FileHashInfo Class

Definition

public class FileHashInfo
type FileHashInfo = class
Public Class FileHashInfo
Inheritance
FileHashInfo

Constructors

FileHashInfo()

Properties

Algorithm
Hash
Path

Applies to