Στοιχείο ελέγχου Πλαίσιο λίστας στο Power Apps

Μια λίστα από την οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα ή περισσότερα στοιχεία.

Περιγραφή

Ένα στοιχείο ελέγχου List Box εμφανίζει πάντα όλες τις διαθέσιμες επιλογές (σε αντίθεση με ένα στοιχείο ελέγχου Drop down) και σε αυτό ο χρήστης μπορεί να επιλέξει περισσότερα από ένα στοιχεία κάθε φορά (σε αντίθεση με ένα στοιχείο ελέγχου Radio).

Βασικές ιδιότητες

Default – Η αρχική τιμή ενός στοιχείου ελέγχου προτού αλλάξει από το χρήστη.

Items – Η προέλευση των δεδομένων που εμφανίζονται σε ένα στοιχείο ελέγχου όπως συλλογή, λίστα ή γράφημα.

Selected – Η εγγραφή δεδομένων που αντιπροσωπεύει το επιλεγμένο στοιχείο. Μπορείτε να έχετε μόνο ένα προεπιλεγμένο επιλεγμένο στοιχείο. Εάν χρειάζεστε πολλαπλά επιλεγμένα στοιχεία, χρησιμοποιήστε το στοιχείο ελέγχου Combo Box.

Όταν προσθέτετε μια συλλογή, μια λίστα ή ένα γράφημα, η λίστα ιδιοτήτων εμφανίζει το Items από προεπιλογή, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να καθορίζετε τα δεδομένα που θα πρέπει να εμφανίζει το νέο στοιχείο ελέγχου. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα Items για μια συλλογή στον πίνακα Λογαριασμός στο Salesforce, έναν πίνακα με το όνομα Απόθεμα που δημιουργήσατε στο Excel και αποστείλατε στο cloud ή μια λίστα του SharePoint με το όνομα ConferenceSpeakers.

Πρόσθετες ιδιότητες

AccessibleLabel – ετικέτα για τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

BorderColor – Το χρώμα περιγράμματος ενός στοιχείου ελέγχου.

BorderStyle – Ορίζει εάν το περίγραμμα ενός στοιχείου ελέγχου είναι Συνεχές, Διακεκομμένο, Διάστικτο ή Κανένα.

BorderThickness – Το πάχος του περιγράμματος ενός στοιχείου ελέγχου.

Color – Το χρώμα του κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου.

DisplayMode – Ορίζει εάν το στοιχείο ελέγχου επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη (Edit), εμφανίζει μόνο δεδομένα (View) ή είναι ανενεργό (Disabled).

DisabledBorderColor – Το χρώμα του περιγράμματος ενός στοιχείου ελέγχου, εάν η ιδιότητα DisplayMode είναι ορισμένη σε Disabled.

DisabledColor – Το χρώμα του κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου, εάν η ιδιότητά του DisplayMode είναι ορισμένη σε Απενεργοποιημένη.

DisabledFill – Το χρώμα φόντου ενός στοιχείου ελέγχου, εάν η ιδιότητά του DisplayMode είναι ορισμένη σε Απενεργοποιημένη.

Fill – Το χρώμα φόντου ενός στοιχείου ελέγχου.

FocusedBorderColor – το χρώμα του περιγράμματος του στοιχείου ελέγχου όταν γίνεται εστίαση στο στοιχείο ελέγχου.

FocusedBorderThickness – το πάχος του περιγράμματος του στοιχείου ελέγχου όταν γίνεται εστίαση στο στοιχείο ελέγχου.

Font – Το όνομα της οικογένειας γραμματοσειρών στην οποία εμφανίζεται το κείμενο.

FontWeight – Το πάχος του κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου: Bold, Semibold, Normal ή Lighter.

Height – Η απόσταση μεταξύ του επάνω και κάτω άκρου ενός στοιχείου ελέγχου.

HoverBorderColor – Το χρώμα του περιγράμματος ενός στοιχείου ελέγχου όταν ο χρήστης κρατά τον δείκτη του ποντικιού σε αυτό το στοιχείο ελέγχου.

HoverColor – Το χρώμα του κειμένου ενός στοιχείου ελέγχου όταν ο χρήστης κρατά τον δείκτη του ποντικιού επάνω σε αυτό.

