IRouter.RouteAsync(RouteContext) IRouter.RouteAsync(RouteContext) IRouter.RouteAsync(RouteContext) Method

Definition

public System.Threading.Tasks.Task RouteAsync (Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteContext context);
abstract member RouteAsync : Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function RouteAsync (context As RouteContext) As Task

Parameters

Returns

Applies to