GetTokenDialog.StartAsync(IDialogContext) Method

Definition

public System.Threading.Tasks.Task StartAsync (Microsoft.Bot.Builder.Dialogs.IDialogContext context);
abstract member StartAsync : Microsoft.Bot.Builder.Dialogs.IDialogContext -> System.Threading.Tasks.Task
override this.StartAsync : Microsoft.Bot.Builder.Dialogs.IDialogContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function StartAsync (context As IDialogContext) As Task

Parameters

context
IDialogContext

Returns

Task

Implements

Applies to