HoverFill – Το χρώμα φόντου ενός στοιχείου ελέγχου όταν ο χρήστης κρατά τον δείκτη του ποντικιού επάνω σε αυτό.

Italic – Εάν το κείμενο σε ένα στοιχείο ελέγχου είναι σε πλάγια γραφή.

ItemPaddingLeft – Η απόσταση μεταξύ του κειμένου σε ένα πλαίσιο λίστας και του αριστερού άκρου του πλαισίου λίστας.

LineHeight – Η απόσταση, για παράδειγμα, μεταξύ γραμμών κειμένου ή στοιχείων σε μια λίστα.

OnChange – Ενέργειες προς εκτέλεση όταν ο χρήστης αλλάζει την τιμή ενός στοιχείου ελέγχου (για παράδειγμα, ρυθμίζοντας ένα ρυθμιστικό).

OnSelect – Ενέργειες προς εκτέλεση όταν ο χρήστης πατήσει ή κάνει κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου.

PaddingBottom – Η απόσταση μεταξύ του κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου και του κάτω άκρου αυτού του στοιχείου ελέγχου.

PaddingLeft – Η απόσταση μεταξύ του κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου και του αριστερού άκρου αυτού του στοιχείου ελέγχου.

PaddingRight – Η απόσταση μεταξύ του κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου και του δεξιού άκρου αυτού του στοιχείου ελέγχου.

PaddingTop – Η απόσταση μεταξύ του κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου και του επάνω άκρου αυτού του στοιχείου ελέγχου.

PressedBorderColor – Το χρώμα του περιγράμματος ενός στοιχείου ελέγχου όταν ο χρήστης πατήσει ή κάνει κλικ σε αυτό το στοιχείο ελέγχου.

PressedColor – Το χρώμα του κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου όταν ο χρήστης πατήσει ή κάνει κλικ σε αυτό το στοιχείο ελέγχου.

PressedFill – Το χρώμα φόντου ενός στοιχείου ελέγχου όταν ο χρήστης πατήσει ή κάνει κλικ σε αυτό το στοιχείο ελέγχου.

Reset – Εάν ένα στοιχείο ελέγχου επαναφέρεται στην προεπιλεγμένη τιμή του.

Selected – Η εγγραφή δεδομένων που αντιπροσωπεύει το επιλεγμένο στοιχείο. Μπορείτε να έχετε μόνο ένα προεπιλεγμένο επιλεγμένο στοιχείο. Εάν χρειάζεστε πολλαπλά επιλεγμένα στοιχεία, χρησιμοποιήστε το στοιχείο ελέγχου Combo Box.

SelectedItems - Μόνο για ανάγνωση. Αντιπροσωπεύει ένα datatable επιλεγμένων στοιχείων για ένα πλαίσιο λίστας πολλαπλής επιλογής.

SelectedItemsText - Μόνο για ανάγνωση. Αντιπροσωπεύει ένα datatable κειμένου επιλεγμένων στοιχείων για ένα πλαίσιο λίστας πολλαπλής επιλογής.

SelectedText (υπό απόσυρση) – Μια τιμή συμβολοσειράς που αντιπροσωπεύει το επιλεγμένο στοιχείο.

SelectionColor – Το χρώμα του κειμένου ενός επιλεγμένου στοιχείου ή στοιχείων σε μια λίστα ή το χρώμα του εργαλείου επιλογής σε ένα στοιχείο ελέγχου πένας.

SelectionFill – Το χρώμα φόντου ενός επιλεγμένου στοιχείου ή στοιχείων σε μια λίστα ή μια επιλεγμένη περιοχή σε ένα στοιχείο ελέγχου πένας.

SelectMultiple – Εάν ένας χρήστης μπορεί να επιλέξει περισσότερα από ένα στοιχεία σε ένα πλαίσιο λίστας.

Size – Το μέγεθος γραμματοσειράς του κειμένου που εμφανίζεται σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Strikethrough – Εάν μια γραμμή εμφανίζεται μέσα στο κείμενο που εμφανίζεται σε ένα στοιχείο ελέγχου.

TabIndex – σειρά περιήγησης πληκτρολογίου σε σχέση με άλλα στοιχεία ελέγχου.

Tooltip – Επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται όταν ο χρήστης μετακινήσει τον δείκτη του ποντικού επάνω σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Underline – Εάν μια γραμμή εμφανίζεται κάτω από το κείμενο που εμφανίζεται σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Visible – Εάν εμφανίζεται ή είναι κρυφό ένα στοιχείο ελέγχου.

Width – Η απόσταση μεταξύ του αριστερού και δεξιού άκρου ενός στοιχείου ελέγχου.

X – Η απόσταση μεταξύ του αριστερού άκρου ενός στοιχείου ελέγχου και του αριστερού άκρου του γονικού περιέκτη του (της οθόνης, εάν δεν υπάρχει γονικός περιέκτης).

Y – Η απόσταση μεταξύ του επάνω άκρου ενός στοιχείου ελέγχου και του επάνω άκρου του γονικού του περιέκτη (της οθόνης, εάν δεν υπάρχει γονικός περιέκτης).

Distinct( DataSource, ColumnName )

Παράδειγμα

 1. Προσθέστε ένα στοιχείο ελέγχου List Box, ονομάστε το CategoryList και ορίστε την ιδιότητά του Items σε αυτόν τον τύπο:
  ["Carpet";"Hardwood";"Tile"]

  Δεν γνωρίζετε πώς μπορείτε να προσθέσετε, ονομάσετε και ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός στοιχείου ελέγχου;

  Κατηγορίες δαπέδων στο πλαίσιο λίστας.

 2. Προσθέστε τρία στοιχεία ελέγχου Drop down, μετακινήστε τα κάτω από το CategoryList και ονομάστε τα CarpetList, HardwoodList και TileList.

 3. Ορίστε την ιδιότητα Items για κάθε ένα από τα στοιχεία ελέγχου Drop down σε μία από αυτές τις τιμές:

  • CarpetList: ["Caserta Stone Beige";"Ageless Beauty Clay"; "Lush II Tundra"]

  • HardwoodList: ["Golden Teak";"Natural Hickory"; "Victoria Mahogany"]

  • TileList: ["Honey Onyx Marble";"Indian Autumn Slate"; "Panaria Vitality Ceramic"]

   Ονόματα δαπέδων σε αναπτυσσόμενες λίστες.

 4. Ορίστε την ιδιότητα Visible για κάθε ένα από τα στοιχεία ελέγχου Drop down σε μία από αυτές τις τιμές:

  • CarpetList: If("Carpet" in CategoryList.SelectedItems.Value; true)

  • HardwoodList: If("Hardwood" in CategoryList.SelectedItems.Value; true)

  • TileList: If("Tile" in CategoryList.SelectedItems.Value; true)

   Θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνάρτηση If ή άλλες συναρτήσεις;

 5. Πατήστε το πλήκτρο F5 και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα ή περισσότερα στοιχεία στο CategoryList.

  Το κατάλληλο στοιχείο ή στοιχεία ελέγχου Drop down εμφανίζονται με βάση την επιλογή ή τις επιλογές σας.

  Επιλεγμένες λίστες.

 6. (προαιρετικό) Πατήστε το πλήκτρο Esc για να επιστρέψετε στον προεπιλεγμένο χώρο εργασίας.

Οδηγίες προσβασιμότητας

Αντίθεση χρωμάτων

Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χρωματική αντίθεση ανάμεσα σε:

Αυτή είναι μια επιπλέον απαίτηση εκτός από τις τυπικές απαιτήσεις χρωματικής αντίθεσης.

Υποστήριξη ανάγνωσης οθόνης

Υποστήριξη πληκτρολογίου

 • Η τιμή του TabIndex θα πρέπει να είναι μηδέν ή μεγαλύτερη προκειμένου οι χρήστες πληκτρολογίου να μπορούν να περιηγηθούν με αυτό.

 • Οι δείκτες εστίασης θα πρέπει να είναι ευδιάκριτοι. Χρησιμοποιήστε τις παραμέτρους FocusedBorderColor και FocusedBorderThickness για να το πετύχετε αυτό.

  Σημείωση

  Το πλήκτρο tab μεταβαίνει ή απομακρύνεται από το List box. Τα πλήκτρα βέλους χρησιμοποιούνται για μετακίνηση μέσα στα περιεχόμενα του List box.