Δημιουργία απεικονίσεων χάρτη σχημάτων στο Power BI Desktop (προεπισκόπηση)Create Shape Map visualizations in Power BI Desktop (preview)

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ: Δεν ισχύει για.Υπηρεσία Power BI για καταναλωτές Ισχύει για.Υπηρεσία Power BI για σχεδιαστές & προγραμματιστές Ισχύει για.Power BI Desktop Δεν ισχύει για.Απαιτεί άδεια χρήσης Pro ή Premium APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for consumers Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Σημείωση

Οι απεικονίσεις έξυπνης αφήγησης μπορούν να δημιουργηθούν και προβληθούν στο Power BI Desktop και την υπηρεσία Power BI.Smart narrative visuals can be created and viewed in both Power BI Desktop and the Power BI service. Τα βήματα και οι εικόνες σε αυτό το άρθρο προέρχονται από το Power BI Desktop.The steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop.

Δημιουργήστε μια απεικόνιση Χάρτης σχημάτων για τη σύγκριση περιοχών σε έναν χάρτη με τη χρήση χρωμάτων.Create a Shape Map visual to compare regions on a map using color. Σε αντίθεση με την απεικόνιση Χάρτης, ο Χάρτης σχημάτων δεν μπορεί να εμφανίσει ακριβείς γεωγραφικές θέσεις σημείων δεδομένων σε έναν χάρτη.Unlike the Map visual, Shape Map can't show precise geographical locations of data points on a map. Αντί για αυτό, ο κύριος σκοπός του είναι η εμφάνιση σχετικών συγκρίσεων περιοχών σε έναν χάρτη χρωματίζοντας τις με διαφορετικά χρώματα.Instead, its main purpose is to show relative comparisons of regions on a map by coloring them differently.

Οι απεικονίσεις Χάρτης σχημάτων βασίζονται σε χάρτες TopoJSON οι οποίοι έχουν την ενδιαφέρουσα δυνατότητα να χρησιμοποιούν προσαρμοσμένους χάρτες που μπορείτε να δημιουργήσετε.Shape Map visuals are based on TopoJSON maps, which have the compelling ability to use custom maps that you can create. Παραδείγματα προσαρμοσμένων χαρτών είναι: γεωγραφικοί χάρτες, διατάξεις θέσεων, κατόψεις και άλλα.Examples of custom maps are: geographical, seating arrangements, floor plans, and others. Η δυνατότητα χρήσης προσαρμοσμένων χαρτών δεν είναι διαθέσιμη σε αυτή την έκδοση προεπισκόπησης του Χάρτη σχημάτων.The ability to use custom maps is not available in this Preview release of Shape Map.

Σημείωση

Η κοινή χρήση της αναφοράς σας με έναν συνάδελφο Power BI απαιτεί να έχετε και οι δύο άδειες χρήσης Power BI Pro ή η αναφορά να αποθηκεύεται σε εκχωρημένους πόρους Premium.Sharing your report with a Power BI colleague requires that you both have individual Power BI Pro licenses or that the report is saved in Premium capacity.

Δημιουργία Χαρτών σχημάτωνCreating Shape Maps

Μπορείτε να δοκιμάσετε το στοιχείο ελέγχου Χάρτης σχημάτων με τους χάρτες που συνοδεύουν αυτή την έκδοση προεπισκόπησης, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δικό σας προσαρμοσμένο χάρτη με την προϋπόθεση ότι πληροί τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα που ονομάζεται Χρήση προσαρμοσμένων χαρτών.You can test the Shape Map control with the maps that are shipping with this Preview release, or you can use your own custom map as long as it meets the requirements outlined in the following section called Use Custom Maps.

Το οπτικό στοιχείο Χάρτης σχημάτων είναι σε έκδοση προεπισκόπησης και πρέπει να είναι ενεργοποιημένο στο Power BI Desktop.The Shape Map visual is in Preview, and must be enabled in Power BI Desktop. Για να ενεργοποιήσετε τον Χάρτη σχημάτων, επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές και ρυθμίσεις > Επιλογές > Δυνατότητες προεπισκόπησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Οπτικό στοιχείο χάρτη σχημάτων.To enable Shape Map, select File > Options and Settings > Options > Preview Features, then select the Shape Map Visual checkbox. Θα χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του Power BI Desktop, αφού κάνετε την επιλογή.You'll need to restart Power BI Desktop after you make the selection.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας προεπισκόπησης χάρτη σχημάτων

Αφού ενεργοποιηθεί ο Χάρτης σχημάτων, επιλέξτε το εικονίδιο Χάρτης σχημάτων από το τμήμα παραθύρου Απεικονίσεις.Once Shape Map is enabled, select the Shape Map icon from the Visualizations pane.

