SqlServerCache.SetAsync Method

Definition

Overloads

SetAsync(String, Byte[], DistributedCacheEntryOptions)
SetAsync(String, Byte[], DistributedCacheEntryOptions, CancellationToken)

SetAsync(String, Byte[], DistributedCacheEntryOptions)

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ SetAsync(System::String ^ key, cli::array <System::Byte> ^ value, Microsoft::Extensions::Caching::Distributed::DistributedCacheEntryOptions ^ options);
public System.Threading.Tasks.Task SetAsync (string key, byte[] value, Microsoft.Extensions.Caching.Distributed.DistributedCacheEntryOptions options);
abstract member SetAsync : string * byte[] * Microsoft.Extensions.Caching.Distributed.DistributedCacheEntryOptions -> System.Threading.Tasks.Task
override this.SetAsync : string * byte[] * Microsoft.Extensions.Caching.Distributed.DistributedCacheEntryOptions -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function SetAsync (key As String, value As Byte(), options As DistributedCacheEntryOptions) As Task

Parameters

key
String
value
Byte[]

Returns

Implements

SetAsync(String, Byte[], DistributedCacheEntryOptions, CancellationToken)

public System.Threading.Tasks.Task SetAsync (string key, byte[] value, Microsoft.Extensions.Caching.Distributed.DistributedCacheEntryOptions options, System.Threading.CancellationToken token = null);
abstract member SetAsync : string * byte[] * Microsoft.Extensions.Caching.Distributed.DistributedCacheEntryOptions * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
override this.SetAsync : string * byte[] * Microsoft.Extensions.Caching.Distributed.DistributedCacheEntryOptions * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function SetAsync (key As String, value As Byte(), options As DistributedCacheEntryOptions, Optional token As CancellationToken = null) As Task

Parameters

key
String
value
Byte[]

Returns

Implements

Applies to