IXMLDOMEntityReference.namespaceURI IXMLDOMEntityReference.namespaceURI IXMLDOMEntityReference.namespaceURI Property

Definition

public:
 property System::String ^ namespaceURI { System::String ^ get(); };
public string namespaceURI { get; }
Public ReadOnly Property namespaceURI As String
Property Value
Implements

Applies to