MethodBodyStreamEncoder.MethodBody.Offset MethodBodyStreamEncoder.MethodBody.Offset MethodBodyStreamEncoder.MethodBody.Offset MethodBodyStreamEncoder.MethodBody.Offset Property

Definition

public:
 property int Offset { int get(); };
public int Offset { get; }
member this.Offset : int
Public ReadOnly Property Offset As Integer

Property Value

Applies to