Bliżej chmury publicznej - scenariusze migracji skrzynek pocztowych do Office 365

Wstęp

Metodę synchronizacji lokalnego Active Directory za pomocą narzędzia Azure AD Connect opisywałem we wcześniejszym artykule teraz możemy zastanowić się nad wyborem odpowiedniej ścieżki migracji z lokalnego środowiska Exchange Server do Exchange Online w Office 365.

Migracja z Exchange Server do Office 365 przewiduje trzy główne scenariusze migracji skrzynek pocztowych, które można zastosować podczas „przeprowadzki” do Exchange Online w Office 365. Mamy tutaj do wyboru:

 • Cutover Migration
 • Staged Migration
 • Hybrid Deployment

Dodatkowo poza wymienionymi scenariuszami, migrację zawartości skrzynek pocztowych można przeprowadzić przy wykorzystaniu poniższych sposobów:

 • IMAP Migration, Gmail, Yahoo
 • Import-Export PST files – import niezaszyfrowanych plików PST bezpośrednio do skrzynek pocztowych użytkowników w Office 365
 • Migracja przy wykorzystaniu narzędzi firm trzecich np. Code Two Office 365 Migration. Zazwyczaj w tym przypadku dane są migrowane za pomocą protokołu Exchange Web Services.

Wybór odpowiedniego scenariusza migracji zależy od kilku czynników:

 • rodzaj uwierzytelnienia (integracja z lokalnym AD bądź nie)
 • wielkość skrzynek pocztowych
 • ilość skrzynek pocztowych
 • czas/okres w którym ma zostać przeprowadzona migracja

Podczas wyboru odpowiedniej ścieżki ważnym elementem na, który trzeba zwrócić uwagę jest system źródłowy z którego będziemy się migrowali. W poniższej tabeli przestawiłem możliwe ścieżki migracji do Office 365 z poszczególnych wersji systemu Exchange.

Wersja systemu Exchange Cutover Migration Staged Migration Hybrid Deployment
Exchange 2016 Tak Nie Tak
Exchange 2013 Tak Nie Tak
Exchange 2010 Tak Nie Tak
Exchange 2007 Tak Tak Nie(wymagane doinstalowanie Exchange Server 2010 lub 2013)
Exchange 2003 Tak Tak Nie(wymagany doinstalowanie Exchange Server 2010)

W przypadku gdy migrujemy ok. 2000 skrzynek możemy wykorzystać wszystkie  zaproponowane scenariusze migracji do Office 365 przez Microsoft. Natomiast gdy ilość skrzynek znacznie przekracza liczbę 2000 firma Microsoft rekomenduje by wybrać: Staged Migration lub utworzyć Hybrydę pomiędzy lokalnym środowiskiem, a Exchange Online.

Cutover Migration

Cutover Migration jest to tzw. migracja jednoetapowa / jednorazowa. Do procesu migracji nie jest wykorzystywana synchronizacja lokalnej usługi katalogowej Active Directory. Podczas tego procesu  migrowane są wszystkie skrzynki pocztowe wraz z kontaktami oraz kalendarzami z naszej organizacji do chmury Office 365. Użytkownicy posiadają osobiste konta w Office 365 (z innym hasłem niż w lokalnym AD).

Skrzynki pocztowe migrowane są przy wykorzystaniu funkcjonalności Outook Anywhere. Po zakończeniu procesu migracji wymagana jest ponowna konfiguracja profilu pocztowego w Outlook, który wskazuje już na skrzynkę w Office 365.

Proces migracji wygląda następująco (Rys. 1):

 • Konfiguracja Outlook Anywhere w lokalnym środowisku
 • W Exchange On-Premise należy utworzyć konto, które ma pełne uprawnienia do migrowanych skrzynek pocztowych
 • W Exchange Online należy utworzyć grupy dystrybucyjne dokładnie takie same jak w lokalnym Exchange
 • Uruchomienie Inicjalnej synchronizacji. Podczas tego etapu tworzone są konta użytkowników w Exchange Online w Office 365
 • Początkowa synchronizacja zawartości skrzynek pocztowych, która trwa w zależności od wielkości skrzynek oraz ilości skrzynek pocztowych. Mogą to być dni, w niektórych przypadkach
 • nawet tygodnie
 • Po wykonaniu początkowej synchronizacji cała zawartość skrzynek pocztowych zostanie przeniesiona do Exchange Online, zawartość jest dostępna z poziomu OWA w O365.
 • Rekonfiguracja rekordów MX, które wskazują na Office 365, rekonfiguracja Autodiscover i przepięcie klientów pocztowych do nowej poczty na Office 365
 • Wymuszenie ostatecznej synchronizacji i wyłączenie synchronizacji
 • Konwersja określonych skrzynek do Shared-Mailboxes
 • Rekonfiguracja grup dystrybucyjnych
 • Przypisanie licencji do pracowników
 • Deinstalacja systemu Exchange On-Premise

