ITaskItem.SetMetadata(String, String) Method

Definition

Allows a piece of custom metadata to be set on the item.

public:
 void SetMetadata(System::String ^ metadataName, System::String ^ metadataValue);
public void SetMetadata (string metadataName, string metadataValue);
abstract member SetMetadata : string * string -> unit
Public Sub SetMetadata (metadataName As String, metadataValue As String)

Parameters

metadataName
String

The name of the metadata to set.

metadataValue
String

The metadata value.

Applies to