PropertyToken.Token PropertyToken.Token PropertyToken.Token PropertyToken.Token Property

Definition

Retrieves the metadata token for this property.

public:
 property int Token { int get(); };
public int Token { get; }
member this.Token : int
Public ReadOnly Property Token As Integer

Property Value

Read-only. Retrieves the metadata token for this instance.

Applies to