NSControlTextErrorEventArgs NSControlTextErrorEventArgs Class

Definition

public class NSControlTextErrorEventArgs : EventArgs
type NSControlTextErrorEventArgs = class
    inherit EventArgs
Inheritance
NSControlTextErrorEventArgsNSControlTextErrorEventArgs

Constructors

NSControlTextErrorEventArgs(String, String) NSControlTextErrorEventArgs(String, String)

Properties

Error Error
Str Str

Applies to