rys01

Rys. 1. Proces migracji typu Cutover

Osiągnięty cel: Po przeprowadzeniu migracji typy Cutover wszystkie skrzynki pocztowe znajdują się z Exchange Online. W lokalnym środowisku nie ma serwerów pocztowych. Usługa Office 365 nie jest zintegrowana z lokalną usługą katalogową Active Directory

Staged Migration

Staged Migration jest to migracja etapowa wykorzystywana w przypadkach gdy w organizacji w dalszym ciągu eksploatowane są stare serwery pocztowe z Exchange Server 2003 lub 2007. Podczas tego procesu migrowane są wskazane skrzynki pocztowe pracowników oraz skrzynki współdzielone. Migracja taka może zostać przeprowadzona etapowo i zostać rozłożona w czasie z zależności od przyjętych założeń i potrzeb. Na potrzeby Staged Migration wymagana jest synchronizacja lokalnej usługi katalogowej Active Directory z Azure AD/O365. Skrzynki pocztowe migrowane są przy wykorzystaniu funkcjonalności Outook Anywhere. Po zakończeniu procesu migracji tak jak w Cutover Migration wymagana jest ponowna konfiguracja profilu pocztowego w Outlook, który wskazuje już na skrzynkę w Office 365.

Proces migracji wygląda następująco (Rys. 2):

 • Konfiguracja Outlook Anywhere w lokalnym środowisku
 • W Exchange On-Premise należy utworzyć konto, które ma pełne uprawnienia do migrowanych skrzynek pocztowych
 • Włączenie synchronizacja lokalnego AD z Office 365
 • Przygotowanie w pliku CSV z listą migrowanych skrzynek do Office 365
 • Uruchomienie Staged Migration, nowe maile dla migrowanych skrzynek dostarczane są do Office 365, rekonfiguracja klientów pocztowych dla migrowanych skrzynek
 • Konwersja zmigrowanych skrzynek na mail-enabled user przy pomocy skryptów dostarczanych przez Microsoft
 • Zakończenie zadania Staged Migration dla zmigrowanych skrzynek
 • Następny etap migracji skrzynek z lokalnego środowiska
 • Rekonfiguracja rekordów MX, które wskazują na Office 365, rekonfiguracja Autodiscover i przepięcie klientów pocztowych do nowej poczty na Office 365
 • Konwersja określonych skrzynek do Shared-Mailboxes
 • Rekonfiguracja grup dystrybucyjnych
 • Przypisanie licencji do pracowników
 • Deinstalacja systemu Exchange On-Premise

rys02

Rys. 2. Proces migracji typu Staged

Osiągnięty cel: Po przeprowadzeniu migracji typy Staged wszystkie skrzynki pocztowe znajdują się z Exchange Online. W lokalnym środowisku nie ma serwerów pocztowych. Usługa Office 365 synchronizuje się z lokalną usługą katalogową Active Directory przy wykorzystaniu narzędzia Azure AD Connect. Użytkownicy używają takich samych kont i haseł lokalnie oraz w Office 365.

Hybrid Deployment

Rekomendowany tryb migracji oraz najczęściej stosowany podczas migracji i integracji lokalnego systemu pocztowego Exchange Server z Exchange Online w Office 365. Na potrzeby utworzenia połączenia Hybrydowego wymagana jest synchronizacja lokalnej usługi katalogowej Active Directory z Azure AD/O365. Instalacja hybrydowa zezwala na współistnienie lokalnego środowiska pocztowego Exchange Server oraz Exchange Online. Skrzynki pocztowe mogą być migrowane z lokalnego środowiska do chmury i na odwrót. Rekordy pocztowe MX mogą wskazywać bezpośrednio na środowisko uruchomione w chmurze lub na lokalne środowisko, konfiguracja taka zależy od wymagań biznesowych.

Proces konfiguracji Hybrydy oraz zalety i wady na temat połączenia Hybrydowego lokalnego środowiska Exchange do Exchange Online opiszę w następnym artykule.

/Bartłomiej Prokocki