NSButton.SetNextState Method

Definition

[Foundation.Export("setNextState")]
public virtual void SetNextState ();
abstract member SetNextState : unit -> unit
override this.SetNextState : unit -> unit
Attributes

Applies to