RedisCache.RefreshAsync Method

Definition

Overloads

RefreshAsync(String)
RefreshAsync(String, CancellationToken)

RefreshAsync(String)

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ RefreshAsync(System::String ^ key);
public System.Threading.Tasks.Task RefreshAsync (string key);
abstract member RefreshAsync : string -> System.Threading.Tasks.Task
override this.RefreshAsync : string -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function RefreshAsync (key As String) As Task

Parameters

key
String

Returns

Implements

RefreshAsync(String, CancellationToken)

public System.Threading.Tasks.Task RefreshAsync (string key, System.Threading.CancellationToken token = null);
abstract member RefreshAsync : string * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
override this.RefreshAsync : string * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function RefreshAsync (key As String, Optional token As CancellationToken = null) As Task

Parameters

key
String

Returns

Implements

Applies to