TechNet Wiki on Facebook - Read before you post a message!

* Due to the importance of the subject, this blog is translated into several languages. More languages translated by the community, can be seen here.

Table of Contents

English (original message)

Dutch (translated)

French (translated)

Italian (translated)

Portuguese (translated)

Turkish (translated)


Resource & More information


 


Read before you post a message!

English (original message)
Author          :  Ronen Ariely
Reviewed by:  Peter Geelen

The TechNet Wiki Facebook groups are meant to be a communication channel for the TechNet Wiki community. As the number of group's members rises, there is a need for more structured rules, regarding what members should publish and what does not fit to be published in the group. All members in the group can post messages on the timeline, add photos, and upload files. But please remember to read this document, and please make sure you know the rules, before you do so.

What does not fit the groups?

 • External blogs, publications, events, and links are not allowed!
  • External = not at Microsoft website. If you have a nice technical blog, then you can contribute it to the community first, by publishing it as TechNet Wiki article, and publishing a link to the TechNet Wiki version.
  • A TechNet Wiki article is a shared article which is owned by the community, and can be edited by any member of the community. Once you post it on the TechNet Wiki, it is no longer yours. This is what we mean by “contributing the article to the community”.
 • Content should fit to the group's language! We have groups for several different languages. The main group is a global group and used with English. Please only post something which do fit to the group's language. For example, you can publish a Wiki article whose content is not the language of the group, as long as the content of the message in Facebook group fits the language of the group.
 • Abusive messages: needless to say maybe, abusive messages including advertisements, inappropriate content, and so on, will lead to deletion of the message, removing the user from the group, and blocking the user indefinitely.

Private messages on Facebook by someone that is not in your friends list goes to the message box named "other". The member don't even get a notification that there are messages there! Therefore we have no way to inform member what was wrong and why his message was deleted, or why he was banned from the group. If your message was deleted or you notice any other case which is not clear to you, then first check your "other" message box. If there is no message there, then please try to contact one of the admins of the group in private.

What should you publish?

 • Personal topics. We are group of Technical Professionals and people which interested in Microsoft technologies, but we are here as one community, and not by technical categories. Personal Topics like "Happy Birthday" for one of the members are allowed and even HIGHLY recommended. You can even use this place to tell us about yourself a bit, as long as you do not add any external links, commercial names, or advertisements (direct or indirect). Please keep all the messages in the same category, under one thread!
 • Technet Wiki article discussion regarding a Technet article, ways to improve an article, publishing and promoting a new article so people will come to read it, helping others with their articles and getting help from others, and so on, are part of the main goals of the group. It is HIGHLY recommended to post a link to every new Wiki article that you write.
 • Announcements & News
  • Announcements regarding the TechNet Wiki, includes statistics about contributions, winners of the Guru competitions, and so on, are HIGHLY welcome. Be the first to post these if you can :-). Feel free to comment on any post, congratulate the winners and help us chose the next winners.
  • Announcements and news regarding Microsoft technologies are HIGHLY welcome. If you read a new blog at Microsoft website, you are welcome to post it here for the sake of the members.

Above all! We are here to have fun, and to meet other technologies lovers from all around the world. Be part of the community :-)

TechNet Wiki team,


 


Lees dit voor je een bericht plaatst!

Dutch (translated)
Translated by: Peter Geelen

De TechNet Wiki Facebook-groepen zijn bedoeld als communicatiekanaal voor de TechNet Wiki gemeenschap. Naarmate het aantal leden van de groep stijgt, is er behoefte aan meer gestructureerde regels met betrekking tot wat de leden zou moeten publiceren en wat niet past om te publiceren in de groep. Alle leden van de groep kunnen berichten op de tijdlijn, foto's toevoegen, en bestanden uploaden. Maar vergeet niet om dit document zorgvuldig te lezen, en zorg ervoor dat je de regels kent, voordat je dit doet.

Wat past niet in de groepen?

