UriParser.IsBaseOf(Uri, Uri) UriParser.IsBaseOf(Uri, Uri) UriParser.IsBaseOf(Uri, Uri) UriParser.IsBaseOf(Uri, Uri) Method

Definition

Determines whether baseUri is a base URI for relativeUri.

protected:
 virtual bool IsBaseOf(Uri ^ baseUri, Uri ^ relativeUri);
protected virtual bool IsBaseOf (Uri baseUri, Uri relativeUri);
abstract member IsBaseOf : Uri * Uri -> bool
override this.IsBaseOf : Uri * Uri -> bool
Protected Overridable Function IsBaseOf (baseUri As Uri, relativeUri As Uri) As Boolean

Parameters

baseUri
Uri Uri Uri Uri

The base URI.

relativeUri
Uri Uri Uri Uri

The URI to test.

Returns

true if baseUri is a base URI for relativeUri; otherwise, false.

Applies to