ITextConnection.TextFileTabDelimiter Property

Definition

public:
 property bool TextFileTabDelimiter { bool get(); void set(bool value); };
public bool TextFileTabDelimiter { get; set; }
Public Property TextFileTabDelimiter As Boolean

Property Value

Boolean

Applies to