είναι απαραίτητο.There are established techniques to handle such cases at the source, if necessary.

Η λειτουργία αποθήκευσης Διπλή είναι μια βελτιστοποίηση των επιδόσεων.The Dual storage mode is a performance optimization. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τρόπους που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα εκπλήρωσης των απαιτήσεων της επιχείρησης.It should be used only in ways that don't compromise the ability to meet business requirements. Για διαφορετική συμπεριφορά, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης των τεχνικών που περιγράφονται στο άρθρο Σχέσεις πολλά προς πολλά στο Power BI Desktop.For alternative behavior, consider using the techniques described in the Many-to-many relationships in Power BI Desktop.

Προβολή δεδομένωνData view

Εάν τουλάχιστον ένας πίνακας στο σύνολο δεδομένων έχει τη λειτουργία αποθήκευσης ορισμένη στην τιμή Εισαγωγή ή Διπλή, εμφανίζεται η καρτέλα Προβολή δεδομένων.If at least one table in the dataset has its storage mode set to either Import or Dual, the Data view tab is displayable.

Προβολή δεδομένων στο Power BI Desktop

Όταν επιλέξετε πίνακες διπλής λειτουργίας και εισαγωγής σε προβολή δεδομένων, εμφανίζουν δεδομένα αποθηκευμένα στο cache.When you select Dual and Import tables in Data view, they show cached data. Οι πίνακες DirectQuery δεν εμφανίζουν δεδομένα και εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι δεν είναι δυνατή η εμφάνιση πινάκων DirectQuery.DirectQuery tables don't show data, and a message is displayed that states that DirectQuery tables can't be shown.

Περιορισμοί και ζητήματαLimitations and considerations

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί για αυτήν την έκδοση της λειτουργίας αποθήκευσης και τη συσχέτισή της με τα σύνθετα μοντέλα.There are a few limitations for this release of storage mode and its correlation with composite models.

Οι παρακάτω (πολυδιάστατες) προελεύσεις δυναμικής σύνδεσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σύνθετα μοντέλα:The following live connection (multi-dimensional) sources can't be used with composite models:

 • SAP HANASAP HANA
 • SAP Business WarehouseSAP Business Warehouse
 • Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL ServerSQL Server Analysis Services
 • Σύνολα δεδομένων Power BIPower BI datasets
 • Υπηρεσίες ανάλυσης του AzureAzure Analysis Services

Κατά τη σύνδεση με αυτές τις πολυδιάστατες προελεύσεις χρησιμοποιώντας το DirectQuery, δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε άλλη προέλευση DirectQuery ή να κάνετε συνδυασμό με δεδομένα που έχουν εισαχθεί.When you connect to those multi-dimensional sources by using DirectQuery, you can't connect to another DirectQuery source or combine it with imported data.

Οι υπάρχοντες περιορισμοί στη χρήση του DirectQuery εξακολουθούν να ισχύουν κατά τη χρήση των σύνθετων μοντέλων.The existing limitations of using DirectQuery still apply when you use composite models. Πολλοί από αυτούς τους περιορισμούς ισχύουν πλέον ανά πίνακα, ανάλογα με τη λειτουργία αποθήκευσης του πίνακα.Many of those limitations are now per table, depending upon the storage mode of the table. Για παράδειγμα, μια υπολογιζόμενη στήλη σε έναν πίνακα που έχει εισαχθεί μπορεί να αναφέρεται σε άλλους πίνακες, αλλά μια υπολογιζόμενη στήλη σε έναν πίνακα DirectQuery εξακολουθεί να πρέπει να αναφέρεται μόνο σε στήλες στον ίδιο πίνακα.For example, a calculated column on an imported table can refer to other tables, but a calculated column on a DirectQuery table is still restricted to refer only to columns on the same table. Αν οποιοσδήποτε από τους πίνακες στο μοντέλο είναι DirectQuery, ισχύουν και άλλοι περιορισμοί για το μοντέλο συνολικά.Other limitations apply to the model as a whole, if any of the tables within the model are DirectQuery. Για παράδειγμα, οι δυνατότητες QuickInsights και Ερωτήσεις & απαντήσεις δεν είναι διαθέσιμες σε ένα μοντέλο αν οποιοσδήποτε από τους πίνακές του έχει μια λειτουργία αποθήκευσης του DirectQuery.For example, the QuickInsights and Q&A features aren't available on a model if any of the tables within it has a storage mode of DirectQuery.

Επόμενα βήματαNext steps

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σύνθετα μοντέλα και το DirectQuery, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα:For more information about composite models and DirectQuery, see the following articles: