Στοιχείο ελέγχου Rating στο Power Apps

Ένα στοιχείο ελέγχου με το οποίο οι χρήστες μπορούν να υποδεικνύουν μια τιμή μεταξύ 1 και ενός μέγιστου αριθμού που καθορίζετε.

Περιγραφή

Σε αυτό το στοιχείο ελέγχου ο χρήστης μπορεί να υποδείξει, για παράδειγμα, πόσο του άρεσε κάτι επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο αριθμό αστεριών.

Βασικές ιδιότητες

Default – Η αρχική τιμή ενός στοιχείου ελέγχου προτού αλλάξει από το χρήστη.

Max – Η μέγιστη τιμή στην οποία μπορεί να ρυθμίσει ο χρήστης ένα ρυθμιστικό ή μια αξιολόγηση.

Πρόσθετες ιδιότητες

AccessibleLabel – ετικέτα για τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

BorderColor – Το χρώμα περιγράμματος ενός στοιχείου ελέγχου.

BorderStyle – Ορίζει εάν το περίγραμμα ενός στοιχείου ελέγχου είναι Συνεχές, Διακεκομμένο, Διάστικτο ή Κανένα.

BorderThickness – Το πάχος του περιγράμματος ενός στοιχείου ελέγχου.

DisplayMode – Ορίζει εάν το στοιχείο ελέγχου επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη (Edit), εμφανίζει μόνο δεδομένα (View) ή είναι ανενεργό (Disabled).

Fill – Το χρώμα φόντου ενός στοιχείου ελέγχου.

FocusedBorderColor – το χρώμα του περιγράμματος του στοιχείου ελέγχου όταν γίνεται εστίαση στο στοιχείο ελέγχου.

FocusedBorderThickness – το πάχος του περιγράμματος του στοιχείου ελέγχου όταν γίνεται εστίαση στο στοιχείο ελέγχου.

Height – Η απόσταση μεταξύ του επάνω και κάτω άκρου ενός στοιχείου ελέγχου.

OnChange – Ενέργειες προς εκτέλεση όταν ο χρήστης αλλάζει την τιμή ενός στοιχείου ελέγχου (για παράδειγμα, ρυθμίζοντας ένα ρυθμιστικό).

OnSelect – Ενέργειες προς εκτέλεση όταν ο χρήστης πατήσει ή κάνει κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου.

RatingFill – Το χρώμα των αστεριών σε ένα στοιχείο ελέγχου αξιολόγησης.

ReadOnly – Ορίζει εάν ένας χρήστης μπορεί να αλλάξει την τιμή ενός ρυθμιστικού ή ενός στοιχείου ελέγχου αξιολόγησης.

Reset – Εάν ένα στοιχείο ελέγχου επαναφέρεται στην προεπιλεγμένη τιμή του.

ShowValue – Ορίζει εάν η τιμή ενός ρυθμιστικού ή αξιολόγησης εμφανίζεται καθώς ο χρήστης αλλάζει αυτήν την τιμή ή μετακινεί το δείκτη του ποντικιού πάνω στο στοιχείο ελέγχου.

TabIndex – σειρά περιήγησης πληκτρολογίου σε σχέση με άλλα στοιχεία ελέγχου.

Tooltip – Επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται όταν ο χρήστης μετακινήσει τον δείκτη του ποντικού επάνω σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Visible – Εάν εμφανίζεται ή είναι κρυφό ένα στοιχείο ελέγχου.

Width – Η απόσταση μεταξύ του αριστερού και δεξιού άκρου ενός στοιχείου ελέγχου.

X – Η απόσταση μεταξύ του αριστερού άκρου ενός στοιχείου ελέγχου και του αριστερού άκρου του γονικού περιέκτη του (της οθόνης, εάν δεν υπάρχει γονικός περιέκτης).

Y – Η απόσταση μεταξύ του επάνω άκρου ενός στοιχείου ελέγχου και του επάνω άκρου του γονικού του περιέκτη (της οθόνης, εάν δεν υπάρχει γονικός περιέκτης).

Average( Value1, Value2, ... )

Παράδειγμα

 1. Προσθέστε ένα στοιχείο ελέγχου Rating και ονομάστε το Quantitative.

  Δεν γνωρίζετε πώς μπορείτε να προσθέσετε, ονομάσετε και ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός στοιχείου ελέγχου;

 2. Προσθέστε ένα στοιχείο ελέγχου Text input, ονομάστε το Qualitative και μετακινήστε το κάτω από το στοιχείο ελέγχου Rating.

 3. Ορίστε την ιδιότητα Default του στοιχείου ελέγχου Text input σε "" και ορίστε την ιδιότητά του HintText σε αυτόν τον τύπο:
  If(Quantitative.Value > 3, "What did you especially like?", "How might we do better?")

  Θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνάρτηση If ή άλλες συναρτήσεις;

 4. Πατήστε το F5 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ή πατήστε είτε τέσσερα είτε πέντε αστέρια στο στοιχείο ελέγχου Rating.

  Το κείμενο υπόδειξης στο στοιχείο ελέγχου Text input αλλάζει για να αντιπροσωπεύει την υψηλή αξιολόγηση.

 5. Κάντε κλικ ή πατήστε λιγότερο από τέσσερα αστέρια στο στοιχείο Quantitative.

  Το κείμενο υπόδειξης στο στοιχείο ελέγχου Text input αλλάζει για να αντιστοιχεί στη χαμηλή αξιολόγηση.

 6. Για να επιστρέψετε στον προεπιλεγμένο χώρο εργασίας, πατήστε το Esc.

Οδηγίες προσβασιμότητας

Αντίθεση χρωμάτων

Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χρωματική αντίθεση ανάμεσα σε:

 • RatingFill και Fill

Αυτή είναι μια επιπλέον απαίτηση εκτός από τις τυπικές απαιτήσεις χρωματικής αντίθεσης.

Υποστήριξη ανάγνωσης οθόνης

 • Θα πρέπει να υπάρχει η AccessibleLabel.

  Σημείωση

  Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης αντιμετωπίζουν το στοιχείο ελέγχου Rating ως κουμπιά επιλογής.

Υποστήριξη πληκτρολογίου

 • Η τιμή του TabIndex θα πρέπει να είναι μηδέν ή μεγαλύτερη προκειμένου οι χρήστες πληκτρολογίου να μπορούν να περιηγηθούν με αυτό.

 • Οι δείκτες εστίασης θα πρέπει να είναι ευδιάκριτοι. Χρησιμοποιήστε τις παραμέτρους FocusedBorderColor και FocusedBorderThickness για να το πετύχετε αυτό.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό στοιχείο ελέγχου, εάν υπάρχουν πάρα πολλά αστέρια. Η περιήγηση με το πληκτρολόγιο μπορεί να είναι χρονοβόρα και η επιλογή με ακρίβεια σε μια οθόνη αφής μπορεί να είναι δύσκολη.

  Σημείωση

  Οι ίδιες αλληλεπιδράσεις πληκτρολογίου για τα κουμπιά επιλογής μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Rating.