Επιλέξτε το πρότυπο για τον χάρτη σχημάτων

Το Power BI Desktop δημιουργεί έναν κενό καμβά σχεδίασης για το οπτικό στοιχείο Χάρτης σχημάτων.Power BI Desktop creates an empty Shape Map visual design canvas.

Ένας κενός χάρτης σχημάτων εμφανίζεται στον καμβά σας

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε έναν Χάρτη σχημάτων:Take the following steps to create a Shape Map:

 1. Στο τμήμα παραθύρου Πεδία, σύρετε ένα πεδίο δεδομένων που περιέχει τα ονόματα των περιοχών (ή συντομογραφίες τους) στον κάδο Τοποθεσία και ένα πεδίο μέτρησης δεδομένων στον κάδο Κορεσμός χρώματος (δεν θα δείτε έναν χάρτη ακόμα).In the Fields pane, drag a data field that has the region names (or abbreviations) onto the Location bucket, and a data measure field into the Color saturation bucket (you won't see a map yet).

  Σημείωση

  Ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο Λήψη δεδομένων χάρτη παρακάτω, για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για τη γρήγορη λήψη δεδομένων χάρτη για να δοκιμάσετε τον Χάρτη σχημάτων.See the section titled Getting Map Data, below, for information on how to quickly get map data to test Shape Map.

  Δημιουργήστε τον χάρτη σχημάτων σας

 2. Στο τμήμα παραθύρου ρυθμίσεων Μορφοποίηση, αναπτύξτε το στοιχείο Σχήμα, και επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα Βασικοί χάρτες για να εμφανίσετε τα δεδομένα σας.In the Format settings pane, expand Shape, and select from the Standard Maps drop-down to show your data. Σε αυτό το σημείο, εμφανίζεται η απόδοση, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.At this point, the rendering appears, as shown in the following image.

  Ανοίξτε το παράθυρο "Μορφοποίηση" και επιλέξτε "Σχήμα"

  Σημείωση

  Στην ενότητα Κλειδιά περιοχών στο τέλος αυτού του άρθρου υπάρχει μια συλλογή από πίνακες που διαθέτουν κλειδιά περιοχών χάρτη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δοκιμάσετε το οπτικό στοιχείο Χάρτης σχημάτων.In the Region Keys section at the end of this article is a collection of tables that have map regions keys you can use to test the Shape Map visual.

 3. Στη συνέχεια, μπορείτε να τροποποιήσετε τον χάρτη χρησιμοποιώντας επιλογές μορφοποίησης, όπως Προεπιλεγμένο χρώμα, Ζουμ και πολλά άλλα.You can then modify the map using the Formatting options such as Default color, Zoom, and more. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια στήλη κατηγορίας δεδομένων στον κάδο Υπόμνημα και να ταξινομήσετε τις περιοχές του χάρτη με βάση κατηγορίες.And, you can also add a category data column to the Legend bucket, and classify the map regions based on categories.

Χρήση προσαρμοσμένων χαρτώνUse custom maps

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένους χάρτες με τον Χάρτη σχημάτων με την προϋπόθεση ότι είναι σε μορφή TopoJSON.You can use custom maps with Shape Map as long as they are in the TopoJSON format. Εάν ο χάρτης σας είναι σε άλλη μορφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε online εργαλεία όπως το Map Shaper για να μετατρέψετε τα αρχεία σχήματος ή τους χάρτες GeoJSON σας σε μορφή TopoJSON.If your map is in another format, you can use online tools such as Map Shaper to convert your shapefiles or your GeoJSON maps into the TopoJSON format.

Για να χρησιμοποιήσετε το αρχείο χάρτη σας TopoJSON, προσθέστε ένα οπτικό στοιχείο χάρτη σχημάτων στην αναφορά σας και προσθέσετε μερικά δεδομένα στους κάδους Τοποθεσία και Κορεσμός χρώματος.To use your TopoJSON map file, add a ShapeMap visual to your report and add some data to the Location and Color saturation buckets. Στη συνέχεια, στο τμήμα παραθύρου Απεικονίσεις με επιλεγμένη την ενότητα Μορφοποίηση (εμφανίζεται ως (1) στην παρακάτω εικόνα), αναπτύξτε την ενότητα Σχήμα και επιλέξτε + Προσθήκη χάρτη.Then, in the Visualizations pane with the Format section selected (shown as (1) in the following image), expand the Shape section and select + Add Map.

