Power BI „Dejte otevřených datům šťávu“ - úvodní článek

Vysvetlení pojmu
Microsft Business  Inteligence
- Vytažení relevantní informace, která nemusí být na první dojem zrejmá z dat
V podání Microsoftu máme dva prístupy:
1. Firemní (korporátní) BI
 1.1. Datové sklady
 1.2. OLAP kostky
 1.3. ETL- datové pumpy
 1.4. SQL reporting services

2. Self Services BI – nástroje pro koncového uživatele
 2.1. BI postavené na doplncích do  Excelu ( od verze Excel 2010)
   2.1.1. PowerQuery (transformace dat, ETL)
   2.1.2. PowerPivot (analytický model, tvorba modelu, logiky, výstupu)
   2.1.3. PowerView (prezentacní vrstva, vizualizace)
   2.1.4. PowerMap (3D vizualizace v závislosti na geolokaci)

2.2. Nová cloudová služba Power BI
   2.2.1. PowerBI desktop
   2.2.2. Mobilní aplikace
   2.2.3. Portál www.powerbi.com

Power Query
Power Query je funkce analýzy dat dostupná pro Excel, která vám umožní hledat, kombinovat a upresnovat data.
Microsoft Power Query pro Excel vylepšuje samoobslužné funkce business intelligence (BI) pro Excel o intuitivní a konzistentní možnosti pro hledání, kombinování a upresnování dat ze spousty ruzných zdroju, treba z relacních, strukturovaných a cástecne strukturovaných, z datového kanálu, z webu, z Azure Marketplace a z dalších. Power Query taky umožnuje hledat verejná data ze zdroju, jako je Wikipedie.
 
S Power Query mužete sdílet a spravovat dotazy i hledat data ve vaší organizaci. Uživatelé v podniku mužou tyto sdílené dotazy najít a použít (pokud jsou sdílené i s nimi) a použít podkladová data v dotazech pro analýzu vlastních dat a vytvárení sestav.
Co mužete delat díky Power Query
• Hledat a pripojovat data z nejruznejších zdroju.
• Slucovat a prizpusobovat zdroje dat, aby odpovídaly vašim požadavkum pro analýzu dat, nebo je pripravit pro další analýzu a modelování pomocí nástroju, jako jsou Power Pivot a PowerView.
• Vytváret vlastní zobrazení dat.
• Vytváret vizualizace velkých dat a dat Azure HDInsight pomocí analyzátoru formátu JSON.
• Provádet operace cištení dat.
• Importovat data z víc souboru protokolu.
• Provádet online vyhledávání dat z rozsáhlé kolekce verejných zdroju dat, vcetne tabulek Wikipedia, cásti webu Microsoft Azure Marketplace a cásti webu Data.gov.
• Vytváret dotazy z facebookových hodnocení To se mi líbí zobrazených v excelovém grafu.
• Pridávat data do doplnku Power Pivot z nových zdroju dat (napríklad XML, Facebook nebo složky souboru) jako aktualizovatelná pripojení.
• S Power Query verze 2.10 a novejší mužete ve svojí organizaci sdílet a spravovat dotazy i hledat data.

Zdroje dat Power Query
 
• Webová stránka
• Excelový soubor nebo soubor CSV
• Soubor XML
• Textový soubor
• Složka
• Databáze SQL Server
• Databáze Microsoft Azure SQL
• Databáze Access
• Databáze Oracle
• Databáze IBM DB2
• Databáze MySQL
• Databáze PostgreSQL
• Databáze Sybase
• Databáze Teradata
• Seznam SharePointu
• Informacní kanál OData
• Microsoft Azure Marketplace
• Soubor systému Hadoop (HDFS)
• Microsoft Azure HDInsight
• Úložište tabulek Microsoft Azure
• Active Directory
• Microsoft Exchange
• Facebook
 


PowerPivot
PowerPivot je doplnek do aplikace Excel (od verze Excel 2010), který otevírá dvere do sveta Business Intelligence. Prístup Self-Business Intelligence dovoluje uživatelum rychle a jednoduše používat nástroje BI bez velkých znalostí.
  
Hlavní prínosy:
- Uživatelé si tvorí své vlastní BI aplikace pomocí nástroju, které dobre znají Excel.
- Jednotlivé aplikace se dají rychle a lehce bez podrobných znalostí BI a vývoje aplikací.
- Vše se dá sdílet napr. pomocí Office 365 a SharePointu
- Analýzy mohou být obnovovány automaticky, a reflektovat zmeny zdrojových dat
Samotné PowerPivot aplikace vypadají jako obycejný sešit Excel, ale navíc obsahují metadata a data PowerPivot. Veškerá data jsou ukládána s vysokou kompresí a jsou uložena jako soucást sešitu Excel. Proti samotné aplikaci Excel otvírá uživateli PowerPivot cestu k víceru datovým zdrojum, pokrocilejším filtrum pomocí DAX, prístupu na data offline a v neposlední rade také možnost pracovat s vetším množstvím informací než v samotném Excelu.

