AVAudioNode.GetNameForOutputBus(nuint) Method

Definition

[Foundation.Export("nameForOutputBus:")]
public virtual string GetNameForOutputBus (nuint bus);
abstract member GetNameForOutputBus : nuint -> string
override this.GetNameForOutputBus : nuint -> string

Parameters

bus
nuint

Returns

String
Attributes

Applies to