Ανοίξτε το παράθυρο "Μορφοποίηση" και επιλέξτε "Προσθήκη χάρτη"

Δείγμα προσαρμοσμένου χάρτηSample custom map

Ο Δικηγορικός Σύλλογος των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσιεύει μια ετήσια οικονομική αναφορά σχετικά με τα δεδομένα των δικαστικών υποθέσεών τους.The Offices of the United States Attorneys release an annual fiscal report on their litigation and caseload data. Μπορείτε να βρείτε όλες τις αναφορές τους στην παρακάτω σύνδεση,All of their reports can be found in the link below,

https://www.justice.gov/usao/resources/annual-statistical-reports

Επειδή οι πολιτείες υποδιαιρούνται σε πολλές περιφέρειες, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έναν προσαρμοσμένο χάρτη σχημάτων.Since states can be divided into multiple districts, we have to use a custom shape map. Αφού εισαγάγουμε τον χάρτη TopoJSON με τις δικαστικές περιφέρειες των Η.Π.Α. στο Power BI Desktop, θα μπορούμε, στη συνέχεια, να απεικονίσουμε τα ετήσια οικονομικά δεδομένα των δικηγόρων ανά περιφέρεια.By importing the TopoJSON map of the U.S. judicial districts into Power BI Desktop, we can then visualize the annual fiscal district attorney data. Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα παράδειγμα αυτού του χάρτη.The image below shows an example of this map.

Προσαρμοσμένος χάρτης σχημάτων

Μπορείτε επίσης να κάνετε ενδιαφέροντα πράγματα με τους χάρτες των επιμέρους πολιτειών και να εμφανίσετε περισσότερες λεπτομέρειες με βάση τις περιφέρειες που περιέχουν.You can do interesting things with the individual state maps as well, and show more detail based on the districts it contains.

Χάρτης σχημάτων του Τέξας

Εάν θέλετε να πειραματιστείτε με αυτό το σύνολο δεδομένων και την απεικόνιση, μπορείτε να κάνετε λήψη του πρωτότυπου αρχείου PBIX που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία αυτής της αναφοράς από την ακόλουθη σύνδεση.If you'd like to experiment with this dataset and visualization, you can download the original PBIX file that was used to generate this report using the following link.

Λήψη δεδομένων χάρτηGetting map data

Για να λάβετε γρήγορα δεδομένα σε ένα μοντέλο για να δοκιμάσετε τον Χάρτη σχημάτων, μπορείτε να αντιγράψετε έναν από τους πίνακες στο τέλος αυτού του άρθρου και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Εισαγωγή δεδομένων από την Αρχική κορδέλα.To quickly get data into a model so you can test Shape Map, you can copy one of the tables at the end of this article, then select Enter Data from the Home ribbon.

Στο Desktop, επιλέξτε "Εισαγωγή δεδομένων"

Εάν τα δεδομένα σας έχουν πολλές στήλες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας, όπως το Excel, για να επικολλήσετε τα δεδομένα και, στη συνέχεια, να αντιγράψετε ξεχωριστά κάθε στήλη δεδομένων.If your data has multiple columns, you will need to use an editor like Excel to paste the data, then copy each data column separately. Στη συνέχεια, μπορείτε να επικολλήσετε τα δεδομένα στο Power BI Desktop.You can then paste the data into Power BI Desktop. Η επάνω γραμμή αναγνωρίζεται αυτόματα ως κεφαλίδα.The top row is automatically identified as a header.

Παράθυρο "Δημιουργία πίνακα"

Μπορείτε να εισαγάγετε μια νέα στήλη πληκτρολογώντας απλώς ένα νέο όνομα στήλης (στην κενή στήλη στα δεξιά) και μετά να προσθέσετε τιμές σε κάθε κελί, όπως ακριβώς θα κάνατε στο Excel.You can enter a new column simply by typing a new column name (in the blank column to the right), then add values in each cell, just like you can do in Excel. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Φόρτωση και ο πίνακας θα προστεθεί στο μοντέλο δεδομένων για το Power BI Desktop.When finished, select Load and the table is added to the data model for Power BI Desktop.

Σημείωση

Όταν εργάζεστε με χάρτες ή περιοχές, χρησιμοποιήστε τη συντομογραφία τριών γραμμάτων για να διασφαλίσετε ότι η γεωγραφική κωδικοποίηση λειτουργεί κανονικά στις απεικονίσεις χάρτη.When working with countries or regions, use the three-letter abbreviation to ensure that geocoding works properly in map visualizations. Μην χρησιμοποιείτε συντομογραφίες δύο γραμμάτων διότι ορισμένες χώρες ή περιοχές μπορεί να μην αναγνωριστούν σωστά.Do not use two-letter abbreviations, as some countries or regions may not be properly recognized.

