EnhancedKeyUsageRepresentation.FriendlyName EnhancedKeyUsageRepresentation.FriendlyName EnhancedKeyUsageRepresentation.FriendlyName EnhancedKeyUsageRepresentation.FriendlyName EnhancedKeyUsageRepresentation.FriendlyName Property

Definition

get property of friendlyName

public:
 property System::String ^ FriendlyName { System::String ^ get(); };
public:
 property Platform::String ^ FriendlyName { Platform::String ^ get(); };
public string FriendlyName { get; }
member this.FriendlyName : string
Public ReadOnly Property FriendlyName As String

Property Value

Applies to