PowerView
Power View je technologie vizualizace dat, která umožnuje vytváret interaktivní grafy, prehledy, mapy a další vizuální prvky, které oživí vaše data. Power View je dostupný doplnek v Excelu, v SharePointu, SQL Serveru a Power BI.
Typy vizualizací Power View


Na následujících stránkách najdete podrobné informace o ruzných vizualizacích, které jsou dostupné v Power View:
• Grafy a další vizualizace v Power View (užitecný prehled ruzných typu)
• Spojnicové grafy v Power View
• Výsecové grafy v nástroji Power View
• Mapy v Power View
• Dlaždice v Power View
• Karty v Power View
• Obrázky v Power View
• Tabulky v Power View
• Vizualizace násobných grafu v Power View (typ vizualizace)
• Bublinové a bodové grafy v Power View
• Klícové indikátory výkonu (KPI) v nástroji Power View

Power Map
Jedná se o nástroj, který umožní vytvorit grafy propojené s mapami. Power Map se dá stáhnout a nainstalovat. Není to ale možné ve všech verzích MS Office.
 


Co jsou otevrená data

Otevrená data jsou informace a císla bezplatne a volne dostupná na internetu ve strukturované a strojove citelné podobe a jsou zprístupnena zpusobem, který jejich využití neklade zbytecné technické ci jiné prekážky.

 Formát a struktura otevrených dat tedy umožnuje jejich hromadné pocítacové zpracování, k nemuž jejich vydavatel poskytl právní svolení. Díky tomu mohou být dál volne zpracovávány, a to i v rámci softwarových aplikací.

Jedná se napríklad o jízdní rády, príjmy státu, seznam poskytovatelu sociálních služeb, kalendár ministra nebo merení cistoty ovzduší. Pocházejí z univerzit, nevládních organizací, soukromých firem nebo verejné správy.

V Ceské republice mužeme díky zákonu o svobodném prístupu k informacím zatím získávat jen cást z údaju, které úrady shromaždují. Pokud si o to zažádají a úrad jim vyhoví. Otevrená data by mel naopak zverejnit sám vydavatel na internetu tak, aby je všichni mohli snadno najít a stáhnout. Otevrená data lze chápat i v širším smyslu - krome informací verejné správy lze využít i data komercních subjektu. 
 
Prínosy otevrených dat: 
 
- Zvýšení efektivity: uvolnení dat znamená možnost je sdílet a analyzovat
- Podpora ekonomiky: data jsou zdrojem inovací, podnikatelských príležitostí a pracovních nabídek – lze je využít treba v doprave, logistice, zdravotnictví ci bankovnictví. Firmy pracují s daty jako se surovinou, vytvárí nad nimi aplikace, které generují pridanou hodnotu a zisk
- Transparentnost, zefektivnení a kontrola verejné správy: zverejnená data umožnují kontrolu, jak se hospodarí s danemi nebo jaké jsou náklady organizací, které podporujeme
- Zapojení obcanu do rozhodování: obcané se mohou díky datum a analýzám kvalifikovaneji podílet na fungování státu
- Datová žurnalistika: otevrená data jsou nezastupitelným zdrojem informací pro novináre

(zdroj  http://www.otevrenadata.cz/otevrena-data/co-jsou-otevrena-data/)

Power BI
Power BI Desktop
PowerBI Desktop mužete stáhnout z webu www.powerbi.com Zde po registraci, máte k dispozici Power BI cloudové portálové rešení s datasety, reporty a dashboardy. Mezi položkami ke stažení naleznete  PowerBI Gateway pro propojení on premise prostredí s portálem, dále Power BI Desktop a mobilní aplikace pro platformy Windows, Android i iOS. PowerBI desktop je dostupný i v ceštine a slovenštine. 

Power BI Desktop je aplikace, která usnadnuje uživatelum práci s reporty, která umožnuje pripojovat se k datum ze spousty ruzných zdroju a kombinovat je, a to pomocí Power Query v Power BI Desktop. Z datových sad sestavených v Editoru dotazu mužete v Power BI Desktop vytváret rozsáhlé sestavy a vizualizace. A když je vytvoríte, mužete je snadno publikovat v cloudové službe Power BI.

Príští clánek už bude praktický na téma: Vizualizace dat z Facebooku

Autor: Karel Rejthar- MIE Educator