Εάν έχετε μόνο συντομογραφίες δύο γραμμάτων, ελέγξτε αυτή την εξωτερική δημοσίευση ιστολογίου για να δείτε πώς να συσχετίσετε τις συντομογραφίες χώρας/περιοχής δύο γραμμάτων με συντομογραφίες χώρας/περιοχής τριών γραμμάτων.If you only have two-letter abbreviations, check out this external blog post for steps on how to associate your two-letter country/region abbreviations with three-letter country/region abbreviations.

Συμπεριφορά και απαιτήσεις της έκδοσης προεπισκόπησηςPreview behavior and requirements

Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα και απαιτήσεις για αυτή την έκδοση προεπισκόπησης του Χάρτη σχημάτων:There are a few considerations and requirements for this Preview release of Shape Map:

 • Το οπτικό στοιχείο Χάρτης σχημάτων είναι σε έκδοση προεπισκόπησης και πρέπει να είναι ενεργοποιημένο στο Power BI Desktop.The Shape Map visual is in Preview, and must be enabled in Power BI Desktop. Για να ενεργοποιήσετε τον Χάρτη σχημάτων, επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές και ρυθμίσεις > Επιλογές > Δυνατότητες προεπισκόπησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Οπτικό στοιχείο χάρτη σχημάτων.To enable Shape Map, select File > Options and Settings > Options > Preview Features, then select the Shape Map Visual checkbox.
 • Προς το παρόν, πρέπει να έχετε τον κάδο Κορεσμός χρώματος ταξινομημένο για να λειτουργήσει σωστά η ταξινόμηση για το Υπόμνημα.Currently, you must also have the Color saturation bucket set in order for the Legend classification to work properly.
 • Στο περιβάλλον εργασίας χρήστη της τελικής έκδοσης του Χάρτη σχημάτων τα κλειδιά χάρτη του τρέχοντος επιλεγμένου χάρτη θα εμφανίζονται (δεν έχει οριστεί ημερομηνία για την τελική έκδοση και ο Χάρτης σχημάτων εξακολουθεί να είναι σε έκδοση προεπισκόπησης).The final release version of Shape Map will have a user interface that shows the map keys of the currently selected map (there is no date set for final release, and Shape Map is still in Preview). Σε αυτή την έκδοση προεπισκόπησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κλειδιά περιοχών από τους πίνακες που υπάρχουν στην ενότητα Κλειδιά περιοχών αυτού του άρθρου.In this Preview release, you can reference the map region keys in the tables found in the following Region Keys section of this article.
 • Η απεικόνιση Χάρτης σχημάτων μπορεί να σχεδιάσει έως 1.500 σημεία δεδομένων.The Shape Map visual will plot up to a maximum of 1,500 data points.

Κλειδιά περιοχώνRegion keys

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα Κλειδιά περιοχών σε αυτή την έκδοση προεπισκόπησης για να δοκιμάσετε τον Χάρτη σχημάτων.Use the following Region keys in this Preview release to test Shape map.

Αυστραλία: ΠολιτείεςAustralia: States

ΑναγνωριστικόID abbrabbr isoiso namename postalpostal
au-waau-wa WAWA AU-WAAU-WA Western AustraliaWestern Australia WAWA
au-vicau-vic VicVic AU-VICAU-VIC VictoriaVictoria VICVIC
au-tasau-tas TasTas AU-TASAU-TAS TasmaniaTasmania TASTAS
au-saau-sa SASA AU-SAAU-SA South AustraliaSouth Australia SASA
au-qldau-qld QldQld AU-QLDAU-QLD QueenslandQueensland QLDQLD
au-ntau-nt NTNT AU-NTAU-NT Northern TerritoryNorthern Territory NTNT
au-nswau-nsw NSWNSW AU-NSWAU-NSW New South WalesNew South Wales NSWNSW
au-actau-act ACTACT AU-ACTAU-ACT Australian Capital TerritoryAustralian Capital Territory ACTACT

