BotData.RemoveProperty(String) BotData.RemoveProperty(String) BotData.RemoveProperty(String) Method

Definition

public void RemoveProperty (string property);
member this.RemoveProperty : string -> unit
Public Sub RemoveProperty (property As String)

Parameters

property
String String String

Applies to