IdentityDbContext IdentityDbContext IdentityDbContext Class

Definition

Base class for the Entity Framework database context used for identity.

public class IdentityDbContext : Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore.IdentityDbContext<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityUser,Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityRole,string>
type IdentityDbContext = class
    inherit IdentityDbContext<IdentityUser, IdentityRole, string>
Public Class IdentityDbContext
Inherits IdentityDbContext(Of IdentityUser, IdentityRole, String)
Inheritance

Constructors

IdentityDbContext() IdentityDbContext() IdentityDbContext()

Initializes a new instance of the IdentityDbContext class.

IdentityDbContext(DbContextOptions) IdentityDbContext(DbContextOptions) IdentityDbContext(DbContextOptions)

Initializes a new instance of IdentityDbContext.

Methods

Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Add(Object) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Add(Object) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Add(Object) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Add<TEntity>(TEntity) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Add<TEntity>(TEntity) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Add<TEntity>(TEntity) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AddAsync(Object, CancellationToken) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AddAsync(Object, CancellationToken) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AddAsync(Object, CancellationToken) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AddAsync<TEntity>(TEntity, CancellationToken) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AddAsync<TEntity>(TEntity, CancellationToken) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AddAsync<TEntity>(TEntity, CancellationToken) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AddRange(IEnumerable<Object>) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AddRange(IEnumerable<Object>) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AddRange(IEnumerable<Object>) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AddRange(Object[]) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AddRange(Object[]) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AddRange(Object[]) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AddRangeAsync(IEnumerable<Object>, CancellationToken) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AddRangeAsync(IEnumerable<Object>, CancellationToken) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AddRangeAsync(IEnumerable<Object>, CancellationToken) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AddRangeAsync(Object[]) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AddRangeAsync(Object[]) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AddRangeAsync(Object[]) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Attach(Object) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Attach(Object) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Attach(Object) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Attach<TEntity>(TEntity) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Attach<TEntity>(TEntity) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Attach<TEntity>(TEntity) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AttachRange(IEnumerable<Object>) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AttachRange(IEnumerable<Object>) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AttachRange(IEnumerable<Object>) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AttachRange(Object[]) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AttachRange(Object[]) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.AttachRange(Object[]) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Dispose() Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Dispose() Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Dispose() Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Entry(Object) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Entry(Object) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Entry(Object) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Entry<TEntity>(TEntity) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Entry<TEntity>(TEntity) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Entry<TEntity>(TEntity) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Equals(Object) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Equals(Object) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Equals(Object) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Find(Type, Object[]) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Find(Type, Object[]) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Find(Type, Object[]) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Find<TEntity>(Object[]) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Find<TEntity>(Object[]) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Find<TEntity>(Object[]) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.FindAsync(Type, Object[]) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.FindAsync(Type, Object[]) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.FindAsync(Type, Object[]) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.FindAsync(Type, Object[], CancellationToken) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.FindAsync(Type, Object[], CancellationToken) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.FindAsync(Type, Object[], CancellationToken) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.FindAsync<TEntity>(Object[]) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.FindAsync<TEntity>(Object[]) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.FindAsync<TEntity>(Object[]) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.FindAsync<TEntity>(Object[], CancellationToken) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.FindAsync<TEntity>(Object[], CancellationToken) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.FindAsync<TEntity>(Object[], CancellationToken) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.GetHashCode() Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.GetHashCode() Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.GetHashCode() Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextPoolable.ResetState() Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextPoolable.ResetState() Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextPoolable.ResetState() Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextPoolable.Resurrect(DbContextPoolConfigurationSnapshot) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextPoolable.Resurrect(DbContextPoolConfigurationSnapshot) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextPoolable.Resurrect(DbContextPoolConfigurationSnapshot) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextPoolable.SetPool(IDbContextPool) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextPoolable.SetPool(IDbContextPool) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextPoolable.SetPool(IDbContextPool) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextPoolable.SnapshotConfiguration() Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextPoolable.SnapshotConfiguration() Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextPoolable.SnapshotConfiguration() Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbSetCache.GetOrAddSet(IDbSetSource, Type) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbSetCache.GetOrAddSet(IDbSetSource, Type) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbSetCache.GetOrAddSet(IDbSetSource, Type) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
OnModelCreating(ModelBuilder) OnModelCreating(ModelBuilder) OnModelCreating(ModelBuilder)

Configures the schema needed for the identity framework.

