RSAEncryptionPaddingMode RSAEncryptionPaddingMode RSAEncryptionPaddingMode RSAEncryptionPaddingMode Enum

Definition

Specifies the padding mode to use with RSA encryption or decryption operations.

public enum class RSAEncryptionPaddingMode
public enum RSAEncryptionPaddingMode
type RSAEncryptionPaddingMode = 
Public Enum RSAEncryptionPaddingMode
Inheritance
RSAEncryptionPaddingModeRSAEncryptionPaddingModeRSAEncryptionPaddingModeRSAEncryptionPaddingMode

Fields

Oaep Oaep Oaep Oaep 1

Optimal Asymmetric Encryption Padding.

Pkcs1 Pkcs1 Pkcs1 Pkcs1 0

PKCS #1 v1.5.

Applies to