 • Marketing, externe blogs, publicaties, evenementen, en links zijn niet toegestaan!
  • Extern = niet op Microsoft-website. Als je een mooie technische blog, dan kunt je deze bijdrage te leveren aan de gemeenschap door eerst te publiceren als TechNet Wiki artikel, en een link naar de TechNet Wiki versie te publiceren.
  • Een TechNet Wiki artikel is een gezamenlijk artikel dat eigendom is van de gemeenschap en kan worden bewerkt door een lid van de gemeenschap. Zodra je post op de TechNet Wiki, het is niet meer van jou. Dit is wat we bedoelen met "het artikel aan de gemeenschap bijdragen."
 • Content moet passen aan de taalgroep! We hebben groepen voor verschillende talen. De belangrijkste groep is een internationale groep en worden met het Engels. Gelieve enkel inhoud te publiceren die passen bij de taalgroep. Zo kan je een Wiki artikel publiceren, waarvan de inhoud niet de taal is van de Facebook-groep, zolang van het bericht in de Facebook-groep maar past bij de taal van de groep.
 • Beledigende berichten, onnodig te zeggen misschien: beledigende berichten met advertenties, ongepaste inhoud, en ga zo maar door, zal leiden tot schrapping van de boodschap, het verwijderen van de gebruiker uit de groep, en het definitief blokkeren van de gebruiker.

* Privé berichten op Facebook door iemand die niet in je lijst met vrienden gaat naar de message box met de naam "andere". Het lid hoeft niet eens een melding dat er berichten zijn er! Daarom hebben we geen manier om lid te informeren wat er mis was en waarom zijn boodschap werd verwijderd, of waarom hij werd verbannen uit de groep. Als het bericht is verwijderd of als je een andere zaak die niet duidelijk is voor u, dan controleer dan eerst je " andere "message box. Als er geen boodschap daar, dan kunt je proberen om contact op met een van de beheerders van de groep in privé.

Wat kan je publiceren?

 • Persoonlijke onderwerpen. Wij zijn groep van technische professionals en mensen die geïnteresseerd zijn in Microsoft-technologieën, maar we zijn hier als één gemeenschap, en niet door technische categorieën. Persoonlijke onderwerpen als 'happy birthday' voor één van de leden zijn toegestaan ​​en zelfs ten zeerste aanbevolen. Je kunt zelfs gebruik maken van deze plek om ons te vertellen over jezelf een beetje, zolang je geen externe links, handelsnamen, of advertentie (direct of indirect) toe te voegen. Houd alle berichten in dezelfde categorie, onder één thread!
 • TechNet Wiki artikel discussies over een TechNet artikel, manieren om een artikel, uitgeverijen te verbeteren en het bevorderen van een nieuw artikel, zodat mensen zullen komen om het te lezen, anderen te helpen met hun artikel en het krijgen van hulp van anderen, en zo verder, maken deel uit van de belangrijkste doelen van de groep. Het wordt sterk aangeraden om een link naar elke nieuwe Wiki artikel dat je schrijft plaatsen.
 • Mededelingen & Nieuws :
  • Mededelingen over de TechNet Wiki, inclusief statistieken bijdragen, winnaars van de Guru wedstrijden, en ga zo maar door, zijn zeer welkom. Wees de eerste om deze plaatsen als je kunt :-). Voel je vrij om commentaar te leveren op elk bericht, de winnaars geluk te wensen en help ons de volgende winnaars te kiezen.
  • Aankondigingen en nieuws over Microsoft-technologieën zijn zeer welkom. Als je een nieuwe blog op Microsoft-website leest, bent je van harte welkom om hier te posten in het belang van de leden.

Het meest belangrijke: we zijn hier om plezier te hebben, en om samen te werken met andere technologieën fanaten uit de hele wereld. Maak deel uit van de gemeenschap :-)

TechNet Wiki team,


 


Lire l’article avant de poster un message !

French (translated)
Traduit par: Lumia Superman

Le groupe Facebook The TechNet Wiki Facebook est un réseau de communication pour la communauté TechNet Wiki. Le nombre des membres du groupe évolue, on a besoin de règles plus structurées, en regardant ce que les membres doivent publier et ce qui ne devrait être publier dans ce groupe. Tous les membres du groupe peuvent poster des messages sur la Timeline, ajouter des photos et télécharger des fichiers. Mais n’oubliez pas de lire ce document et s’il vous plaît assurez-vous que vous connaissez les règles, avant de vouloir le faire.

Ce qui n’est pas accepter dans ce groupe ?

 • Liens, publications, événements et articles externe ne sont pas autorisés !
  • Externe = pas de site Web de Microsoft. Si vous avez un blog sympa, alors vous pouvez d’abord contribuer à la communauté, en publiant TechNet Wiki article et en publiant un lien vers la version TechNet Wiki.
  • A TechNet Wiki article est un article partagé qui appartient à la communauté et peut être édité par n’importe quel membre de la communauté. Une fois que vous poster sur TechNet Wiki, il n’est donc plus le vôtre. C’est ce que nous entendons par "contribuer l’article à la communauté".
 • Le contenu doit correspondre à la langue du groupe ! Nous avons différents groupes pour plusieurs langues. Le groupe principal est un groupe mondial est utilisé avec l’anglais. Veuillez publier quelque chose qui correspond à la langue du groupe. Par exemple, vous pouvez publier un article de Wiki, dont le contenu n’est pas la langue du groupe, tant que le contenu du message dans le groupe Facebook correspond à la langue du groupe.
 • Messages abusive : inutile de dire que peut-être, des messages abusifs, y compris les publicités, contenu inapproprié et ainsi de suite, conduira à la suppression du message, supprimant l’utilisateur du groupe et bloque l’utilisateur indéfiniment.

* Messages privés sur Facebook par quelqu'un qui n’est pas dans votre liste d’amis va à la boîte de message nommée « autre ». Les membres n’ont pas accès à ces messages et notifications personnelle!

Ce que vous publiez ?

 • Thèmes personnels. Nous sommes le groupe des techniciens professionnels et des personnes qui s’intéresse dans les technologies Microsoft, mais nous sommes ici comme une seule communauté et non par les catégories technologiques. Des thèmes personnels comme « Happy Birthday » pour un des membres sont permis et même fortement recommandé. Vous pouvez même utiliser ce lieu pour nous parler un peu de vous-même (personnellement), tant que vous n’ajoutez pas n’importe quel Liens externes, noms commerciaux ou publicitaires (directes ou indirectes). S’il vous plaît garder tous les messages dans la même catégorie, sous une discussion!
 • Les discussions d’article Technet Wiki au sujet d’un article de Technet, permet d’améliorer un article, publier et promouvoir un nouvel article donc des personnes viendront le lire, aider les autres rédacteurs avec leurs articles et obtenir de l’aide des autres et ainsi de suite, font partie des principaux objectifs du groupe. Il est fortement recommandé de poster un lien vers chaque nouvel article Wiki que vous écrivez.
 • Annonces & nouvelles:
  • Annonces concernant le TechNet Wiki, rassemblent les statistiques sur les contributions, récompenses des concours par les Guru et ainsi de suite, sont FORTEMENT apprécié. Soyez le premier à ce poste si vous le pouvez:-). N’hésitez pas à commenter n’importe quel poste, féliciter les gagnants et aidez-nous a choisi les gagnants suivant.
  • Annonces et nouveautés concernant les technologies Microsoft sont très bienvenus. Si vous lisez un blog nouveau au site Web de Microsoft, vous êtes invités à poster ici dans une communauté de membres.

Avant tout ! Nous sommes ici pour s’amuser et de rencontrer d’autres amateurs de technologies de partout dans le monde. Faite partie de la communauté :-)

Équipe TechNet Wiki,


 


Leggere prima di pubblicare un messaggio!

Italian (translated)
Translated by: Luigi Bruno

I gruppi Facebook di TechNet Wiki sono concepiti per essere un canale di comunicazione per la community di TechNet Wiki. Di pari passo con l'aumento del numero dei membri di un gruppo, si presenta la necessità di stabilire regole più strutturate, relativamente a quello che i membri del gruppo dovrebbero pubblicare ed a quello che non ha molta pertinenza con i contenuti pubblicati. Tutti i membri del gruppo possono pubblicare messaggi sulla bacheca, aggiungere foto e caricare file. Tuttavia, si raccomanda la lettura di questo document e la piena conoscenza delle regole prima di procedure con la pubblicazione.

Che cosa non ha a che fare con i gruppi?

 • Non sono consentiti blog esterni, pubblicazioni, eventi e link!
  • Esterno = un sito non Microsoft. Se un membro è autore di un valido blog tenico, può dare il suo contributo alla community prima, pubblicandolo come un articolo su TechNet Wiki, e poi pubblicando un link all'articolo stesso.
  • Un articolo su TechNet Wiki è un articolo condiviso, di proprietà della community, e può modificato da qualsiasi membro della community. Quando l'articolo viene pubblicato su TechNet Wiki, non appartiene più all'autore. Questo è quello che si intende quando si dice “contribuire con l'articolo alla community”.
 • Il contenuto dev'essere nella stessa lingua del gruppo! Esistono gruppi per molti diversi linguaggi. Il gruppo pprincipale è un gruppo globale ed è scritto in lingua Inglese. Si richiede di pubblicare solo contenuti scritti nella stessa lingua del gruppo. Ad esempio, si può pubblicare un articolo Wiki il contenuto non è scritto nella stessa lingua del gruppo, purchè la lingua del contenuto del messaggio pubblicato sul gruppo Facebook sia la stessa di quella del gruppo.
 • Messaggi inappropriati: per quanto possa essere superfluo dirlo, i messaggi inappropriati che comprendano pubblicità, contenuto non adatto e via dicendo, comporteranno la cancellazione del messaggio, la rimozione dell'utente dal gruppo ed il blocco dell'utente stesso a tempo indefinito.

I messaggi privati su Facebook da qualcuno che non sia incluso nella propria lista di amici viene inoltrato nella casella denominata "altro". Il membro non riceve nemmeno una notifica della presenza di messaggi in quella casella! Di conseguenza, non c'è modo do informare un membro di cosa sia andato storto e del motivo per il quale il suo messaggio è stato cancellato, o del motive per il quale è stato allontanato dal gruppo. Se un proprio messaggio è stato cancellato o se si ha l'impressione che sia accaduto qualcosa di non completamente chiaro, la prima cosa da fare è controllare la casella dei messaggi "altro". Se la casella non contiene alcun messaggio, si contatti privatamente uno degli amministratori del gruppo.

Cosa si dovrebbe pubblicare?

 • Argomenti personali. Siamo un gruppo di tecnici professionisti e di persone interessate alle tecnologie Microsoft, ma formiamo un'unica community, non suddivisa per categorie tecniche. Gli argomenti personali come un "Buon compleanno" diretto ad uno dei membri sono consentiti ed anche caldamente consigliati. Si può anche utilizzare la community per farsi conoscere un po' di più, purchè non si inseriscno link esterni, nomi commerciali o pubblicità (dirette o non). Si prega di mantenere tutti i messaggi nella stessa categoria, in un unico thread!
 • Un articolo Technet Wiki che costituisca una discussione in merito ad un articolo Technet, suggerimenti per migliorare un articolo, pubblicazione e promozione di un nuovo articolo per invogliare la gente alla sua lettura, aiutare altri membri in merito ai loro articoli e ricevere aiuto e così via, sono alcuni dei proncipali obiettivi del gruppo. Si raccomanda caldamente di inserire un link ad un proprio articolo Wiki ogni volta che questo è stato scritto.
 • Annunci & notizie
  • Annunci relativi a TechNet Wiki, incluse statistiche sui contributi, vincitori delle competizioni dei Guru e così via sono più che benvenute. Cercate di essere i primi a pubblicare questo tipo di annunci se potete :-). Sentitevi liberi di commentare qualsiasi post, congratulatevi con i vincitori ed aiutateci a scegliere i prossimi.
  • Annunci e notizie relative alle tecnologie Microsoft sono più che benvenute. Se si viene a conoscenza di un nuovo blog sul sito Microsoft, è molto gradita la pubblicazione di questa informazione a beneficio di tutti i membri.

Una cosa soprattutto! Siamo qui per divertirci e per incontrare altri appassionati di tecnologia di tutto il mondo. Siate parte della community :-)

TechNet Wiki team,


 


Leia antes de postar uma mensagem!

Portuguese (translated)
Translated by: Hezequias Vasconcelos

Os grupos do Facebook TechNet Wiki são destinadas a ser um canal de comunicação para a comunidade TechNet Wiki. Como o número de membros do grupo aumenta, há uma necessidade de regras mais estruturadas, sobre o que os membros devem publicar e o que não se encaixa para ser publicado no grupo. Todos os membros do grupo podem publicar mensagens na linha do tempo, adicionar fotos e fazer upload de arquivos. Mas lembre-se de ler este documento, e certifique-se de que você conhece as regras, antes de o fazer.

O que não se encaixa nos grupos?

 • Blogs externos, publicações, eventos e links não são permitidos!
  • Externo: não é no site da Microsoft. Se você tem um blog técnico bom, então você pode contribuir para a comunidade em primeiro lugar, através da sua publicação como artigo TechNet Wiki, e publicar um link para a versão TechNet Wiki. artigo.
  • A TechNet Wiki é um artigo comum, que é de propriedade da comunidade, e pode ser editado por qualquer membro da comunidade. Depois de colocar a informação no TechNet Wiki, ele não é mais seu. Isto é o que queremos dizer com o "contribuindo o artigo para a comunidade".
 • O conteúdo deve caber à linguagem do grupo! Temos grupos para várias línguas diferentes. O grupo principal é um grupo global e usado com o Inglês. Por favor, só postar algo que se encaixam com a linguagem do grupo. Por exemplo, você pode publicar um artigo Wiki cujo conteúdo não é a língua do grupo, desde que o conteúdo da mensagem em grupo no Facebook se adapta a linguagem do grupo.
 • Mensagens abusivas: não é preciso dizer, talvez, mensagens abusivas, incluindo anúncios, conteúdo impróprio, e assim por diante, vai levar a exclusão da mensagem, removendo o usuário do grupo, e bloqueando o usuário indefinidamente.

Mensagens privadas no Facebook por alguém que não está na sua lista de amigos vai para a caixa de mensagem com o nome "outro". O membro nem sequer receber uma notificação de que há mensagens lá! Portanto não temos nenhuma maneira de informar membro que estava errado e por que a sua mensagem foi excluída, ou porque ele foi banido do grupo. Se a sua mensagem foi excluída ou se notar qualquer outro caso que não está claro para você, em seguida, verifique primeiro o seu "outro" caixa de mensagem. Se não houver nenhuma mensagem lá, então por favor, tente entrar em contato com um dos administradores do grupo em particular.

O que você deve publicar?

 • Temas pessoais. Estamos em um grupo de profissionais técnicos e pessoas que estão interessadas em tecnologias Microsoft, mas estamos aqui como uma comunidade, e não por categorias técnicas. Tópicos pessoais, como "Feliz Aniversário" para um dos membros são permitidos e até mesmo altamente recomendado. Você ainda pode usar este lugar para nos dizer sobre si mesmo um pouco, contanto que você não adicione todos os links externos, nomes comerciais, ou anúncios publicitários (diretos ou indiretos). Por favor, mantenha todas as mensagens na mesma categoria, sob uma mesma direção!
 • Artigos TechNet Wiki são uma forma de discussão sobre um artigo TechNet, maneiras de melhorar um artigo, publicação e promoção de um novo artigo para que as pessoas venham a lê-lo, ajudar os outros com seus artigos e obter ajuda dos outros, e assim por diante, são parte do principal objetivos do grupo. É altamente recomendável para deixar um link para cada novo artigo Wiki que você escreve.
 • Anúncios & Novidades
  • Anúncios sobre a TechNet Wiki, inclui estatísticas sobre contribuições, vencedores das competições de Guru, e assim por diante, são muito bem-vinda. Seja o primeiro a postar estes se você pode :-). Sinta-se livre para comentar sobre qualquer post, felicitar os vencedores e nos ajudar a escolher os próximos vencedores.
  • Anúncios e notícias a respeito das tecnologias da Microsoft são muito bem-vindos. Se você ler um novo blog no site da Microsoft, você está convidado a postá-lo aqui para o bem dos membros.

Sobre tudo! Estamos aqui para nos divertir, e para conhecer outros amantes tecnologias de todo o mundo. Faça você parte da comunidade :-)

Equipe TechNet Wiki,


 


Read before you post a message!

Turkish (translated)
Translated by: Davut EREN

TechNet Wiki Facebook grupları, TechNet Wiki topluluğu için bir iletişim kanalıdır. Grubun üye sayısı arttıkça,grup üyeleri tarafından yayınlanan içeriğin kabul edilebilir ya da kabul edilemez olması daha fazla yapısal kurala ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Gruptaki tüm üyeler, zaman tüneli üzerinde mesaj gönderebilir, fotoğraf ve dosya ekleyebilir. Fakat bunları yapmadan önce bu dökümanı okuyup, kuralları anladığınızdan emin olunuz.