(Inherited from IdentityDbContext<TUser,TRole,TKey,TUserClaim,TUserRole,TUserLogin,TRoleClaim,TUserToken>)
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Query<TQuery>() Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Query<TQuery>() Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Query<TQuery>() Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Remove(Object) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Remove(Object) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Remove(Object) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Remove<TEntity>(TEntity) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Remove<TEntity>(TEntity) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Remove<TEntity>(TEntity) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.RemoveRange(IEnumerable<Object>) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.RemoveRange(IEnumerable<Object>) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.RemoveRange(IEnumerable<Object>) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.RemoveRange(Object[]) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.RemoveRange(Object[]) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.RemoveRange(Object[]) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.SaveChanges() Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.SaveChanges() Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.SaveChanges() Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.SaveChanges(Boolean) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.SaveChanges(Boolean) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.SaveChanges(Boolean) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.SaveChangesAsync(Boolean, CancellationToken) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.SaveChangesAsync(Boolean, CancellationToken) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.SaveChangesAsync(Boolean, CancellationToken) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.SaveChangesAsync(CancellationToken) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.SaveChangesAsync(CancellationToken) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.SaveChangesAsync(CancellationToken) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Set<TEntity>() Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Set<TEntity>() Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Set<TEntity>() Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.ToString() Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.ToString() Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.ToString() Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Update(Object) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Update(Object) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Update(Object) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Update<TEntity>(TEntity) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Update<TEntity>(TEntity) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Update<TEntity>(TEntity) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.UpdateRange(IEnumerable<Object>) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.UpdateRange(IEnumerable<Object>) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.UpdateRange(IEnumerable<Object>) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.UpdateRange(Object[]) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.UpdateRange(Object[]) Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.UpdateRange(Object[]) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext

Properties

Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.ChangeTracker Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.ChangeTracker Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.ChangeTracker Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Database Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Database Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Database Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.ChangeDetector Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.ChangeDetector Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.ChangeDetector Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.EntityFinderFactory Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.EntityFinderFactory Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.EntityFinderFactory Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.EntityGraphAttacher Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.EntityGraphAttacher Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.EntityGraphAttacher Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.InfrastructureLogger Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.InfrastructureLogger Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.InfrastructureLogger Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.QueryProvider Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.QueryProvider Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.QueryProvider Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.SetSource Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.SetSource Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.SetSource Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.StateManager Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.StateManager Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.StateManager Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.UpdateLogger Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.UpdateLogger Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.IDbContextDependencies.UpdateLogger Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.IInfrastructure<System.IServiceProvider>.Instance Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.IInfrastructure<System.IServiceProvider>.Instance Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.IInfrastructure<System.IServiceProvider>.Instance Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Model Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Model Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Model Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext
RoleClaims RoleClaims RoleClaims

Gets or sets the Microsoft.EntityFrameworkCore.DbSet<TEntity> of role claims.

(Inherited from IdentityDbContext<TUser,TRole,TKey,TUserClaim,TUserRole,TUserLogin,TRoleClaim,TUserToken>)
Roles Roles Roles

Gets or sets the Microsoft.EntityFrameworkCore.DbSet<TEntity> of roles.

(Inherited from IdentityDbContext<TUser,TRole,TKey,TUserClaim,TUserRole,TUserLogin,TRoleClaim,TUserToken>)
UserClaims UserClaims UserClaims

Gets or sets the Microsoft.EntityFrameworkCore.DbSet<TEntity> of User claims.

(Inherited from IdentityDbContext<TUser,TRole,TKey,TUserClaim,TUserRole,TUserLogin,TRoleClaim,TUserToken>)
UserLogins UserLogins UserLogins

Gets or sets the Microsoft.EntityFrameworkCore.DbSet<TEntity> of User logins.

(Inherited from IdentityDbContext<TUser,TRole,TKey,TUserClaim,TUserRole,TUserLogin,TRoleClaim,TUserToken>)
UserRoles UserRoles UserRoles

Gets or sets the Microsoft.EntityFrameworkCore.DbSet<TEntity> of User roles.

(Inherited from IdentityDbContext<TUser,TRole,TKey,TUserClaim,TUserRole,TUserLogin,TRoleClaim,TUserToken>)
Users Users Users

Gets or sets the Microsoft.EntityFrameworkCore.DbSet<TEntity> of Users.

(Inherited from IdentityDbContext<TUser,TRole,TKey,TUserClaim,TUserRole,TUserLogin,TRoleClaim,TUserToken>)
UserTokens UserTokens UserTokens

Gets or sets the Microsoft.EntityFrameworkCore.DbSet<TEntity> of User tokens.

(Inherited from IdentityDbContext<TUser,TRole,TKey,TUserClaim,TUserRole,TUserLogin,TRoleClaim,TUserToken>)

Applies to