TimeIntelligenceLeadOperatorToken Class

Definition

public ref class TimeIntelligenceLeadOperatorToken : Microsoft::PerformancePoint::Scorecards::TimeIntelligenceOffsetOperatorToken
[Serializable]
public class TimeIntelligenceLeadOperatorToken : Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.TimeIntelligenceOffsetOperatorToken
type TimeIntelligenceLeadOperatorToken = class
    inherit TimeIntelligenceOffsetOperatorToken
Public Class TimeIntelligenceLeadOperatorToken
Inherits TimeIntelligenceOffsetOperatorToken
Inheritance
Attributes
SerializableAttribute

Constructors

TimeIntelligenceLeadOperatorToken()
TimeIntelligenceLeadOperatorToken(Int32, Char)
TimeIntelligenceLeadOperatorToken(TimeIntelligenceLeadOperatorToken)

Properties

DisplayName
FirstPosition (Inherited from TimeIntelligenceToken)
IsValid (Inherited from TimeIntelligenceToken)
LastPosition (Inherited from TimeIntelligenceToken)
TextValue (Inherited from TimeIntelligenceToken)

Methods

Clone()
ToString() (Inherited from TimeIntelligenceToken)

Applies to