Kolumbus a Minecraft – využití technologií napříč předměty

V 6. třídě základní školy Magic Hill v Říčanech pracujeme po dva měsíce na tématu Zámořské cesty Kryštofa Kolumba. Během této doby vytváří každý žák svůj individuální projekt podle kritérií domluvených s vyučujícím. Výběr témat projektů je širší a zahrnuje nabídku vyučujících všech vyučovacích předmětů; žáci tak mají možnost volby, na jaké konkrétní učivo, konkrétní obor a konkrétní výstup se specializovat. Např. vyučující matematiky Mgr. Jitka Rohelová uplatňuje metodický postup prof. Hejného, pro který jsou typická tzv. učební prostředí a jedním z nich krychlové stavby. Pomocí jednotkových krychlí se žáci seznamují s 3D geometrií, pohledy na těleso (bokorys, půdorys), výpočty objemu apod. Proto bylo vypsaným úkolem z matematiky vytvořit model jedné z Kolumbových lodí – Santa Maria, La Niňa a Pinta (nebo model lodi obecně, ale porovnat ho s konstrukcí lodí Kolumbovy doby), a to z krychlí. Takové zadání si vysloveně říká o využití  Minecraftu ve vyučování, což se ukázalo nejen jako účelné (Minecraft je z podstaty krychlová „stavebnice“), ale i vysoce atraktivní pro žáky. Hned sedm žáků ze třídy se pro tento individuální projekt rozhodlo. V průběhu následujících osmi týdnů se museli důkladně obeznámit s plány Kolumbových lodí – studovali různé řezy (viz obrázek níže), konstrukci lodi (počet palub, stěžňů, názvy plachet), zjišťovali podrobnosti o životě námořníků na lodi, hierarchii posádky, specifika nákladu apod. Museli tedy např. přesně určit, kde byla na lodi situována Kolumbova kajuta, kde kompas, kde uskladněny sudy se sledi a zelím… To vše představovalo faktografické učivo dějepisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto poznatky děti kombinovaly s učivem matematiky. Jejich modely lodí musely být samozřejmě proporční, ve vhodném měřítku a v neposlední řadě byl vyžadován tzv. podlažní plán neboli půdorys lodi zanesený do čtvercové sítě, s vyjádřením objemu lodi v jednotkových krychlích.

Žáci museli samozřejmě řešit i problémy technického a programátorského rázu. Např. v podpalubí byla tma, ale nesmělo se tam s otevřeným ohněm, čili využití torch v prostředí Minecraft bylo problematické. Obdobně námořníci na lodi spali buď přímo na palubě nebo v zavěšených sítích; využití klasických bloků postelí rovněž bylo vzhledem k dobové realitě oříškem.

 

Konečně museli žáci výsledky své práce zprostředkovat spolužákům a prezentovat vyučujícím. K tomu jsme využili formát virtuální prohlídky, kterou zpracovali jako video, s paralelním výkladem žáků. Tím mohla být jejich práce sdílena i s rodiči a s celou školou – a nyní i s Vámi.

Příklady žákovských projektů:

 

Davidův film

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=sOOhfPpEb2E[/embed]

 

Vojtův film

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=GHii2s2r67A[/embed]

 

Jan Voda, ředitel ZŠ Magic Hill