Αυστρία: ΠολιτείεςAustria: States

ΑναγνωριστικόID isoiso namename name-enname-en postalpostal
at-wiat-wi AT-9AT-9 WienWien ViennaVienna WIWI
at-voat-vo AT-8AT-8 VorarlbergVorarlberg VorarlbergVorarlberg VOVO
at-trat-tr AT-7AT-7 TirolTirol TyrolTyrol TRTR
at-stat-st AT-6AT-6 SteiermarkSteiermark StyriaStyria STST
at-szat-sz AT-5AT-5 SalzburgSalzburg SalzburgSalzburg SZSZ
at-ooat-oo AT-4AT-4 OberösterreichOberösterreich Upper AustriaUpper Austria OOOO
at-noat-no AT-3AT-3 NiederösterreichNiederösterreich Lower AustriaLower Austria NONO
at-kaat-ka AT-2AT-2 KärntenKärnten CarinthiaCarinthia KAKA
at-buat-bu AT-1AT-1 BurgenlandBurgenland BurgenlandBurgenland BUBU

Βραζιλία: ΠολιτείεςBrazil: States

ΑναγνωριστικόID
TocantinsTocantins
PernambucoPernambuco
GoiasGoias
SergipeSergipe
Sao PauloSao Paulo
Santa CatarinaSanta Catarina
RoraimaRoraima
RondoniaRondonia
Rio Grande do SulRio Grande do Sul
Rio Grande do NorteRio Grande do Norte
Rio de JaneiroRio de Janeiro
PiauiPiaui
ParanaParana
ParaibaParaiba
ParaPara
Minas GeraisMinas Gerais
Mato GrossoMato Grosso
MaranhaoMaranhao
Mato Grosso do SulMato Grosso do Sul
Distrito FederalDistrito Federal
CearaCeara
Espirito SantoEspirito Santo
BahiaBahia
AmazonasAmazonas
AmapaAmapa
AlagoasAlagoas
AcreAcre
Litigated Zone 1Litigated Zone 1
Litigated Zone 2Litigated Zone 2
Litigated Zone 3Litigated Zone 3
Litigated Zone 4Litigated Zone 4

Καναδάς: ΕπαρχίεςCanada: Provinces

ΑναγνωριστικόID isoiso namename postalpostal
ca-nuca-nu CA-NUCA-NU NunavutNunavut NUNU
ca-ntca-nt CA-NTCA-NT Northwest TerritoriesNorthwest Territories NTNT
ca-ytca-yt CA-YTCA-YT YukonYukon YTYT
ca-skca-sk CA-SKCA-SK SaskatchewanSaskatchewan SKSK
ca-qcca-qc CA-QCCA-QC QuebecQuebec QCQC
ca-peca-pe CA-PECA-PE Prince Edward IslandPrince Edward Island PEPE
ca-onca-on CA-ONCA-ON OntarioOntario ONON
ca-nsca-ns CA-NSCA-NS Nova ScotiaNova Scotia NSNS
ca-nlca-nl CA-NLCA-NL Newfoundland and LabradorNewfoundland and Labrador NLNL
ca-nbca-nb CA-NBCA-NB New BrunswickNew Brunswick NBNB
ca-mbca-mb CA-MBCA-MB ManitobaManitoba MBMB
ca-bcca-bc CA-BCCA-BC British ColumbiaBritish Columbia BCBC
ca-abca-ab CA-ABCA-AB AlbertaAlberta ABAB

Γαλλία: ΠεριοχέςFrance: Regions

ΑναγνωριστικόID namename name-enname-en
Auvergne-Rhone-AlpesAuvergne-Rhone-Alpes
Bourgogne-Franche-ComteBourgogne-Franche-Comte
BretagneBretagne BretagneBretagne BrittanyBrittany
Centre-Val de LoireCentre-Val de Loire Centre-Val de LoireCentre-Val de Loire Centre-Val de LoireCentre-Val de Loire
CorseCorse CorseCorse CorsicaCorsica
Grand EstGrand Est
GuadeloupeGuadeloupe
Hauts-de-FranceHauts-de-France
Ile-de-FranceIle-de-France Île-de-FranceÎle-de-France Ile-de-FranceIle-de-France
La ReunionLa Reunion
MayotteMayotte
NormandieNormandie NormandieNormandie
Nouvelle-AquitaineNouvelle-Aquitaine
OccitanieOccitanie
Pays de la LoirePays de la Loire Pays de la LoirePays de la Loire Pays de la LoirePays de la Loire
Provence-Alpes-Cote d'AzurProvence-Alpes-Cote d'Azur Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Cote d'AzurProvence-Alpes-Cote d'Azur

