SqlBotDataStore SqlBotDataStore SqlBotDataStore Class

Definition

IBotDataStore<T> Implementation using Azure SQL

public class SqlBotDataStore : Microsoft.Bot.Builder.Dialogs.Internals.IBotDataStore<Microsoft.Bot.Connector.BotData>
type SqlBotDataStore = class
    interface IBotDataStore<BotData>
Public Class SqlBotDataStore
Implements IBotDataStore(Of BotData)
Inheritance
SqlBotDataStoreSqlBotDataStoreSqlBotDataStore
Implements

Constructors

SqlBotDataStore(String) SqlBotDataStore(String) SqlBotDataStore(String)

Creates an instance of the IBotDataStore<T> that uses the azure sql storage.

Explicit Interface Implementations

IBotDataStore<BotData>.FlushAsync(IAddress, CancellationToken) IBotDataStore<BotData>.FlushAsync(IAddress, CancellationToken) IBotDataStore<BotData>.FlushAsync(IAddress, CancellationToken)
IBotDataStore<BotData>.LoadAsync(IAddress, BotStoreType, CancellationToken) IBotDataStore<BotData>.LoadAsync(IAddress, BotStoreType, CancellationToken) IBotDataStore<BotData>.LoadAsync(IAddress, BotStoreType, CancellationToken)
IBotDataStore<BotData>.SaveAsync(IAddress, BotStoreType, BotData, CancellationToken) IBotDataStore<BotData>.SaveAsync(IAddress, BotStoreType, BotData, CancellationToken) IBotDataStore<BotData>.SaveAsync(IAddress, BotStoreType, BotData, CancellationToken)

Applies to