IRouter.GetVirtualPath(VirtualPathContext) IRouter.GetVirtualPath(VirtualPathContext) IRouter.GetVirtualPath(VirtualPathContext) Method

Definition

public Microsoft.AspNetCore.Routing.VirtualPathData GetVirtualPath (Microsoft.AspNetCore.Routing.VirtualPathContext context);
abstract member GetVirtualPath : Microsoft.AspNetCore.Routing.VirtualPathContext -> Microsoft.AspNetCore.Routing.VirtualPathData
Public Function GetVirtualPath (context As VirtualPathContext) As VirtualPathData

Parameters

Returns

Applies to