Γερμανία: ΠολιτείεςGermany: States

ΑναγνωριστικόID isoiso namename name-enname-en postalpostal
de-bede-be DE-BEDE-BE BerlinBerlin BerlinBerlin BEBE
de-thde-th DE-THDE-TH ThüringenThüringen ThuringiaThuringia THTH
de-stde-st DE-STDE-ST Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt Saxony-AnhaltSaxony-Anhalt STST
de-snde-sn DE-SNDE-SN SachsenSachsen SaxonySaxony SNSN
de-mvde-mv DE-MVDE-MV Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MVMV
de-bbde-bb DE-BBDE-BB BrandenburgBrandenburg BrandenburgBrandenburg ΒΒBB
de-shde-sh DE-SHDE-SH Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein SHSH
de-slde-sl DE-SLDE-SL SaarlandSaarland SaarlandSaarland SLSL
de-rpde-rp DE-RPDE-RP Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rhineland-PalatinateRhineland-Palatinate RPRP
de-nwde-nw DE-NWDE-NW Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen North Rhine-WestphaliaNorth Rhine-Westphalia NWNW
de-nide-ni DE-NIDE-NI NiedersachsenNiedersachsen Lower SaxonyLower Saxony NINI
de-hede-he DE-HEDE-HE HessenHessen HesseHesse HEHE
de-hhde-hh DE-HHDE-HH HamburgHamburg HamburgHamburg HHHH
de-hbde-hb DE-HBDE-HB BremenBremen BremenBremen HBHB
de-byde-by DE-BYDE-BY BayernBayern BavariaBavaria BYBY
de-bwde-bw DE-BWDE-BW Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-WurttembergBaden-Wurttemberg BWBW

Ιρλανδία: ΚομητείεςIreland: Counties

ΑναγνωριστικόID
WicklowWicklow
WexfordWexford
WestmeathWestmeath
WaterfordWaterford
SligoSligo
TipperaryTipperary
RoscommonRoscommon
OffalyOffaly
MonaghanMonaghan
MeathMeath
MayoMayo
LouthLouth
LongfordLongford
LimerickLimerick
LeitrimLeitrim
LaoighisLaoighis
KilkennyKilkenny
KildareKildare
KerryKerry
GalwayGalway
DublinDublin
DonegalDonegal
CorkCork
ClareClare
CavanCavan
CarlowCarlow

Ιταλία: ΠεριοχέςItaly: Regions

ΑναγνωριστικόID isoiso namename name-enname-en postalpostal
it-vnit-vn IT-34IT-34 VenetoVeneto VenetoVeneto VNVN
it-vdit-vd IT-23IT-23 Valle d'AostaValle d'Aosta Aosta ValleyAosta Valley VDVD
it-umit-um IT-55IT-55 UmbriaUmbria UmbriaUmbria UMUM
it-ttit-tt IT-32IT-32 Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adige Trentino-South TyrolTrentino-South Tyrol TTTT
it-tcit-tc IT-52IT-52 ToscanaToscana TuscanyTuscany TCTC
it-scit-sc IT-82IT-82 SiciliaSicilia SicilySicily SCSC
it-sdit-sd IT-88IT-88 SardegnaSardegna SardiniaSardinia SDSD
it-pmit-pm IT-21IT-21 PiemontePiemonte PiedmontPiedmont PMPM
it-mlit-ml IT-67IT-67 MoliseMolise MoliseMolise MLML
it-mhit-mh IT-57IT-57 MarcheMarche MarcheMarche MHMH
it-lmit-lm IT-25IT-25 LombardiaLombardia LombardyLombardy LMLM
it-lgit-lg IT-42IT-42 LiguriaLiguria LiguriaLiguria LGLG
it-lzit-lz IT-62IT-62 LazioLazio LazioLazio LZLZ
it-fvit-fv IT-36IT-36 Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia Giulia Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia Giulia FVFV
it-erit-er IT-45IT-45 Emilia-RomagnaEmilia-Romagna Emilia-RomagnaEmilia-Romagna ERER
it-cmit-cm IT-72IT-72 CampaniaCampania CampaniaCampania CMCM
it-lbit-lb IT-78IT-78 CalabriaCalabria CalabriaCalabria LBLB
it-bcit-bc IT-77IT-77 BasilicataBasilicata BasilicataBasilicata BCBC
it-puit-pu IT-75IT-75 ApuliaApulia PugliaPuglia PUPU
it-abit-ab IT-65IT-65 AbruzzoAbruzzo AbruzzoAbruzzo ABAB