Paylaşımlara neler uygun değil?

 • Dış bloglar, yayınlar, etkinlikler ve linklere izin verilmez!
  • Dış= Microsoft websitesinde olmayan. Eğer güzel bir teknik bloğa sahipseniz, ilk olarak topluluğa katkıda bulunabilirsiniz, TechNet Wiki üzerinde paylaştığınız makalenizin linkini grupta paylaşabilirsiniz.
  • TechNet Wiki üzerinde paylaşılan topluluğa ait ortak bir makale, herhangi bir topluluk üyesi tarafından düzenlenebilir. TechNet wiki üzerinde yayınlandıktan sonra, artık sizin değildir. Bu "topluluğa katkıda bulunulan bir makale" anlamına gelmektedir.
 • İçerik grubun diline uygun olmalı! Farklı dillerde birçok grup mevcut. Global olan ana grup İngilizce'dir. Lütfen grup diline uygun gönderiyi gruba gönderiniz. Örnek olarak, Paylaştığınız wiki makalesinin, Facebook grup dili ile eşleşerek aynı olmalı.
 • Kötü niyetli mesajlar: Belki söylemeye gerek yok, uygunsuz mesajlar, reklam içeren mesajlar, küfürler ve buna benzer içerikler silinerek kullanıcının gruptan silinmesine ve kullanıcıyı süresiz olarak engellenmesine yol açacaktır.

Facebook'da arkadaş listenizde olmayan bir kişiden mesaj aldığınızda, diğer kutusuna düşer ve size bundan dolayı bir bildirim gelmeyebilir. Bu nedenle, mesajınızın neden silindiği, neden engellendiğiniz, ya da neyin yanlış olduğu bilgilendirmenin bir yolu yoktur. Eğer ki mesajınız silinmişse ya da silindiğini farketmişseniz ilk olarak mesaj kutunuzdaki diğer kutusunu kontrol edin! Orada bir mesaj yok ise grup yöneticilerinden herhangi birine özel mesaj atarak iletişim kurmayı deneyin.

Paylaşımlara neler uygun?

 • Kişisel konular, Microsoft Teknolojileri ile ilgilenenler ve Teknik profesyonellerin grubuyuz fakat tek bir topluluk için buradayız ve bu teknik bir kategori değil. Kişisel konular üyelerden birinin "Doğum Günü" gibi ve bunu ısrarla öneriyoruz. Harici adres, resmi isimler ya da reklam olmadan burada kendiniz hakkında birşeyler yazabilirsiniz. Lütfen tüm mesajları aynı kategori altında tutunuz, tek bir konu başlığı altında!
 • Teknet Wiki makale tartışmaları, makaleyi geliştirmeye ilişikin bir yoldur. Paylaşmanın ve desteklendiğinde, insanlar yeni bir makaleyi okumak için gelir, başkalarına yardımda bulunur ve başkalarından yardım alırlar ve bu grubun asıl amacının bir parçasıdır. Biz yazdığınız her makalenin linkinin grupta göndermenizi ısrarla öneriyoruz.
 • Duyurular&Haberler
  • TechNet Wiki ye ilişkin haberler, katılımcıların istatistiklerini Guru yarışmacılarının birincilerini ve bunun gibi içeriğe hoşgeldiniz. Eğer istersen burada bu yazıyı ilk yazan sen ol :) Herhangi bir posta yorum yazmaktan çekinme, kazananları tebrik et ve bir sonraki seçimimizde bize yardım et.
  • Duyurular ve Microsoft Teknolojileri haberlerine hoşgeldiniz. Microsoft web sitesindeki yeni bloğu okumuşsanız eğer, üyelere bir mesaj yazmak için hoşgeldiniz.

Herşeyden önce! Biz tüm dünyadaki diğer teknolojileri severler ile karşılamak ve eğlenmek için buradayız. :-) Toplumun bir parçası olun.

TechNet Wiki team,


 


Meet the people behind the scenes! Wiki Governance: Community Council - Facebook Groups

Join us on Facebook!
> Global group - English language
> Turkish language
Spanish language
Italian language
Portuguese language
French language

More languages translated by the community, can be seen here