AddInBase.EntryPoint.OnShutdown Method

Definition

void EntryPoint.OnShutdown ();

Implements

Applies to