Μεξικό: ΠολιτείεςMexico: States

ΑναγνωριστικόID abreviaturaabreviatura isoiso namename name-enname-en postalpostal
mx-zacmx-zac Zac.Zac. MX-ZACMX-ZAC ZacatecasZacatecas ZacatecasZacatecas ZAZA
mx-yucmx-yuc Yuc.Yuc. MX-YUCMX-YUC YucatánYucatán YucatanYucatan YUYU
mx-vermx-ver Ver.Ver. MX-VERMX-VER VeracruzVeracruz VeracruzVeracruz VEVE
mx-tlamx-tla Tlax.Tlax. MX-TLAMX-TLA TlaxcalaTlaxcala TlaxcalaTlaxcala TLTL
mx-tammx-tam Tamps.Tamps. MX-TAMMX-TAM TamaulipasTamaulipas TamaulipasTamaulipas TMTM
mx-tabmx-tab Tab.Tab. MX-TABMX-TAB TabascoTabasco TabascoTabasco TBTB
mx-sonmx-son Son.Son. MX-SONMX-SON SonoraSonora SonoraSonora SOSO
mx-sinmx-sin Sin.Sin. MX-SINMX-SIN SinaloaSinaloa SinaloaSinaloa SISI
mx-slpmx-slp S.L.P.S.L.P. MX-SLPMX-SLP San Luis PotosíSan Luis Potosí San Luis PotosiSan Luis Potosi SLSL
mx-roomx-roo Q.R.Q.R. MX-ROOMX-ROO Quintana RooQuintana Roo Quintana RooQuintana Roo QRQR
mx-quemx-que Qro.Qro. MX-QUEMX-QUE QuerétaroQuerétaro QueretaroQueretaro QEQE
mx-puemx-pue Pue.Pue. MX-PUEMX-PUE PueblaPuebla PueblaPuebla PUPU
mx-oaxmx-oax Oax.Oax. MX-OAXMX-OAX OaxacaOaxaca OaxacaOaxaca OAOA
mx-nlemx-nle N.L.N.L. MX-NLEMX-NLE Nuevo LeónNuevo León Nuevo LeonNuevo Leon NLNL
mx-naymx-nay Nay.Nay. MX-NAYMX-NAY NayaritNayarit NayaritNayarit NANA
mx-mormx-mor Mor.Mor. MX-MORMX-MOR MorelosMorelos MorelosMorelos MRMR
mx-micmx-mic Mich.Mich. MX-MICMX-MIC MichoacánMichoacán MichoacanMichoacan MCMC
mx-mexmx-mex Méx.Méx. MX-MEXMX-MEX Estado de MéxicoEstado de México Mexico StateMexico State MXMX
mx-jalmx-jal Jal.Jal. MX-JALMX-JAL JaliscoJalisco JaliscoJalisco JAJA
mx-hidmx-hid Hgo.Hgo. MX-HIDMX-HID HidalgoHidalgo HidalgoHidalgo HIHI
mx-gromx-gro Gro.Gro. MX-GROMX-GRO GuerreroGuerrero GuerreroGuerrero GRGR
mx-guamx-gua Gto.Gto. MX-GUAMX-GUA GuanajuatoGuanajuato GuanajuatoGuanajuato GTGT
mx-durmx-dur Dgo.Dgo. MX-DURMX-DUR DurangoDurango DurangoDurango DUDU
mx-difmx-dif CDMX.CDMX. MX-DIFMX-DIF Ciudad de MéxicoCiudad de México Mexico CityMexico City DFDF
mx-colmx-col Col.Col. MX-COLMX-COL ColimaColima ColimaColima CLCL
mx-coamx-coa Coah.Coah. MX-COAMX-COA CoahuilaCoahuila CoahuilaCoahuila CACA
mx-chhmx-chh Chih.Chih. MX-CHHMX-CHH ChihuahuaChihuahua ChihuahuaChihuahua CHCH
mx-chpmx-chp Chis.Chis. MX-CHPMX-CHP ChiapasChiapas ChiapasChiapas ΔΚCP
mx-cammx-cam Camp.Camp. MX-CAMMX-CAM CampecheCampeche CampecheCampeche CMCM
mx-bcsmx-bcs B.C.S.B.C.S. MX-BCSMX-BCS Baja California SurBaja California Sur Baja California SurBaja California Sur BSBS
mx-bcnmx-bcn B.C.B.C. MX-BCNMX-BCN Baja CaliforniaBaja California Baja CaliforniaBaja California BNBN
mx-agumx-agu Ags.Ags. MX-AGUMX-AGU AguascalientesAguascalientes AguascalientesAguascalientes AGAG

Κάτω Χώρες: ΕπαρχίεςNetherlands: Provinces

ΑναγνωριστικόID isoiso namename name-enname-en
nl-zhnl-zh NL-ZHNL-ZH Zuid-HollandZuid-Holland South HollandSouth Holland
nl-zenl-ze NL-ZENL-ZE ZeelandZeeland ZeelandZeeland
nl-utnl-ut NL-UTNL-UT UtrechtUtrecht UtrechtUtrecht
nl-ovnl-ov NL-OVNL-OV OverijsselOverijssel OverijsselOverijssel
nl-nhnl-nh NL-NHNL-NH Noord-HollandNoord-Holland North HollandNorth Holland
nl-nbnl-nb NL-NBNL-NB Noord-BrabantNoord-Brabant North BrabantNorth Brabant
nl-linl-li NL-LINL-LI LimburgLimburg LimburgLimburg
nl-grnl-gr NL-GRNL-GR GroningenGroningen GroningenGroningen
nl-genl-ge NL-GENL-GE GelderlandGelderland GelderlandGelderland
nl-frnl-fr NL-FRNL-FR FryslânFryslân FrieslandFriesland
nl-flnl-fl NL-FLNL-FL FlevolandFlevoland FlevolandFlevoland
nl-drnl-dr NL-DRNL-DR DrentheDrenthe DrentheDrenthe

Ηνωμένο Βασίλειο: ΧώρεςUK: Countries

ΑναγνωριστικόID isoiso namename
gb-wlsgb-wls GB-WLSGB-WLS WalesWales
gb-sctgb-sct GB-SCTGB-SCT ScotlandScotland
gb-nirgb-nir GB-NIRGB-NIR Northern IrelandNorthern Ireland
gb-enggb-eng GB-ENGGB-ENG EnglandEngland

ΗΠΑ: ΠολιτείεςUSA: States

ΑναγνωριστικόID namename postalpostal
us-mius-mi ΜίσιγκανMichigan MIMI
us-akus-ak AlaskaAlaska AKAK
us-hius-hi HawaiiHawaii HIHI
us-flus-fl FloridaFlorida FLFL
us-laus-la LouisianaLouisiana LALA
us-arus-ar ArkansasArkansas ARAR
us-scus-sc South CarolinaSouth Carolina SCSC
us-gaus-ga GeorgiaGeorgia GAGA
us-msus-ms MississippiMississippi MSMS
us-alus-al AlabamaAlabama ALAL
us-nmus-nm New MexicoNew Mexico NMNM
us-txus-tx ΤέξαςTexas TXTX
us-tnus-tn TennesseeTennessee TNTN
us-ncus-nc North CarolinaNorth Carolina NCNC
us-okus-ok ΟκλαχόμαOklahoma OKOK
us-azus-az ΑριζόναArizona AZAZ
us-mous-mo MissouriMissouri MOMO
us-vaus-va VirginiaVirginia VAVA
us-ksus-ks ΚάνσαςKansas KSKS
us-kyus-ky KentuckyKentucky KYKY
us-cous-co ColoradoColorado COCO
us-mdus-md MarylandMaryland MDMD
us-wvus-wv West VirginiaWest Virginia WVWV
us-deus-de DelawareDelaware DEDE
us-dcus-dc District of ColumbiaDistrict of Columbia DCDC
us-ilus-il ΙλινόιςIllinois ILIL
us-ohus-oh ΟχάιοOhio OHOH
us-caus-ca CaliforniaCalifornia CACA
us-utus-ut ΓιούταUtah UTUT
us-nvus-nv NevadaNevada NVNV
us-inus-in ΙντιάναIndiana ININ
us-njus-nj New JerseyNew Jersey NJNJ
us-rius-ri Rhode IslandRhode Island RIRI
us-ctus-ct ConnecticutConnecticut CTCT
us-paus-pa PennsylvaniaPennsylvania PAPA
us-nyus-ny New YorkNew York NYNY
us-neus-ne ΝεμπράσκαNebraska NENE
us-maus-ma MassachusettsMassachusetts MAMA
us-iaus-ia IowaIowa IAIA
us-nhus-nh New HampshireNew Hampshire NHNH
us-orus-or OregonOregon OROR
us-mnus-mn MinnesotaMinnesota MNMN
us-vtus-vt VermontVermont VTVT
us-idus-id IdahoIdaho ΑναγνωριστικόID
us-wius-wi WisconsinWisconsin WIWI
us-wyus-wy WyomingWyoming WYWY
us-sdus-sd South DakotaSouth Dakota SDSD
us-ndus-nd Βόρεια ΝτακόταNorth Dakota NDND
us-meus-me MaineMaine MEME
us-mtus-mt ΜοντάναMontana MTMT
us-waus-wa ΟυάσινγκτονWashington WAWA

Επόμενα βήματαNext steps